1 / 12

Identifikátor materiálu: EU – 14 - 7

Identifikátor materiálu: EU – 14 - 7. Karel Jaromír Erben. Metodické pokyny. -DUM přináší základní informace o životě a díle autora Karla Jaromíra Erbena -K orientaci v DUMu slouží slide č. 4 – Obsah

vega
Download Presentation

Identifikátor materiálu: EU – 14 - 7

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Identifikátor materiálu: EU – 14 - 7

 2. Karel Jaromír Erben

 3. Metodické pokyny -DUM přináší základní informace o životě a díle autora Karla Jaromíra Erbena -K orientaci v DUMu slouží slide č. 4 – Obsah -Slidy č. 8 a 9 obsahují úkoly k procvičení poznatků o díle „Kytice“ – oba slidy obsahují v dolní části pracovní pokyny -Slidy 5-11 obsahují v pravém horním rohu tlačítko akce, které vrátí prezentaci na Obsah; jsou vždy poslední složkou slidů

 4. Kliknutím vyberte možnost Obsah Zdroje obrázků Životopisné údaje Výběr z díla Podobizna autora Použitá literatura Úkol k opakování – Kytice I. Úkol k opakování – Kytice II Závěr

 5. Životopisné údaje - Žil v letech 1811-1870 - básník, historik, sběratel lidové slovesnosti, překladatel, novinář - Vystudoval práva a filosofii; pracoval jako sekretář Českého muzea - Od roku 1851 působil jako archivář města Prahy - Na venkově sbíral studijní materiál – lidová slovesnost, písně, pohádky, říkadla - Za svého života se sblížil s Máchou, Palackým - Roku 1864 byl jmenován ředitelem pomocných kanceláří úřadů města Prahy

 6. Obr. 1

 7. Výběr z díla - Básnická sbírka Kytice (1853) – soubor 13 básní, základem jsou staré lidové báje, měla být odrazem mravních zásad lidské společnosti v době tzv. Bachova neoabsolutismu (období útisku po revolučním roce 1848) - Výsledkem jeho sběratelské činnosti byly Prostonárodní písně a říkadla (1864) a Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865) Obr. 2

 8. Kytice – opakování I. - Je básnická sbírka, která se skládá z: a) 11 balad b) 12 balad c) 13 balad    - Která z následujících charakteristik odpovídá baladě? a) Báseň opěvující krásy přírody  b) Báseň s dramatickým dějem, obvykle i špatným koncem  c) Báseň oslavující rytířského hrdinu  Po kliknutí na vybranou variantu se objeví informace o správnosti volby

 9. Kytice – opakování ii. - K následující charakteristice balady napište její název: - Povinnost k životu je víc než touha po mrtvém milenci Svatební košile - Dcera nedbá varování matky Vodník - Matka se nesmí nikdy zříci dítěte Polednice - Matka pro bohatství nesmí zapomenout na vlastní dítě Poklad Po kliknutí na charakteristiku se objeví název balady

 10. Zdroje obrázku Obr.1 [cit 2011-12-19] Dostupná jako volné dílo pod licencí: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Jarom%C3%ADr_Erben.jpg Obr.2 [cit 2011-12-19] Dostupná jako volné dílo pod licencí: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Venceslav_cerny_erben_baje_a_povesti_slovanske.jpg

 11. Použitá literatura POLÁŠKOVÁ, Taťána; MILOTOVÁ, Dagmar ; DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Literatura : Přehled středoškolského učiva. 2. Třebíč : Petra Velanová, 2009. 207 s. ISBN 80-902571-6-X. SOCHROVÁ, Marie . Literatura v kostce pro SŠ. 2. Havlíčkův Brod : Fragment, 2008. 176 s. ISBN 978-80-253-0652-9. SOUKAL, Josef. Čítanka 8 : Literární výchova pro 8. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. 1. Praza : SPN, 2000. ISBN 80-85937-39-5.

 12. Děkuji za pozornost 

More Related