spelbranschens etiska r d n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spelbranschens Etiska råd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spelbranschens Etiska råd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Spelbranschens Etiska råd - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Spelbranschens Etiska råd . Etiskt råd bildades år 2002 (SMER) Hot om inskränkningar av marknadsföring Gemensamma riktlinjer kring marknadsföring Stödlinjens 020-nummer Vitbok (om spelbranschen till politiker) SPER formaliserades ytterligare år 2009 Formell förening med stadgar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spelbranschens Etiska råd' - verna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historik bakgrund
Etiskt råd bildades år 2002 (SMER)

Hot om inskränkningar av marknadsföring

Gemensamma riktlinjer kring marknadsföring

Stödlinjens 020-nummer

Vitbok (om spelbranschen till politiker)

SPER formaliserades ytterligare år 2009

Formell förening med stadgar

Ett mer övergripande etiskt perspektiv

”Branschorganisation” i etiska frågor

Historik/Bakgrund
ndam l och verksamhet
Ändamål och verksamhet

Spelbranschens Etiska Råd är en ideell förening, vars ändamål är att öka kunskapen om speletiska frågor och att tillse att föreningens medlemmar följer de gemensamma riktlinjerna för marknadsföring och försäljning av spel

Föreningens verksamhet består av att utforma riktlinjer för marknadsföring och försäljning av spel, upprätta spelregler i övergripande speletiska frågor samt att i övrigt vara ett diskussionsforum för speletiska frågor.

Ordförande är Annika Ferm, Svenska Spel samt Vice ordförande Ludwig Alholt,

medlemmar
MEDLEMMAR
 • Medlemmarna i SPER skall inneha Regeringens eller Lotteriinspektionens tillstånd att bedriva spel och lotterier i Sverige
 • Ingår idag som medlemmar:
  • A-lotterierna
  • ATG
  • Folkspel
  • Ideella Spel
  • Lottericentralen
  • Miljonlotteriet
  • Svebico
  • Svenska Spel
spers v rderingar
SPERsvärderingar
 • Branschen vill ta eget ansvar.
 • Arbeta för en hållbar utveckling för spelbranschen.
 • Agera på ett etiskt riktigt sätt.
 • Varje spelföretag har ett ansvar för:
  • Vår branschorganisation SPER
  • Integrera frågorna som en naturlig del i arbetet
 • Vårt anseende hänger på hur de etiska riktlinjerna efterlevs och utvecklas.
 • En sund kund skapas av sunda företag.
generellt om marknadsf ring
Generellt om marknadsföring
 • Reklamen måste ha ett högt förtroende
 • konsumenterna inte får vilseledas av reklam
 • Reklam får inte skada
 • vi inte skall göra ”dålig reklam”, även om det ibland sker misstag,
 • Det är av intresse för branschen för att säkerställa att reklam är ordentligt reglerad.
 • Traditionellt har det funnits två sätt att göra detta, en är detaljerad lagstiftning, den andra kallas självreglering.
slide8

Förtydligande:

Med laglig och hederlig menar vi att medlemmarna skall följa de lagar som reglerar reklam.

Med inte stötande eller påträngande menar vi att våra budskap inte skall kränka någon grupp eller av konsumenter uppfattas som alltför överdrivna.

Det innebär till exempel att:

respektera den personliga integriteten och de personer som tackat nej till direktreklam och telemarketing.

erbjuda våra kunder att tacka nej till marknadsföringsutskick;

så kallad pop-up annonsering begränsas i så stor omfattning som möjligt.

inte, erbjuda gratisspel i form av fri insats.

1. Spelbolagens reklam skall vara laglig, hederlig och får inte utformas på ett alltför påträngande sätt.

slide9

Förtydligande:

Vår reklam får inte utformas på ett sådant sätt att konsumenternas förtroende för spel som underhållningsform skadas.

Den får heller aldrig uppfattas som att vi medvetet försöker vilseleda konsumenterna.

Det innebär till exempel att:

vi ska vinnlägga oss om vara tydliga och lämna kunderna rimlig, skälig och tillförlitlig information; och

för sådana evenemang eller aktiviteter som sker på en spelplats skall ange detta klart och tydligt

2. Reklam får inte missbruka konsumenternas förtroende för spelbranschen och dess aktörer och inte heller vilseleda konsumenterna.

3 reklam f r inte h vda att utfallet av sj lva dragningen i turspel beror p n got annat n slumpen

Förtydligande:

Personer med ett problematiskt spelbeteende har ofta felaktiga uppfattningar om hur slumpen fungerar.

De tror också ofta att det finns en möjlighet alt påverka utfallet i lotterier och nummerspel .

Därför skall vi aldrig i vår reklam, för turspel, understödja sådana felaktiga tankar.

Avser inte vadslagningsspel och totalisatorspel eller tävlingar där spelaren genom skicklighet och kunskap faktiskt kan påverka möjligheten till vinst.

