leselos metakognisjon m lretting n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leselos Metakognisjon - målretting PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leselos Metakognisjon - målretting

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Leselos Metakognisjon - målretting - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Leselos Metakognisjon - målretting. Et kvalitativt kartleggingsverktøy for lesekompetanse Workshop 18. og 19. oktober 2011 Forrsterketgruppen Ingeborg Daae, Ingeborg Gude, Monica Røyeng. Mål for presentasjonen :. Kunnskap om Leselos

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Leselos Metakognisjon - målretting


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leselos metakognisjon m lretting

LeselosMetakognisjon - målretting

Et kvalitativt kartleggingsverktøy for lesekompetanse

Workshop 18. og 19. oktober 2011

Forrsterketgruppen Ingeborg Daae, Ingeborg Gude, Monica Røyeng

m l for presentasjonen
Mål for presentasjonen:
 • Kunnskap om Leselos
 • Kunnskap og motivasjon til å kunne prøve ut områdene målretting/metakognisjon i egen praksis.
 • Kunnskap og motivasjon til å se på implementering av målretting/ metakognisjon i skolens planer (år-periode-uke-dag-time)
 • Samtykke
6 omr der
6 områder

Målretting

Førforståelse

Koding

Ordforråd

Leseforståelse

Metakognisjon

st ttende stillaser
Støttende stillaser

Alene

Sammen med andre

Med modellering

refleksjonsstopp
Refleksjonsstopp…..
 • Hvordan tilrettelegge for de tre mestringsnivåene i deres egen praksis?
metakognisjon kan defineres som bevissthet rundt egen tenkning l ringsprosesser og kunnskap
Metakognisjon kan defineres som bevissthet rundt egen tenkning, læringsprosesser og kunnskap

At vide hvad

man ikke ved

er og en slags

allvidenhet

slide9
Du leser for å forstå. Du må ikke finne deg i å lese noe som ikke er meningsbærende for deg…………
kontrollere egen leseforst else
Å kontrollere egen leseforståelse:
 • Hvorfor skal jeg lese denne teksten?
 • Hvordan skal jeg lese den?
 • Hvordan skal jeg arbeide for å nå målene?
kontrollere egen leseforst else1
Å kontrollere egen leseforståelse

Stopp opp og …

…tenk på det du leser, hva handler dette om?

…finn ut hva du forstår og hva du ikke

forstår.

…tenk på hva dette minner deg om.

… lag spørsmål i hodet ditt.

…tenk på hva du tror skjer videre.

reflektere over anvendt lesestrategi
Å reflektere over anvendt lesestrategi
 • Hva er det lurt at jeg gjør for å forstå?
 • Hvilke strategier skal jeg velge for å forstå, for å nå målene osv?
 • Dersom jeg ikke forstår; hva kan jeg gjøre annerledes for å forstå?
metakognisjon
Metakognisjon

Overbygningen

 • Metakognitive lesere kan kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læingsprosess.
 • De målretter lesingen sin og vet hvordan de kan lese og arbeide for å nå målene sine.
utvikle metakognitive ferdigheter
Utvikle metakognitive ferdigheter

Beskrive – analysere - reflektere

 • Hva var målet? I hvilken grad har jeg nådd det?
 • Hvordan har jeg arbeidet?
 • Hva har jeg erfart/lært?
 • Hva var spesielt nyttig?
 • Vil jeg endre på noe til neste gang?
slide15
Alle elever har evnen til metakognisjon

-

de må bare lære hvordan de skal gjøre det

observere ferdigheten
Observere ferdigheten

Logg/refleksjonsnotat

Elevsamtaler

Løpende samtaler

Metakognisjon

momenter til diskusjon
Momenter til diskusjon:
 • Opplever du at dine elever har utviklet metakognitive ferdigheter?
 • Hvordan kan du legge til rette for å videreutvikle disse ferdighetene?
uttrykke form let med lesingen
UTTRYKKE FORMÅLET MED LESINGEN
 • I skjemaet
 • I veiledningsheftet

Uttrykke formålet med lesingen:

 • Hva vil det si å uttrykke formålet med lesingen?
 • Hvordan utvikle dette området?
 • Hvordan observere dette området?
hva det vil si uttrykke form let med lesingen
Hva det vil si å uttrykke formålet med lesingen:

Begrunnelse:

Både leserelaterte og faglige mål er svært fjerne for store deler av elevgruppen. De vet ikke hvor de skal, hva de skal lære og de har ikke alltid like stor lærelyst.

slide21
Begrunnelse forts.

Mange elever trenger å lære mål de bør/kan/må navigere mot, men også hvilke strategier de kan velge for å sikre måloppnåelse

slide22
Det endelige målet:

Elevene kan sette sine egne mål og utnytter disse under og etter lesing

uttrykke form let med lesingen kan for eksempel v re
Å uttrykke formålet med lesingen kan for eksempel være:
 • Kunne minst ti nye ord og lese dem flytende
 • Kunne skrive faktasetninger fra teksten
 • Lage spørsmål fra teksten, med og uten svar
 • Gjengi eller gjenskape innholdet i teksten
 • Gjøre rede for personer eller handlinger i teksten
 • Trekke paralleller mellom teksten og egne erfaringer
observere om elevene kan uttrykke form let med lesingen kan v re
Å observere om elevene kan uttrykke formålet med lesingen kan være…
 • Kan elevene forklare hva målet for lesingen er?
 • Kan elevene forklare hensikten med målet?
 • Kan elevene arbeide etter mål?
 • Kan elevene sette egne mål?
velge lesem te ut fra form let og endre lesem ter ved behov
VELGE LESEMÅTE UT FRA FORMÅLET OG ENDRE LESEMÅTER VED BEHOV
 • I skjemaet
 • I veiledningsheftet

