Politická geografie II - PowerPoint PPT Presentation

politick geografie ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Politická geografie II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Politická geografie II

play fullscreen
1 / 8
Politická geografie II
193 Views
Download Presentation
vielka-cline
Download Presentation

Politická geografie II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Politická geografie Politická geografie II 6. ledna 2006

  2. uvést orientačně aktuální počet států současného světa, • uvést příklady kritérií vzájemné odlišnosti a podobnosti současných států světa, • rozeznávat státy světa podle hlediska svrchovanosti: nezávislé (suverénní, svrchované) státy, závislá území, • rozlišovat státy světa podle zeměpisné polohy: přímořské státy, ostrovní a souostrovní státy, vnitrozemské státy, • rozeznávat orientačně největší a nejmenší státy světa podle územní rozlohy, • rozlišovat státy světa podle počtu a původu obyvatel, uvést orientačně nejlidnatější a málo zalidněné státy světa, příklady přesídleneckých států, • posuzovat státy světa podle průběhu a tvaru státních hranic: přírodní státní hranice, umělé hranice, přímočaré (geometrické) umělé hranice,

  3. Kritéria odlišnosti a podobnosti států • viz minulá hodina

  4. Nezávislé státy a závislá území • nezávislé státy • mezinárodně uznávané • vlastní území, obyvatele, státní moc • zhruba 200 • závislá území • pozůstatky kolonií • Grónsko, Falklandy • mezinárodní území • společné všem lidem • Antarktida, oceány, vesmír

  5. Státy dle zeměpisné polohy • přímořské • ostrovní a souostrovní • vnitrozemské příklady 1xEvropa, 1xsvět

  6. Státy dle rozlohyStáty dle počtu obyvatel • viz učebnice

  7. Státy dle původu obyvatel • přesídlenecké státy příklady

  8. Státy dle průběhu a tvaru státních hranic • přírodní • umělé • geometrické