okoli na dozvola postupak izdavanja okoli ne dozvole l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OKOLIŠNA DOZVOLA - POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE - PowerPoint Presentation
Download Presentation
OKOLIŠNA DOZVOLA - POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

OKOLIŠNA DOZVOLA - POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE - - PowerPoint PPT Presentation


 • 366 Views
 • Uploaded on

OKOLIŠNA DOZVOLA - POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE -. Mladen Rudež Federalno ministarstvo okoliša i turizma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OKOLIŠNA DOZVOLA - POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE -


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
okoli na dozvola postupak izdavanja okoli ne dozvole

OKOLIŠNA DOZVOLA - POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE -

Mladen Rudež

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Radionica” Edukacija i certifikacija osoba koje u postupku izdavanja OD sudjeluju u ocjeni Planova aktivnosti Studija utjecaja na okoliš o Druga faza obuke za podizanje svijesti o primjeni okolišnih zakona i problematike izdavanja okolišnih dozvola”Hotel “Ero” Mostar, 28. 6. 2010.god.

ustavni temelj okoli ne legislative u federaciji bih
Ustavni temelj okolišne legislative u Federaciji BiH
 • Zajednička je nadležnost federalne vlasti i kantona/županija u svezi problematike

zaštite okoliša i definirana je

Ustavom Federacije BiH u Poglavlju III,

Članak 2, pod c) i članak 3

 • Po odredbama članka 3 kaže se:

"Prema potrebama nadležnosti(za okoliš), iz Članka 2. mogu biti ostvarene zajednički ili odvojeno, ili od strane županija/kantona u koordinaciji sa federalnom vlasti.

Kad se tiče ovih nadležnosti, županije i federalna vlast konzultiraće jedni druge na trajnoj osnovi.....Federalna vlast, prema tome, ima pravo da utvrđuje politiku i donosi zakone, koji se tiču svake od ovih nadležnosti..........Županije/ kantoni imaju pravo da utvrđuju i sprovode zakone koji se tiču svake od ovih nadležnosti."

to je to okoli na dozvola
Što je to okolišna dozvola?
 • Okolišna dozvola je integralni pravni dokument - upravni akt, Zakon o upravnom postupku (Sl.novine Federacije 02/98) kojim se propisuju mjere zaštite svih sastavnica okoliša: zrak, voda i zemljište/tlo, biodiverziteta, ....
 • Okolišna dozvola ima za cilj visoku razinu zaštite okoliša
 • U postupku izdavanja urbanističke suglasnosti, investitor za čiji projekt se smatra da ima ili može imati negativan utjecaj na okoliš, dužan je prethodno pribaviti okolišnu dozvolu, Čl. 39 Zakona o prostornom uređenju na razini Federacije (Sl.novine Federacije BiH broj: 2/06)
 • Izdavanje okolišne dozvole je regulirano Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, čl. 54-74 odnosno čl.17-29 (Sl.novine Federacije BiH broj: 33/03 i 38/09)
koji pogoni i postrojenja trebaju okoli nu dozvolu 1
Koji pogoni i postrojenja trebaju okolišnu dozvolu? (1)

NOVI POGONI I POSTROJENJA

Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu (Sl.novine Federacije BiH broj: 19/04), Ovim pravilnikom definirane su instalacije, koji trebaju okolišnu dozvolu:

 • Pogoni i postrojenja koji prije izdavanja okolišne dozvole moraju proći proceduru procjene utjecaja na okoliš/ PUO, Čl. 3.i 4.;
 • Pogoni i postrojenja za koje se procjena utjecaja na okoliš vrši na osnovu procjene Federalnog ministarstva – Ukoliko provjera pokaže da nije potrebna PUO pokreće se procedura za izdavanje okolinske dozvole, Čl. 5.i 6;
 • Pogoni i postrojenja za koje nije potrebna PUO, a za koje Federalno ministarstvo izdaje okolišnu dozvolu, Čl. 7. i 8.;
 • Pogoni i postrojenja za koje postoji opasnost od nesreća većih razmjera, a za koje Federalno ministarstvo izdaje okolinšu dozvolu, Čl. 9.-11.;
podno enje zahtjeva za okoli nu dozvolu 1
Podnošenje zahtjeva za okolišnu dozvolu (1)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, čl.18 /čl. 54a/ (Sl.novine Federacije BiH broj: 38/09)

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole sadrži:

 • ime i adresu operatora/investitora;
 • izvod iz planskog akta odnosnog podrucja sa ucrtanom legendom o namjeni površina
 • šireg podrucja i namjenama površine predmetne lokacije,
 • lokaciju pogona i postrojenja kao i opis:
 • pogona i postrojenja i aktivnosti (plan, tehnicki opis rada itd.),
 • osnovnih i pomocnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju
 • proizvodi pogon i postrojenje,
 • izvora emisija iz pogona i postrojenja,
 • stanja lokacije pogona i postrojenja,
podno enje zahtjeva za okoli nu dozvolu 2
Podnošenje zahtjeva za okolišnu dozvolu (2)
 • prirode i kolicine predvidenih emisija iz pogona i postrojenja u okoliš (zrak, voda, tlo)
 • kao i identifikaciju znacajnih uticaja na okoliš,
 • predloženih mjera, tehnologija i drugih tehnika za sprecavanje ili ukoliko to nije
 • moguce, smanjenje emisija iz postrojenja,
 • mjera za sprecavanje produkcije i za povrat korisnog materijala iz otpada koji
 • ostalih mjera radi uskladivanja sa osnovnim obavezama operatora posebno mjera
podno enje zahtjeva za okoli nu dozvolu 3
Podnošenje zahtjeva za okolišnu dozvolu (3)
 • nakon zatvaranja postrojenja,
 • mjera planiranih za monitoring emisija unutar podrucja i/ili njihov uticaj,
 • produkuje postrojenje,
 • predvidenih alternativnih rješenja;

kopiju zahtjeva za dobijanje drugih dozvola koje ce biti izdate zajedno sa okolinskom

 • dozvolom;
 • netehnicki rezime i
 • plan upravljanja otpadom.

Za pogone i postrojenja za koje je obavezna izrada studije o procjeniuticaja na okoliš,uz zahtjev za izdavanje okolinske dozvole umjesto podataka iz stava 1.ovog clanapodnosi se studija o uticaju na okoliš.

koji pogoni i postrojenja trebaju okoli nu dozvolu 2
Koji pogoni i postrojenja trebaju okolišnu dozvolu? (2)

POSTOJEĆI POGONI I POSTROJENJA

Svi postojeći pogoni i postrojenja podliježu obvezi dobivanja okolišne dozvole do 1.1.2008.godine.

Napomena: Federalna Vlada je na svojoj 40.sjednici od 28.12.2007.godine pokrenula inicijativu za izmjenu ovog roka u čl.72. Zakona o zaštiti okoliša, na rok: 31.12.2011.g. Parlament Federacije je usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine Federacije BiH broj: 38/09) kojim je ovaj rok promijenjen u čl. 27 .

Uvjeti i rokovi za podnošenje zahtjeva za postojeće - ”stare” pogone i postrojenja su propisani u:

 • Pravilniku o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koji imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša/ZoZO;

(Sl. novine Federacije BiH broj: 68/05 od 7.12.2005.g.)

 • Pravilniku o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koji imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša;

(Sl. novine Federacije BiH broj: 45/09 od 15.7.2009.g.)

slide9

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (1)

Najkasnije do 31. oktobra 2006. (2010.)godine za:

 • Upravljanje vodama
 • Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
 • Prehrambena industrija
 • Infrastrukturni i drugi projekti
 • Turizam i zabava
 • Pogoni i postrojenja za koja postoji

opasnost od nesreće većih razmjera

slide10

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (2)

Najkasnije do 31. siječnja/januara 2007. (2011.) godine za sljedeće grane industrije:

 • Mineralna industrija
 • Upravljanje otpadom
 • Tekstilna, kožarska, drvna

i papirna industrija

slide11

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (3)

Najkasnije do 31. kolovoza/avgusta 2007. (2011.) godine za sljedeće grane industrije:

 • Energetska industrija
 • Kemijska industrija
 • Metalna industrija
 • Ekstraktivna industrija
slide12

Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (1)

 • PLAN AKTIVNOSTI - Operator pogona i postrojenja dužan je prije podnošenja zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole izraditi Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usuglašavanje sa BAT-om
 • Plan se dostavlja nadležnom federalnom/kantonalnom ministarstvu najkasnije u roku od 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za okolišnu dozvolu utvrđenog u Pravilniku o rokovima
 • Operator nakon odobrenja plana podnosi zahtjev za izdavanje okolišne dozvole, sukladno sa čl. 18.(54a) ZoidZoZO
slide13

Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (2)

