1 / 16

Ka efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola

Ka efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola. www.policycafe.rs. Doing Business Report – efikasnost izdavanja građevinskih dozvola. Broj izdatih građevinskih dozvola po mesecima. Broj građevinskih dozvola u 2012. za 25% manji nego u 2008. Povećanje u 2012. u odnosu na 2011. samo 2%.

vicki
Download Presentation

Ka efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ka efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola www.policycafe.rs

 2. Doing Business Report – efikasnost izdavanja građevinskih dozvola

 3. Broj izdatih građevinskih dozvola po mesecima • Broj građevinskih dozvola u 2012. za 25% manji nego u 2008. • Povećanje u 2012. u odnosu na 2011. samo 2%.

 4. Uzroci neefikasnosti u izdavanju dozvola • Nerešeni imovinsko-pravni odnosi • Nedostatak ili slab kvalitet planske dokumentacije • Loše stanje registara dostupne infrastrukture • Puno nadležnih, malo odgovornih • Kapaciteti javne uprave • Sistem kontrole nad radom licenciranih inženjera

 5. Pristup reformama • Bez naglih pokreta – izbeći revolucionarne izmene i osloniti se na ono što postoji kad god je to moguće • Izmene propisa nisu dovoljne – potrebno je dosledno kontrolisati primenu i ulagati u kapacitete javnog sektora • Uvođenje IT platforme može biti najznačajnija od svih mera koje predlažemo

 6. Ključni elementi novog koncepta • Pojednostavljenje planiranja • Promena uloge javnih preduzeća („operatera sistema“) • Reafirmacija svojine kao polazne tačke za izgradnju i regulatora odnosa na zemljištu • Razlike u traženim uslovima i postupku u zavisnosti od vrste objekta prema riziku i složenosti • Prepuštanje nekih zadataka profesiji uz povećanje profesionalne odgovornosti (uz istovremenu promenu fokusa državnih organa s prethodne kontrole na kontrolu primene)

 7. Planskidokumenti • Odluku o pristupanjuizradiplanskogdokumentaiusvajanjekonceptaplanaspojiti u jedankorak • Obezbediti adekvatno učešće javnosti u pripremi planova • Redefinisati rokove za usvajanje propisanih planova • Obezbediti resurse za podršku opštinama kojima je ona potrebna • Razmotriti sankcije protiv opština koje ignorišu ovu zakonsku obavezu • Primena opštih urbanističkih pravila i parametara iz plana višeg ranga u nedostatku odgovarajućih planova

 8. Elaborat obezbeđenja infrastrukture i zaštite javnog resursa • Sadrži elemente potrebne za izdavanje uslova • Donosi se i menja bez ikakve posebne procedure • Njegovim postojanjem prestaje potreba za lokacijskom dozvolom za veliku većinu objekata • Pojednostavljuje izradu planskih dokumenata • Uslovi operatera sistema se traže samo za najsloženije objekte

 9. Parcelacija • Proces parcelacije ne sme da zavisi od postojanja plana detaljne regulacije - najmanja dozvoljena površina građevinske parcele treba da bude utvrđena pravilima građenja, i to prema pojedinim kategorijama objekata. • Planskim dokumentom se može dozvoliti da najmanja dozvoljena površina za građevinsku parcelu bude i manja od one utvrđene pravilima građenja na republičkom nivou.

 10. Kontrola u skladu sa stepenom rizika • Kategorizacija objekata prema stepenu rizika (najverovatnije na 5-6 kategorija) • Sadržine projektne dokumentacije i nivo kontrole uslovljeni kategorijom rizika • Prenošenje dela nadležnosti uprave na licencirane inženjere da bi uprava mogla da usmeri svoje ograničene resurse na svoje nadležnosti

 11. Jedinstveni šalter – za transparentnost i efikasnost • Jedinstveni šalter je do sada bio pravilo koje su izuzeci derogirali • Konceptom se predlaže obeveznost jedinstvenog šaltera • Obaveza pokretanja postupka protiv operatera sistema koji ne poštuju zakonom utvrđene rokove i ostale obaveze • Obaveza korišćenja IT platforme za izdavanje građevinskih dozvola • Obavezno objavljivanje na internetu svih relevantnih dokumenata – opštih i pojedinačnih akata

 12. Građevinska komisija kao stručni arbitar • Ako javno telo nađe da je investitor podneo neadekvatni projekat, Komisija mora utvrditi nečiju odgovornost – ili projektanta, ili javnog tela • Komisija ima nadležnost da razmatra prigovore na sadržinu elaborata jer taj sadržaj utiče na mogućnost adekvatnog projektovanja.

 13. Unapređivanje profesionalne odgovornosti • Mehanizam licenciranja projektantskih, planerskih i drugih firmi. • Obavezno osiguranje profesionalne odgovornosti • Unaprediti kontrolu nad radom licenciranih inženjera • Objavljivanje na Internetu podataka o konkretnim projektima na kojima su bili angažovani licencirani inženjeri • Uvesti kategoriju glavnog projektanta kada je na nekom projektu angažovano više odgovornih projektanata

 14. Principi regulatorne reforme • Ne menjamo zakon, menjamo sistem • Izvršiti deregulaciju zakona prenošenjem dela materije u podzakonske akte • Na javnu raspravu treba da budu iznete ne samo izmene ZPI, već u isto vreme i sektorskih zakona i najvažnijih podzakonskih akata • Ako ne bude političke volje da se izmene dosledno sprovedu bez obzira na moguće otpore, bolje je ne ulaziti u reforme

 15. Upravljanje građevinskim zemljištem • Fokusirati ograničene resurse za izradu planova, komunalno opremanje i sl. na područja sa najvećim potencijalom za nove investicije • Preneti lokalnoj samoupravi državno zemljište koje nije u produktivnoj upotrebi • Razmotriti redefinisanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, na način da lokalna samouprava ne ostane bez prihoda neophodnih za investicije u komunalnu infrastrukturu

 16. Hvala na pažnji www.policycafe.rs

More Related