Arbetet i tema 2 - PowerPoint PPT Presentation

arbetet i tema 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetet i tema 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetet i tema 2

play fullscreen
1 / 12
Arbetet i tema 2
119 Views
Download Presentation
veta
Download Presentation

Arbetet i tema 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arbetet i tema 2 SLU 13 okt 2010, Hans-Örjan Nohrstedt

 2. Hur som forskare grundlägga framgång inom EU? • Sköt väl den vetenskapliga publiceringen • Tänk ”europeiskt” • Skaffa tidigt internationella samarbetspartners, ffa i EU • Håll dig ajour med FP, lobba • Tänk också ”globalt” – skaffa erfarenhet av att arbeta med och i utvecklingsländer • Delta i tvärvetenskapligt samarbete • Reflektera över forskningens relevans o potentiella nytta • Odla relationen till forskningens avnämare

 3. Tema 2 Food, agriculture and fisheries, and biotechnology ”Activities”: 2.1 Sustainable production and management of biological resources from land, forest and aquatic environments 2.2 Fork to farm – food, health and well-being 2.3 Life sciences, biotechnology and biochemistry for sustainable non-food products and processes

 4. Svensk representation i tema 2 ”Ledamot”: Stefan Källman, Jordbruksdepartementet ”Expert”: Hans-Örjan Nohrstedt, Formas Nationell kontaktpersoner (NCPs): Britta Fängström, VINNOVA Jessica Umegård, Formas

 5. Årsschema i PK för tema 2 • Fyra möten (okt, jan, mars, juni) • Muntliga inlägg på mötena – skriftliga däremellan • Oktober – allmän diskussion om ”Reflection paper” och dess allmänna struktur och ”main-lines” • Januari – första utkast Arbetsprogram diskuteras • Mars och juni – förfining av Arbetsprogram • Därefter öppnar utlysningen (juni/juli)

 6. Programkommitténs roll • Rådgivande till KOM vad gäller implementeringen av ”Specific programme” –> innehållet i de årliga arbetsprogrammen (utlysningarna) • PK diskutera strategiskt och principiellt (t ex allokering av resurser till breda områden, bristanalys, deltagande SME, smala/breda topics, antal projekt per topic…) • PK inte mata in långa önskelistor av topics, men ge synpunkter på KOMs förslag till topics när de väl kommer

 7. Ett vanligt PK-möte tema 2 • En massa folk – två från varje medlemsland plus folk från KOM = ca 70 personer • Kl 9 – 17; tolkning (eng, ty, fr, spa) • På agendan – information om resultat av tidigare utlysningar, relaterade aspekter t ex SMEs o ERA-Net, utförda utvärderingar, aktuella möten och sist men inte minst diskussion om s k ”Reflection papers” / utkast till Arbetsprogram • Man hinner inte göra många inlägg – vissa länder pratar ofta • I mitt tycke – mötena kunde vara bättreupplagda

 8. Nationell referensgrupp tema 2 ”Experten skall, i samråd med ledamoten, inrätta en referensgrupp. Aktiva kontakter mellan expert och referensgrupp är av stor vikt.” (regeringsbeslut 2007, punkt 6) 15 personer frånuniversitet, institut, myndigheter o industri Tre personer från SLU: Ingrid Öborn, NL-fak Ulf Magnusson, VH-fak Annika Nordin, S-fak

 9. Arbetsformer nationell referensgrupp • Ett väl förberett möte per år (hösten) • Personlig respons från medlem via e-post på fråga från mig avseende KOMs förslag till Arbetsprogram, oftast med kort varsel • Personliga inspel från medlem på eget initiativ i angelägna frågor och i rimlig mängd (frekvens/längd)

 10. Vägar att ge synpunkter på FP? • Direkt till KOM DG Research (Maive Rute, Head of dir E, eller enhetscheferna därunder) • Till rådgivande grupp PK tema 2 (Thomas Olsson, prof em SIK) • Till europeiska teknologiplattformer och deras nationella utlöpare, t ex Food for Life (Per Åman SLU, Hans Lingnert SIK) • Till PK repr tema 2: H-Ö, Stefan, Jessica o Britta • Till nat referensgrupp för PK2, bl a Ulf Magnusson, Ingrid Öborn och Annika Nordin SLU

 11. Svenska prioriteringar för resten av FP7 • Uppvaktade i dec ny ordf för PK tema 2 • Analys bakom: Överlapp FoI-proppen o Specific programme minus redan gjorda insatser FP7 • Angelägna områden: • Klimatförändringar och jordbruk / livsmedelskedjan • Effekter av markanvändning på vattenrecipienter • Antibiotikaresistens o alternativ till djurförsök • GMO – möjligheter och risker • Levnadsförhållanden i särskilt klimatutsatta delar EU (t ex samerna) • Skoglig forskning generellt

 12. SLUT Tack för att ni lyssnade!