socjologia rynku pracy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Socjologia rynku pracy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Socjologia rynku pracy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Socjologia rynku pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Socjologia rynku pracy. Warunki zaliczenia. 5 punktów – obecność 15 punktów – wiedza 30 punktów – aktywność (jednorazowo max 5), prace zlecone (za jedną max 10 punktów) PUNKTACJA 0 – 25 – ndst 26 – 30 – dst 31 – 35 - + dst 36 – 40 – db 41 – 45 - + db 46 – 50 - bdb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Socjologia rynku pracy' - vesta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
warunki zaliczenia
Warunki zaliczenia
 • 5 punktów – obecność
 • 15 punktów – wiedza
 • 30 punktów – aktywność (jednorazowo max 5), prace zlecone (za jedną max 10 punktów)
 • PUNKTACJA
 • 0 – 25 – ndst
 • 26 – 30 – dst
 • 31 – 35 - + dst
 • 36 – 40 – db
 • 41 – 45 - +db
 • 46 – 50 - bdb
definicja
Definicja
 • Praca to zespół różnego typu czynności mających na celu wytworzenie jakichś dóbr lub świadczenie usług.
 • Wytworzone dobra lub usługi mogą być przeznaczone dla innych lub do własnej konsumpcji.
 • Praca zazwyczaj wiąże się z uzyskiwaniem wynagrodzenia, będącego podstawą utrzymania.
aspekty pracy zawodowej
Aspekty pracy zawodowej
 • Pieniądze
 • Poziom aktywności
 • Urozmaicenie
 • Struktura czasu
 • Kontakty społeczne
 • Poczucie własnej tożsamości

Brak pracy może zachwiać wiarą jednostki w jej społeczną wartość.

motywy sk aniaj ce ludzi do podj cia pracy typologia s ossowskiego
Motywy skłaniające ludzi do podjęcia pracy: typologia S. Ossowskiego
 • Czynności autoteliczne (samocelowe)
 • Czynności wykonywane z motywów społecznych
 • Praca przymusowa
rodzaje motywacji pracy
Rodzaje motywacji pracy
 • Motywacja ekonomiczna
 • Motywacja pozaekonomiczna (produkcyjna)
 • Motywacja społeczno-osobista
satysfakcja z wykonywanej pracy zale y od
Satysfakcja z wykonywanej pracy zależy od:
 • Czynników autotelicznych
 • Wysokość wynagrodzenia
 • Charakter relacji w miejscu pracy
 • Fizyczne warunki pracy (ergonomia)
z o ono pracy
Złożoność pracy
 • Wymiar substantywny – stopień skomplikowania wykonywanych czynności:
  • praca z ludźmi
  • praca z symbolami (ideami)
  • praca z przedmiotami
 • Wymiar organizacyjny – wiąże się z koniecznością kooperacji z innymi pracownikami, grupami lub instytucjami
uj cie makrostrukturalne pracy
Ujęcie makrostrukturalne pracy
 • Przedmiot analizy: zbiorowe stosunki pracy (relacje występujące między głównymi aktorami życia społeczno-gospodarczego)  relacje między rządem, organizacjami pracowniczymi i organizacjami pracodawców.
 • Charakter tych relacji określa zasadnicze cechy ustroju społeczno-gospodarczego w danym kraju  model korporatystyczny.
typy zbiorowych stosunk w pracy
Typy zbiorowych stosunków pracy
 • Model amerykański
 • Model japoński
 • Model europejski
model ameryka ski
Model amerykański
 • USA, Kanada, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia
 • Relacje w sferze pracy są ustalane na poziomie przedsiębiorstw
 • Duża elastyczność zatrudnienia i płac

Zaleta:

Szybkie reagowanie

na zmiany sytuacji rynkowej

Wada:

Mniejszy stopień ochrony zatrudnionych

model europejski
Model europejski
 • Państwo w większym stopniu gwarantuje bezpieczeństwo zatrudnionych
 • Odmiana polaryzacyjna i integracyjna

Główna wada:

Większe zagrożenie wzrostem stopy bezrobocia

model japo ski
Model japoński
 • Porozumienia dotyczące problemów w sferze pracy zawierane są na poziomie zakładu
 • Gwarantuje duże bezpieczeństwo socjalne pracownikom.

