slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AMMATTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
AMMATTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

AMMATTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

AMMATTI. Uusvanhaa koulutussanastoa • Elinikäinen oppiminen • Tutorit ja mentorit • Mestari - kisälli - oppipoika • Tiimityö • Oppisopimus • Näyttötutkinnot ja -kokeet • Työssä oppiminen • Ongelmalähtöinen oppiminen • Sosiaalinen kompetenssi • Kompetenssi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AMMATTI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AMMATTI

Uusvanhaa koulutussanastoa

• Elinikäinen oppiminen

• Tutorit ja mentorit

• Mestari - kisälli - oppipoika

• Tiimityö

• Oppisopimus

• Näyttötutkinnot ja -kokeet

• Työssä oppiminen

• Ongelmalähtöinen oppiminen

• Sosiaalinen kompetenssi

• Kompetenssi

Postmoderni muutos- ja kehitysretoriikka

- puhe yhä löysemmin kytköksissä todellisuuteen

Tieto uusiutuu yhä nopeammin !

Vain muutos on pysyvää !

550 miljardia www-sivua !

taito

koulutus

kasvatus

käsityö

hoitotyö

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide2

AMMATTI

TEORIAN JA KÄYTÄNNÖN SUHDE

HISTORIALLISESTA NÄKÖKULMASTA

taito

koulutus

kasvatus

Ideaali

Mestari

Tarkoituksenmukaisuus

K

O

 • - käytäntö ja teoria käsi kädessä
 • laaja näkökulma työhön ja am-
 • mattitaitoon
 • - sosiaalistuminen työn kautta
 • - AT kehittyy työtä tekemällä

M

K

O

staattinen tietoperusta

Ideaali

Spesialisti

käsityö

Tehokkuus

Jo

- teoria ja käytäntö erillään

- kapea näkökulma työhön ja am-

mattitaitoon

- sosiaalistuminen koulutuksessa

- AT välittyy koulutuksessa

Suunn.

S

hoitotyö

staattinen tietoperusta

Ideaali

Generalisti

Jatkuva muutos

sopeutuminen - ennakointi

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

 • - teoria ja käytäntö käsi kädessä
 • laaja ja muuttuva näkökulma työ-
 • hön ja ammattitaitoon
 • yksilö kehittää itseohjautuvasti
 • eri konteksteissa
 • vain lähtökohdat ja tietty perusta
 • voidaan välittää koulutuksessa

dynaaminen tietoperusta

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide3

AMMATTI

Työssä oppimista perustellaan

• Koulutustason nostaminen

• Työvoima ikääntyy

- työvoimapula ennakoitavissa

• Uuden tiedon oppiminen

- oppiminen autenttisessa ympäris-

tössä (vastuu, vuorovaikutus, sosiaa-

linen kompetenssi)

- laajempi ja realistisempi kuva

yksilöntaidoista/kompetenssista

• Kynnyksen laskeminen työelämään

siirtymiselle

• Nuorisoasteen ammatillisen koulutuksen

ja työelämän välisen vuorovaikutuksen

edistäminen

(Lähde: Työssäoppimisen opas työpaikoille 1999)

taito

koulutus

kasvatus

käsityö

hoitotyö

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide4

AMMATTI

AMMATTITAITO

taito

koulutus

kasvatus

Ammattitaito

työelämässä

Ammattitaito

ammattikoulutuksessa

käytännön valmius

käsityö

Konteksti

hoitotyö

teoreettinen tietoperusta

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

yksilölliset

lähtökohdat,

persoonallisus

y.m.

konstruktivistinen - kontekstuaalinen

näkemys oppimiseen ja ammattitaitoon

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide5

AMMATTI

taito

koulutus

kasvatus

Mitkä ovat ”luonnollisessa kontekstissa”

tapahtuvan oppimisen erityispiirteet ?

• Ongelmat (-ratkaisu)) – riskit, ennakoimattomuus

• Vastuu - (materiaali, työvälineet, talous, aika)

• Kokonaisnäkökulma

(teoria ja käytäntöä ei voida erottaa toisistaan)

• Kompleksisuus (monimuotoisuus – prosessit)

• Työyhteisö

- roolit, asema, valta

- ohjaus, tuki

- kilpailu, kateus, työpaikkakiusaaminen

• Asiakaskontaktit (roolit, asema)

• Koettu ammatti-identiteetti

• Todellinen fyysinen ympäristö

• Jatkuva ja monipuolinen arviointi

käsityö

hoitotyö

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide6

AMMATTI

 • Opettajan työ tulevaisuudessa OPEPRO
 • Opettajan muuttuva työ
 • - ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsitys on opetuksen perusta
 • opettaja asiantuntijayhteisön koordinaattorina
 • ja oppijan puolestapuhujana
 • opettajuus on yhä enemmän muutoksen kohtaamista,
 • sen kanssa elämistä ja siihen vaikuttamista
 • yhteiskunnallinen tietämys ja demokraattisen vaikuttami-
 • sen keinot korostuvat – kehittymisen edellytys
 • opettajuus kohtaamisina
 • ammattitaito=valmius hyödyntää ympäristön tarjoamia
 • oppimismahdollisuuksia
 • virtuaalisuus muuttaa toimenkuvaa, muttei vähennä tarvetta
 • - kansainsvälisyys osa arkipäivää 2010
 • Koulun arki
 • opettajuus on kykyä työskennellä yhteisössä ja kehittää
 • opetusta yhdessä
 • johtajan rooli moottorina korostuu
 • tiivistyvä verkottuminen on osa lisääntyvää yhteistyötä
 • Luukkainen, O. 2000: Opettaja 2010
 • www.edu.fi/projektit/opepro/

taito

koulutus

kasvatus

käsityö

hoitotyö

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide7

AMMATTI

 • Ammattiopettaja 2002?
 • ammattiopettaja = mestarin toinen puolikas
 • luokkahuone -> verstas -> työssä oppiminen
 • (koulun ja työelämän välisellä harmaalla vyöhykkeellä)
 • alati laaja-alainen, muuttuva, joustava
 • (teoreettis-käytännöllinen näkökulma)
 • vastuu opettajalla yksilönä (kollegat?)
 • toimintaa ei voida määrittää ja ohjata yksi-
 • selitteisesti normeilla ja ohjeilla
 • opettajan persoona ja persoonallisuus
 • entistä tärkeämpi
 • huomio prosessien ja arvioinnin jatkuvassa
 • pohtimisessa ja kehittämisessä
 • - opettaja yksi osapuoli ”neuvotteluissa”

taito

koulutus

kasvatus

käsityö

hoitotyö

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide8

AMMATTI

Mitä on ammattitaito ?

taito

koulutus

kasvatus

käsityö

1820 – 1890 – 1920 – 1960 – 2000 ->

hoitotyö

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Miten ammattitaito kehittyy ?

Miten ammattitaitoa voidaan arvioida ?

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide9

AMMATTI

Kaksi näkökulmaa ammattitaitoon

(tietoon ja valmiuksiin?)

Staattinen Dynaaminen

pysyvää jatkuvasti kehittyvää

rajattavissa/määri- ei yksiselitteisesti rajat-

teltävissä tavissa/määriteltävissä

spesifiä, tietyn raken- laaja-alaista, epämääräistä

teen omaavaa

valmiita vastauksia, avoimia kysymyksiä,

ratkaisuja vähän valmiita ratkaisuja

voidaan välittää koulus- voidaan välittää vain osittain

sa, opetuksessa koulussa, opetuksessa

kontekstista, asiayhtey- kontekstista ja asiayhteydes-

destä riipumatonta tä riippuvaista

ei riippuvaista arvoista yhteydessä arvoihin ja

ja arvostuksista arvostuksiin

taito

koulutus

kasvatus

käsityö

hoitotyö

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide10

AMMATTI

Monta eri näkökulmaa

ammattitaitoon

taito

koulutus

kasvatus

 • tehdä/suorittaa
 • (yhdessä kollegoiden/asiakkaiden/potilaiden
 • kanssa)
 • tuntea/olla tietoinen
 • osata ratkaista ongelmia (ennakointi)
 • kyky arvioida omia suorituksia (eri tavoin)
 • kyky kehittää/löytää uusia suoritustapoja
 • (innovatiivisuus/luovuus)
 • kyky markkinoida ja myydä
 • valmius kohdata muutos ja kehitys

käsityö

hoitotyö

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Miten nämä näkökulmat tulee

huomioida eri yhteyksissä ?

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide11

AMMATTI

Näkökulmia ammattitaitoon

taito

koulutus

kasvatus

Tehtäväkohtainen

yksittäiset, asiayhteydesttän irralliset

suoritukset, faktatiedot, tulokset

Yksilökohtainen

tehtäväkokonaisuudet, prosessit,

tiedon prosessointi

Sosiaalinen yhteisö

kyky ymmärtää, ylläpitää ja kehittää

työyhteisön suhteita, jännitteitä ja haasteita

oikea vastaus-> suoriutua

käsityö

kyky pohtia -> olla osallinen

hoitotyö

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

oikeat kysymykset - ymmärtää

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide12

AMMATTI

taito

koulutus

kasvatus

Ammattitaidon arviointi

Työssä oppimiseen/ammattitutkintoihin liittyen

• Monta tahoa (erilaiset näkemykset, käsitykset)

• Prosessien ja kehityksen arviointi

tulosten ja saavutusten sijaan

(portfolio, päiväkirjat, prosessikuvaukset y.m.)

