Download
tema 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMA 2 PowerPoint Presentation

TEMA 2

135 Views Download Presentation
Download Presentation

TEMA 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TEMA 2 OPERACIONS AMB NOMBRES DECIMALS

  2. Descompondre nombres decimals • Un nombre decimal estàformat per una part entera i una part decimal. Ex: 300,56 La part entera és 300 i la part decimal és 56. • Descomposició: - 453,677= 4 C + 5D + 3U + 6d + 7c + 7m - 453,677= 400 + 50 + 3 + 0,6 + 0,07 + 0,007 • Com es llig un nombre decimal? De duesmaneres: • 4.567,45= quatre mil cinc-cents seixanta-set coma quaranta-cinc • 4.567,45= quatre mil cinc-centesseixanta-set unitats i quaranta cinc centèsimes.

  3. Per arredonir nombres decimals, hopodemfer de duesmaneres: Representant-los en la recta numèrica. Si la xifradècimes, centèsimes o mil.lèsimesésmésxicoteta que 5, deixem igual la unitato la dècima i eliminem les xifressegüents. Ex: 12,3 (12) 23,43 (23,4) 34,442 (34,40). Si la xifraésmés gran que 5, augment una unitat la unitato la dècima. Ex: 12,6 (13) 23,46 (23,5) 45,678 (45, 70). Arredonir nombres decimals

  4. SUMAR, RESTAR O MULTIPLICAR NOMBRES DECIMALS • Per a sumar o restar nombres decimals,els nombres es coloquen un baix de l’altre, alineats per les comes i escrivim la coma en el resultat. • Per a multiplicar nombres decimals no es tenen en compte les comes. En el resultat i comptant des de la detra, es posen tantsdecimalscom hi ha en total.