cva kennisnetwerk werkgroep zorg in de chronische fase n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CVA kennisnetwerk : Werkgroep Zorg in de chronische fase PowerPoint Presentation
Download Presentation
CVA kennisnetwerk : Werkgroep Zorg in de chronische fase

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

CVA kennisnetwerk : Werkgroep Zorg in de chronische fase - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

CVA kennisnetwerk : Werkgroep Zorg in de chronische fase. Uitbehandeld ! Hoezo ?. Inleiding 15 min. Workshop 45 min. Implementatie 15 min. Inhoud. Motoriek Geheugen Concentratie Denken Communicatie Impulscontrole Angst & Depressie Vermoeidheid Partnerproblematiek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CVA kennisnetwerk : Werkgroep Zorg in de chronische fase' - virginia-irwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud

Inleiding 15 min.

Workshop 45 min.

Implementatie 15 min.

Inhoud

problematiek in de chronische fase

Motoriek

 • Geheugen
 • Concentratie
 • Denken
 • Communicatie
 • Impulscontrole
 • Angst & Depressie
 • Vermoeidheid
 • Partnerproblematiek

Problematiek in de chronischefase

25% blijvendebeperkingen in cognitieffunctioneren

Na 6 maanden 30% beperkt in dagelijksfunctioneren

Conclusie: CVA is eenchronischeaandoening

Zorg in de chronischefase is noodzakelijk

huidige zorg in de chronische fase uitkomst enquete

Huidigezorg in de chronischefase: uitkomstenquete

 • Opvattingen over start, inhoud en duur van de chronischefaselopensterkuiteen.
 • Er is weiniguniformiteit in de organisatie van de zorg in de chronischefase
 • Er is behoefteaan:
 • Eeneenduidigedefinitie van “Zorg in de chronischefase”
 • Opzet van dergelijkezorgen eenduidelijkestructuur die hierrichtingaangeeft.
 • Een coordinator voordergelijkezorg
 • Langerecontinuatie van de zorg
 • Gebruikmaking van eensignaleringsinstrument
 • Meer aandachtvoorcognitieve en gedragsmatigegevolgen
 • Meer aandachtvoor de mantelzorg
het afstemmen van de zorg op de beleving van de pati nt

Het afstemmen van de zorg op de beleving van de patiënt

Vanuit contact met de beleving van de patient richtinggevenaanzorg

1 herstelfase streven naar herstel focus op lichamelijke gevolgen

1 Herstelfase: Strevennaarherstel / focus op lichamelijkegevolgen

Herstellenwaterhersteldkanworden en het minimaliseren van (lichamelijke) gevolgen.

2 verwerkingsfase verwerking h erkennen van blijvende draaglast

2 Verwerkingsfase: Verwerking / (H)erkennen van blijvendedraaglast

Dagelijkseconfrontatie met beperkingen / Besef van blijvendegevolgen

3 aanpassingsfase aanpassing aan blijvende gevolgen zoeken naar nieuwe mogelijkheden

3 Aanpassingsfase : Aanpassingaanblijvendegevolgen / zoekennaarnieuwemogelijkheden

Zoekennaarmogelijkheden die erzijnondanks de beperkingen.

Aandachtvoorwaardevollemomenten

aanpassingsfases gekoppeld aan zorgfases

Herstelfase: Acute zorg en revalidatie

Verwerkingsfase en aanpassingsfase: Zorg in de chronischefase

Aanpassingsfasesgekoppeldaanzorgfases

zorg afstemmen op aanpassingsproces
Zorg afstemmen op aanpassingsproces

acuut revalidatie chronisch

herstel verwerking / aanpassing

DiseasemanagementDisabilitymanagement en

Secundaire preventiendaire preventie

zorg in de chronische fase definitie

In de beleving:

 • Bij het bereiken van de grenzen van herstel
 • Bij de (h)erkenning van blijvendegevolgen
 • Nadat men weerteruggeworpenwordt op zichzelf
 • In zorgtermen:
 • Bij de omslag van het bestrijden van de ziektenaar het hanteren van de gevolgen van de ziekte, bij de omslag van diseasemanagementnaardisabilitymanagement
 • Na het verlaten van het medische circuit
 • Definitiewerkgroep:
 • De zorg in de chronischefasegaat in op het moment dat de patient terugkeert in de thuissituatie (definitievewoonsituatie).Ditkanzijnnaontslaguit het ziekenhuis, revalidatiecentrum, of narevalidatie in het verpleeghuis of napoliklinischerevalidatie.

Zorg in de chronischefase: Definitie

zorg in de chronische fase de centrale zorgverlener cz

Erwordteencentralezorgverleneringesteldvoor patient en naasten die:

 • Geinformeerd is over de verleendezorg in de acute en revalidatiefase
 • Dientalseersteaanspreekpuntvoor patient, naasten en betrokkenzorgverleners
 • Eenbrede focus heeft op cva-gerelateerdeproblemen
 • Beschikt over eenvolledigesocialekaart en doorverwijstwaarnodig
 • Op de hoogte is van de relevantepatientengegevens

Zorg in de chronischefase: De centralezorgverlener (CZ)

zorg in de chronische fase contactmomenten van de centrale zorgverlener met de patient en naasten

Zorg in de chronischefase: Contactmomenten van de centralezorgverlener met de patient (en naasten).

