sistem pentadbiran negara
Download
Skip this Video
Download Presentation
SISTEM PENTADBIRAN NEGARA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

SISTEM PENTADBIRAN NEGARA - PowerPoint PPT Presentation


 • 510 Views
 • Uploaded on

SISTEM PENTADBIRAN NEGARA. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA. SKOP. Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan Konsep Pengasingan Kuasa Pengenalan Struktur Organisasi Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri. DEMOKRASI BERPARLIMEN DAN RAJA BERPERLEMBAGAAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SISTEM PENTADBIRAN NEGARA' - walter-gallegos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sistem pentadbiran negara
SISTEM

PENTADBIRAN

NEGARA

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA

slide2
SKOP
 • SistemDemokrasiBerparlimendan Raja Berpelembagaan
 • KonsepPengasinganKuasa
 • PengenalanStrukturOrganisasiKerajaanPusatdanKerajaanNegeri
slide4
Raja-Raja Melayu(KuasaMutlak)

HakMilik Tanah Melayu

Penjajahan (1511 – 1957)

Raja kekal(KuasaTerhad)

Inggeris serah tanah kembali pada Raja

KontrakSosial

PersetujuanantaraInggeris, Raja-raja Melayu, orangMelayudanbukanMelayu

MERDEKA

RAJA BERPERLEMBAGAAN DEMOKRASI BERPARLIMEN

Raja TerikatOlehPerlembagaan

slide5
SISTEM PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA

DEMOKRASI BERPARLIMEN DAN RAJA BERPERLEMBAGAAN

PERLEMBAGAAN

YDP AGONG

(Perkara 32)

MAJLIS RAJA-RAJA

(Perkara 38)

PERUNDANGAN

(Perkara 44)

KEHAKIMAN

(Perkara 121)

EKSEKUTIF

(perkara 39)

DEWAN NEGARA

(Perkara 45)

DEWAN RAKYAT

(Perkara 46)

NEGERI

(Perkara 71)

PERSEKUTUAN

(Perkara 31)

slide7
SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG
 • Perkara 32
  • KetuaUtama Negara bagi Persekutuan
  • Diberikeutamaandaripadasegalaorangdidalam Persekutuan
  • Tidakbolehdikenakanapa-apajuaprosidingdimana-manamahkamahkecualidiMahkamahKhas
 • Perkara 3
  • Ketua Agama Islam bagiNegeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak
slide8
SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG
 • Perkara 39: kuasapemerintahbagi Persekutuan adalahterletakpada Yang di-PertuanAgongdan, tertaklukkepadaperuntukanmana-manaundang-undang Persekutuan danperuntukanJadualKedua, kuasaitubolehdijalankanolehnyaatauJemaahMenteriatauolehmana-manaMenteri yang diberikuasaolehJemaahMenteri, tetapiParlimenbolehdenganundang-undangmemberitugas-tugaspemerintahkepadaorang lain.
 • Perkara 41: Pemerintahtertinggiangkatantentera
slide9
Kedaulatan Raja-Raja Melayumemangakantetapkukuhdanberkuatkuasaselagipemerintahanberparlimendan Raja berperlembagaankekaldi Malaysia.
 • Sistem yang adajugabermaknabahawakepentinganwargabukanMelayutidakdiabaikankeranakuasaParlimenmembuatundang-undangnegara yang berasaskankeadilandankesaksamaantetapwujuddanterpelihara.
 • Inibermaknasemuarakyat Malaysia harusmenghormatidanmenghayatikedaulatan Raja.
slide10
Hanya Raja yang bolehdianggap Tuan kepadasemuawarganegara Malaysia. Selainnyakitaadalahsamadisisiundang-undang.
 • Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan: “Semuaorangadalahsamaratadisisiundang-undangdanberhakmendapatperlindungan yang sama rata disisiundang-undang. Klausa (2) pula memperuntukkanhendaklahtiadaapa-apapembezaanterhadapwarganegarasemata-mataolehsebab agama, kaum, keturunan, atautempatlahirataujantinadalammana-manaundang…”
slide11
Yang di-Pertuan Agong mempunyai tiga fungsi dan kuasa yang tidak boleh di persoalkan dan hal ini diperjelaskan dalam Perkara 40(2):
 • Perkara 40(2): Yang di-PertuanAgongbolehbertindakmenurutbudibicaranyapadamelaksanakantugas-tugas yang berikut, iaitu:
  • MelantikseorangPerdanaMenteri;
  • TidakmempersetujuipermintaanmembubarParlimen;
  • MemintasupayadiadakansuatumesyuaratMajlis Raja-Raja yang semata-matamengenaikeistimewaan, kedudukan, kemuliaandankebesaranDuli-Duli Yang MahaMulia Raja-Raja danmengambilapa-apatindakandalammesyuaratitu.
badan perundangan1
BADAN PERUNDANGAN
 • HanyaMembuatUndang-undang
 • AdalahParlimen Malaysia
 • AdaTigaKomponenUtama Yang MeluluskanSegalaUndang-undangiaitu Yang di-PertuanAgong, Dewan Negara Dan DewanRakyat
slide15
Dewan RAKYAT
 • Dewan Rakyat adalahkomponenketigadalamParlimen Malaysia
 • AhliDewan Rakyat adalahdipilihmenerusipilihanraya (mewakilikawasanparlimenpilihanraya)
 • KeanggotaanDewan Rakyat ialah 222
slide16
FUNGSI
 • Membahas, memindadanmemperakukandraf rang undang-undang yang dicadangkanahli.
 • Membuatpersetujuankeatasapa-apacadangandasar, peraturanatau rang undang-undangbiasanyamelaluipengundiandandiserahkankepadaDewan Negara.
slide17
Setiap Perlembagaan sesebuah Negara pasti mengandungi apa yang diiktiraf sebagai peruntukan-peruntukan "entrenched" atau yang tidak boleh diubah atau dipinda melalui proses biasa, yakni dengan hanya kelulusan 2/3 dari anggota Dewan Rakyat yang hadir bermesyuarat.
 • Peruntukan-peruntukan ini seperti yang disenaraikan hanya boleh dipinda dengan persetujuan Majlis Raja-Raja (Perkara 159(5)).
slide18
Perkara 10 (4) [perihal kuasa Parlimen membuat undang-undang cegahan berkaitan keselamatan negara, keistimewaan-keistimewaan dan kewarganegaraan]
 • Bahagian 3 [Kewarganegaraan]
 • Perkara 38 [Majlis Raja-Raja]
 • Perkara 63(4) [Keistimewaan-keistimewaan Parlimen]
 • Perkara 70 [Keutamaan Yang Di-Pertua Negeri dan Raja]
 • Perkara 71(1) [Jaminan Kerajaan Persekutuan terhadap Perlembagaan negeri]
 • Perkara 152 [Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan]
 • Perkara 153 [Hak dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputra]
 • Perkara 181 [Kedaulatan & keistimewaan Raja-Raja Melayu]
slide19
Dewannegara

