Download
occult sleep apnea the dilemma of negative polysomnography in symptomatic patients n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Occult sleep apnea: the dilemma of negative polysomnography in symptomatic patients PowerPoint Presentation
Download Presentation
Occult sleep apnea: the dilemma of negative polysomnography in symptomatic patients

Occult sleep apnea: the dilemma of negative polysomnography in symptomatic patients

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Occult sleep apnea: the dilemma of negative polysomnography in symptomatic patients

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Occult sleep apnea: the dilemma of negative polysomnography in symptomatic patients Deborah A.Hutter, Bart K Holland, Hormoz Ashtyani • Sleep Medicine 5 (2004) 501-506

 2. Obstrüktif uyku apne sendromunun (OSAS) majör semptomları horlama tanıklı apne ve gündüz aşırı uyku halidir. • Kabul edilen altın standart tanı yöntemi tek gece polisomnografi (PSG) dir. • Eğer PSG negatif ise yani( apne -hipopne indeksi (AHİ) <5/ saat) OSAS tanısı dışlanır. Buna rağmen bu hastaların önemli bir kısmında PSG ile OSAS tanısı dışlanmasına rağmen semptomlar devam edebilir.

 3. OSAS için klinik şüphe PSG negatifliğine rağmen devam ediyor olabilir. • Tedavi edilmeyen OSAS; başta HT, MI ve inme olmak üzere yaşamı tehdit eden pek çok hastalığın riskini artırır hatta ani ölüme yol açabilir.

 4. Çalışmanın amacı: OSAS semptomları olan ve bu semptomları başka tanılar ile açıklanamayan, PSG negatif olan hastaların değerlendirilmesi. • Tek gece tanısal polisomnografi negatif çıkarsa tekrarlayan testler ve ek parametre ile PSG’nin negatif prediktif değerini araştırmak.

 5. PSG • EEG, EOG, Çene EMG, Toraks ve abdomen hareketleri, EKG, nazal termistör ile hava akımı ölçümü, SpO2, Tibia EMG’si

 6. MSLT • Multipl Sleep Latency Test • Gündüz aşırı uyku halinin objektif değerlendirilmesini sağlayan gündüz yapılan uyku testi

 7. PES • Özefagus basınç ölçümü • Toraks içi basınç değişimini gösteren altın standart yöntemdir. • Üst solunum yolu rezistansı sendromu (UARS) tanısı için gereklidir.

 8. Hackensack University Medical Center uyku laboratuarına başvuran 1187 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiş. • Daha önce tanısı olan ve 18 yaşından küçük olan 478 hasta çalışma dışı bırakılmış. • Hastalarda ırk, cins, vücut yüzey alanı ve komorbidite dışlanmamış.

 9. Toplam hasta1187

 10. OSAS tanısı konan 588 Toplam hasta1187 OSAS şüphesi olan709

 11. OSAS tanısı konan 588 Toplam hasta1187 OSAS şüphesi olan709 OSAS tanısı konmayan 121

 12. OSAS tanısı konan 588 Toplam hasta1187 OSAS şüphesi olan709 OSAS tanısı konmayan 121 Semptomlar açıklanıyor mu?

 13. OSAS tanısı konan 588 Toplam hasta1187 OSAS şüphesi olan709 • Noktürnal astım • KKY • Narkolepsi • Vs. Evet29 OSAS tanısı konmayan 121 Semptomlar açıklanıyor mu? Hayır92

 14. OSAS tanısı konan 588 Toplam hasta1187 OSAS şüphesi olan709 2. PSG ve PES’i kabul etmeyen 64 Evet29 OSAS tanısı konmayan 121 Semptomlar açıklanıyor mu? Hayır92 2. PSG ve PES’i kabul eden 28

 15. OSAS tanısı konan 588 Toplam hasta1187 OSAS şüphesi olan709 2. PSG ve PES’i kabul etmeyen 64 Evet29 OSAS tanısı konmayan 121 + PSG+ PES12 Semptomlar açıklanıyor mu? Hayır92 2. PSG ve PES’i kabul eden 28

 16. OSAS tanısı konan 588 Toplam hasta1187 OSAS şüphesi olan709 2. PSG ve PES’i kabul etmeyen 64 Evet29 OSAS tanısı konmayan 121 + PSG+ PES12 Semptomlar açıklanıyor mu? Hayır92 - PSG+ PES6 2. PSG ve PES’i kabul eden 28

 17. OSAS tanısı konan 588 Toplam hasta1187 OSAS şüphesi olan709 2. PSG ve PES’i kabul etmeyen 64 Evet29 OSAS tanısı konmayan 121 + PSG+ PES12 Semptomlar açıklanıyor mu? Hayır92 - PSG+ PES6 2. PSG ve PES’i kabul eden 28 - PSG- PES10

 18. PSG ile birlikte PES monitörizasyonu yapılararak negatif bulunan 10 hastanın apne ve hipopneleri sadece REM uykusu süresince meydana gelmiş.Buna rağmen istatiksel anlamlılığa ulaşmamış. • REM uykusundaki apne hipopne sıklığı ise kas tonusunun azalmasına bağlı solunum eforununda azalmasına bağlanmış. • Bu üç grup arasında uyku düzenleri ve uyanma paternleri arasında fark bulunmamış.

 19. Tek gecelik PSG si negatif olan ve şikayetleri devam eden hastaların büyük bir kısmı şikayetlerine tedavi arar.

 20. Sonuç • Tek gecelik PSG semptomatik hastalarda OSAS tanısında %100 sensitif değildir. • Tekrar PSG ile birlikte PES monitörizasyonu kullanıldığında tek gecelik PSG sensitivitesi %97’ye düşer yanlış negatif oran %3 tür.

 21. PES monitörizasyonu UARS tanısı için kullanılmaktadır. Özofageal basınç artması parsiyel ve /veya komplet üst hava yolu obstrüksiyonu ile açık şekilde ilişkilidir.

 22. Bu çalışmanın tek gecelik PSG si negatif olup OSAS semptom ve bulgusu olan hastaların ileri değerlendirilmesi ve tedavisinde rehber olabileceği düşünülmüş.