slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Boštjan Zgonc 14. maj 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Boštjan Zgonc 14. maj 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Boštjan Zgonc 14. maj 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Poklicno in strokovno izobraževanje po letu 2010 Nacionalni politični in družbeno ekonomski kontekst. Boštjan Zgonc 14. maj 2008. Nacionalno politično in družbeno ekonomsko ozadje. Prestrukturiranje slovenskega gospodarstva- še vedno počasno Gospodarska rast – ugoden vpliv vstopa v EU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Boštjan Zgonc 14. maj 2008


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Poklicno in strokovno izobraževanje po letu 2010 Nacionalni politični in družbeno ekonomski kontekst

Boštjan Zgonc

14. maj 2008

nacionalno politi no in dru beno ekonomsko ozadje
Nacionalno politično in družbeno ekonomsko ozadje
 • Prestrukturiranje slovenskega gospodarstva- še vedno počasno
 • Gospodarska rast – ugoden vpliv vstopa v EU
 • Demografske spremembe - kontingent delovno sposobnega prebivalstva pa se bo začel zmanjševati.
 • Trg dela – Stopnja zaposlenosti se je že leta 2004 ob vstopu Slovenije v EU povečala nad povprečje EU, je v letu 2007 dosegla že skoraj 68 %. Po drugi strani je stopnja brezposelnosti, ki se je v obdobju 2002-2006 gibala okrog 6,4 %, v letu 2007 padla pod 5 %.
ukrepi
Ukrepi
 • Program izobraževanja za brezposelne osebe, - primer dobre prakse
 • spremembe zakonodaje- niso zadostne
strategije razvoja poklicne in strokovnega izobra evanja strategija vse ivljenjskega u enja
Strategije razvoja poklicne in strokovnega izobraževanja-Strategija vseživljenjskega učenja
 • Povezovanje izobraževanja in dela

Poklicno in strokovno izobraževanje se izvaja v šoli in pri delodajalcu

 • Socialno partnerstvo

Sodelovanje socialnih partnerjev pri načrtovanju, programiranju in izvajanju

 • Programska fleksibilnost in izbirnost

Široki programi za več poklicev, modularno členjeni, individualizacija kurikula

 • Horizontalna in vertikalna prehodnost

Pridobivanje različnih kompetenc in poklicnih kvalifikacij, napredovanje do najvišjih ravni

prioritete na podro ju poklicnega in strokovnega izobra evanja
Prioritete na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • Krepitev socialnega partnerstva
 • Zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva
 • Prenova izobraževalnih programov
 • Priznavanje neformalno pridobljenega znanja
 • Izboljšanje nadaljnjega izobraževanja učiteljev oziroma izobraževalcev
 • Nova kultura ocenjevanja
 • Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
 • Uvajanje novega sistema financiranja in upravljanja poklicnih in strokovnih šol
 • Povezovanje šol na regionalni ravni – centri vseživljenjskega učenja
 • Preprečevanje socialne izključenosti
krepitev socialnega partnerstva
Krepitev socialnega partnerstva

-Zagotoviti odločilni vpliv delodajalcev na načrtovanje in programiranje poklicnega izobraževanja in izvajanje praktičnega usposabljanja z delom

-Sprejem Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006), podeljevanje pooblastil tistim socialnim partnerjem, ki nimajo obveznega članstva in nimajo z zakonom o ustanovitvi opredeljenih nalog na področju poklicnega izobraževanja (vodenje registrov delodajalcev, ki izvajajo praktično usposabljanje z delo, predlaganje poklicnih standardov, sodelovanje pri zaključnih izpitih)

-Sprejem izobraževalnih programov, ki obsegajo tudi 20 % odprtega kurikula

zvi evanje izobrazbene ravni prebivalstva
Zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva

Zviševanje konkurenčnosti gospodarstva je pogojeno z ustreznejšo izobrazbeno strukturo zaposlenih

Ukrepi:

-Angažiranje sredstev ESS za subvencioniranje stroškov izrednega izobraževanja

-Vzpostavitev mreže svetovalnih središč

prenova izobra evalnih programov
Prenova izobraževalnih programov

-Razvoj poklicnih standardov, nova kompetenčna paradigma

-Nova izhodišča za pripravo izobr. programov

- Projekti prenove izobr. programov (sredstva ESS)

Sprejem novih izobraževalnih programov v pristojnem strokovnem svetu in potrditev s strani ministra

priznavanje neformalno pridobljenega znanja
Priznavanje neformalno pridobljenega znanja

Omogočiti zaposlenim in brezposelnim, da uveljavijo v formalnem izobraževanju tudi neformalno pridobljena znanja in hitreje napredujejo

Ukrepi/instrumenti:

 • Sprejem Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) i
 • Sprejem Pravilnika o ocenjevanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju (2007)
 • usposobitev šolskih kolektivov za to nalogo (uvajanje novih programov s sredstvi ESS)
izbolj anje nadaljnjega izobra evanja u iteljev oziroma izobra evalcev
Izboljšanje nadaljnjega izobraževanja učiteljev oziroma izobraževalcev

Staranje učiteljskih kolektivov, potrebe po novih veščinah, globalizacija, inovativna pedagogika, itd….

-Sprejem nacionalnega programa spopolnjevanja oziroma izobraževanja učiteljev, angažiranje sredstev ESS

nova kultura ocenjevanja
Nova kultura ocenjevanja

Ugotavljanje znanja in kompetenc za opravljanje poklicev

-Sprejem Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006)

-sprejem Pravilnika o ocenjevanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju (2007)

-usposabljanje učiteljev za to nalogo (sredstva ESS)

- Sodelovanje v mednarodnih projektih ugotavljanja kompetenc (Nemčija)

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

Zagotoviti boljšo poklicno usposobljenost diplomantov srednjih šol

-Sprejem Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006), ki daje pravni okvir za uveljavitev sistema samoevalvacije

 • priprava nacionalnih kazalnikov kakovosti
 • Možnost imenovanja ekspertnih skupin za zunanjo evalvacijo
 • Sodelovanje v mednarodnih evalvacijah
 • Višje šole so vključene v sistem evalvacije v visokem šolstvu (agencija….)
uvajanje novega sistema financiranja in upravljanja poklicnih in strokovnih ol
Uvajanje novega sistema financiranja in upravljanja poklicnih in strokovnih šol

Omogočiti šolam takšno organizacijo izobr. procesa, ki bo zagotavljala doseganje kvalitete in racionalno izrabo človeških virov in opreme

-Sprejem Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),

-Sprejem novele Zakona o organizaciji in financiranju vzg. in izobraževanja

- Postopno poskusno uvajanje sistema na šolah, ki so prve začele izvajati nove izobr. programe

povezovanje ol na regionalni ravni centri vse ivljenjskega u enja
Povezovanje šol na regionalni ravni – centri vseživljenjskega učenja

Razdrobljena mreža šol ne zagotavlja optimalne izrabe človeških virov in opreme, povezovanje šol omogoča izobraževanje tudi za manjše skupine dijakov

-Sprejem novih aktov o ustanovitvi šol (2006 in 2007), sprejem zakonov o organizaciji, pristojnostih in financiranju pokrajin

prepre evanje socialne izklju enosti
Preprečevanje socialne izključenosti

Ranljivim skupinam /trajno brezposelni, Romi, mladina s posebnimi potrebami/ grozi socialna izključenost – izobraževanje je ukrep za preprečevanje socialne izključenosti

 • Priprava posebnih programov, prilagajanje izobraževalnih programov in izobraževalnega procesa, osebnih izobraževalnih načrtov
 • Subvencioniranje stroškov za izredno izobraževanje