buda b la dr a lelki betegs gek gy gy t s nak lehet s gei magyarorsz gon n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Buda Béla dr. A lelki betegségek gyógyításának lehetőségei Magyarországon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Buda Béla dr. A lelki betegségek gyógyításának lehetőségei Magyarországon - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Buda Béla dr. A lelki betegségek gyógyításának lehetőségei Magyarországon. „Párbeszédre nyitottan” A Lelki Egészségvédő Alapítvány (LEA) Konferenciája (Budapest, 2008. október 3.). 1. A magyar helyzet. riasztó epidemológiai adatok (Kopp Mária munkacsoportja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Buda Béla dr. A lelki betegségek gyógyításának lehetőségei Magyarországon' - viola


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
buda b la dr a lelki betegs gek gy gy t s nak lehet s gei magyarorsz gon

Buda Béla dr.A lelki betegségek gyógyításának lehetőségei Magyarországon

„Párbeszédre nyitottan”

A Lelki Egészségvédő Alapítvány (LEA)

Konferenciája

(Budapest, 2008. október 3.)

1 a magyar helyzet
1. A magyar helyzet
 • riasztó epidemológiai adatok (Kopp Mária munkacsoportja
 • magas gyermekkori pszichés morbiditás (Pászthy Bea)
 • szenvedélybetegségek (különösen alkoholizmus) nagy gyakorisága
 • öngyilkosság és önkárosítás – magas arányszámok
 • devianciák és társadalmi problémák (fiatalkori bűnözés, válás stb.) elterjedtsége, krízisek
 • „puha” mutatók – rossz társadalmi közérzet, hibás és elégtelen megküzdési képességek, a stressz-feldolgozás zavarai
2 a megel z s elvet lt k s rletei
2. A megelőzés elvetélt kísérletei
 • a Társadalmi Beilleszkedés Zavarai (TBZ) kutatás
 • az egészségvédelem (egészségmegőrzés, egészségfejlesztés) perspektívája
 • mentálhigiénés program
 • népegészségügyi programok (pl. Johan Béla program)
 • nemzeti drogstratégia
 • más abortív próbálkozások: nemzeti alkoholpolitika, „Közös Kincsünk a Gyermek, LEGOP stb.
3 a pszichi triai ell t s helyzete
3. A pszichiátriai ellátás helyzete
 • kezdeti eredmények: pszichiátriai gondozók hálózata, európai normák az ágyszámok és személyzeti normák terén, drogambulanciák
 • megoldatlan problémák: addiktológia, gyermekpszichiátria
 • a pszichofarmakológia dominanciája az ellátásban
 • a finanszírozás folyamatos romlása
 • a nagy leépítések az utóbbi két évben – intézetek, osztályok, rendelések megszűnése
 • kilátástalanság, tehetetlenség – további leépülések
4 a pszichoter pia helyzete
4. A pszichoterápia helyzete
 • fellendülés a rendszerváltás korszakában és később – irányzati szabadság, hivatalos képzési rendszer, betegbiztosítási befogadás
 • a képzés túltengése – a magángyakorlat korlátozott lehetőségei
 • a pszichoterápiás munkahelyek csökkenő száma
 • az irányzatok elkülönülése, hiányos belső kommunikáció, az érdekérvényesítés elégtelensége
 • az alternatív gyógymódok előretörése és konkurenciája
 • a pszichiátria dominanciájának elfogadása – a biológiai szemlélet és terápiás gyakorlat ellenpólusa
5 a seg t szakm k llapota
5. A segítő szakmák állapota
 • túlképzés vagy álláshiány a pszichológiában? – a klinikai szakosodás túlzott népszerűsége? – a klinikai pszichológusok alárendeltsége az egészségügyben
 • pszichológusok – hiányos érdekérvényesítés, hiányos kommunikáció a társadalom felé, a pszichológiai kultúra fejletlensége
 • szektásodás és elit-öntudat a hagyományos pszichoterápiás irányzatokban – a pszichológusok „kiútja”
 • a bolognai rendszer kihívása – viselkedéselemzők, asszisztensek, segédterapeuták?
 • a szociális munka a pszichoszociális segítésben – új szakmák, új dilemmák
 • mentálhigiénikusok, diakónusok, lelki gondozók, foglalkoztató terapeuták – szükségletek és hiányzó munkalehetőségek
6 a ter pi s kutat sok hi nya get probl m k
6. A terápiás kutatások hiánya – égető problémák
 • bűvészmutatványok a pszichiátriai terápiákban, effectiveness kutatások elégtelensége, az „aktív placebo” kérdése
 • health service research – teljes hiány, a pszichiátria és a pszichoterápiás betegutak ismeretlensége
 • pszichoterápiás hatáskutatások hiánya, a képzések értékének bizonytalansága, szükségletfelmérések, elégedettségi vizsgálatok hiánya
 • a „nagy” terápiák kultusza a tanácsadás, a krízismegoldás, a kiegészítő terápiák és a terápiás fejlesztések prioritása helyett
 • mi a pszichoterápia? – káosz a koncepciókban, elméletekben, módszertanokban
7 a szakmai kommunik ci zavarai
7. A szakmai kommunikáció zavarai
