primer elaborata n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Primer elaborata

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Primer elaborata - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Primer elaborata. Mf. DVE PARCELI, parcelacija, hiša, kataster. -------- ---------------------------------------------------------------------------------------- baza : N:\2129\00000016 delovišče: Blaznik Slavica idpos: 00000016 ime ko: SPODNJA BESNICA,KRANJ ko: 2129

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Primer elaborata' - walker


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

baza : N:\2129\00000016 delovišče: Blaznik Slavica idpos: 00000016

ime ko: SPODNJA BESNICA,KRANJ ko: 2129

datum : 28.04.2009 stran: 1

------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================

TAHIMETRIJA S POŠEVNIMI DOLŽINAMI (CENTRIČNO STOJIŠČE)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Podatki o stojišču

KO ST Y X H

Stojišče 2129 2 447194.02 124457.31 389.88

Višina instrumenta 1.68

------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientacija stojišča

Orientac. točka Op.smer Dolž. Or.kot Utež Popravek

T1 2129 1 77.02300 22.75 256.3013 1.00 0.0000

Srednji orientacijski kot 256.3013

------------------------------------------------------------------------------------------------

Stojišče

KO ST Y X H HP Sred.orient.kot

2129 2 447194.02 124457.31 389.88 391.56 256.30

------------------------------------------------------------------------------------------------

Horizon. Zenitna Poševna Višina

..KO:....ST .....kot distanca .dolžina ..prizme .......Y... .......X... ....H...

------------------------------------------------------------------------------------------------

2129: 1 77.0231 90.0258 22.80 1.70 447183.86 124477.72 389.84

2129: 3 125.5245 89.0851 5.80 1.70 447196.22 124462.67 389.95

2129: 4 212.1357 89.0619 6.12 1.70 447199.82 124455.34 389.96

2129: 5 103.0448 88.4032 16.86 1.70 447193.89 124474.17 390.25

2129: 6 134.4744 80.5811 11.51 1.70 447199.92 124467.02 391.67

2129: 7 143.3104 85.2821 21.75 1.70 447207.96 124473.92 391.58

2129: 8 165.0747 84.0958 26.48 1.70 447217.19 124469.82 392.55

2129: 9 96.3912 66.4439 18.49 0.00 447191.99 124474.18 398.86

2129: 10 139.0617 53.1710 12.18 0.00 447199.70 124465.25 398.84

2129: 11 111.5810 49.4329 16.63 0.00 447195.89 124469.86 402.31

============================================================================

LINIJSKE TOČKE

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dani točki

KO ST Y X

Ta 2129 6 447199.92 124467.02

Tb 2129 7 447207.96 124473.92

------------------------------------------------------------------------------------------------

Razdalja med Ta in Tb

Izračunana 10.59

Izmerjena 10.59

Odstopanje 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------

slide5

VLAGATELJ

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • ime in priimek fizične osebe, naziv pravne osebe, državnega organa oz. organa samoupravne lokalne skupnosti
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • naslov oz. sedež
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • zakoniti zastopnik, pooblaščenec oz.skupni predstavnik
 • Bleiweisova 14, 4000 Kranj
 • naslov
 • OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA KRANJ
 • ZAHTEVA Z VEČ ZAHTEVKI
 • Podpisani vlagatelj _______Matej Kalan___________ vlagam zahtevo z naslednjimi
 • ime in priimek oz. naziv
 • zahtevki (označi in ustrezno dopolni):
 • Sprememba dejanske rabe zemljišča
 • na parc. št. _________________________ v katastrski občini __________________________
 • Uvedba postopka evidentiranja urejene meje parcele
 • parc. št. _________________________ v katastrski občini ____________________________
 • Uvedba postopka evidentiranja parcelacije
  • Parcelacija - delitev parcel
 • parc. št. _____________________ v katastrski občini __________________________
  • Parcelacija - združitev parcel
 • parc. št. ______135/8,136/9____ v katastrski občini __ ____
  • Parcelacija - združitev in delitev parcel
 • parc. št. _____________________ v katastrski občini __________________________
 • Uvedba postopka evidentiranja izravnanega dela meje med
 • parc. št. _________________________ v katastrski občini ____________________________
 • in sosednjimi
 • parc. št. _________________________ v katastrski občini ____________________________
 • Evidentiranje zemljišča pod stavbo
 • na parc. št. 135/8,136/9 v katastrski občini
 • Evidentiranje spremembe bonitete zemljišča
 • na parc. št. _________________________ v katastrski občini __________________________
 • Izdaja potrdila o urejeni meji med
slide6

parc. št. _________________________ v katastrski občini ____________________________

 • in sosednjimi
 • Vpis spremembe vrste rabe, katastrske kulture in katastrskega razreda
  • sprememba vrste rabe
  • sprememba katastrske kulture
  • sprememba katastrskega razreda
 • na parc. št. _________________________ v katastrski občini __________________________
 • Vpis stavbe v kataster stavb kot
 • investitor gradnje
 • lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana
 • imetnik stavbne pravice
 • lastnik stavbe ali dela stavbe
 • uporabnik stavbe ali dela stavbe
 • upravnik stavbe
 • na parc. št. 135/8,136/9v katastrski občini
 • Zahtevi prilagam (označi in ustrezno dopolni):
 • elaborat vpis zemljišča pod stavbo, št. 37/2009 , ki ga je izdelalo geodetsko podjetje .
 • elaborat za vpis stavbe v kataster stavb št. 37/2009, ki ga je izdelalo geodetsko podjetje ­­­­­­
 • pooblastilo z dne _24.04.2009_ za vložitev zahteve
 • ime in priimek pooblastitelja
 • V Kranju, dne __________
 • ________________________
 • podpis vlagatelja
 • Žig oz. štampiljka
 • Po Zakonu o upravnih taksah - ZUT-UPB2 (Uradni list RS, št. 114/2005 in 114/2006 - ZUE) je treba plačati upravno takso:
 • za vlogo po tarifni št. 1 v višini 50 točk oz. v znesku 3,5450 EUR(za zahtevke 1-7, 9),
 • za sklep oz. odločbo po tarifni št. 3 v višini 200 točk oz. v znesku 14,1800 EUR(za zahtevke 2-7),
 • za potrdilo po tarifni št. 4 v višini 50 točk oz. v znesku 3,5450 EUR(za zahtevek 8).
 • Taksa je plačana:
 • v gotovini (št. blagajniškega prejemka ______________ z dne _____________);
 • po položnici z dne _________________, ki je nalepljena na vlogi;
 • s taksnimi vrednotnicami (upravnimi koleki), ki so nalepljene in uničene na vlogi.
 • Takse prosto po _______ točki _______ člena ZUT-UPB2.
 • Priloga 5: : Zapisnik parcelacije