3. Reklam får inte hävda att utfallet av själva dragningen i turspel beror på något annat än slumpen.

4 reklam f r inte inneh lla felaktiga uppgifter vad g ller m jligheterna till vinst

Förtydligande:

Vår reklam får inte ange att vinsten är större än vad den faktiskt är

Vi skall heller inte överdriva möjligheten att vinna.

Det innebär till exempel att:

informera om vinstchans och hur stor del av insatserna som betalas ut till spelarna i form av vinster.

vid angivande av en total vinstpott i en spelomgång, ska det tydligt framgår vad den enskilde spelaren kan vinna i samma spelomgång

vid paketering inte överdriva vinstchans- Om det finns ”vinster” som understiger spelproduktens inköpspris skall detta tydligt framgå.

4. Reklam får inte innehålla felaktiga uppgifter vad gäller möjligheterna till vinst.

5 reklam f r inte selektivt riktas mot s rbara och s rskilt utsatta grupper i samh llet

Förtydligande:

Med sårbara och särskilt utsatta grupper avses personer som av olika skäl kan ha svårigheter att fatta genomtänkta beslut kring insatsens storlek eller sin möjlighet att vinna.

Detta innebär till exempel att vi inte:

skall hävda att spel kan ersätta arbete eller studier eller att spel är en försörjningsform;

skall påstå att spel kan erbjuda en lösning på personliga, professionella eller utbildningsproblem såsom ensamhet eller depression;

skall påstå att spelande i sig kan förstärka personliga kvaliteter, t ex att det kan förbättra självkänsla eller självaktning eller resultera i erkännande eller beundran;

skall sammankoppla spel med förförelse, sexuell framgång eller ökad attraktivitet;

skall återge spel i en kontext som antyder tuffhet eller som sammankopplar spel med styrka eller ansvarslöshet;

skall påstå att spel är en manbarhetsrit eller ett mandomsprov;

skall utnyttja kulturella traditioner eller vidskepelse rörande spel eller tur; och/eller

uppmuntra till spel för pengar man inte kan undvara.

spel och alkohol får aldrig marknadsföras tillsammans eller i kombination.

5. Reklam får inte selektivt riktas mot sårbara och särskilt utsatta grupper i samhället.

slide15

Förtydligande:

Vi ska agera på ett sådant sätt att reklam inte riktas mot, eller särskilt tilltalar, personer under 18 år.

Detta gäller såväl budskap som manér, ordval, teckensnitt som mediaval eller genom att associera till ungdomskultur.

a)Inte tillåta att reklam produkter på lagtröjor, -uniformer eller liknande, som är avsedda att användas av minderåriga.

6. Reklam får inte förekomma i sammanhang som främst attraherar minderåriga eller vara utformad så att den särskilt riktas mot denna grupp.

slide16

Förtydligande:

Då ungdomar erhåller en stor del av överskottet från spel kan det tillåtas att ungdomar medverkar i reklam i syfte att visa hur och till vad överskottet används.

7. Ungdomar under 18 år får inte ha en central roll i reklam annat än i sammanhang som beskriver ändamål som spelanordnare bidrar till och då spel inte direkt marknadsförs.

Reklamsomfälldes I SMER 2004

8 reklam f r inte uppmana konsumenterna till verdrivet spelande
8. Reklam får inte uppmana konsumenterna till överdrivet spelande.

Förtydligande:

Om en enskild individ förlorar kontrollen över sitt eget spelande blir spelet till ett problem.

Detta innebär till exempel att vi inte:

(a) får hävda att man vinner mer ju mer man spelar;

(b) skall gestalta spelbeteenden som uppmuntrar till att man ljuger om, lånar till sitt spelande eller tänker på och satsar mer tid och pengar på spel än vad man egentligen vill;

(c) skall påstå att spel kan erbjuda en lösning på finansiella bekymmer, ett alternativ till anställning eller en väg att åstadkomma finansiell trygghet;

(d) skall utmåla spel som nödvändigt eller som en prioritet i livet, t ex framför familj, vänner eller professionella åligganden eller utbildningsåtaganden;

(e) skall vare sig uppmuntra grupptryck för att spela eller nedvärdera återhållsamhet;

(f) skall påstå att spel avskilt från andra är att föredra framför socialt spel;

(g) skall främja eller uppmuntra kriminellt eller asocialt beteende.

9 reklam f r inte h vda att det saknas risker med verdrivet spelande
9. Reklam får inte hävda att det saknas risker med överdrivet spelande.

Förtydligande:

Våra reklaminsatser skall aldrig hävda att det finns produkter

som är mindre ”farliga” än andra ur spelberoendesynpunkt

slide19

10. Information om spelrelaterade problem och vilken hjälp som finns att få för drabbade och anhöriga skall finnas lätt tillgänglig för konsumenterna.

Förtydligande:

I alla miljöer där spel tillhandahålls skall information om spelrelaterade problem finnas tillgänglig.

Detta innebär till exempel att vi:

(a) skall tillhandahålla information om den s.k. stödlinjen på lotter, kuponger, spelkvitton, bingobrickor och andra sammanhang där så bedöms lämpligt;

Frivilligtinitiativ!