ekonomska i monetarna unija emu 1 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomska i monetarna unija (EMU) 1/2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomska i monetarna unija (EMU) 1/2

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation

Ekonomska i monetarna unija (EMU) 1/2 - PowerPoint PPT Presentation

wattan
92 Views
Download Presentation

Ekonomska i monetarna unija (EMU) 1/2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ekonomska i monetarna unija (EMU) 1/2 Proces razvoja EMU unutar EU se odvijao postepeno, u tri faze. Prvu fazu je karakterisalo uspostavljanje jedinstvenog evropskog tržišta uklanjanjem barijera za ispunjavanje principa slobode kretanje osoba, kapitala i usluga. Druga faza predstavlja uspostavu Evropskog monetarnog instituta (EMI), kojeg je 1994. godine naslijedila Evropska centralna banka (ECB). Ova faza je bila orijentisana ka ispunjenju svih tehničkih pretpostavki za uvođenje jedinstvene valute i ispunjenja kriterija konvergencije ekonomskih i monetarnih politika zemalja članica EU. Treća faza zapravo znači fiksiranje deviznih kurseva prema EUR i uvođenje EUR kao jedinstvene valute kako bi ECB preuzela vođenje jedinstvene monetarne politike zone eura. EMU predstavlja najviši nivo ekonomske integracije.

  2. Ekonomska i monetarna unija (EMU) 2/2 Čelnici EU su na samitu održanom 28.6.2012. dogovorili okvir nove, čvršće ekonomske, fiskalne i političke unije za dugoročniji period. Novi okvir podrazumijeva prepuštanje dijela ovlasti nacionalnih država u korist zajedničkih institucija, što bi značilo da bi zemlje članice koje krše pravila o visini duga i deficita, morale prepustiti zajedničkim institucijama u Briselu ovlasti da intervenišu u njihove budžete. Riječ je o viziji buduće ekonomske i monetarne unije, koja je u prvom redu usmjerena na zemlje članice zone eura, a njeni autori ističu da proces prema dubljoj ekonomskoj i monetarnoj uniji treba biti obilježen transparentnošću i biti u potpunosti usklađen s jedinstvenim tržištem u svim aspektima.