1 / 52

LESELOS

LESELOS. Leseforståelse/metakognisjon Forsterketgruppen Ingeborg Gude, Kari Kolbjørnsen Bjerke og Ingeborg Daae Januar 2012. ”Leseforståelse”. Aspekter (lag) i leseforst å else (jf rammeverk fra PIRLS og PISA). Finne informasjon fra tekst Kombinere, tolke og reflektere over informasjon

desma
Download Presentation

LESELOS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LESELOS Leseforståelse/metakognisjon Forsterketgruppen Ingeborg Gude, Kari Kolbjørnsen Bjerke og Ingeborg Daae Januar 2012

 2. ”Leseforståelse”

 3. Aspekter (lag) i leseforståelse(jf rammeverk fra PIRLS og PISA) Finne informasjon fra tekst Kombinere, tolke og reflektere over informasjon Reflektere selvstendig omkring tekstens form og innhold 3

 4. Leseforståelse har flere aspekter: Det handler om å: • Finne informasjon og opplysninger som er direkte uttrykt på et bestemt sted i teksten • Om å kombinere informasjon med egne tanker og erfaringer • Om å vurdere forholdet mellom tekst og innhold.

 5. Kompetansemål etter 2. trinn: • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse • bruke enkle strategier for leseforståelse • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster

 6. Kompetansemål etter 4. trinn: • trekke slutninger på grunnlag av forståelse for sammenheng mellom deler og helhet i tekster • bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære • lese skjønnlitteratur og fagtekster med flyt, sammenheng og forståelse

 7. Kompetansemål etter 7. trinn: • formulere tolkinger av leste tekster • uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster • bruke lesestrategier tilpasset hensikten med lesingen • med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i tekst • forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst

 8. Å kunne lese – grunnleggende ferdighet L-06 Å kunne lese innebærer å sette seg inn i , granske, tolke og reflektere over faglige tekster og skjønnlitteratur med økende vanskegrad. Å kunne lese vil også innebære å kunne behandle og bruke variert informasjon fra bilder, film, tegninger, grafer, tabeller etc.

 9. 5. Leseforståelse

 10. Strukturere informasjon fra teksten : • I skjemaet • I veiledningsheftet • Hva vil dette si? • Hvordan utvikle dette området? • Hvordan observere dette området?

 11. Fra kompetansemål i naturfag: 4. årstrinn: • Innhente og systematisere data (Forskerspiren) • Samle og systematisere informasjon (Mangfold i naturen) 7. årstrinn: • Samle informasjon om og diskutere…. (Kropp og helse)

 12. Hvordan utvikle komponenten? Elevene må lære teknikker for å strukturere informasjonen: • Tankekart • Kolonner • Rammer • Grafiske strukturer • Styrkenotater Strukturene er ikke et mål i seg selv, bare midler som kan benyttes for å støtte leseforståelsen og læring

 13. Refleksjonsstopp: Hvordan forholder vi oss til de elevene som behersker disse strategiene, men som bare gjør bruk av dem når vi ber dem om det?

 14. Observere ferdigheten: Strukturererinformasjon fra teksten Hva gjør elevene for å samle og utnytte Informasjon? • Setter elevene informasjon inn i grafiske strukturer, tankekart, kolonner og/eller matriser? • Samler de faglige begreper og opplysninger i logg og/eller tegning? • Har de tydelig og ryddig struktur i egne skriftlige og muntlige presentasjoner? Leseforståelse

 15. STILLER SPØRSMÅL FRA TEKSTEN • I skjemaet • I veiledningsheftet • Hva vil det si å stille spørsmål fra teksten? • Hvordan utvikle dette området? • Hvordan observere dette området?

 16. FoSS

 17. Tekst og tankespørsmål • Tekstspørsmål: Svaret finnes direkte i teksten: ”en fingersvar” ”flerfinger-svar” • Tankespørsmål: Elevene sammenholder eller kombinerer informasjon fra flere steder i teksten • Åpne og lukkete spørsmål

 18. Stille spørsmål til teksten: IRE-samtalen Lærer Initierer elev girRespons lærer Evaluerer Læresamtalen dialog åpne spørsmål ikke evaluering

 19. LÆRESAMTALE Læresamtale 1. Runde: ”Jeg har lært at…” 2. Runde: ”Jeg mener det viktigste er…” 3. Runde: ”Mitt faktaspørsmål er…” 4. Runde: ”Jeg lurer på…”

 20. OBSERVERE FERDIGHETEN Gi elevene oppgaver og observer grad av selvstendighet i forhold til utførelse: • Lag et ”hva-”, et ”hvem-” og et ”hvordan spørsmål” • Lag et lukket spørsmål (et som krever ja/ nei svar) • Lag et åpent spørsmål (et som viser egne tolkninger og refleksjoner) • Lag to spørsmål der svaret står i boka og to der opplysninger fra teksten må kombineres med egne tanker.

 21. 5. Leseforståelse

 22. Gjengir innholdet i teksten: • I skjemaet • I veiledningsheftet • Hva vil dette si? • Hvordan utvikle dette området? • Hvordan observere dette området?

 23. Gjengi innholdet i teksten Å finne og gjengi konkrete opplysninger forutsetter at en klarer å skille sentralt faktastoff fra andre informasjonsbiter i teksten. Det er ikke alltid like lett; spesielt ikke i læreboktekster som blander fakta og fiksjon. Å lese for å finne bestemte opplysninger forutsetter ofte både nøyaktighet og klare mål. Kanskje det er derfor denne – tilsynelatende enkle - oppgaven faktisk synes å være en utfordring for mange norske 15 åringer. Leseforståelse

 24. Å utvikle ferdigheten: • Jeg har lest at/om… • Jeg har lært at/om … • Nevn noe av det som ….. ? • Hva skjedde med/når …? • Lag en oversikt over … • Se på tegningen og teksten i læreboka (nettstedet), bruk disse som støtte når du skal beskrive … Leseforståelse

 25. Observere ferdigheten: Spørsmål fra Lundefuglnettene: • Hvorfor kommer lundefuglene til øya? A for å bli reddet B for å lete etter mat C for å legge egg D for å lære å fly

 26. Gjenskape teksten: • I skjemaet • I veiledningsheftet • Hva vil dette si? • Hvordan utvikle dette området? • Hvordan observere dette området?