Thuis 6 wkn 6 mnd 12 mnd 24 mnd

 • Afhankelijk van de zorgbehoeftes van de patient kunnenermeerderecontactmomentenplaatsvinden .
 • Bijbehoefteaan extra zorgverwijst de centralezorgverlener door naarzorgverlenersgespecialiseerd op het gebied van CVA
 • Na 24 maanden is eroverdrachtnaar de huisarts. De centralezorgverlenerblijftbeschikbaar en kan direct door patient, naasten of huisartsbenaderdworden
zorg in de chronische fase inhoud

Het doel van de zorg in de chronischefasewordtafgestemd op meetbareeindpunten;

 • Behoud/herwinnen van zelfstandigheid en functioneren (participatie, ICF model)
 • Advies, voorlichting en begeleiding (o.a. secundairepreventie)
 • Hulpbijacceptatie en omgang met de nieuwesituatie
 • De CZ monitort de patienten en naasten op voorafvastgesteldeaandachtsgebiedenwaarbijeventueelmeetinstrumenteningezetkunnenworden. Dezeaandachtsgebiedenzijn:

Zorg in de chronischefase: Inhoud

 • Lichamelijkfunctioneren
 • Socialeparticipatie
 • Cognitie,gedrag en emotie
 • Communicatie
 • Depressie
 • Vermoeidheid
 • Relatie en zorglastmantelzorger
 • Seksualiteit en intimiteit
 • Secundairepreventie
 • Informatievoorziening
 • Kwaliteit van leven
 • Zorgtevredenheid

Op basis van geconstateerdeproblematiekwordengerichteinterventiesingezet

workshop

In deze workshop onderzoeken we de mogelijkheden tot het behalen van de volgendedoelstelling:

Eencentralezorgverlener die de patient monitort, op voorafvastgesteldeaandachtsgebieden, tot 24 maandennathuiskomst en doorverwijstwanneernodig.

Workshop

workshop1

Spelregels:

Driegespreksrondes van eenkwartier.

Tijdenselkegespreksrondewordtvanuiteenbepaaldepositiegekekennaar de mogelijkhedenvoor het realiserenditdoel

In de eerste twee rondeskomen de mogelijkhedenaan de orde en in de laatste de bezwaren

We vragendaaromdegenen die bezwarenziendezetebewaren tot de derderonde

Workshop

slide17

Ronde 1 (de dromer):

Wat is de toegevoegdewaarde van het behalen van dezedoelstelling? Watmaakt je enthousiast?

Ronde 2 (de realist):

Hoe kanditgerealiseerdworden?

Ronde 3 (de criticus):

Watzie je alsbelangrijkebelemmeringen? En wathebben we daaromnodig?

ronde 1 de dromer

Eencentralezorgverlener die de patient monitort, op voorafvastgesteldeaandachtsgebieden, tot 24 maandennathuiskomst en doorverwijstwanneernodig.

Steldatdezedoelstellinggerealiseerdwordt in jouwzorgketen:

Watzouhiervan de toegevoegdewaardezijn en watzijn de voordelen?

Watlevert het op voor de patienten en mantelzorgers?

Watlevert het op voor de zorgverleners?

Ronde 1: De dromer

ronde 2 de realist

Eencentralezorgverlener die de patient monitort, op voorafvastgesteldeaandachtsgebieden, tot 24 maandennathuiskomst en doorverwijstwanneernodig.

Watzijn de stappen die gezetmoetenwordenomdezedoelstellingteimplementeren in jouwzorgketen?

Hoe zou je wetendat het doelbehaald is?

Ronde 2: De realist

ronde 3 de criticus

Eencentralezorgverlener die de patient monitort, op voorafvastgesteldeaandachtsgebieden, tot 24 maandennathuiskomst en doorverwijstwanneernodig.

Watzijnargumentenomditdoelteverwerpen?

Welkemensen of instantieskunnenditdoelmaken of breken?

Wathebben we dannodigomditdoeltebereiken, of mist ernogiets?

Ronde 3: De criticus

implementatie

Implementatie

 • Opnemen in zorgstandaard
 • Voorbeeldketens
voorbeeldketens
VOORBEELDKETENS?
 • Speerpunt: chronische zorg op agenda stuurgroep keten
 • Aandacht van huisarts en POH voor zorg in chronische fase
 • Invoer van richtlijn secundair vasculair risicomanagement
 • Multidisciplinaire consultatie
 • Gebruik van screeningslijsten
begeleidingsaanbod van werkgroep zorg in de chronische fase
Begeleidingsaanbod van werkgroep zorg in de chronische fase
 • Doorbraaksystematiek benutten
 • Begeleiding door gespecialiseerd verpleegkundige neurologie en specialist ouderengeneeskunde
 • Bezoek op lokatie
 • Meerdere bijeenkomsten
 • Uitwisseling ervaringen
 • Presentaties op landelijke bijeenkomsten van het Kennisnetwerk CVA NL