besluit rechtspositieregeling wat met de ontvanger n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’? - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’?. Een aantal ‘topics’ …. Toepasselijke wetgeving Personeelsformatie Inhoud van de functie Aanstellende overheid Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden Selectieprocedure Toegang tot de functie Proeftermijn Evaluatie tijdens de loopbaan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Besluit Rechtspositieregeling Wat met de ‘ontvanger’?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
een aantal topics
Een aantal ‘topics’ …
 • Toepasselijke wetgeving
 • Personeelsformatie
 • Inhoud van de functie
 • Aanstellende overheid
 • Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
 • Selectieprocedure
 • Toegang tot de functie
 • Proeftermijn
 • Evaluatie tijdens de loopbaan
 • Verloven en afwezigheden
 • Verloning
 • Toelagen en vergoedingen
 • Einde van de aanstelling
toepasselijke wetgeving gemeente
Toepasselijke wetgeving - Gemeente -
 • Gemeentedecreet(15/07/2005) – art. 116, §1
 • BVR rechtspositieregeling(07/12/07)
  • Te implementeren
  • i.w. 1/1/2009
  • i.w. 1/1/2008:
   • Anciënniteit prestaties vanaf 2008: à 100 %
   • Min. loonsverhoging bij bevorderingen vanaf 2008
   • Verhoging min/max salarisschalen gemeentesecretaris in gemeenten 8.001-10.000 inw. – 10.001-15.000 inw.
  • i.w. 1/1/2007:
   • Ontkoppeling verloning Decr. Gr. OCMW-Gemeente
 • BVR 21/12/2007(i.w. 1/1/2008)
  • Voorwaarden ‘deeltijdse decretale graden’
toepasselijke wetgeving ocmw
Toepasselijke wetgeving - OCMW -
 • BVR rechtspositieregeling(07/12/07)
  • Art. 219 – 220 – 223 - 226
 • K.B. 20/07/1993
  • Minimale vereisten aanwerving / bevordering
  • Op te heffen door OCMW-decreet
 • OCMW-wet
 • Voorontwerp OCMW-decreet
 • BVR 21/12/2007(i.w. 1/1/2008)
personeelsformatie gemeente
Personeelsformatie - Gemeente -
 • Exclusieve bevoegdheid Gemeenteraad
 • Fct’s. Decretale Gr.: verplicht op te nemen
  • Wettelijke basis: art. 76-84 Gem.Decr.
  • Indien verplichting tot gewestelijke ontvanger: geen plicht tot ‘vermelding’ in formatie
  • Indien gekozen wordt voor een gewestelijke ontvanger: verplichte ‘vermelding’ in formatie
personeelsformatie ocmw
Personeelsformatie - OCMW -
 • Exclusieve bevoegdheid OCMW-raad
 • Fcts. Decretale Gr.: verplicht op te nemen
  • Wettelijke basis: OCMW-wet. (Voorontwerp OCMW-decr.)
  • Indien verplichting tot gewestelijke ontvanger: geen plicht tot ‘vermelding’ in formatie
  • Indien gekozen wordt voor een gewestelijke ontvanger: verplichte ‘vermelding’ in formatie
personeelsformatie prestaties
Personeelsformatie - Prestaties -
 • Wettelijke basis:
  • Art. 80, §1 Gem.Decr.
  • Art. 41, §2 OCMW-wet / art. 79, §1 ontwerp OCMW-decr.
  • BVR 21/12/2007
 • Autonomie van de raden?
  • ~ bevolkingscijfer: # personen in rijksregister per 1/1 jaar gemeenteraadsverkiezingen met hoofdverblijfplaats in gemeente
personeelsformatie prestaties1
Personeelsformatie - Prestaties -

Gemeentelijk financieel beheerder

Inwonersaantal

Prestatieomvang

Gewestelijkeontvanger?

Steeds voltijds

Onmogelijk

> 20.000

Raad: “voltijds of deeltijds”

> 7.500 en ≤ 20.000

Raad: “prestatiebreuk”,max. ¾

Kan (Raadsbeslissing)

Raad: “prestatiebreuk”,max ¾, goedkeuring prov.

> 5.000 en ≤ 7.500

Steeds deeltijds

Raad: “prestatiebreuk”,max. ¾

≤ 5.000

\

Verplicht

Raad: “prestatiebreuk”,max ¾, goedkeuring prov.

personeelsformatie prestaties2
Personeelsformatie - Prestaties -

Financieel beheerder OCMW

Inwonersaantal

Prestatieomvang

Gewestelijke ontvanger?