 27. Gjenskape teksten Elevene må få mulighet til å: • bringe seg selv, sine egne erfaringer og kunnskaper inn i teksten • ta i bruk ulike strukturerings-, spørre- og samtalestrategier • få tid og anledning til gjenskaping, til kreativ og faglig videreutvikling

 28. Femradersdikt: Ballen min Ballen min Rund og ødelagt Dabber, triller, sparkes Scorer mange mål Ballen min Ensetningssammendrag Jesus, sønnen til Gud, ble født i Betlehem i år 0 Utvikle ferdigheten:

 29. LÆRESAMTALE Les teksten og snakk sammen: 1. Runde: ”Jeg har lært at…” 2. Runde: ”Jeg synes den viktigste setningen i teksten er…” 3. Runde: ”Det var interessant at…” 4. Runde: ”Jeg lurer på…”

 30. TENKEHATTER • Hvit hatt: Hvilke opplysninger gir teksten? • Gul hatt: Positive og morsomme ord • Svart hatt: Irriterende, provoserende ord • Rød hatt: Hvilke følelser gir teksten? • Grønn hatt: Assosiasjoner til tidligere tekster • Blå hatt: Hva handler teksten egentlig om

 31. ROLLEKORT • Regissør • Kobleren • Avsnittsguiden • Ordkunstneren • Opplyseren • http://www.skuleipraksis.no/pages/filmene/lesesirkel_og_rolleskriving.html • http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/lesing_er/article11329-4474.html

 32. ROLLEKORT … • NÅR? • HVEM? • HVOR? • HVA? • HVORFOR?

 33. Kolonnenotater:

 34. Venndiagram

 35. ”Min læringsstrategi-favoritt er venn-diagram fordi venn-diagram er lettest å bruke for å sammenlikne ting med. Elev, 7. trinn

 36. Logg Jeg har lært…. • At når maten går i fordøyelsen er det akkurat som en reise • At maten er innom mange stoppesteder underveis • At stoppestedene er magesekken, tynntarmen, tykktarmen og endetarmen • At portene stenger slik at ikke all maten kommer inn i tarmene på en gang……. • Strukturert logg fra elev på 5. trinn

 37. Observere ferdigheten: • Kartleggingsprøver og nasjonale prøver i lesing • Samtaler i autentiske læringssituasjoner • Er elevene i stand til å gjenskape (tolke, bearbeide og analysere) tekster på egenhånd/sammen med andre/med modellering?

 38. ”Det har vært gøy å lære noe nytt. Jeg lærer bra med alle strategiene, men noen er litt slitsomme” Elev, 5. trinn

 39. Refleksjonsstopp Hvor mange/hvilke lesestrategier skal elevene på ditt trinn forventes å kunne? Hvordan bidra til at elevene blir bevisste på hvilken strategi de selv lærer mest av?

 40. Vurdere tekstens form og innhold: • I skjemaet • I veiledningsheftet • Hva vil dette si? • Hvordan utvikle dette området? • Hvordan observere dette området?

 41. Kompleks ferdighet: • Kunnskap om tekstens form • Tekstens innhold • Samspillet mellom form og innhold

 42. Hva har forfatter/forlag gjort og hvordan kan dette utnyttes? • Etablere og arbeide mot faglige mål • Kalle fram egne bakgrunnskunnskaper og erfaringer • Utvikle kunnskap om nye ord og faglige uttrykk • Vurdere hvordan layoutmessige virkemidler kan utnyttes for å styrke forståelsen/bidra til økt innsikt

 43. Undervisningsopplegg varierer avhengig av: • Elevenes kunnskaper og erfaringer • Tekstene som brukes • De målene det arbeides mot

 44. Kompetansemål etter 2. trinn: • samtale om hvordan ord og bilder virker sammen i bildebøker og andre bildemedier

 45. Kompetansemål etter 4. trinn: • finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon

 46. Kompetansemål etter 7. trinn: • forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst

 47. Utvikle ferdigheten: Hvilke grep er brukt av forfatter/forlag for å tydeliggjøre det faglige innholdet? • Hva forteller ordene, og hva forteller bildene/illustrasjonene? • Uthevet skrift/kursiv for å angi viktige begreper • Illustrasjoner, kurver, diagrammer for å supplere teksten, men også for å presentere faglig innsikt • Ord og uttrykk som tydeliggjøres gjennom en rekke faste ord og uttrykk (for det første, for det andre/på den ene siden, på den andre siden/derfor)

 48. Støttespørsmål: • Hva har forfatteren gjort for å få fram viktig informasjon, synspunkter og ny kunnskap? • Hva har forfatteren gjort for å minne deg om hva du kan fra før? • Hvilke grep har forfatter gjort for å fremheve faglige ord og faglige uttrykk? • Hvilken funksjon har illustrasjonene? • Hvilken del av teksten lærte du mest av og hvorfor? Osv..

 49. Observere ferdigheten: • Hva svarer elevene på konkrete utfordringer i arbeidshefter/lærebøker eller på nasjonale prøver • Gjennom autentiske lese- og læringssituasjoner, observere elevene, stille dem hvordan og hvorfor spørsmål

More Related