Ka efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ka efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ka efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola

play fullscreen
1 / 16
Ka efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola
103 Views
Download Presentation
vicki
Download Presentation

Ka efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ka efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola www.policycafe.rs

 2. Doing Business Report – efikasnost izdavanja građevinskih dozvola

 3. Broj izdatih građevinskih dozvola po mesecima • Broj građevinskih dozvola u 2012. za 25% manji nego u 2008. • Povećanje u 2012. u odnosu na 2011. samo 2%.

 4. Uzroci neefikasnosti u izdavanju dozvola • Nerešeni imovinsko-pravni odnosi • Nedostatak ili slab kvalitet planske dokumentacije • Loše stanje registara dostupne infrastrukture • Puno nadležnih, malo odgovornih • Kapaciteti javne uprave • Sistem kontrole nad radom licenciranih inženjera

 5. Pristup reformama • Bez naglih pokreta – izbeći revolucionarne izmene i osloniti se na ono što postoji kad god je to moguće • Izmene propisa nisu dovoljne – potrebno je dosledno kontrolisati primenu i ulagati u kapacitete javnog sektora • Uvođenje IT platforme može biti najznačajnija od svih mera koje predlažemo

 6. Ključni elementi novog koncepta • Pojednostavljenje planiranja • Promena uloge javnih preduzeća („operatera sistema“) • Reafirmacija svojine kao polazne tačke za izgradnju i regulatora odnosa na zemljištu • Razlike u traženim uslovima i postupku u zavisnosti od vrste objekta prema riziku i složenosti • Prepuštanje nekih zadataka profesiji uz povećanje profesionalne odgovornosti (uz istovremenu promenu fokusa državnih organa s prethodne kontrole na kontrolu primene)

 7. Planskidokumenti • Odluku o pristupanjuizradiplanskogdokumentaiusvajanjekonceptaplanaspojiti u jedankorak • Obezbediti adekvatno učešće javnosti u pripremi planova • Redefinisati rokove za usvajanje propisanih planova • Obezbediti resurse za podršku opštinama kojima je ona potrebna • Razmotriti sankcije protiv opština koje ignorišu ovu zakonsku obavezu • Primena opštih urbanističkih pravila i parametara iz plana višeg ranga u nedostatku odgovarajućih planova

 8. Elaborat obezbeđenja infrastrukture i zaštite javnog resursa • Sadrži elemente potrebne za izdavanje uslova • Donosi se i menja bez ikakve posebne procedure • Njegovim postojanjem prestaje potreba za lokacijskom dozvolom za veliku većinu objekata • Pojednostavljuje izradu planskih dokumenata • Uslovi operatera sistema se traže samo za najsloženije objekte

 9. Parcelacija • Proces parcelacije ne sme da zavisi od postojanja plana detaljne regulacije - najmanja dozvoljena površina građevinske parcele treba da bude utvrđena pravilima građenja, i to prema pojedinim kategorijama objekata. • Planskim dokumentom se može dozvoliti da najmanja dozvoljena površina za građevinsku parcelu bude i manja od one utvrđene pravilima građenja na republičkom nivou.

 10. Kontrola u skladu sa stepenom rizika • Kategorizacija objekata prema stepenu rizika (najverovatnije na 5-6 kategorija) • Sadržine projektne dokumentacije i nivo kontrole uslovljeni kategorijom rizika • Prenošenje dela nadležnosti uprave na licencirane inženjere da bi uprava mogla da usmeri svoje ograničene resurse na svoje nadležnosti

 11. Jedinstveni šalter – za transparentnost i efikasnost • Jedinstveni šalter je do sada bio pravilo koje su izuzeci derogirali • Konceptom se predlaže obeveznost jedinstvenog šaltera • Obaveza pokretanja postupka protiv operatera sistema koji ne poštuju zakonom utvrđene rokove i ostale obaveze • Obaveza korišćenja IT platforme za izdavanje građevinskih dozvola • Obavezno objavljivanje na internetu svih relevantnih dokumenata – opštih i pojedinačnih akata

 12. Građevinska komisija kao stručni arbitar • Ako javno telo nađe da je investitor podneo neadekvatni projekat, Komisija mora utvrditi nečiju odgovornost – ili projektanta, ili javnog tela • Komisija ima nadležnost da razmatra prigovore na sadržinu elaborata jer taj sadržaj utiče na mogućnost adekvatnog projektovanja.

 13. Unapređivanje profesionalne odgovornosti • Mehanizam licenciranja projektantskih, planerskih i drugih firmi. • Obavezno osiguranje profesionalne odgovornosti • Unaprediti kontrolu nad radom licenciranih inženjera • Objavljivanje na Internetu podataka o konkretnim projektima na kojima su bili angažovani licencirani inženjeri • Uvesti kategoriju glavnog projektanta kada je na nekom projektu angažovano više odgovornih projektanata

 14. Principi regulatorne reforme • Ne menjamo zakon, menjamo sistem • Izvršiti deregulaciju zakona prenošenjem dela materije u podzakonske akte • Na javnu raspravu treba da budu iznete ne samo izmene ZPI, već u isto vreme i sektorskih zakona i najvažnijih podzakonskih akata • Ako ne bude političke volje da se izmene dosledno sprovedu bez obzira na moguće otpore, bolje je ne ulaziti u reforme

 15. Upravljanje građevinskim zemljištem • Fokusirati ograničene resurse za izradu planova, komunalno opremanje i sl. na područja sa najvećim potencijalom za nove investicije • Preneti lokalnoj samoupravi državno zemljište koje nije u produktivnoj upotrebi • Razmotriti redefinisanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, na način da lokalna samouprava ne ostane bez prihoda neophodnih za investicije u komunalnu infrastrukturu

 16. Hvala na pažnji www.policycafe.rs