Steeds voltijds

Onmogelijk

> 20.000

> 15.000 en ≤ 20.000

Raad: “voltijds of deeltijds”

Raad: “prestatiebreuk”,max. ¾

Kan (Raadsbeslissing)

> 10.000 en ≤ 15.000

Steeds deeltijds

Raad: “prestatiebreuk”goedkeuring prov.

- Max ¾ indien ≥ 10.000 inw.

- Max ½ indien < 10.000 inw.

Raad: “prestatiebreuk”,max. ¾

> 5.000 en ≤ 10.000

Steeds deeltijds

Raad: “prestatiebreuk”,max. ½

≤ 5.000

\

Verplicht

Raad: “prestatiebreuk”,max ½ , goedkeuring prov.

personeelsformatie prestaties3
Personeelsformatie - Prestaties -
 • Bescherming van personeelsleden in functie
  • Financieel beheerder OCMW in gemeenten met max. 15.000 inw.Indien ‘onder machtiging’ toch voltijds: behoud ten persoonlijken titel.
  • Vandaag op legale wijze toegekende prestatiebreukWijziging is mogelijk, mits instemming titularis
  • Nieuwe keuze (voltijds/deeltijds, andere prestatiebreuk)Instemming titularis, zoniet enkel bij eerstvolgende vacature
  • Wijziging bevolkingsaantalBehoud prestatiebreuk ten persoonlijken titel – wijziging kan mits toestemming
personeelsformatie prestaties4
Personeelsformatie - Prestaties -
 • Cumulatie van verschillende decretale functies
  • Cumulatie van deeltijdse functies: KANDeeltijds financieel beheerder gemeente X + deeltijds financieel beheerder gemeente Y + deeltijds financieel OCMW
   • Aanwezigheidsgarantie
   • Geen voorrangsrecht
   • Afzonderlijke selectieprocedures
  • Cumulatie van voltijdse met deeltijdse functie: VERBODEN
   • Overgangsbepaling ten persoonlijken titel (voltijds bij gemeente + 0,25 bij OCMW van de gemeente)
 • Mogelijkheid tot sluiten van beheersovereenkomsten
inhoud van de functie1
Inhoud van de functie
 • Gemeentelijke decretale graden
  • Gemeentedecreet
  • BVR Rechtspositieregeling
 • Decretale graden binnen OCMW
  • Wachten op goedkeuring OCMW-decreet
 • Opmaak functiebeschrijving
  • Gemeente: Gemeenteraad
  • OCMW: ? (naar analogie)
 • Bevoegdheden
  • Bevoegdheden onder functionele leiding van secretaris
  • Bevoegdheden in volle onafhankelijkheid
aanstellende overheid1
Aanstellendeoverheid
 • Bevoegdheden als ‘aanstellende overheid’
  • Aanstellen
  • Ontslag
  • Tuchtbevoegdheid
  • Vacant verklaren van fct.
  • Afsluiten van kandidatenlijsten
  • Samenstelling van examencommissie
  • Beslissing n.a.l.v. vacature tot wervingsreserve
  • OPM: bevoegdheidspakket is een ondeelbaar geheel!
 • Aanstellende OH t.a.v. decretale graden: RAAD
  • Geen delegatiemogelijkheid
aanwervingsvoorwaarden gemeente
Aanwervingsvoorwaarden - Gemeente -
 • Gedragsvereiste
  • Uittreksel uit gemeentelijk strafregister
 • Genot van burgelijke en politieke rechten
 • Nationaliteitsvereiste: BELG
  • Cfr. functie-inhoud: uitoefening gezag van het bestuur - verantwoordelijk voor algemene belangen van het bestuur
 • Medische geschiktheid?
  • Geen voorafgaandelijk medisch onderzoek verplicht(K.B. 28/05/2003) – KAN indien voorzien in RPR
  • Enkel door preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
 • Taalkennis
  • Cfr. Gecoordineerde Wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (18/07/1966) - SELOR
 • Diplomavoorwaarde
  • Diploma voor toegang niveau A
 • Aanvullende aanwervingsvoorwaarden (specifiek diploma)
 • Slagen in selectieprocedure
aanwervingsvoorwaarden ocmw
Aanwervingsvoorwaarden - OCMW -
 • K.B. 20/07/1993
  • Grotendeels opgeheven
 • Nog steeds relevant: aanwervingsvoorwaarden:
  • Belg zijn
  • Genot burgerlijke en politieke rechten
  • Onberispelijk gedrag
  • Dienstplichtwetten
  • Vereiste lichamelijke geschiktheid
  • Vereist diploma
  • Examen
bevorderingsvoorwaarden gemeente
Bevorderingsvoorwaarden - Gemeente -
 • Ervaring
  • Uitgedrukt in minimale anciënniteit – raad bepaalt welke: graad-, niveau-, dienst-, combinatie van …
 • Gunstig evaluatieresultaat
  • Raad bepaalt wat dit veronderstelt:
   • Geen ongunstig evaluatieresultaat bij meerdere periodieke evaluaties
   • Een gunstig evaluatieresultaat bij laatste periodieke evaluatie
   • Een gunstig evaluatieresultaat bij een specifieke evaluatie met het oog op bevordering (potentieelinschatting)
 • Eventueel aanvullende bevorderingsvoorwaarden
  • Bijvoorbeeld: specifiek diploma
 • Slagen in selectieprocedure
bevorderingsvoorwaarden ocmw
Bevorderingsvoorwaarden - OCMW -
 • K.B. 20/07/1993
  • Grotendeels opgeheven
 • Nog steeds relevante minimale bevorderingsvoorwaarden:
  • Titularis zijn van graad niveau 1
  • Slagen in selectieprocedure
 • Aanvullende bevorderingsvoorwaarden
waarnemend financieel beheerder
Waarnemend financieel beheerder
 • Verplichting tot aanstelling indien afwezigheid van titularis vermoedelijk langer duurt dan
  • drie maanden, in gemeente
  • zestig dagen, in OCMW
 • In regel: voldoen aan voorwaarden voor uitoefening van ambt
  • Uitz. voor maximale duur van zes maanden kan in dienst zijnd personeelslid - statutair/contractueel - dat niet aan alle voorwaarden voldoet, toch waarnemend financieel beheerder zijn
selectieprocedure gemeente
Selectieprocedure - Gemeente -
 • Procedureregels: Raad:
  • Selectiecriteria
   • Te toetsen competenties
  • Selectietechnieken
   • Afgestemd op de functiebeschrijving
   • Een proef die het financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst –door erkend extern selectiebureau
  • Selectiecommissie
   • Alternatief: uitbesteden aan een erkend selectiebureau
  • Aard van de selectieprocedure
   • Vergelijkend examen: resulteert in bindende rangschikking op basis van eindresultaat
   • Niet vergelijkend examen: resulteert in opsomming van geslaagde kandidaten en vereist motivering bij keuze
selectieprocedure ocmw
Selectieprocedure - OCMW -
 • K.B. 20/07/1993
  • Grotendeels opgeheven
 • Nog steeds relevante bepalingen
  • Voorwaarden deelneming examen
  • Wijze organisatie examen
  • Samenstelling examencommissie
  • Volgorde en inhoud proeven
   • Verplicht: proef inzake geestesrijpheid en inzake beroepsgeschiktheid
  • Wijze toekenning punten
toegang tot de functie1
Toegang tot de functie
 • Aanwerving
 • Bevordering
 • Mandaat
 • Keuze vast te leggen door de RAAD
  • Alleen maar, voorrang, …
 • Keuze te nemen door de RAAD
toegang tot de functie2
Toegang tot de functie
 • Aanwerving
  • Interne en externe kandidaten
  • Bekendmaking
   • Niet meer Belgisch Staatsblad!
  • Inhoud vacaturebericht
  • Voldoen ad aanwervingsvoorwaarden
  • Selectieprocedure
toegang tot de functie3
Toegang tot de functie
 • Bevordering
  • Interne kandidaten
   • Vast aangestelde statutairen
   • Contractuele personeelsleden die de volledige aanwervingsprocedure doorlopen hebben
   • Ongeacht administratieve toestand
toegang tot de functie4
Toegang tot de functie
 • Mandaatstelstel
  • Facultatieve regeling
  • Ter vervanging van BVR 10/02/2006
