1 / 18

Strategický plán města Jilemnice

Strategický plán města Jilemnice. 2.jednání Koordinační skupiny 6.3. 2007. Strategický plán města Jilemnice 2. JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY 6. března 2008 Městský úřad Jilemnice. Program jednání 13:00 – 13:05 ÚVOD 13:05 – 13:20 ANALYTICKÉ ČÁST + VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ

vesna
Download Presentation

Strategický plán města Jilemnice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Strategický plán města Jilemnice 2.jednání Koordinační skupiny 6.3. 2007

 2. Strategický plán města Jilemnice 2. JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY 6. března 2008 Městský úřad Jilemnice

 3. Program jednání 13:00 – 13:05 ÚVOD 13:05 – 13:20 ANALYTICKÉ ČÁST + VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ 13:20 – 14:25 NÁVRH SWOT ANALÝZY 14:25 – 14:55 ZAMĚŘENÍ PRIORITNÍCH OBLASTÍ 14:55 – 15:00 ZÁVĚR

 4. Postup tvorby SPM 1.jednání KS – 12.12. 08 Zpracování analytické části včetně dotazníkových šetření --------------------------------------------------------------------------- 2.jednání KS – 6.3. 08 Zpracování návrhové části 1. + 2. + 3. jednání PS (březen – červen 08) …...

 5. Výstupy 1. jednání KS (ze dne 12.12. 2007) Schválené formuláře dotazníků – podklad pro dotazníková šetření (NNO, podnikatelé a veřejnost) Vize města Jilemnice do roku 2025 Seznam potenciálních stakeholderů pro zapojení do tvorby Strategického plánu města Jilemnice

 6. VIZE města Jilemnice do roku 2025 „Jilemnice je malebné město v podhůří západních Krkonoš. Je přirozeným správním centrem regionu a také městem s bohatou tradicí běhu na lyžích. Jilemnice chce stavět svoji prosperitu vedle nabídky kvalitního vzdělávání, zdravotní péče a služeb, také na volnočasových aktivitách sportovního a kulturního rázu jak pro usedlíky a občany spádových obcí, tak i pro návštěvníky západních Krkonoš. Chce být městem harmonicky se rozvíjejícím na principu udržitelného rozvoje s dobrými podmínkami pro rozvoj výrobních služeb, lehkého a zpracovatelského průmyslu a potravinářství.“

 7. Analytická část – profil města Jilemnice Sociogeografická charakteristika města (dle 13 tématických oblastí) Stručný historický vývoj Sídelní a administrativní struktura Obyvatelstvo Bydlení Ekonomika Hospodaření města Občanská vybavenost Kultura, sport a volnočasové aktivity Cestovní ruch Zemědělství, lesnictví a myslivost Životní prostředí a ochrana přírody a krajiny Doprava Technická infrastruktura Verze k připomínkování ze dne 27.2. 2008 – do 21.3. 2008

 8. Dotazníková šetření Realizace: prosinec 2007 - leden 2008 Zpracování: leden - únor 2008 Průzkum neziskového sektoru – nestátní neziskové organizace 47 oslovených NNO, návratnost – 16 (34 %) Průzkum podnikatelského prostředí – místní podnikatelé a firmy 42 oslovených podnik. subjektů – návratnost 28/24 (57 %) Názorový průzkum veřejnosti – občané města Jilemnice rozdáno 2 613 ks dotazníků – návratnost 325 (12,4 %)

 9. Výsledky průzkumu NNO Možnosti rozvoje města Jilemnice rozvoj cestovního ruchu využít strategické polohy města dostatečná nabídka volnočasových aktivit v náležitých prostorách rozvoj občanské vybavenosti Překážky v rozvoji města Jilemnice nedostatečná podpora pro rozvojové záměry nedostatek financí pro rekonstrukce, modernizace nedostatek ubytovacích a stravovacích služeb v turisticky exponovaných termínech (víkendy, svátky, letní a zimní prázdniny) úroveň kvality poskytovaných služeb malý zájem veřejnosti/občanů o dění ve městě Zájem 9 NNO o zapojení do tvorby strategického plánu města (56 %)