SADRŽAJ PLANA AKTIVNOSTI

1. Ime i adresu operatora/investitora pogona i postrojenja;

2. Lokaciju pogona i postrojenja prikazana na planu,

3. Opis djelatnosti pravnog lica, vrsta proizvoda i godišnji kapacitet proizvodnje, broj zaposlenika,

 • Opis pogona i postrojenja (tehnološke i tehničke cjeline sa shemama i pomoćne objekte, uključujući opremu za smanjenje negativnog utjecaja),
 • Datum početka rada pogona odnosno postrojenja,
 • Studiju o zagađenosti u nultom stanju koja obrađuje trenutno stanje okoliša na datoj lokaciji, popis mjera nastanka i kvantitativne i kvalitativne karakteristike svih otpadnih tokova (otpad, buka, emisije u zrak, otpadne vode) uz prikaz emisionih mjesta na mapi lokacije. Priložiti dokaz o mjerenju emisija iz emisionih mjesta i podatke o monitoringu stanja okoliša na lokaciji, dobivenih od ovlaštene institucije;
slide14

Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (3)

SADRŽAJ PLANA AKTIVNOSTI

 • Lista sirovina i pomoćnih materijala uključujući kemijske supstance i gorivo (naziv sirovine, godišnja potrošnja, potrošnja po jedinici proizvoda, ukupni godišnji trošak, opis komponenti ili osobina sa značajnim efektima po okoliš, metoda nabavke, skladištenja i transfera),
 • Izvor vodosnabdijevanja, ukupna potrošnja vode i potrošnja po jedinici proizvoda, izvori energije, ukupna potrošnja i potrošnja po jedinici proizvoda,
 • Mjere za održavanje i čišćenje opreme;
 • Opis postojećeg monitoringa;
 • Opis postojećih mjera prevencije nastanka emisija, postojećih mjera za svođenje upotrebe sirovina, vode i energije na minimum, opis konačnog tretmana otpadnih tokova i njihova uporedba sa onim datim u BAT-u (Plan upravljanja otpadom);
 • Analiza podataka o potrošnji sirovina i emisijama u skladu sa propisima o graničnim vrijednostima emisija i preporukama datim u BAT dokumentu.
slide15

Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (4)

SADRŽAJ PLANA AKTIVNOSTI

 • Spisak aktivnosti i mjera za smanjenje emisija iz pogona i postrojenja i racionalizaciju potrošnje sirovina i prirodnih resursa (vode i energije) u skladu sa BAT-om i rokove za poduzimanje predviđenih aktivnosti i mjera;
 • Prijedlog monitoring plana u skladu sa propisima, i rokove za preduzimanje predviđenih aktivnosti i mjera;
 • Mjere planirane za monitoring proizvodnje, nastanka otpada i emisije;
 • Plan za sprječavanje nesreća velikih razmjera, i rokove za poduzimanje predviđenih aktivnosti i mjera, odgovorne osobe u skladu sa Pravilnikom o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljašnjih planova intervencije;
slide16

Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (5)

SADRŽAJ PLANA AKTIVNOSTI

17. Način izvještavanja o rezultatima izvršenja mjera;

 • Financijsku procjenu za izvršenje plana na godišnjem nivou;
 • Plan za prestanak rada ukoliko postrojenje odnosno pogon prestaje sa radom prije 31.12.2007.g;
 • Prilog -izvod iz prostorno planske dokumentacije, prijepis svih dozvola, prijepis postojećih elaborata (zaštita okoliša, protupožarna zaštita, sigurnost na radu)
slide17

Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša

ODOBRAVANJE PLANA AKTIVNOSTI/PA

 • Stručna komisija – vrši kontrolu podataka i ocjenu

mjera i aktivnosti utvrđenih u PA

 • Članovi komisije – iz reda zaposlenih u ministarstvu i vanjskih stručnjaka
 • Komisija podnosi Izvještaj o analizi i ocjeni - prihvatljivosti plana Federalnom/Kantonalnom ministarstvu
 • Ministarstvo može naložiti operatoru izmjene i dopune plana na osnovu izvještaja komisije, privremeno prekinuti postupak max. u dva navrata (ako ni tada nije PA odobren, postupak se mora obnoviti)
 • Najkasnije u roku od 60 dana ministar odobrava plan nakon pozitivne ocjene izvješća komisije
trajanje postupka izdavanja okoli ne dozvole
Trajanje postupka izdavanja okolišne dozvole
 • Rok za izdavanje okolišne dozvole/OD je: 120 dana od podnošenja zahtjeva, (Čl. 71)
 • Ukoliko je postupku prethodila procedura prethodne PUO i izrada Studije PUO tada rok: 60 dana
 • Ponovno razmatranje – revizija i izmjena OD, prema uvjetima propisanim pod Čl. 74 (Čl.29).
 • OD se izdaje na period od 5 godina
vi e informacija
Više informacija

Na web stranici Federalnog ministarstva:

www.fmoit.gov.ba