2 utfordringene for norges vannforsyning v toril hofshagen norvar og christen r stad n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

(2) Utfordringene for Norges vannforsyning v/Toril Hofshagen, NORVAR og Christen Ræstad. Drikkevann; et trygt og godt naturprodukt: Økte krav til sikkerhet, men hva er sikkert nok? Kildebeskyttelse, vannbehandling og distribusjon: Hvor er utfordringene størst?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - violet-pope


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 utfordringene for norges vannforsyning v toril hofshagen norvar og christen r stad
(2) Utfordringene for Norges vannforsyningv/Toril Hofshagen, NORVAR og Christen Ræstad
 • Drikkevann; et trygt og godt naturprodukt: Økte krav til sikkerhet, men hva er sikkert nok?
 • Kildebeskyttelse, vannbehandling og distribusjon: Hvor er utfordringene størst?
 • Sikring av vannforsyningen som kritisk infrastruktur
 • Liberaliseringsdebatten, organisering og effektivisering: Hva skjer …… hva skjer ikke ?
 • Hva er kundene opptatt av – og hvordan ivaretar vi dette?
det er viktig se utfordringene i perspektiv
Det er viktig å se utfordringene i perspektiv:
 • Vi bor i et land med rikelig tilgang på vann av god kvalitet – i motsetning til svært mange andre land i verden
 • ”Folk flest” opplever ikke at vi har noen problemer med vannforsyningen. Teoretiserer vi mer om problemene enn vi opplever dem?
 • Det er viktig å jobbe videre med både reelle og potensielle utfordringer for å kunne tilby en trygg og kostnadseffektiv tjeneste til enhver tid
 • Vann er vårt viktigste næringsmiddel og en viktig innsatsfaktor i annen næringsmiddelvirksomhet
hva er sikkert nok under ulike forhold og hvem hvilken prosess avgj r dette
Hva er ”sikkert nok” under ulike forhold,…og hvem / hvilken prosess avgjør dette ?

”Overkill”

Tjeneste-kvalitet (godt, nok, sikkert)

Godt nok = akseptabel risiko

Vannverk a

Lokalt

skjønn

Risikabelt

Vannverk b

Velstandsutvikling= f(tid)

2005

utfordring varmere v tere villere
Utfordring: Varmere, våtere, villere
 • Fargetallsøkning i mange vannkilder
  • Varig økning eller sykliske variasjoner?
 • Økt nedbørintensitet og flom
  • Hvilke vannverk kan bli berørt?
 • Flom, vind og sterk nedbør kan svekke lite ”robuste” vannkilder

Hva trengs for å bli god nok?

-Fargefjerning ved berørte vannverk

-Vannbehandling for et tidvis forverret råvann

-Flombeskyttelse av utsatte vannverk

-FoU og scenarieutvikling

utfordring tilfredsstillende hygieniske barrierer
Utfordring: Tilfredsstillende hygieniske barrierer
 • Barriere i kilde/nedbørfelt (case Bergen m.fl.)?
 • Fra to hygieniske barrierer til multiple barrierer
 • Hva er optimal, fremtidsrettet desinfeksjonspraksis (parasitter, sporer, virus, effekt på nettet, kostnader)?
 • Hvordan sikre stabil drift/overvåking?

Hva trengs for å bli god nok?

-Revurdering/økt innsats mht. kildesikkerhet og restriksjoner

-Prosjektet ”Optimal desinfeksjonspraksis – fase I” rapporteres

oktober 2005

-Videreutvikling av behandlingsteknologier, prosesstyring

utfordring sikkerhet og beredskap

Utfordring: Sikkerhet og beredskap

Trusselbilde i utvikling (klima, naturskader, terror), …med økende krav til trygghet !

Utredning om sårbarhet i vannforsyningen 2002/03

Mange mangler planer, øvelser gjennomføres i liten grad

Utfordringer er kartlagt, og tiltak er foreslått i handlingsplan fra 2004 (men mange av tiltakene er ennå ikke gjennomført)

Utvalg for sikring av kritisk infrastruktur (2005)

Hva trengs for å bli god nok?

-VA og sikkerhet på lokal, regional og nasjonal dagsorden

-Beredskapsveileder 2005-06

-Avklaring av ansvarsforhold

-Oppfølging av øvrige tiltak i handlingsplan fra 2004

-Konkrete samkjøringer mellom en del store vannverk

-Look to Sweden?

utfordring vannkvalitet dokumentasjon
Utfordring: Vannkvalitet - dokumentasjon
 • Skille vesentlige fra uvesentlige (krisemaksimerte) forurensninger
 • Hvordan dokumentere/informere/handle ift. ”nye trusler”:
  • Hormonhermere, antibiotika, uran, bromerte flammehemmere, PFOS, parasitter, ”nye” virus, sopp, Legionella etc.?
 • Hvordan lage gode prøvetakingsprogrammer?
 • Omfang av on-line verifikasjon?
 • Hvordan bruke dokumentasjonen aktivt?

Hva trengs for å bli god nok?

