Download
1 / 37

Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański. Zagadnienia Blok I – Zagadnienia systemowe i ogólne WYKŁAD 1-2 Blok II – Międzynarodowe Prawo Autorskie (i baz danych) WYKŁAD 3-4

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej' - vina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej

Wydział Prawa i Administracji

Katedra Prawa Cywilnego

Dr Piotr Kostański


Zagadnienia

Blok I – Zagadnienia systemowe i ogólne WYKŁAD 1-2

Blok II – Międzynarodowe Prawo Autorskie (i baz danych) WYKŁAD 3-4

Blok III – Międzynarodowe Prawo Własności Przemysłowej WYKŁAD 5-7

Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe WYKŁAD 7-9

Blok V – Międzynarodowa Ochrona Design’u

Blok VI – Międzynarodowe Prawo Znaków Towarowych

Blok VII – Międzynarodowe Prawo Oznaczeń Geograficznych

Blok VIII – Międzynarodowa Ochrona Topografii Układów Scalonych

Blok IX – Międzynarodowa Ochrona Odmian Roślin


Zagadnienia

Blok I – Zagadnienia systemowe i ogólne

Geneza regulacji międzynarodowych w dziedzinie prawa własności intelektualnej.

Przedmiot własności intelektualnej.

Własność przemysłowa a własność intelektualna.

Specyfika przedmiotu ochrony a potrzeba regulacji ponadnarodowej.

Zasada terytorialności ochrony.

Rozwój historyczny regulacji międzynarodowego prawa własności intelektualnej.

Problematyka wykładni norm prawa międzynarodowego.

Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa RP.

Warunki bezpośredniego stosowania umów międzynarodowych.

Sposoby regulacji poszczególnych umów międzynarodowych i ich moc wiążąca.

Problematyka automatycznego stosowania przepisów konwencyjnych.

Specyfika regulacji w prawie Unii Europejskiej, dyrektywy i rozporządzenia.

Umowy międzynarodowe UE.

Rola traktatu akcesyjnego w przystosowaniu polskiego prawa własności intelektualnej do standardów ochrony w Unii Europejskiej.

Problematyka prawa właściwego dla praw własności intelektualnej oraz jurysdykcji krajowej w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.

Międzynarodowe gwarancje ochrony praw na dobrach niematerialnych.

Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 1950, Protokół 1.

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie do standardów ochrony praw własności intelektualnej.


Blok I – Zagadnienia systemowe i ogólne

Wykład 2.

Problematyka wykładni norm prawa międzynarodowego.

Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa RP.

Warunki bezpośredniego stosowania umów międzynarodowych.

Sposoby regulacji poszczególnych umów międzynarodowych i ich moc wiążąca.

Problematyka automatycznego stosowania przepisów konwencyjnych.


 • 7. Problematyka wykładni norm prawa międzynarodowego

 • Autonomiczność wykładni,

 • Rodzaje wykładni: tekstualna, wolicjonalna, teleologiczna,

 • Przedmiot wykładni – tekst autentyczny, (1 lub więcej),

 • Reguły Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów (art. 31),

  • Zasada wykładni w dobrej wierze,

  • Uwzględnienie kontekstu wyrazu,

  • Uwzględnienie podmiotów i celu umowy,

  • Uwzględnienie środków pomocniczych / uzupełniających


 • Podmiot dokonujący wykładni:

  • Wykładnia wiążąca / niewiążąca

  • Urzędowa / doktrynalna

  • Autentyczna / quasiautentyczna

  • Sądowa

  • Jednostronna

   PRZYKŁAD: Deklaracja do KPE n.t. zakresu przedmiotowego patentu, Zasady wykładni Porozumienia TRIPS w Preambule oraz w Deklaracji z Doha.


Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów

 • Art. 31 - zasady

 • Art. 32 – środki uzupełniające

 • Art. 33 – tekst(y) autentyczne

 • Brak hierarchii dyrektyw interpretacyjnych

 • W praktyce trybunałów międzynarodowych pierwszeństwo „ordinary meaning”


WYKŁADNIA JĘZYKOWA

 • Możliwy sens językowy tekstu umowy wyznacza granice wykładni celowościowej lub systemowej,

 • Równorzędność wersji językowych i metody usuwania rozbieżności,


WYKŁADNIA SYSTEMOWA

 • Brak jednoznacznej hierarchii norm p.m.p.

 • Domniemanie nieważności umów sprzecznych z powszechnie obowiązującymi normami p.m.p.

 • Zakaz interpretacji izolującej i prowadzącej do sprzeczności i luk


WYKŁADNIA FUNKCJONALNA

 • Interpretacja w dobrej wierze,

 • Poszukiwanie sprawiedliwej interpretacji dla wszystkich stron,

 • Respektowanie zasady pacta sunt servanda

 • Zasada ut res valeat quam pereat /effet utile/


INTERPRETACJA PRZEPISÓW KOMPETENCYJNYCH

 • Zakaz domniemywania kompetencji

  a

 • Reguła implied powers • Materiały interpretacyjne

  • Art. 32 KW:

   • Materiały przygotowawcze i okoliczności zawarcia,

   • Załączniki,

   • Porozumienia stron

   • Dokumenty sporządzone w zw. z zawarciem um.

  • Katalog otwarty

  • Ustalona praktyka stosowania umowy


 • Czy można stosować krajowe reguły wykładni do interpretacji umów międzynarodowych ?

  • SN, wyrok z 19.02.2003r., dot. umowy ekstradycyjnej między RP a Australią, I KZP 47/02: nie można, ponieważ wykładnia umowy międzynarodowej odbywa się na podstawie jej reguł i reguł Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów.


8. Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa – Konstytucja RP

Rozdział III ŹRÓDŁA PRAWA

Art. 87.

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Art. 88.

3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.


Art. 89. Konstytucja RP

1. Ratyfikacja przez RP umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:

1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,

2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w KRP,

3) członkostwa RP w organizacji międzynarodowej,

4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,

5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których KRP wymaga ustawy.

2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi RP do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.

3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.


Art. 90. Konstytucja RP

1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.

4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.


Art. 91. Konstytucja RP

1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.


Art. 91. Konstytucja RP

2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

 Wyr. SN 28.10.2010r., II UK 109/10


Obowiązek interpretowania prawa krajowego w zgodzie z prawem międzynarodowym nie ma charakteru bezwzględnego. Przede wszystkim nie może doprowadzić do wykładni contra legem. Przepisy prawa międzynarodowego uzyskują znaczenie praktyczne dopiero w razie kolizji z normami krajowymi. Bez takiej kolizji zbędne jest do nich się odwoływać.

SN w wyr. z 28.10.2010r., II UK 109/10


 • Każdy podmiot stosujący prawo w Polsce, zatem także Trybunały, sądy powszechne, administracyjne (…) powinny przestrzegać pierwszeństwa stosowania umów międzynarodowych.

 • Europejska Konwencja Praw Człowieka ma pierwszeństwo przed ustawą, (…) jeżeli ustawy tej nie da się z stosować w zgodzie z Konwencją.

 • Skutkiem niezastosowania się podmiotu rozstrzygającego sprawę do wskazań wynikających z orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka może być odpowiedzialność odszkodowawcza państwa.

  post. WSA w Warszawie z 23.5.2008, III SA/Wa 832/08


Art. 91. Trybunały, sądy powszechne, administracyjne (…) powinny przestrzegać pierwszeństwa stosowania umów międzynarodowych.

3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej (…) umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.


Art. 241. Trybunały, sądy powszechne, administracyjne (…) powinny przestrzegać pierwszeństwa stosowania umów międzynarodowych.

1. Umowy międzynarodowe ratyfikowane dotychczas na podstawie obowiązujących w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyjnych i ogłoszone w Dz.Ustaw uznaje się za umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i stosuje się do nich przepisy art. 91 Konstytucji, jeżeli z treści umowy międzynarodowej wynika, że dotyczą one kategorii spraw wymienionych w art. 89 ust. 1 Konstytucji.