  • Voor een vooraf bepaalde periode belast worden met de uitoefening van een bepaalde functie
  • Vacante betrekking
toegang tot de functie5
Toegang tot de functie
 • Duur mandaatstelsel
  • MIN 7j
  • Verlengbaar – KEUZE
 • Invulling mandaatstelsel
  • Aanwerving
  • Bevordering
  • Voorwaarden, procedure
toegang tot de functie6
Toegang tot de functie
 • Tewerkstelling mandaatstelsel
  • Reeds in dienst
   • Statutair = statutair mandaathouder
   • Contractueel = contractueel mandaathouder
  • Nog niet in dienst = contractueel mandaathouder
  • Proef!
toegang tot de functie7
Toegang tot de functie
 • Evaluatie en verlening mandaatstelsel
  • Evaluatie
   • Proef: ongunstig ontslag, ook tsstijds
   • Loopbaan
    • Ongunstig = ontslag
    • Gunstig = mogelijke verlenging
  • Verlening = RAAD
toegang tot de functie8
Toegang tot de functie
 • Einde mandaatstelsel
  • Afloop termijn
  • Ongunstige evaluatie
  • Pensioen
  • Op persoonlijke vraag
  • Gevolg
   • Statutair
    • Terugkeer
    • Overdracht schaalanciënniteit en evaluatie
toegang tot de functie9
Toegang tot de functie
 • Gevolg
  • Contractueel
   • Ontslag
   • Geen gegarandeerde terugkeer
proeftermijn1
Proeftermijn
 • Art. 105,§2,3° Gemeentedecreet
 • OCMW
  • Art. 104,§4,1° voorontwerp OCMW-decreet;
 • Sowieso bij aanwerving, mogelijk bij bevordering
 • 12 maanden?
proeftermijn2
Proeftermijn
 • Evaluatie
  • Door wie?
   • Gemeente: Bijzondere gemeenteraadscommissie
   • OCMW: Raad
  • Hoe?
   • Voorbereidend rapport externe deskundigen
   • Verslag College/Vast bureau of voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn
proeftermijn3
Proeftermijn
 • Tussentijdse evaluatie
  • Opnemen in RPR
  • Ongunstig – mogelijk ontslag
 • Eindevaluatie
  • Ongunstig = ontslag
  • Verlening?
evaluatie tijdens de loopbaan1
Evaluatie tijdens de loopbaan
 • Specifieke evaluatie
  • Regels, procedure vast te leggen door de Raad
  • Door een bijzondere gemeenteraadscommissie
  • Ook voor de mandaathouder
evaluatie tijdens de loopbaan2
Evaluatie tijdens de loopbaan
 • Evaluatiecriteria
  • Financieel beheerder in overleg met gemeentesecretaris en college en deskundigen?
  • Onafhankelijk bij uitoefening taken
 • Duur
  • 1-2j
  • Minimale prestatietermijn
evaluatie tijdens de loopbaan3
Evaluatie tijdens de loopbaan
 • Tussentijdse evaluatie
  • Voorbereiding eindevaluatie
  • Opvolgingsgesprekken, functioneringsgesprekken
 • Manier van evalueren
  • Verslag college
  • Voorbereidend rapport van deskundigen
   • Interview functiehouder
   • Vragenlijst personeelsleden
evaluatie tijdens de loopbaan4
Evaluatie tijdens de loopbaan
 • Gemeenteraadscommissie
  • Voorzitter gemeenteraad – burgemeester
 • Evaluatieresultaat
  • Gunstig
  • Ongunstig
 • Gevolgen
  • Managementtoelage
  • Ontslag
   • Passende maatregelen
   • Beslissing Raad
   • Per aangetekend schrijven – 3M
evaluatie tijdens de loopbaan5
Evaluatie tijdens de loopbaan
 • Beroep
  • Klacht toezichthoudende overheid
  • Raad van State
 • Financieel beheerder OCMW
  • OCMW-Raad
  • Voorbereidend rapport
  • Verslag vast bureau of voorzitter RAAD
algemeen kader naast andere
Algemeen kader naast ‘andere’
 • Besluit RPR: Algemeen kader
 • Naast Besluit RPR: andere dwingende regelgeving
 • Afwezigheid na 1/1/2009
  • Niet op basis van Besluit RPR
  • Niet op basis van andere regelgeving
  • Niet o.w.v. tucht

