1 / 6

Biedrzinību komisija

Biedrzinību komisija. Iekšējo auditoru institūts 2006.gada 24.augusts. Veiktie darbi 2005./2006.gadā. Biedru saraksta uzturēšana Kontaktinformācijas atjaunošana Biedru iesniegumu izskatīšana Rēķinu izrakstīšana un izsūtīšana Biedru naudu iemaksu uzraudzīšana Neaktīvo biedru apzināšana.

warner
Download Presentation

Biedrzinību komisija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Biedrzinību komisija Iekšējo auditoru institūts 2006.gada 24.augusts

  2. Veiktie darbi 2005./2006.gadā • Biedru saraksta uzturēšana • Kontaktinformācijas atjaunošana • Biedru iesniegumu izskatīšana • Rēķinu izrakstīšana un izsūtīšana • Biedru naudu iemaksu uzraudzīšana • Neaktīvo biedru apzināšana

  3. Darbības pārskats 01.09.2005 – 24.08.2006 • Uzņemti jauni biedri 20 • Izslēgti no biedru skaita 8 • Šobrīd aktīvo biedru skaits 116

  4. Biedri kopš 1999.gada (1) • Inga Anse (BTB) • Natālija Avdejeva (Parex) • Amanda Bikše (Latvijas banka) • Modris Briedis (Latvijas banka) • Māris Graudiņš (Hansabanka) • Harijs Haru (Aizsardzības ministrija) • Anita Hāznere (Latvijas banka) • Dmitrijs Kozlovs (Multibanka) • Lolita Kudeiko (zvērināta revidente)

  5. Biedri kopš 1999.gada (2) • Zenta Lapiņa • Kristīne Nikere-Skrastiņa (Latvijas banka) • Dace Nulle (Valsts Kontrole) • Andris Riekstiņš (HZB) • Evija Sloka (Hansabanka) • Pēteris Strazdiņš (LMT) • Zigurds Sviķis (Vides ministrija) • Elita Vanka (Lattelekom)

More Related