 • a „stakeholderi” alkuk kivételével teljes „incommunicado” az irányzatok és az iskolák között (miközben valódi rivalizációs terek hiányoznak)
 • a képzések mint rangok, címek, kitüntetések – a szakmai identitás „foreclosure”-jei
 • konzultáció, (nem képzési) szupervízió, belső viták hiánya
 • a kliensek motiválásának és küldetésének fragmentáltsága
 • ad hoc, elégtelen, illetve hiányos kommunikáció a pszichoterápiával kapcsolatosan a társadalommal
 • teljes érdektelenség a pszichoterápiás gyakorlat társadalmi kontextusai iránt – pl. a helyi viszonyok ismeretlensége
8 a pszichoter pia korszer ell t si keretei a fejl d sl lektani aspektus
8. A pszichoterápia korszerű ellátási keretei – a fejlődéslélektani aspektus
 • a személyiségfejlődési fázisok és átmenetek krízisei és problémái – mint pszichoterápiás célterületek, a szükségletek és a motivációk problémái
 • az optimális módszerek, módszerkombinációk és együttműködési formák a jellegzetes, tipikus indikációs területeken
 • rövid beavatkozások, aktiválás, tréningek, szupportív segítség, katalitikus részvétel a problémakezelésekben
 • irányítás a tartós, preventív fejlesztések felé
 • a terápiás beavatkozások longitudinális láncolati összekapcsolása
 • a belső erőforrások mozgósítása – pl. pszichológiai öngondoskodás fokozása
9 a pszichoter pia korszer ell t si keretei a pszichoszoci lis rendszeraspektus
9. A pszichoterápia korszerű ellátási keretei – a pszichoszociális rendszeraspektus
 • a társas ökológiai rendszerek (család, párkapcsolat, barátok, lelki közösségek) kihagyhatatlansága a pszichoterápiákból
 • a szervezeti háttér bevonásának fontossága – iskola, munkahely, más szervezetek --, együttműködés a helyi segítő erőforrásokkal
 • tágabb közösségek erőterei – a kapcsolathálózatok segítő erőterei („a gyenge kapcsolatok ereje”)
 • az önkéntes, emberbaráti vagy azonosságalapú segítő szervezetek táguló horizontja és gyenge kihasználtsága a pszichoterápia szempontjából
 • az önsegítés növekvő jelentősége, kortárssegítés, pártfogolás, „befriending” stb.
 • a szociális ellátás, gondoskodás és segítés erőforrásai
10 a pszichoter pia sz vets gi rendszerei mint er forr sok
10. A pszichoterápia „szövetségi rendszerei” mint erőforrások
 • erőtlen és fel nem használt közvetlen szövetségek – az irányzat közösségi erői
 • tágabb szakmai szerveződések – látens együttműködési módok
 • teamek nélkülözhetetlensége – magángyakorlatban is, praxisközösségek, multidiszciplinaritás fontossága, a spirituális dimenzió, illetve a vallási közösségi hátterek kihasználatlansága
 • kapcsolathálózatok egyes életterületek, színterek szakembereivel (tanárok, szociális ellátók, civilszervezeti segítők stb.)
 • szervezkedések, közös kedvezményezések, követelések – a hivatalos érdekképviseleti utak elhanyagoltsága
 • együttműködés a médiával – mindinkább kikerülhetetlen
11 mit tehet nk most tudom nyos s m dszertani szakmai s szakmak zi p rbesz dek
11. Mit tehetünk most? – tudományos és módszertani, szakmai és szakmaközi párbeszédek
 • a pszichoterápia „nem-specifikus” hatáselemeinek kultusza – empátia, hitelesség, „rapport”, szuggesztiók, a közvetlen érzelmi szükségletek adekvát biztosítása, terápiás helyzet, „találkozás” és kapcsolat
 • az autonómia respektusa, az önhatékonyság kialakítása és megerősítése, a belső erőforrások aktiválása
 • a gyakorlási aspektus és módszerkészlet kiemelése, a „testterápiáktól” a szociális készség tréningekig
 • a viselkedésterápiás módszerek szélesebb alkalmazása, a „contingency management” fontossága
 • a szuggesztív hatások módszertani spektrumának kihasználása – az aktiváló és változtató metaforáktól az átkeretezésekig
 • a csoportdinamika, ill. a szervezeti informális csoportok, a közösségi erők aktiválása és alkalmazása
12 mit tehet nk most p rbesz dek a t rsadalommal minden szinten
12. Mit tehetünk most? – párbeszédek a társadalommal – minden szinten
 • „elszámoltathatóság” a pszichoterápiában – tervezés, műveletek, monitorizálás, értékelés – a terápiás folyamat közös követése a klienssel és a közvetlen környezettel
 • egyezmények, alkuk, szerződések, probléma megbeszélések a klienssel és környezetével, a motivációerősítés jegyében
 • pszichoterápiáról más szakmáknak és különféle fontos életterek aktivistáinak
 • pszichoterápiáról a médiának – a megfelelő fórumokon, a megfelelő kontextusokra (filmekre, irodalomra stb.) utalva
 • társadalmi fellépések, figyelmeztetések a közvéleménynek
 • szakmai programok, tudományos állásfoglalások, igényképviseletek, a szakmai szervezeteken át, tudományos testületek szövetségeivel
ad