 10. Výsledky průzkumu podnikatelského prostředí Podmínky pro podnikání v Jilemnici - 13 % dobré, 70 % uspokojivé, 17 % špatné Překážky podnikání v Jilemnici nedostatek kvalifikované pracovní síly nabídka pozemků a objektů vhodných pro podnikání a špatné informace ze strany města o těchto lokalitách komunikace se zástupci města nedostatečná nebo nevyhovující veřejná doprava z okolí města Návrhy na zlepšení podnikání v Jilemnici zlepšit veřejnou dopravu a dopravní infrastrukturu pomoc při získávání podpory z EU spolupráce při propagaci podniků jako součásti regionu výstavba průmyslové zóny zatraktivnění pro přilákání nových pracovníků (bydlení, ubytování, dopravní obslužnost) Zájem 13/14 podnikatelů o zapojení do tvorby strategického plánu města (31 %)

 11. Výsledky průzkumu veřejnosti Největší přednosti Jilemnice poloha, příroda (38,8 %), památky+historie (33,5 %), vzhled města, čistota (28,3 %), sportovní vyžití a vybavení (25,5 %) Největší nedostatky Jilemnice chybí supermarket (25,5 %), nedostupnost sportoviště pro veřejnost+stav koupaliště (19,4 %), dopravní infrastruktura – údržba, parkování (14,2 %), pracovníci MÚ+malý kontakt s občany (13,5 %) Hlavní směry rozvoje města Jilemnice bydlení (obecní byty+plochy), školství (modernizace škol)+veřejné služby, podpora podnikání (MSP+brownfields+průmyslové zóny), doprava, cestovní ruch

 12. Pracovní část I. Návrh SWOT analýzy SWOT analýza města Jilemnice S (Strengths) - silné stránky W (Weaknesses) - slabé stránky O (Oportunities) - příležitosti T (Threats) - hrozby SWOT analýza je souhrnným zhodnocením vnitřních a vnějších podmínek území města Jilemnice pomocí SWOT analýzy se synteticky prezentují výsledky situační analýzy - profilu města Jilemnice SWOT analýza je výchozím krokem pro určení priorit SPM Jilemnice

 13. Pracovní část II. Návrhy prioritních oblastí města Jilemnice PRIORITA je vnitřně propojený systém problémů a dílčích témat, která jsou jako celek důležitá pro naplnění vize a globálního cíle, v rámci strategie musí být prioritám věnována významná pozornost Návrhy prioritních oblastí – pracovní témata

 14. Pracovní část II. Pracovní témata určená k bodování dle důležitosti řešení Bydlení Cestovní ruch Doprava Lidské zdroje a vzdělávání Občanská vybavenost a veřejné služby Péče o krajinu a ochrana životního prostředí Podnikání a zaměstnanost Technická infrastruktura Veřejná správa Volnočasové aktivity a neziskové organizace Vzhled města a péče o památky Zemědělství …

 15. Zapojení stakeholderů do procesu tvorby SPM Jilemnice iniciační skupina Koordinační skupina Pracovní skupiny (seznam stakeholderů + KS + další) klíčoví partneři Neziskové organizace a podnikatelé (seznam z dotazníků) - výstupy mailem spolupracující subjekty neziskový a podnikatelský sektor, veřejná správa (web města, zpravodaj, setkání) širší společenství veřejnost Široká veřejnost – web města, zpravodaj, setkání

 16. Pracovní skupina řeší a zpracovává jednotlivé prioritní oblasti rozvoje, které jsou stanoveny na základě výstupů Koordinační skupiny PS navrhuje a projednává prioritní cíle, specifické cíle, opatření a aktivity členy PS je by měli být zástupci KS, samosprávy, odborníci v daných oblastech, externí aktéři, zástupci veřejnosti, NNO a podnikatelů připravit seznam členů PS dle prioritních oblastí - koordinátor

 17. Závěr Připomínky k analytické části - do 21.3. 2008 Do 14.3. 2008 CEP pošle návrh priorit na základě výstupů dnešního jednání a město (koordinátor) vytvoří seznam členů PS (dle prioritních oblastí) do 28.3. 2008 Výstupy jednání – do 14 dnů od data jednání na webu a mailu Bude následovat 1.jednání PS (cca v týdnu od 7.4. do 11.4. 2008) – projednání SWOT analýzy, globální cíl, připomínky, zaměření priorit, prioritní cíle Sběr projektových záměrů - vytváření databáze projektových záměrů (město, NNO, podnikatelé) - název projektu, obsah projektu, nositel projektu, předběžný termín realizace, předpokládané náklady, stav připravenosti

 18. Děkujeme za pozornost a účast Ladislav Mlejnek Marie Prouzová Centrum evropského projektování Hradec Králové www.cep-rra.cz

More Related