slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bądź świadomym konsumentem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bądź świadomym konsumentem

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Bądź świadomym konsumentem - PowerPoint PPT Presentation

vinson
97 Views
Download Presentation

Bądź świadomym konsumentem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bądź świadomym konsumentem - kampania dla konsumentów w wieku 60+ Listopad – grudzień 2011 r.

 2. KONSTYTUCJA RP: Artykuł 76 Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

 3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. DEFINICJA KONSUMENTA Art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 4. Sprzedawca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCY/SPRZEDAWCY zredagowana na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego odnoszących się do przedsiębiorcy oraz umowy sprzedaży (art. 431)

 5. ustne – pisemne umowa o zakup towaru, o dzieło będące rzeczą ruchomą, wykonanie usługi, zlecenie w lokalu przedsiębiorstwa, poza lokalem przedsiębiorstwa, na odległość- w ciągu 10 dni od zakupu można odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy na odległość (należy powiadomić pisemnie sprzedawcę) RODZAJE UMÓW KONSUMENCKICH

 6. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ • Nie ma właściwości typowych dla towaru tego rodzaju • Ma wady • Nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca

 7. JAK SKŁADAĆ REKLAMACJĘ? • Do sprzedawcy, na piśmie • W ciągu 2 lat od wydania towaru • żywność – w ciągu 3 dni od zakupu lub od otwarcia • W ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady

 8. REKLAMACJA. CZEGO ŻĄDAĆ OD SPRZEDAWCY? • W pierwszej kolejności: • Nieodpłatnej naprawy • Wymiany na nowy

 9. CZEGO ŻĄDAĆ OD SPRZEDAWCY? • Jeśli naprawa lub wymiana są niemożliwe: • Obniżenia ceny • Zwrotu pieniędzy • Jeśli wada jest ISTOTNA • Zwrotu pieniędzy

 10. GWARANCJA • Dobrowolna • Różne terminy • Różne warunki – prawa i obowiązki stron • Obowiązki i uprawnienia konsumenta są zapisane w dokumencie gwarancyjnym

 11. NA CO SZCZEGÓLNIE UWAŻAĆ? • Oferty telefoniczne • Oferty składane przez akwizytorów • Informacje o wygranych • Pożyczki „zero procent”

 12. O CZYM SZCZEGÓLNIE PAMIĘTAĆ? • Przeczytać dokument przed podpisaniem • Sprawdzić czy firma istnieje • Nie podawać danych osobowych • Nie nosić PINu razem z kartą

 13. KTO MOŻE POMÓC? • Powiatowy / miejski rzecznik konsumentów – dane kontaktowe na stronie www.uokik.gov.pl oraz pod numerem bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej 800 007 707 • Organizacje konsumenckie

 14. KTO MOŻE POMÓC? • Telekomunikacja i poczta – Centrum Informacji Konsumenckiej, Urząd Komunikacji Elektronicznej: www.uke.gov.pl • Energetyka – Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii, Urząd Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl

 15. KTO MOŻE POMÓC? • Lotnictwo cywilne – Komisja Praw Pasażerów, Urząd Lotnictwa Cywilnego: www.ulc.gov.pl • Usługi bankowe - Arbiter Bankowy

 16. Ubezpieczenia - Rzecznik Ubezpieczonych Umowy transgraniczne – Europejskie Centrum Konsumenckie: www.konsument.gov.pl Infolinia konsumencka – bezpłatne porady i informacje pod numerem telefonu 800 007 707 w dni powszednie 9.00-17.00 (połączenie bezpłatne) KTO MOŻE POMÓC?