Lietuvos dalyvavim as era net schemose
Download
1 / 18

Lietuvos dalyvavim as ERA-NET schemose - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Lietuvos dalyvavim as ERA-NET schemose. Aistė Vilkanauskytė 7BP nacionalinių atstovų koordinatorė Lietuvoje Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja 2012-05-11, Vilnius. Europos mokslinių tyrimų erdvė.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lietuvos dalyvavim as ERA-NET schemose' - velika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lietuvos dalyvavim as era net schemose

LietuvosdalyvavimasERA-NET schemose

Aistė Vilkanauskytė

7BP nacionalinių atstovų koordinatorė Lietuvoje

Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja

2012-05-11, Vilnius


Europos mokslini tyrim erdv
Europos mokslinių tyrimų erdvė

Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje tapo aišku, jog Europoje nėra nuoseklios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) politikos. Nacionalinė ir ES MTTP politika dubliavosi, o MTTP veikla Europoje daugiausia buvo vykdoma atskirose šalyse. Bendras Europos MTTP potencialas dar nebuvo suvokiamas.

Šiai problemai spręsti Europos Komisija 2000 m. pasiūlė įkurti Europos mokslinių tyrimų erdvę (EMTE), ES „žinių vidaus rinką“. Taip buvo ketinama įveikti nacionalinių MTTP fragmentiškumą ir izoliuotumą bei reglamentavimo ir administravimo sistemų neatitikimus.

2000 m. kovą Lisabonos viršūnių susitikimas taip apibrėžė bendrą EMTE tikslą: „sukurti tinkamas priemones savanoriškam nacionalinių ir bendrų MTTP programų jungimuisi į tinklus pasirinktų tikslų pagrindu, siekiant efektyviau panaudoti valstybėse narėse MTTP skiriamus išteklius.“ Taip EMTE tapo neatsiejama nuo Lisabonos strategijos tikslo padidinti Europos konkurencingumą.

2002 m. buvo pritarta ES šeštajai bendrajai mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programai (6BP), kaip svarbiam EMTE elementui. Nuo 2007 m. šią funkciją tęsia 7BP.

ERAWATCH - 2007 m. įsteigta informacinė interneto svetainė, kaupianti duomenis apie nacionalinę ir regioninę MTTP politiką, struktūras, svarbiausius veikėjus, MTTP programas ir politines iniciatyvas. Ja siekiama padėti įgyvendinti EMTE, gerinant supratimą apie skirtingas MTTP sistemas ir politiką.

2008 m. ES Konkurencingumo taryba priėmė sprendimą pradėti Liublianos procesą, kuriuo siekiama iki galo įgyvendinti EMTE uždavinius.

Pagrindinis Liublianos proceso tikslas – rasti visoms ES valstybėms narėms (VN) tinkantį sprendimą, kokia turi būti nauja politinė EMTE vadyba, padėsianti sukurti tikrą žinių visuomenę ir įgyvendinti bendrą EMTE „Viziją 2020“.


Lietuvos dalyvavim as era net schemose

Pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūros

Vieninga tyrėjų darbo rinka

Aukštos kokybės mokslinių tyrimų institucijos ir universitetai

Gerai koordinuojamos MTTP programos ir prioritetai

(bendrasis programavimas)

EMTE

EMTE atvėrimas pasauliui

Efektyvus dalijimasis žiniomis

Šeši EMTE elementai


Lietuvos dalyvavim as era net schemose

MTTP koordinavimas ir integravimas EMTE

 • Politikos formavimo lygmuo:

 • Atviras koordinavimo metodas

 • Studijos, lyginamoji analizė, etc.

 • Įstatymų leidyba(e.g. trečiųjų šalių tyrėjai)

 • Didelė įtaka

 • Programinis lygmuo

 • ERA-NET

 • ERA-NET Plius

 • 185(buvęs 169) straipsnio iniciatyvos

Vidutinė įtaka

 • Projektinis lygmuo

 • 7BP finansavimo schemos

 Nedidelė įtaka


Mttp koordinavimo tikslai
MTTP koordinavimo tikslai

MTTP programų koordinavimo lygmenyje keliami pagrindiniai tikslai:

Sukaupti kritinę masę ir efektyviau naudoti turimus resursus

Suvienyti pajėgumus sprendžiant bendras problemas

Spręsti globalias problemas

Suformuoti bendrus valdymo principus (pvz. etika, standartai)

Siekti „suderinto“ bendravimo su trečiosiomis šalimis


Lietuvos dalyvavim as era net schemose

NacionaliniųMTTP programų

koordinavimas7BP

ERA-NET

Taikyta 6BP!