Model pośredni

polska tr jstronna komisja do spraw spo eczno gospodarczych
Polska: Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych
 • Przedstawiciele rządu (MPiPS), samorządu, administracji publicznej, NBP, GUS
 • Przedstawiciele związków zawodowych (NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, OPZZ)
 • Przedstawiciele pracodawców (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego)
polska tr jstronna komisja do spraw spo eczno gospodarczych1
Polska: Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych
 • Przedmiot ustaleń:
  • wzrost poziomu przeciętnego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych
  • wysokość środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej
  • problemy ubezpieczeń emerytalnych
  • zakres prywatyzacji
  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • i inne
klasyczne problemy socjologii pracy poziom funkcjonowania przedsi biorstwa
Klasyczne problemy socjologii pracy: poziom funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Kształtowanie się stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwie
 • Style zarządzania
 • Stabilizacja i fluktuacja kadr
 • Motywacja pracy
 • Społeczne uwarunkowania wydajności pracy
 • Humanizacja pracy
praca w polsce podej cia do pracy
Praca w Polsce Podejścia do pracy
 • PRL – praca jako obowiązek, ideologizacja pracy
 • Encyklika Laborem Exercens Jana Pawłą II (1981): „(…)jest człowiek przez to samo od początku powołany do pracy. Praca wyróżnia go wśród reszty stworzeń, których działalności związanej z utrzymaniem życia nie można nazywać pracą — tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi.”
 • W latach 1988-1989 13,6% badanych postrzegało pracę jako wartość życiową.
 • Początek lat 90. – ambiwalentne postawy wobec pracy.
praca w polsce dzi
Praca w Polsce dziś
 • 61% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy (CBOS, styczeń 2009)
definicja1
Definicja
 • Zawód - zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.
polska nomenklatura zawod w
Polska nomenklatura zawodów
 • "[ ... ] pod zawodem lub specjalnością rozumie się oparte na kwalifikacjach (wiadomościach, umiejętnościach) wyko­nywanie w celach zarobkowych wynikającego z podziału pracy zespołu czyn­ności (robót) społecznie użytecznych [...]"

Instrukcja Komitetu Pracy i Płacy z dn. 30 X 1961 r

z socjologicznego punktu widzenia
Z socjologicznego punktu widzenia
 • zbiorowość ludzi wykonujących określone rodzaje czynności, ukształtowane w ramach społecznego podziału pracy według kwalifikacji przypisanych do ich wykonywania, ludzi mających świadomość pewnej wspólności spraw i poczucie własnej odrębności.

Grupa zawodowa

Zbiorowość społeczna

isco international standard classification od occupations 1958
ISCO (International Standard Classification od Occupations) 1958
 • Międzynarodowa klasyfikacja zawodów (MOP):
  • Wojskowi
  • Wysocy urzędnicy państwowi, członkowie organów przedstawicielskich, kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji
  • Specjaliści, wolne zawody
  • Technicy i specjaliści średniego szczebla
  • Urzędnicy
  • Pracownicy usług osobistych i placówek handlowych
  • Rolnicy i robotnicy rolni
  • Brygadziści i robotnicy wykwalifikowani
  • Robotnicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn, robotnicy taśmowi, kierowcy
  • Pracownicy fizyczni wykonujące prace proste w produkcji i usługach.
socjologiczne klasyfikacje
Socjologiczne klasyfikacje
 • Typy skal:
  • odwołujący się do społecznego prestiżu
  • o wielowymiarowym charakterze – budowanie indeksów łączących kilka kryteriów (skale społeczno-ekonomicznego statusu zawodów)
elementy oceny presti u zawodowego
Elementy oceny prestiżu zawodowego
 • wymagany poziom kwalifikacji i wykształcenia,
 • zajmowane stanowisko,
 • ponoszona odpowiedzialność,
 • zakres podejmowanych decyzji,
 • uciążliwość pracy,
 • społeczne znaczenie zawodu,
 • stałość i pewność pracy,
 • możliwość uzyskania dodatkowego wykształcenia.
podstawowe definicje
Podstawowe definicje
 • Rynek pracy – instytucja ekonomiczna, na której działają podstawowe prawa ekonomiczne (np. prawo popytu i podaży), ale również funkcjonują i są obecne takie elementy życia społecznego jak relacje międzyludzkie, sieci społeczne, grupy interesu, rozwiązania instytucjonalne, konkurencja, rywalizacja, etc.
 • Główni aktorzy rynku pracy to:
  • Poszukujący pracy i ich oferty
  • Pracodawcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej
segmentacja rynk w pracy
Segmentacja rynków pracy
 • Rynki regulowane i otwarte
 • Podział ze względu na charakter pracodawcy (duże – małe przedsiębiorstwa, sektor publiczny-prywatny, branża, lokalizacja)
 • Podział ze wzglądu na strukturę społeczno-zawodową pracowników
najcz ciej stosowane analizy rynku pracy
Najczęściej stosowane analizy rynku pracy
 • Poziom aktywności zawodowej
 • Stopa bezrobocia
 • Wskaźnik aktywności zawodowej wg płci
 • Stopa pracujących wg poziomu wykształcenia
 • Pracujący wg grup wiekowych
 • Sektorowo-branżowe zróżnicowanie poziomu zatrudnienia, stosowane polityki rynku pracy
do przygotowania
Do przygotowania
 • Zmiany demograficzne w Polsce
 • Stopa bezrobocia wg różnych kryteriów (płeć, miejsce zamieszkania, wiek, wykształcenie, region, zasiłki, etc.)
 • Wynagrodzenia
 • Migracje
 • Wskaźniki zatrudnienia
 • Zatrudnienie wg branż, sektorów gospodarki
 • Definicja: bezrobocie, stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia,