Regulamin Miejskiego Zespołu Szkół nr 1w Będzinie - PowerPoint PPT Presentation

regulamin miejskiego zespo u szk nr 1w b dzinie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regulamin Miejskiego Zespołu Szkół nr 1w Będzinie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regulamin Miejskiego Zespołu Szkół nr 1w Będzinie

play fullscreen
1 / 22
Regulamin Miejskiego Zespołu Szkół nr 1w Będzinie
94 Views
Download Presentation
Download Presentation

Regulamin Miejskiego Zespołu Szkół nr 1w Będzinie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regulamin Miejskiego Zespołu Szkół nr 1w Będzinie Konstytucja Uczniowska „GDZIEKOLWIEK PRZESTAJE DZIAŁAĆ PRAWO, TAM ZACZYNA SIĘ TYRANIA”

 2. Rozdział Pierwszy: • Prawa i Obowiązki

 3. Uczeń ma prawo: 1.Reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach 2.Przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności 3.Wyrażać własną opinię i wątpliwości dotyczące sposobu nauczania. 4.Przedstawiać swoje problemy pracownikom pedagogicznym szkoły. 5.Do poszanowania własnej godności przez innych i pracowników szkoły

 4. Uczeń ma Prawo: • 6.Korzystać z pełnego wypoczynku w czasie przerwy. • 7.Jawnie wyrażać opinie dotyczące życia szkoły. • 8.Należeć do wybranych przez siebie organizacji: wychowawczej, lub wychowawczo- społecznej, a także do organizacji działających pozaszkołą.

 5. Uczeń ma prawo: • 9.Do pełnego wypoczynku podczas ferii i przerw świątecznych. • 10.Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. • 11.Do jawnej i na bieżąco przeprowadzanej oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności. • 12.Do oceny z zachowania zgodnej z wewnętrznym regulaminem oceniania.

 6. Uczeń ma prawo: • 13.Po powrocie z wycieczki klasowej, oraz co najmniej trzech dniach wolnych od nauki do zwolnienia z klasówki i odpytywania. • 14.Powiadomienia z cztero dniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianu obejmującego materiał powyżej jednej godziny lekcyjnej. • 15.Do korzystania z totolotka szkolnego, lub kuponu na nie pytanie z gazetki szkolnej UFO’S. • 16.Otrzymywać dodatkową pomoc nauczyciela, kiedy nie jest w stanie opanować materiału.

 7. Uczeń ma prawo: • 17.Rozstrzygać sprawy dotyczące obowiązków uczniów w obecności Komisji Wychowawczej, trzech przedstawicieli Samorządu i rodzica. • 18.Zdawać egzamin komisyjny zgodnie z zasadami zawartymi w Dzienniku Urzędowym. • 19.Do dwóch braków pracy domowej i jednego nie przygotowania w semestrze, oraz jednego braku pracy domowej i nie przygotowania w przypadku jednej godziny lekcyjnej w tygodniu. • 20.Do skreślenia jednej dowolnej oceny w semestrze z wyjątkiem ocen ze sprawdzianów.

 8. Uczeń ma prawo: • 1.Do obchodów Dnia Ucznia, Republiki Uczniowskiej, Obrad Parlamentu szkolnego, wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. • 22.Do poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, a pozostałych ocen po indywidualnym ustaleniu z nauczycielem. • 23.Do najwyżej trzech, zapowiedzianych, sprawdzianów w tygodniu. • 24.Odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia w przypadku łamania postanowień konstytucji.

 9. Uczeń ma obowiązek: • 1.Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę. • 2.Systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych. • 3.Rozszerzać swą wiedzę i umiejętności. • 4.Szanować nauczycieli oraz pracowników szkoły. • 5.Postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

 10. Uczeń ma obowiązek: • 6.Dbać o honor i tradycje szkoły. • 7.Zachowywać się godnie i kulturalnie. • 8.Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności: • -przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności -szanować poglądy i przekonania innych ludzi. • 9.Przestrzegać zastrzeżeń nauczyciela oraz ustaleń Samorządu Uczniowskiego.

 11. Uczeń ma obowiązek: • 10.Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów. • 11.Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd. • 12.Pisemnie usprawiedliwiać nieobecności najpóźniej do końca miesiąca, w którym był nieobecny. • 13.Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole.

 12. Rozdział drugi: • Nagrody i Kary

 13. Uczeń nagradzany jest: • Świadectwem z biało-czerwonym paskiem • Uroczystym wręczeniem świadectwa z wyróżnieniem przez władze szkoły • Nagrodami książkowymi • Wyróżnieniem na szkolnym apelu • Wpisem do kroniki szkolnej • Dyplomem imiennym

 14. Uczeń nagradzany jest: • Listem pochwalnym do rodziców. • Nagrodami materialnymi. • Przyznaniem tytułu i nagrody. • Wnioskiem rady pedagogicznej o przyznanie stypendium i Nagrody Prezydenta Miasta.

 15. Uczeń nagradzany jest za: • Rzetelną naukę i pracę społeczną • Wzorową postawę • Wybitne osiągnięcia • Dzielność i odwagę • Wysoką kulturę osobistą.

 16. Społeczność szkolna, za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły karze: • Upomnieniem wychowawcy na forum klasy • Rozmową z pedagogiem szkolnym w obecności wychowawcy • Upomnieniem dyrektora szkoły • Pisemnym poinformowaniem rodziców w obecności wychowawcy, dyrektora i rodziców ucznia.

 17. Społeczność szkolna, za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły każe: • Zakazem uczestniczenia w wycieczkach klasowych • Wykluczeniem z uczestnictwa w zabawach szkolnych • Pracą na rzecz szkoły • Rozmową ostrzegawczą w obecności wychowawcy, dyrektora i rodziców ucznia

 18. Postanowienia Końcowe • Sprawy sporne wymagają współdziałania z dyrektorem, Radą pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, wychowawcami klas i powinny być rozpatrzone przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. • Uczniowie,którzy występują w obronie praw uczniowskich, nie mogą być za to negatywnie oceniani. • Dyrektor szkoły wspólnie z Samorządem Uczniowskim powinien pzrzynajmniej razw semesrtze organizować spotkanie z uczniami w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły.

 19. Postanowienia Końcowe. • Wszystkie zmiany i nowości muszą być wprowadzane do regulaminu po przedyskutowaniu podczas sesji Parlamentu Szkolnego i zatwierdzeiu przez Rade pedagogiczną. • Przedstawiciele rady Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć w spotkaniach Rady Pedagodicznej.

 20. Postanowienia Końcowe. • Kandydatów do nagrody za dzielność i odwagę opiniuje RSU. Powinien on często stawać w obronie inych uczniów, przeciwstawiać się wulgarności i agreszji i pełnić role mediatora miedzy uczniami a nauczycielem. Sam nie może być agresywny w stosunku do innych. • W szkole funkcjonuje instytucja Rzecznika praw Ucznia, którą sprawuje zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.

 21. Spis treści: • Rozdział pierwszy- „Prawa i obowiązki” • Rozdział drugi- „Nagrody i kary” • Rozdział trzeci- „Postanowienia Końcowe”

 22. Anna Sowa Magdalena Zawiślak Iwona Ł adosz Kacper Durda Adam Krawiec Przygotowanie: