23 2554
Download
1 / 23

????????? ???????????????????????????????? (??????????) 23 ?????????? 2554 - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

การนำเสนอ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยวาจา (ประเมินซ้ำ) 23 กุมภาพันธ์ 2554. รายชื่อคณะกรรมการ. รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข ประธานประเมินคุณภาพภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดิ์มน นครินทร์ กรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ กรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ????????? ???????????????????????????????? (??????????) 23 ?????????? 2554' - vernon-vance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
23 2554

การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยวาจา(ประเมินซ้ำ)23 กุมภาพันธ์ 2554


23 2554

รายชื่อคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข ประธานประเมินคุณภาพภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดิ์มน นครินทร์ กรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์กรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

นางกันยปริณ ทองสามสี เลขานุการประเมินคุณภาพภายนอก


23 2554

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประเมินซ้ำ)


23 2554
แนวปฏิบัติที่ดี

ระบบการอยู่ร่วมกันแบบเอื้ออาทรของบุคลากรภายในคณะ

การพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ


23 2554
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต

จุดเด่น

1. ความพึงพอใจบัณฑิตในการปฏิบัติงาน ความอดทน คุณธรรมและจริยธรรม

2. ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลทางวิชาชีพ วิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม

3. การตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารระดับชาติ


23 2554
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต (ต่อ)

จุดที่ควรพัฒนา

 • การพัฒนาทางภาษาไทยและต่างประเทศให้นักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ทางวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ

 • การส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิจัยทั้งจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

 • การพิจารณาตลาดแรงงานในแต่ละสาขาที่เปิดสอน และปรับแผนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน


23 2554
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต (ต่อ)

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 • หลายสาขาวิชาสามารถนำไปสู่อาชีพอิสระได้ เช่นศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติและทักษะด้านนี้ด้วย

 • งานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


23 2554
มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

จุดเด่น

 • คณาจารย์ในคณะมีศักยภาพในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ และส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม

 • ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกสถาบันจำนวนมาก

 • มีอาจารย์ทำวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยได้รับทุนวิจัยภายในและภายนอกจำนวนมาก ร้อยละ 56 และ 23 ตามลำดับ


23 2554
มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ)

จุดที่ควรพัฒนา

 • ควรพัฒนางานสร้างสรรค์ของอาจารย์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการเทียบเคียงงานวิจัย

 • ควรพัฒนางานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นตามกรอบทิศทางของคณะและมหาวิทยาลัย


23 2554
มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ)

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 • ควรพัฒนาวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ฐาน TCI โดยเร็วเพื่อยกระดับคุณภาพการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

 • ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะและมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น


23 2554
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริการวิชาการ

จุดเด่น

 • คณะได้ดำเนินการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และกลุ่มประชากรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 • กลุ่มผู้รับบริการวิชาการในพื้นที่พหุวัฒนธรรมมีความพึงพอใจ และให้ความสนใจในบริการวิชาการที่จัดให้อย่างยิ่ง

  จุดที่ควรพัฒนา

  -


23 2554
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริการวิชาการ (ต่อ)

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การให้บริการวิชาการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ควรได้จัดเก็บค่าบริการวิชาการ เพื่อให้คณะมีรายได้มาเสริมรายจ่ายของการบริการวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการของคณะให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น


23 2554
มาตรฐานที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

จุดเด่น

คณะได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอสำหรับจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมาก และต่อเนื่องทั้งปี โดยมีนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมอย่างเต็มใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานในด้านนี้อย่างดี

จุดที่ควรพัฒนา

-


23 2554
มาตรฐานที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

คณะควรสำรวจสืบค้นจัดกิจกรรมรื้อฟื้นส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น/ชุมชนที่มีอยู่ แต่กำลังจะสูญหายไป เพราะคนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก เพื่อให้ชุมชน/สังคมได้เรียนรู้ ซาบซึ้ง และชื่นชมอีก จะทำให้คณะได้รับการยอมรับจากชุมชนและพื้นที่ในการเป็นผู้ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างดี


23 2554
มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

จุดเด่น

 • ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนพันธกิจ สามารถสะท้อนนโยบายและนำไปสู่เป้าหมายการบริหารจัดการที่ดี และมีผลการประเมินปฏิบัติงานโดยกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยในระดับดีมาก (2.87)

 • มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกันและมีผลการประหยัดงบประมาณจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่น


23 2554
มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร(ต่อ)

จุดที่ควรพัฒนา

มีการพัฒนาศักยภาพฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย, e-Office, และระบบ MIS ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย แต่ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลระดับคณะด้วย เพื่อนำมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล


23 2554
มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร(ต่อ)

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 • ควรปรับปรุงค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน

 • ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น


23 2554
มาตรฐานที่ 6 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

จุดเด่น

 • หลักสูตรได้มาตรฐานตามที่ สกอ กำหนด

 • รางวัลและความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา คณาจารย์


23 2554
มาตรฐานที่ 6 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน(ต่อ)

จุดที่ควรพัฒนา

 • การพัฒนาคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

 • การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีความหลากหลาย สภาพแวดล้อมใหม่การเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ทั้งด้านรูปแบบการเรียนการสอน การบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนรู้ รวมถึงยกระดับคุณภาพของบทเรียนออนไลน์

 • การเน้น Authentic learning และ Authentic assessment

 • การขยายเวลาในการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษา

 • สร้างแรงผลักและแรงจูงใจการเรียนรู้ และการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ

  โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา


23 2554
มาตรฐานที่ 6 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน(ต่อ)

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน การเรียนรู้นอกห้องเรียน และการส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย


23 2554
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพ

จุดเด่น

คณะมีความตระหนักและความพยายามในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในคณะอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนากลไก กระบวนการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร กระทั่งสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สองของการะประเมินได้

จุดที่ควรพัฒนา

-


23 2554
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพ(ต่อ)

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. คณะต้องมีกลไกให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ ตามคู่มือและมาตรฐานของสมศ.

2. ต้องจัดระบบและกลไกการรวบรวมหลักฐานอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้อย่างมีคุณภาพ

3. รายงานการประเมินตนเองควรเพิ่มการสรุปคะแนนอิงมาตรฐาน อิงพัฒนาการ และการบรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ และเฉลี่ยผลการประเมินตอนท้ายแต่ละมาตรฐาน เพิ่มรายชื่อกรรมการประจำคณะในภาคผนวก รวมทั้งพิสูจน์อักษรและการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง


23 2554
ข้อเสนอแนะและทิศทางพัฒนา (เร่งด่วน)

พัฒนาการบริการวิชาการแบบหารายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบตามจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม

เร่งพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการอย่างเป็นระบบรายบุคคลและทำข้อตกลงร่วมกัน

เร่งปรับสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตามมาตรฐานสกอ.และสมศาสตราจารย์ที่กำหนด 1:25 โดยเพิ่มอาจารย์บางสาขาวิชา