1 / 16

Decydujmy razem

Decydujmy razem. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne Zespołu do prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego Wąbrzeźno 9 marca 2012 r. Informacja o projekcie.

varen
Download Presentation

Decydujmy razem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Decydujmy razem Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne Zespołu do prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego Wąbrzeźno 9 marca 2012 r.

 2. Informacja o projekcie „Decydujmy razem” to pomysł skierowany do władz samorządowych i społeczności lokalnych. Jestto pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski. Celem projektu jest upowszechnienie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z samorządami lokalnymi powstałych w Polsce i za granicą, dostarczenie społecznościom i władzom narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnokrajowego systemu jej wspierania.

 3. Informacja o projekcie Projekt „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” jest wspólnym przedsięwzięciem siedmiu instytucji i organizacji. Rolę lidera pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ponadto w realizację zaangażowały się następujące instytucje: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Współpracy.

 4. Co to jest partycypacja publiczna? Pojęcie partycypacji można zdefiniować jako mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Partycypacja – nazwana publiczną – dotyczy zaangażowania jednostek w działania struktur i instytucji demokratycznego państwa, a więc instytucji władzy publicznej oraz zarządzanych przez nie i podległych im organizacji sektora publicznego. partycypacja = współdecydowanie

 5. Co to jest partycypacja publiczna? Partycypacyjny, czyli społecznie uwarunkowany proces planowania strategicznego to proces dzięki któremu każdy kto należy do danej społeczności może mieć wpływ na decyzję dotyczącą przyszłości gminy, powiatu czy miejscowości (cele) oraz na sposób ich osiągnięcia (strategia). Wymaga on od jednostek, grup, stowarzyszeń i władz lokalnych podjęcia odpowiedzialności za realizację stawianych przez społeczność celów (działanie).

 6. Co to jest partycypacja publiczna? Jak pokazują m.in. badania CBOS z 2010 roku, 60 proc. Polaków uważa wciąż, że nie ma wpływu na sprawy publiczne na poziomie ogólnokrajowym. Aż 45 proc. odczuwa brak możliwości udziału w procesie decydowania o sprawach swojego miasta i gminy, uznając, że jest on przede wszystkim domeną władzy. Jednocześnie to właśnie decyzjom podejmowanym na poziomie lokalnym Polacy przypisują jeden z najbardziej istotnych czynników rozwoju lokalnego. Aż 79 proc. respondentów wierzy w sens współpracy z innymi. Naprawdę warto ten potencjał wykorzystać.

 7. Cel projektu w powiecie? Opracowanie metodą partycypacyjną przez zespół dokumentu programowego Strategii Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego i przedstawienie Radzie Powiatu do uchwalenia. Wdrożenie strategii przyjętej uchwałą rady.

 8. Obecna Strategia Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2007-2015 została opracowana metodą ekspercką przy udziale zaproszonych przedstawicieli reprezentujących różne środowiska.

 9. Jak będzie przebiegała praca przy opracowywaniu dokumentu? Powołanie zespołu partycypacyjnego modelu tworzenia strategii Wypracowanie przy udziale w/w zespołu dokumentu programowego - strategii Wdrożenie wypracowanej strategii

 10. Jak będzie przebiegała praca przy opracowywaniu dokumentu? Praca zespołu partycypacyjnego (marzec – październik 2012) 5 spotkań warsztatowych ze wsparciem doradcy pierwsze spotkanie 23.03.2012 r. 1-3 spotkania: - inwentaryzacja dokumentów (plany, strategie, programy) - diagnoza stanu aktualnego, analiza zasobów i identyfikacja problemów, - wypracowanie wspólnego stanowiska - opracowanie misji i wizji

 11. Jak będzie przebiegała praca przy opracowywaniu dokumentu? 4 spotkanie - określenie celów strategicznych, operacyjnych i zadań, opracowanie wstępnej wersji dokumentu (wrzesień 2012) Poddanie dokumentu konsultacjom społecznym (październik 2012) 5 spotkanie - ostateczne opracowanie dokumentu z uwzględnieniem wyników konsultacji i oddanie go w postaci projektu uchwały Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie (listopad 2012) Po pozytywnym zatwierdzeniu dokumentu przez Radę (grudzień 2012) - wdrażanie i monitorowanie wybranych elementów (styczeń – grudzień 2013)

 12. Jak będzie przebiegała praca przy opracowywaniu dokumentu? Pomiędzy spotkaniami trwać będzie praca nad dokumentem w małych grupach roboczych. We wszystkich 5 spotkaniach weźmie udział doradca ze strony Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, który jest specjalistą w tworzeniu strategii. Koordynator powiatowy: Bożena Szpryniecka - Wicestarosta, Animator: Anna Wetzel Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji

 13. Pamietajmy W procesie planowania partycypacyjnego ważny jest nie tylko produkt (strategia). Równie ważny jest proces (spotkanie różnych ludzi, wspólna praca, generowanie pomysłów).

 14. Informacje o projekcie www.decydujmyrazem.pl Informacje o przebiegu prac nad strategią będą zamieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie www.wabrzezno.pl zakładka:

 15. Dziękuję za uwagę Anna Wetzel Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie adres e-mail wr@wabrzezno.pl Tel. 56 688 24 50-57 wew. 154 Fax 56 688 27 59

More Related