9. Trybunały, sądy powszechne, administracyjne (…) powinny przestrzegać pierwszeństwa stosowania umów międzynarodowych.Warunki bezpośredniego stosowania umów międzynarodowych.

Bezpośrednie stosowanie umowy międzynarodowej polega na podejmowaniu na jej podstawie decyzji indywidualnych i konkretnych w postępowaniach przed właściwymi organami władzy publicznej.


Jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. Przepis ten dotyczy prawa Unii Europejskiej (art. 91 ust. 3 Konstytucji). Na mocy tego przepisu Konstytucji od chwili przystąpienia Polski do UE prawo traktatowe obowiązuje także na terenie RP, powinno być bezpośrednio stosowane przez organy polskiej władzy publicznej, w tym organy administracji i ma pozycję zwierzchnią w stosunku do ustawodawstwa krajowego.

WSA Warszawa z 2006-10-12 III SA/Wa 2396/06


Umowy międzynarodowe zawierane przez państwa, nie mogą być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych.

Wyr. SN z 31.3.2005r., V CK 309/04


 • Problem z ochroną nazwy handlowej być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych.

  • Art. 8 KP

   • Czy jest stosowany bezpośrednio?

   • Czy poprzez odpowiednie normy krajowe?

    • Art. 2 ust. 1 KP zasada asymilacji

     • Art. 5 u.z.n.k.


Artykuł 8 być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych.

 • Nazwa handlowa będzie chroniona we wszystkich Państwach będących członkami Związku bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji, niezależnie od tego czy stanowi ona, czy nie stanowi części znaku towarowego.


Artykuł 2.1.  być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych.

Osobom (…) będą przysługiwały we wszystkich innych Państwach (…) korzyści, jakie odnośne ustawy zapewniają (…) osobom (…) z tych Państw, (…). Zgodnie z tym będą one miały tę samą ochronę oraz te same środki prawne przeciw wszelkiemu naruszeniu ich praw, (…)


Art. 5 u.z.n.k.  być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.


 • Wyr. SN z 14.6.1988r., II CR 367/87, „Interagra” być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych.

 • Wyr. SN z 14.12.1990r., I CR 529/90, „Adal”

 • Wyr. SN z 13.11.1997r., I CKN 710/97, „Aquatherm”

 • Wyr. SN z 7.10.1999r., I CKN 126/98.


 • 10. być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych. Sposoby regulacji poszczególnych umów międzynarodowych i ich moc wiążąca.

 • Rodzaje norm konwencyjnych

 • Międzynarodowy system ochrony własności intelektualnej

  • Umowy administrowane w ramach WIPO

  • Umowy poza systemem WIPO

   • związanie Polski poszczególnymi umowami


10. być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych. System WIPO

Konwencja Paryska

Konwencja Genewska o WIPO z 14.7.1967r.

Układ PCT z 19.6.1970r.

Traktat budapesztański z 28.4.1977r.

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

Porozumienie madryckie o rejestracji znaków

Protokół do Porozumienia madryckiego

Klasyfikacja Nicejska


10. być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych. System WIPO

Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Graficznych Znaków z 12.6.1973r.

Porozumienie madryckie dotyczące zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia z 14.4.1891r.

Traktat PLT o prawie patentowym z 1.6.2000r.

Traktat o prawie znaków towarowych z 27.10.1994r.

Porozumienie haskie dot. Międzynarodowego depozytu wzorów przemysłowych z 6.11.1925r.

Porozumienie z Locarno – Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych


10. być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych. Podstawowe akty poza systemem WIPO

TRIPS

Konwencja Monachijska o udzielania patentów europejskich

Konwencja UPOV


10. być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych. Polska w systemie Paryskim.

10.11.1919r. +

Akt Haski +

Akt Londyński -

Akt Lizboński -

Akt Sztokholmski od 5.12.1974r. + (początkowo z zastrzeżeniami)


ad