Å velge lesemåte ut fra formålet og ende lesemåter ved behov:

 • Hva vil det si å velge lesemåte ut fra formålet og endre lesemåter ved behov?
 • Hvordan utvikle disse områdene?
 • Hvordan observere disse områdene?
slide26
Begrunnelse:

Å utvikle innsikt om ulike lesemåter og lære å kople disse til konkrete mål handler først og fremst om å erkjenne at det er forskjellige måter å lese på

slide27
Begrunnelse forts.:

Typisk for begynnerlesere eller uerfarne lesere er at de tenderer til å angripe alle tekster på samme måte.

reflekter
Reflekter…

Hva skaper erfarne lesere?

Når er man en erfaren leser?

Hvilke kjennetegn har en erfaren leser?

To minutter med sidemannen….

hvordan utvikle
Hvordan utvikle…..
 • Elevene må lære ulike lesemåter
 • De må få anledning prøve dem ut
 • De må få veiledning i forhold til egne valg og lesevaner
 • Veiledet lesing er en god arena å modellere og prøve ut
v r oppgave blir
Vår oppgave blir å:
 • Vektlegge ulike lesemåter for ulike fagtekster
 • Gi veiledning
 • Legge til rette for selvstendig arbeid der elevene får mulighet til å velge lesemåte ut fra egne mål
velge lesem ter ut fra form let
Å velge lesemåter ut fra formålet…
 • skumlesing/skimming
 • letelesing
 • nærlesing
 • opplevelseslesing
 • lineær lesing
 • ikke-lineær lesing
 • stille lesing
 • korlesing
 • høytlesing
observere
Å observere…..

Velger elevene lesemåte tilfeldig, eller er det et bevisst valg i forhold til oppsatte mål?

 • Observasjon
 • Samtale
metakognisjon og m lretting
Metakognisjon og målretting:

Elevene må se sammenhengen mellom:

 • Valg
 • Innsats
 • Utbytte
m lretting skal ivaretaes i alle fag
Målretting skal ivaretaes i alle fag….
 • Hvordan kan dere gjøre dette på trinnet?

(mål for: timen, dagen, uken, perioden, året)

 • Gå inn i deres egne planer og se etter hvordan dere har ivaretatt komponentene i området målretting
 • Hvilke muligheter ser dere for å knytte metakognisjon opp mot målretting?
samtykke
Samtykke

Udir. sier registreringen i Leselos krever samtykke:

Enklest gjøres det ved å send et skjema hjem med elevene det året elevene begynner på aktuell skole, sammen med andre samtykkeskjema, og innhente samtykke for alle årene eleven går på den aktuelle skolen. (se kap 8 side 86 i Veilederen)

slide36
Krav om samtykke

RESERVASJONS- OG SAMTYKKESKJEMA - LESELOS

Elevens navn: _________________________ Klasse:______ Fødselsdato (6 siffer): ____________

LESELOS

Leselos er et observasjonsverktøy som er beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. Verktøyet kan

fungere som sjekklister for undervisningsplanlegging, for kvalitative observasjoner av elevenes

leseutvikling og for tilrettelegging av lærergruppenes kompetanseutvikling om lesing.

Verktøyet består av et observasjonsskjema (i papirformat eller digitalt), der lærerne noterer informasjon

om faktorer en må være oppmerksom på i det daglige og faglige arbeidet med lesing i skolen. Eksempler

på dette kan være; - om eleven har trygge kodingsferdigheter, om han/hun tar i bruk strategier for å lære

nye ord, og om eleven mestrer å strukturere informasjon fra teksten.

Leselos benyttes til å notere løpende observasjoner; “I naturfagtimen tidligere i dag la jeg merke til at

Samir igjen mestret ..... , nå kan jeg krysse det av på ”leselosskjemaet” hans.” Rutiner for bruk av Leselos

innebærer også at lærergruppene skal samles med jamne mellomrom (en gang pr semester) for å drøfte

trekk ved egen leseundervisning og egne observasjoner.

Informasjonen fra Leselos gjør det mulig både for lærere og skoleledere å følge elevenes leseferdighet

fra 1. til 10. trinn. Den vil også fungere som støtte for individuelle utviklingssamtaler både med eleven og

foresatte. De rutinemessige samtalene i lærerteamet rundt Leselosskjemaet vil bidra til kvalitetssikring

og kompetanseutvikling, samt være grunnlag for en individuelt tilpasset leseopplæring.

Opplysningene som registreres i Leselosskjemaet vil bare være tilgjengelige for elevens lærere,

skoleledelsen, elevens foresatte og eleven selv.

Elev/foresatte kan til enhver tid kreve innsyn i elevens Leselosskjema.

Observasjonsskjemaet er tilpasset til å kunne brukes på alle trinn gjennom hele skoleløpet (fra 1. til 10.

trinn), og kan brukes i alle fag.

Opplysningene vil bli slettet et år etter at eleven har sluttet ved vår skole.

Opplysninger av den art som finnes i Leselos krever, i følge Utdanningsdirektoratet, samtykke fra

foresatte. Vi gjør oppmerksom på at et slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

_______________________________________________________________________________

Vi samtykker til / samtykker ikke til (stryk det som ikke passer) at Leselos benyttes i

kvalitetssikringen av leseopplæringen.

Sted, dato: ___________________________________

Foresattes underskrift: ___________________________________

Elevens underskrift: ___________________________________