ERA-NETplius

Pradėta taikyti 7BP!

185 str. iniciatyvos

Išbandyta 6BP!

 • Programų koordinavimas:

 • VN susitaria ir finansuoja bendrus kvietimus ar programas

 • EK skiria lėšas tik koordinavimo veikloms

 • Vieninteliobendrokvietimoorganizavimas:

 • 2/3tarpvalstybiniobendrokvietimobiudžeto sudaro VN įnašai

 • EK skiriamos lėšos mokslinių tyrimų finansavimui

 • sudaro 1/3 bendro kvietimo biudžeto

 • Pilnas nacionalinių programų integravimas:

 • Mokslinis ir finansinis integravimas

 • Viena įgyvendinanti struktūra


Lietuvos dalyvavim as era net schemose

ERA-NET, ERA-NET plius ir 185 str. iniciatyvų dalyviai

 • Dalyviais gali būti:

  • programų valdytojai, pavyzdžiui ministerijos ar regioninės institucijos, valdančios MTTP programas

  • programų įgyvendintojai (pvz. mokslinių tyrimų tarybos, agentūros) kurie įgyvendina MTTP programas, prižiūrimi programos valdytojų

  • tam tikrais atvejais -programų valdytojai neturintys MTTP programos, bet planuojantys ją sukurti

 • Kai išpildomi minimalūs reikalavimai, gali dalyvauti ir kiti MTTP programas įgyvendinantys juridiniai asmenys (pvz.,labdaros įstaigos)


Lietuvos dalyvavim as era net schemose

7BP ERA-NET

 • Siekiama sumažinti nacionalinių mokslinių tyrimų fragmentaciją Europoje.

 • Visiems ERA-NET keliami tikslai:

 • Mažinti dubliavimą ir didinti kompetenciją

 • Apsikeisti gerąja patirtimi

 • Sudaryti galimybes naudotis esama kompetencija

 • Mažiausiai 3dalyviai iš 3 skirtingų VN ar AŠ


Lietuvos dalyvavim as era net schemose

7BP ERA-NET veiklos

 • ERA-NET veiklą siūloma organizuoti pakopomis. Gali būti numatytos šios programų koordinavimą ir bendradarbiavimą skatinančios veiklos:

 • Apsikeitimasinformacijairgerąjapraktika

 • Bendrų veiklų identifikavimas ir pasirengimas joms (veiksmų planas)

 • Bendrų veiklų įgyvendinimas

 • Tarpvalstybinis MTTP finansavimas


Li etuvos dalyvavimas 7bp era net projektuose
Lietuvos dalyvavimas 7BP ERA-NETprojektuose

Žemės ūkio ministerija:

EMIDA

RURAGRI

ERA-ARD II

CORE ORGANIC II

EUPHRESCO

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas:

ANIHWA

Klaipėdos universitetas:

MARTEC II

Lietuvos kelių direkcija ir

Vilniaus Gedimino technikos universitetas:

ENR2

Lietuvos mokslo taryba:

EURONANOMED

BIODIVERSA2

M-ERA

HERA

Vidaus reikalų ministerija:

THE HOUSE

Iš viso 7BP finansuojama 51 ERA-NET projektųLietuvos dalyvavim as era net schemose

7BP ERA-NETPlius

 • Skatinamas bendrų kvietimų teikti paraiškas organizavimas

 • Veiklos vykdomos ES svarbiose temose

 • Bendrame kvietime suvienijami dalyvaujančių programų finansiniai ištekliai

 • Europos Komisija taip pat įneša finansinį indėlį į kvietimo biudžetą, kuris gali siekti 33%.

 • „5“taisyklės:

  • 5dalyviai iš 5skirtingų VN ar AŠ

  • Bendras kvietimas, kurio minimalus biudžetas

  • 5 mln. eurų

  • Maksimali trukmė 5 metai

5


Lietuvos dalyvavim as era net schemose

7BP ERA-NETPlius projektai ir Lietuvos dalyvavimas

1. PIANO+: ERA-NET-PLUS on photonics-based internet access networks of the future

Projekto pradžia: 2010-01-01

2. SEE-ERA.NETPLUS: Further integrating key research institutions from Southeast Europe into the European Research

Projekto pradžia: 2009-04-01

3. MATERA+: ERA-NETPlus on Materials Research

Projekto pradžia: 2009-01-01

4. ERASYSBIO+: The consolidation of systems biology research stimulating the widespread adoption of systems approaches in biomedicine, biotechnology, and agri-food

Projekto pradžia: 2008-10-01

5. NANOSCI-EPLUS: Transnational call for collaborative proposals in basic nanoscience research

Projekto pradžia: 2008-01-01

6. IMERA-PLUS: Implementing metrology in the European researcharea –Plus

Projekto pradžia: 2007-06-01

7. BONUS+: Multilateral call for research projects within the Joint Baltic Sea Research Programme BONUS+

Projekto pradžia: 2007-05-10

Lietuva dalyvavo BONUS+ projekte


Lietuvos dalyvavim as era net schemose

7BP 185straipsnio iniciatyvos

 • 185 str. numato Europos Bendrijos dalyvavimą mokslinių tyrimų programose, kurias įgyvendina kelios ES VN

 • Siekiama nacionalinių programų (ar jų dalių) integravimo, sukuriant bendrą programą

 • Valstybių narių bendradarbiavimas, turint bendrų poreikių ar interesų. Dalyviai turi būti tinkamai pasirengę vykdyti keliamus reikalavimus dėl trilypės integracijos t. y. mokslo, finansųirvaldymo aspektai

 • 185str. iniciatyvos identifikuojamos pagal iš anksto nustatytus kriterijus


Lietuvos dalyvavim as era net schemose

185 str. iniciatyvos ir Lietuvos

dalyvavimas

 • 6BP pradėta 185 str. iniciatyvos pilotinė veikla – Europos ir besivystančių šalių klinikinių tyrimų programa (European developing countries clinical trials programme (EDCTP)

 • 7BP EK kartu su VN identifikavo 4 185 str. iniciatyvas:

 • AAL (Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka (Ambient Assisted Living))

 • Eurostars

 • BONUS

 • EMRP (metrologija)

 • Lietuva dalyvauja Eurostars ir BONUS iniciatyvoje


Lietuvos dalyvavim as era net schemose

ERA-NET, ERA-NET Plius ir 185 str.

ERA-NETERA-NET Plius185 str.

Strateginis bendrų kvietimų/ Vienintelis bendrasKeletą metų trunkanti

programų koordinavimas kvietimas sutartu laiku bendra programa

EK kvietimas EK kvietimas Įgyvendinanti institucija

Nacionalinių programų Finansavimas, Bendras programos koordinavimas/finansavimas stebėsena įgyvendinimas

VN norinčios koordinuoti VN galinčios ir norinčiosVN tampa partnerėmis

nacionalines programas dalyvauti viename kvietimekeleriems metams

Skatina koordinavimą Nustatyto dydžio Sutartis su įgyvendinančia

indėlis į kvietimo biudžetąinstitucija (sutartas indėlis)

Tikslas:

Įgyvendinimas:

VN vaidmuo:

„Variable

geometry“:

Komisijos

vaidmuo:


I vados
Išvados

Lyginant su 6BP (3 ERA-NET projektai) Lietuvos dalyvavimas nacionalinių programų koordinavimo iniciatyvose tapo aktyvesnis

Lietuva dalyvauja maždaug 20 proc. vykdomų 7BP ERA-NET projektų, 14 proc. ERA-NET plius projektų ir 50 proc. 185 str. iniciatyvų

Dalyvavimo ERA-NET projektuose sėkmės rodiklis: ES – 80 proc., o Lietuvos - 100 proc.

Lyginant su kitomis šalimis Lietuvos mokslininkų aktyvumas ir sėkmės rodiklis ERA-NET projektų kvietimuose teikti paraiškas palyginti nėra didelis