• Kyky toimia (ja sopeutua?)

tietyssä kontekstissa

• Itsearvioinnin korostuminen

”Learning by doing”

– mitä ja miten arvioida ?

käsityö

hoitotyö

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide13

AMMATTI

Ammattikoulutus

työssä oppiminen,

ammattitutkinnot

taito

koulutus

kasvatus

Työ-

elämä/

-antaja

Koulu

opettaja

Ammattitaito-

näkemys

käsityö

hoitotyö

Yksilö

opiskelija

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Mitkä ovat ne tekijät jotka vaikuttavat

näkemykseen ammattitaidosta ?

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide14

AMMATTI

Kvalifikaatioita

taito

koulutus

kasvatus

Innovatiiviset

ongelmanratkaisukyky - kehittymishalu

Normatiiviset (sopeutumis)-

motivaatio - kiinnostus - yrittäjyys

Tuotannolliset

käsityö

Valmiudet joita

tarvitaan

ydinprosessissa

hoitotyö

Ammattikohtaiset

valmiudet

yhteistyö-/kommunikaatiokyvyt

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

oppiminen – oppimaan oppiminen

avoimuus uusille ideoille – luovuus, joustavuus

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide15

AMMATTI

YDINKOMPETENSSIT

taito

koulutus

kasvatus

YK

YK

YK

käsityö

Kuka määrittää ?

Ehdot ja lähtökohdat ?

Miten huomioida kehitystarpeet ?

Laaja-alaisuus vs.

ammattispesifisyys

hoitotyö

hyödyntää - käyttää

kehittää - välittää

ammattitaitoon liittyvää tietoutta/valmiuksia

eri tilanteissa ja yhteyksissä

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide16

AMMATTI

Erilaisia kompetensseja

Nordhaug 1991

taito

koulutus

kasvatus

Organisaatiokohtainen

Organisaatiosta riippumaton

Metakompetenssi

Organisaatiosisäinen

kompetenssi

Yleisluontoiset tiedot ja taidot

joita voidaan hyödyntää mo-

nissa eri tehtävissä – kielitaito,

kommunikaatiovalmiudet, yh-

teistyö, suunnittelu, oppiminen

Tietyn työorganisaation tavoitteet,

strategiat, sisäinen työnjako, ilma-

piiri, vuorovaikutusverkostot, in-

formaali organisaatio, historia

Tehtävästä

riippumaton

Tekninen kompetenssi

Ainutlaatuinen kompetenssi

Tiedot ja taidot, jotka liittyvät orga-

nisaatiokohtaiseen teknologiaan,

työprosesseihin, tuotteisiin, palve-

luihin – sääntöihin ja rutiineihin

Keskeiset ammattialakohtaiset

tiedot ja taidot, joiden avulla

suoriudutaan ammattiin liitty-

vistä ydintehtävistä

Tehtävä-

kohtainen

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide17

AMMATTI

Ammattikoulutus – kenelle ja kuinka ??

taito

koulutus

kasvatus

Kvalifikaatiot

Joustavuus

Itsenäisyys

TYÖ-

ELÄMÄ

Persoonallisuus

Itsensä toteuttaminen

YKSILÖ

käsityö

Tulevaisuusnäkökulma

hoitotyö

Muodollinen

pätevyys

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Ammattikoulutus

Organisaatio

Opetussuunitelmat

Opettajat

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide18

AMMATTI

Kvalifikaatiot

Generalisti/spesialisti

taito

koulutus

kasvatus

käsityö

TYÖ-

ELÄMÄ

YKSILÖ

hoitotyö

Tuotannolliset

Normatiíviset

Innovatiiviset

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Teoria - Käytäntö

Strategiset

Operatiiviset

valmiudet

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide19

AMMATTI

Miten uudet haasteet on kohdattu

ammatillisessa koulutuksessa ?

taito

koulutus

kasvatus

TYÖ-

ELÄMÄ

YKSILÖ

käsityö

Profilointi

Ammatti-

tutkinnot

hops

?

hoitotyö

AMK

Visio

Missio

Strategia

Työssä oppiminen

Laatujärjestelmät

yrittäjyys

tieto-

tekniikka

Työelämäyhteydet

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000