= Non-activiteit (tenzij: overmacht)

algemeen kader in besluit rpr
Algemeen kader in Besluit RPR
 • Titel IX
  • Jaarlijkse vakantie
  • Feestdagen
  • Bevallingsverlof
  • Opvangverlof
  • Ziekteverlof
  • Disponibiliteit
  • Verlof voor deeltijdse prestaties
  • Verlof voor opdracht
  • Omstandigheidsverlof
  • Onbetaald verlof
  • Dienstvrijstellingen
 • Vormingsverlof (art.54)
algemeen kader in besluit rpr1
Algemeen kader in Besluit RPR
 • Jaarlijkse vakantie
  • Min. 30 – max. 35 werkdagen
  • Incl. 4 niet te weigeren
  • Diversificatie? ~ leeftijd / ~ anciënniteit
 • Feestdagen
  • 14: 11 in BVR + 3 extra
 • Bevallingsverlof
  • Arbeidswet van 16 maart 1971
  • Vervangend vaderschapsverlof statutairencfr. regeling contractuelen K.B. 17/10/1994
algemeen kader in besluit rpr2
Algemeen kader in Besluit RPR
 • Opvangverlof statutairen
  • Cfr. regeling contractuelen art. 30ter AO-wet 3/7/1978
 • Ziekteverlof statutairen
  • Ziektekrediet – per jaar volledige dienstactiviteit krediet van 21 werkdagen betaald ziekteverlof
  • Deeltijdse werkhervatting statutairen
 • Disponibiliteit statutairen (facultatief)
  • Wegens ziekte of invaliditeit
  • Wegens ambtsopheffing
algemeen kader in besluit rpr3
Algemeen kader in Besluit RPR
 • Verlof voor deeltijdse prestaties
  • Bepaalde categorieën kunnen worden uitgesloten (…)
 • Verlof voor opdracht ‘vaste’ statutairen (facultatief)
  • Bepaalde categorieën kunnen worden uitgesloten (…)
 • Omstandigheidsverlof
  • Of nog: klein verlet, kort verzuim
algemeen kader in besluit rpr4
Algemeen kader in Besluit RPR
 • Onbetaald verlof
  • ‘Ongemotiveerd’ onbetaald verlof (niet ‘in proef’)
   • Contingent 20 werkdagen per kalenderjaar
   • Contingent 2 jaar gedurende de loopbaan
   • Bepaalde categorieën kunnen worden uitgesloten (…)
  • ‘Thematisch’ onbetaald verlof ‘vaste’ statutairen
   • Voor andere contractuele betrekking, mandaatfunctie, tijdelijke aanstelling of andere functie met proeftijd bij EIGEN bestuur
   • Facultatief: voor mandaatfunctie bij ander bestuur
 • Dienstvrijstellingen
  • # gebruikelijke en noodzakelijk geachte dienstvrijstellingen
  • Facultatief uit te breiden
andere verloven en afwezigheden
Andere verloven en afwezigheden
 • Profylactisch verlof
  • ‘voorbehoedverlof’ bij zwangerschap / borstvoeding
 • Loopbaanonderbreking
  • Algemeen stelsel
   • Volledige loopbaanonderbreking
   • Loopbaanvermindering < 50 jaar
   • Loopbaanvermindering ≥ 50 jaar
   • Uitgesloten voor decretale graden
  • Palliatief verlof
  • Ouderschapsverlof
  • Zorgverlof
andere verloven en afwezigheden1
Andere verloven en afwezigheden
 • Arbeidsherverdeling in de openbare sector
  • Vrijwillige vierdagenweek
  • Halftijds vervroegde uittreding ‘vaste’ statutairen
  • Bepaalde categorieën kunnen worden uitgesloten (…)
 • Politiek verlof
 • Verlof voor vakbondsactiviteiten
verloven en afwezigheden1
Verloven en afwezigheden
 • Algemeen kader in Besluit RPR
  • Te ‘implementeren’ tegen 1/1/2009
 • Naast BVR RPR: andere dwingende regelgeving
 • OVERMACHT
verloning1
Verloning
 • Wettelijke basis
  • Art. 124 en 219 BVR RPR
   • Loskoppeling secretarissen gemeente
  • Raad stelt vast ok:
   • Inwonersaantal
    • 1 januari van het jaar van de gemeenteraadsverkiezing
   • Afschaffing klasseverheffing
    • Wedde op basis werkelijk inwonersaantal
    • Overgangsregeling = behoud
verloning2
Verloning
 • Klasse
  • Op basis van inwonersaantal
  • Basis schaal
   • Min-max
   • Spreiding 15-23j
 • In werking 01/01/2007
verloning3
Verloning
 • Periodieke verhoging
  • Tweejaarlijks (1ste jaarlijks, dan 2jaarlijks)
  • Gelijkmatige (1ste jaarlijks, dan 7 2jaarlijks)