MerupakanMajlisTertinggiatauSenat.

Keanggotaan (70 orang):

26 ahlidipiliholehDewanUndanganNegeri (setiapnegeridiwakili 2 orangahli)

44 ahlidilantikoleh Seri PadukaBaginda Yang di-PertuanAgongatasnasihatPerdanaMenteri, termasuk2 ahlidariWilayah Persekutuan Kuala Lumpur dansatuahlimasing-masingdari Wilayah Persekutuan Labuan danPutrajaya.

Dilantikoleh SPB Yang di-PertuanAgong.

Tempohkeanggotaan: 3 tahun.

slide20
FUNGSI
 • Memperhalusidraf rang undang-undang yang diluluskanolehDewan Rakyat.
 • Membahasdanmemperakukandrafundang-undang yang dicadangkanolehDewan Rakyat.
slide21
BADAN PEMERINTAH
 • HanyaMenjalankanKuasaEksekutifMengikutPerlembagaan Dan Undang-UndangMengikutPerlembagaan Persekutuan (Perkara 39)
 • KuasaEksekutifTerletakPada Yang di-PertuanAgong Dan KuasaIniDijalankanOlehnyaSendiriAtauOlehJemaah Menteri
 • KabinetAtauJemaah Menteri DiketuaiOleh Perdana Menteri
slide25
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Y.A.B. Tan Sri Dato' HajiMuhyiddin Bin HajiMohd. Yassin