-Veiledningsmateriell m/avklaringer (NORVAR-prosjekt 2005-06)

-Bevisst holdning hos vannverkseier

-Et velfungerende lab.marked

-FoU, nasjonale overvåkingsprogrammer

utfordring distribusjonssystemer
Utfordring: Distribusjonssystemer
 • Gamle og dårlige ledninger må repareres og fornyesFortsatt høy lekkasjeandel mange steder
 • Hvordan øke ledningenes levetid?
  • Dårlig kvalitet på en del nyanlegg
  • ”Optimal” vannkvalitet ved ulike ledningsmaterialer
 • Biofilm: Til gavn eller skade?
 • Innsug / trykkløst nett og helserisiko

Hva trengs for å bli god nok?

-Prioritere de ”nedgravde” utfordringene

-FoU og veiledning (mye er allerede gjort og mer er under arbeid)

-Kompetansekrav til utfører, kontroll av nyanlegg

-Optimalisert drift og vedlikehold

-Teknologiutvikling (no-dig m.m.)

-Samordning med annen infrastruktur

utfordring organisering og kompetanse
Utfordring: Organisering og kompetanse
 • Topografi og demografi gir mange små enheter
  • 434 kommuner (50% har < 5000 innb.)
  • Mer enn 5000 godkjenningspliktige vannforsyningssystemer, hvorav mange ikke tilfredsstiller drikkevannsforskriften
  • Mange små, private grendevannverk
 • Rekrutteringsutfordringer
 • Lokalpolitikere ofte ”forbrukerombud” fremfor eiere

Private aktører samordner seg:

-Opplysningsutvalg for VA-nett

-”Clean Water” group

Hva trengs for å bli god nok?

-Større organisasjoner (interkommunale

løsninger også på distribusjonssiden?)

-Nettverk, samarbeid, kompetanseheving

-Rekrutteringstiltak

-Bevisste eiere og god ledelse

utfordring liberaliseringsdebatten
Utfordring: Liberaliseringsdebatten
 • Vil eierskapsdebatten for vann komme i 2005/06/07 ?
  • VARFIN/KRD-prosjekt 2005 (benchmarking / effektivitet)
  • Infrastrukturutvalget (sikkerhet)
  • KS-prosjekt om liberalisering i VA-sektoren
  • Spørsmålet ”Trenger Norge en VA-lov?”
  • EU-kommisjonens behandling
  • WTO
  • Utvikling i Sverige, Nederland, Tyskland m.m.
 • Ønsker og evner Staten og Stortinget å engasjere seg i dette ?
 • Er kommunene bevisste på sine roller som eiere, leverandører og samfunnsansvarlige for vannforsyningen ?

Hva trengs for å bli god nok?

- Aktiv debatt

- Årvåkenhet, bevisste valg og prosesser

utfordring kundefokus
Utfordring: Kundefokus
 • Vannforsyning scorer høyt i markedsundersøkelser!
 • Vet vi nok om hva kundene er opptatt av?
  • Kvalitet, regularitet, tilgjengelighet, høflighet, informasjon, gebyrnivå m.m.
 • Vet kundene hva de kunne vært opptatt av?
  • Risikoforhold, bevisst forhold til eget nett, sopp, Legionella m.m.
 • Kunden krever god og pålitelig vannforsyning til en vettug pris,…….. og etterspør egentlig ikke annen service og informasjon !

Hva trengs for å bli bedre?

-Økt kundefokus mange steder (lære av de som er flinke!)

-Målrettede informasjonstiltak (abonnenter, skoleelever m.m.)

-Tilgjengelig generell informasjon (se www.norvar.no)

utfordring en kompetent og effektiv forvaltning
Utfordring: En kompetent og effektiv forvaltning
 • Matilsynet - ”Hva får vi for penga?”
  • 8 regioner og 64 distriktskontorer med mye kompetanse
  • Forventinger til Mattilsynet sentralt
  • Store utfordringer i oppstartsfasenBør godkjenningsordningen droppes for små vannverk ?
 • Utvikler lab.markedet seg tilfredsstillende?
 • Utdanning og forskning – hvordan få til en fornyet satsing?

Hva trengs for å bli god nok?

-Prioritere drikkevannsområdet høyt i Mattilsynet

(revisjonsnettverk Østlandet godt initiativ!)

-Finansiere drikkevannsforvaltningen over statsbudsjettet

-Folkehelseinstituttet som ”Storsamfundets usikkerhetsabsorptør”

-FoU-offensiv: Hvem gjør hva?

utfordringene i prioritert rekkef lge
Utfordringene i prioritert rekkefølge
 • Sikkerhet- I alle sammenhenger- Hovedfokus under vannforsyningsdagene
 • Godt vann- Mange små og noen få mellomstore vannverk må skjerpe seg !
 • Effektivitet- Benchmarking,…fra utvikling til aktiv bruk !- Veien videre ?: Avhenger av kommende debatter om eierskap, inntektsrammestyring osv.
 • Nok vann- Det lekker, …men det er vann nok !
ad