 • Salarisvaststelling
  • Secretaris
  • Geen functionele loopbaan
  • Enkel geldelijke anciënniteit
verloning4
Verloning
 • Geldelijke anciënniteit
  • Dienstjaren voor berekening salaris
  • Bepalen periodieke verhoging
  • Geen onderscheid met personeel
  • In jaren/volle maanden
 • Prestaties bij een overheid
   • MOET meegerekend worden ongeacht relevantie
 • Prestaties privé/zelfstandige
   • KAN meegerekend worden
   • MOET relevant zijn
   • Duur= gelijk aan andere personeelsleden
   • Bewijs
verloning5
Verloning
 • Uitbreiding naar indienstzijnde personeelsleden
 • Maximum valorisatie van één voltijdse functie
toelagen en vergoedingen1
Toelagen en vergoedingen
 • Variabel deel van de bezoldiging
 • Op welke toelagen kan een financieel beheerder recht hebben?
  • Vakantietoelage
   • Regel: BVR 13/09/2002
   • Contractuele mandaathouder: vakantiegeld privé-sector?
  • Eindejaarstoelage
   • Niet gewijzigd
  • Toelage waarnemen functie
   • Voor het waarnemen van de functie van financieel beheerder gedurende 30d
  • Mandaattoelage
   • Max. 5% van het geïndexeerde brutomaandsalaris
toelagen en vergoedingen2
Toelagen en vergoedingen
 • Functionerings- of managementtoelage
  • Bij uitstekende evaluatie
  • Max. 5% of 8% van het geïndexeerde brutojaarsalaris
 • Vergoeding door reis- en verblijfskosten
  • Dienstreis
 • Sociale voordelen en werkingsmiddelen
einde van de aanstelling1
Einde van de aanstelling
 • Ambtshalve herplaatsing in een lagere graad
 • Verlies van hoedanigheid van statutair personeelslid
 • Definitieve ambtsneerlegging
einde van de aanstelling2
Einde van de aanstelling
 • Ambtshalve herplaatsing in een lagere graad
  • Definitieve aanstelling in een andere functie door de RAAD
  • Zonder bekendmaking en oproep aan de kandidaten
  • Betrokkene wordt gehoord
  • Regels gewone personeelsleden zijn van toepassing = zie eigen RPR!
einde van de aanstelling3
Einde van de aanstelling
 • Bij medische ongeschiktheid
  • Facultatief in te voeren
  • Na beslissing medische gezondheidsdienst
  • Geen vacante functie nodig – buiten formatie
  • Salaris = rekening houdend met huidig salaris, garantie voor behoud kan vastgesteld worden
einde van de aanstelling4
Einde van de aanstelling
 • Na ongunstige evaluatie proef bij bevordering
  • Facultatief in te voeren
  • Vacante betrekking
  • Terug oude schaal + schaalanciënniteit
einde van de aanstelling5
Einde van de aanstelling
 • Om persoonlijke of functionele redenen
  • Facultatief in te voeren
  • Één keer gedurende de loopbaan
  • Vacante functie
  • Salaris= nieuwe graad maar kleinste verschil met huidig salaris
einde van de aanstelling6
Einde van de aanstelling
 • Verlies van hoedanigheid van statutair personeelslid
  • Onregelmatige aanstelling
   • Mogelijke verbrekingsvergoeding
  • Verlies nationaliteit, burgerlijke en politieke rechten
  • Medische ongeschiktheid
  • Onwettige afwezigheid
  • Verlies recht openbaar ambt uit te oefenen
einde van de aanstelling7
Einde van de aanstelling
 • Definitieve ambtsneerlegging
  • Vrijwillig ontslag
   • Onderling akkoord opzegtermijn vaststellen
  • Ongunstige evaluatie
   • Per aangetekend schrijven
   • Verbrekingsvergoeding KAN
   • Proef
    • Duur: raad bepaalt (14d,1M)
   • Loopbaan
    • Duur: min. 3M
een aantal topics1
Een aantal ‘topics’ …
 • Toepasselijke wetgeving
 • Personeelsformatie
 • Inhoud van de functie
 • Aanstellende overheid
 • Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
 • Selectieprocedure
 • Toegang tot de functie
 • Proeftermijn
 • Evaluatie tijdens de loopbaan
 • Verloven en afwezigheden
 • Verloning
 • Toelagen en vergoedingen
 • Einde van de aanstelling

Vragen?