MenteriPendidikan

YB. Dato' Seri Idris Bin Jusoh

MenteriPendidikan II

Y.B. Datuk Mary Yap KainChing

TimbalanMenteriPendidikan

Y.B. Tuan P Kamalanathan a/l P. Panchanathan

TimbalanMenteriPendidikan II

slide26
Dasar Dan ArahanKabinetDilaksanaOlehJenteraPentadbiranKerajaanDiPeringkatPersekutuan
 • Kementerian, Jabatan, Badan-badanKerajaanMelaksanakanTugas-tugasPemerintahan Negara
 • AnggotaSektorAwamMenjalankanTugasDengan Cara Berkecuali, TidakBerpihakKepadaMana-manaPolitik Dan MestiMematuhiDasar-dasarAtauArahanKerajaan
slide27
Dasar Dan ArahanKabinetDilaksanaOlehJenteraPentadbiranKerajaanDiPeringkatPersekutuan
 • Kementerian, Jabatan, Badan-badanKerajaanMelaksanakanTugas-tugasPemerintahan Negara
 • AnggotaSektorAwamMenjalankanTugasDengan Cara Berkecuali, TidakBerpihakKepadaMana-manaPolitik Dan MestiMematuhiDasar-dasarAtauArahanKerajaan
slide28
Perkara 43(1): Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik suatu Jemaah Menteri untuk menasihatkannya dalam hal menjalankan tugas-tugasnya.
 • Perkara 43(2)(a): Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mengetuai Jemaah Menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada pendapatnya akan mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli-ahli Dewan itu, dan
 • Perkara 43(2)(b): atas nasihat Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik Menteri-menteri lain dari antara ahli-ahli mana-mana Majlis Parlimen.
slide29
Kuasa pengimbang tetap ada pada Raja-Raja Melayu samada yang ada pada Yang di-Pertuan Agong, para Sultan masing-masing atau pada Majlis Raja-Raja yang berfungsi di bawah Perkara 38.
 • Di semua negeri di Semenanjung, misalnya, hanya orang Melayu yang boleh di lantik sebagai Menteri Besar tetapi hal yang sama tak wujud di Persekutuan, di Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Keadaan ini jelas digambarkan dibawah Perkara 43(2).
slide30
BADAN KEHAKIMAN
 • HanyaMenjalankanPenghakiman
 • Perkara 121(1) Perlembagaan, KuasaKehakimanTerletakPadaMahkamahTinggiDi Malaya Dan MahkamahTinggiDi Borneo Dan Mana-manaMahkamahBawahanMengikutUndang-undang
 • BadanKehakimanBebasBertindak, TidakMenyebelahiMana-manaPihak
slide32
Perkara 121(1): MakahendaklahadaduaMahkamahTinggi yang selarasbidangkuasadantarafnya, iaitu:
  • SatudiNegeri-negeri Tanah Melayu, yang dinamakanMahkamahTinggidi Malaya dan yang mempunyaiibupejabatpendaftarannyadi Kuala Lumpur; dan
  • SatudiNegeri-negeri Sabah dan Sarawak, yang dinamakanMahkamahTinggidi Sabah dan Sarawak dan yang mempunyaiibupejabatpendaftarannyadimana-manatempatdiNegeri-negeri Sabah dan Sarawak sebagaimanaditetapkanoleh Yang di-PertuanAgong.
senarai perundangan persekutuan
SENARAI PERUNDANGAN PERSEKUTUAN
 • Hal-ehwalLuar Negara
 • Pertahanan
 • KeselamatanDalamNegeri
 • Undang-undangSivil Dan Jenayah Serta PentadbiranKeadilan
 • Kewarganegaraan Persekutuan
 • JenteraKerajaan
 • Kewangan
 • Perdagangan Dan Perusahaan
 • Perkapalan
senarai perundangan persekutuan1
SENARAI PERUNDANGAN PERSEKUTUAN
 • Perhubungan
 • Pendidikan
 • Kesihatan
 • Buruh
 • Akhbar Dan Penapisan
 • Syarikat Kerjasama
 • Siasatan Dan Penyelidikan
 • Perikanan
 • Kerjaraya
 • KebajikanOrangAsli
slide35
SENARAI PERUNDANGAN KERAJAAN NEGERI
 • Hal-ehwal Agama Islam (HukumSyarak)
 • Tanah
 • Pertanian Dan Perhutanan
 • KerajaanTempatan
 • JenteraPentadbiranKerajaanNegeri
 • Kerja-kerjaNegeri
 • Kerja-kerja Air
 • HariPelepasanNegeri
 • Hasil Sungai
 • SiasatanBagiMaksud-maksudNegeri
slide36
SENARAI PERUNDANGAN BERSAMA
 • KebajikanMasyarakat
 • Biasiswa
 • TernakanBinatang
 • PerlindunganBagiBinatang Dan Burung Liar
 • Perancangan Bandar Dan Kampung
 • Perparitan Dan Pengairan
 • PemulihanTanahLombong
 • KutuRayau Dan PenjajaBeredar
 • KesihatanAwam
 • Kebersihan
 • MencegahPenyakit
 • Pengangkutan
slide40
HARAPAN YAB PM

“Rakyat Didahulukan, PencapaianDiutamakan”

rumusan
RUMUSAN
 • Kebijaksanaanpemimpin.
 • Kerajaan yang berwibawa.
 • Kakitanganawamsebagaipelaksana.
 • KontrakSosialperludifahami.
 • KompromiMelayudanperkongsiankuasakukuhkankerajaan.
ad