Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katar ína Čintalová, Dagmar Kusendová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katar ína Čintalová, Dagmar Kusendová

Katar ína Čintalová, Dagmar Kusendová

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Katar ína Čintalová, Dagmar Kusendová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANALÝZA DOCHÁDZKY DO ZAMESTNANIA NA BÁZE INTERAKČNÉHO MODELU V REGIÓNE BRATISLAVY A TRNAVY Katarína Čintalová, Dagmar Kusendová (Katedra humánnej geografie a demogeografie, Univerzita Komenského)

  2. Cieľ: • Pomocou interakčného modelu (východiskovo ohraničeného) analyzovať dochádzku do zamestnania do Bratislavy a Trnavy • Porovnať modelom predikované hodnoty so skutočnými hodnotami zo sčítania 2001 • Bližšie špecifikovať vzniknuté rozdiely medzi výslednými hodnotami (model – empíria) dochádzky do Bratislavy a Trnavy

  3. Úvod do interakčného modelovania: Gravitačný zákonIsaaca Newtona: „Dve telesá v priestore sú vzájomne priťahované priamoúmerne k ich veľkosti a nepriamoúmerne k štvorcu ich vzájomnej vzdialenosti“ Interakčná hypotéza: Interakcia = koeficient x masa1 x masa2 x funkcia vzdialenosti Oi – miera propulzivity Dj – miera atraktivity

  4. Východiskové ohraničenie Oi= počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v obci i Dj= miera atraktivity, počet pracovných príležitostí v obci j Východiskovo ohraničený interakčný model Vstupné hodnoty: EAO, odch.EAO, prich.EAO, NO, MD – sčítanie z roku 2001

  5. Ďakujem za pozornosť