dr engin enginsu ph d l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında sperm faktörünün yeri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında sperm faktörünün yeri

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında sperm faktörünün yeri - PowerPoint PPT Presentation

vance
341 Views
Download Presentation

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında sperm faktörünün yeri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dr. Engin Enginsu, Ph.D. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında sperm faktörünün yeri III. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ 2011

 2. Sperm Seçimi Neden Gerekli IVF uygulamalarının ilk yıllarında sperm ayrıştırma yapılmıyordu Sperm seçimi Motil sperm Normal morfolojik sperm Testiküler dokudan sperm ekstraksiyonu Kromatin yapısı normal sperm… Fertilizasyon’dan sağlıklı çocuk doğumuna kadar etkili Tüm ART uygulamalarında fizyolojik inseminasyon hedeflenmeli

 3. Semen Analizi • En az iki spermiogram • Ejakülat hacmi 1.5’ten 5.0 mL’ye • Sperm sayısı >15 milyon/mLWHO 2010 • Hareket >%30 • Progresif hareket >%30 • Morfoloji >%4 normal (MEUSC) • Ve: • Aglütinasyon yok • Piyospermi yok • Viskosite normal

 4. Sperm Anomali Oranı n=1776 SPERMEDLaboratuvarı 2006

 5. Morfoloji • Baş • Düzgün kontür oval • Akrozom %40-%70 • Ekvatorialsegment konturlara uygun • Boyun • Kuyruk • Değerlendirme 10x100 büyütmede

 6. Morfoloji • Semen analizi ile OPU günü arasındaki zaman morfolojiyi etkilemiyor (Sukcharoen N. Hum Rep’96) • Strict Kriterler ile değerlendirildiğinde • Fertil popülasyon cut-off %12 (Günalp S. Hum Rep’2001)

 7. İzole Teratozoospermi • Total globozoospermi • Makrosefal sperm • Total pinhead • IUI-D • Uzun baş • Varikosel • İzole teratozoospermi IUI a engel değil

 8. Makrosefal Sperm ve PGD (Kahraman et al.RBM Online, 2004)

 9. Makrosefal Sperm (Kahraman et al.RBM Online, 2004)

 10. Globozoospermi

 11. Globozoospermi • Globozoospermikromatinlerin sferik yapılanması ve akrozomal yapının tümüyle olmaması ile karakterize bir sendromdur. • DNA yapısı bilinmiyor • Sperm anöploidi oranında artış (vaka sunumu) (Carrell et al. 1999 - 2001) • Anormal kromatin yapısı DNA zincir kırıkları (Calogero et al. 2002) • Morfolojik değerlendirme ile tanı konur

 12. Sperm Sentriol Bozuklukları • Sperm sentriolüfertilizasyon ile oosite girer, duplike olur ve sperm asterini oluşturur • Sentriol bozuklukları • Embryonik gelişme bozuklukları • İmplantasyon başarısızlıkları • Abortus(Van Blerkom, 1996) (Rawe et al., 2002)

 13. Yüksek magnifikasyonda spermseçimi IMSI Gebelik 52.6 versus 18.4% İmplantasyon 25.0±25.9 versus 5.9±12.9% Berkovitz et al. 2003, HumRep

 14. Tekrarlayan IVF Başarısızlıklarında IMSI Hazout a. 2006, RBM Online

 15. Sperm DNA Hasarı • Spermatogenez sırasında oluşan kromatin kondanzasyon bozuklukları • Spermatogenez ya da üreme sistemindeki yollarda meydanagelebilecekapopitozis • ROS nedeniyle oluşabilecek oksidatif stres

 16. Sperm DNA Hasarı • Fetal mutasyonlar ve doğacak bebekte kanser riski • Kötü embryo gelişimi • İmplantasyonu azaltır • Düşük gebelik oranları • Tekrarlayan gebelik kayıpları • Reviewed in Chohan, et al., J Androl 27: 53-59, 2006

 17. Sperm DNA Hasarı • Tanısal Testler • COMET Assay • Halosperm • TUNEL • Chromomycin A3 Test • DNA BreakageDetection-FISH • Sperm ChromatinStructureAssay (SCSA)

 18. ANORMAL NORMAL Comet Assay • Agaroz üzerine yayılan spermlerde hücre elektroforezi • DNA migrasyonu değerlendirilir

 19. Halosperm • DNA kırıklarının saptanması- FISH • Asit ile denatürasyon ve nüklear proteinlerin çıkmasından sonra halo değerlendirilmesi

 20. TUNEL Test • DNA kırıklarındaki tek ve çift sarmal kırıkların saptanması • TdT-mediated dUTP nick end labeling (TUNEL) • DNA kırıklarını araştırmaları için kullanılan en yaygın yöntem

 21. TUNEL: Terminal deoxynucleotidyltransferasemediateddUTP-biotinNickEndLabelling APOPTOTİK KROMATİN NORMAL KROMATİN

 22. Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA) • AcridineOrange Test • Floresan mikroskop • Flowcytometry • Yeşil normal, kırmızı DNA kırıkları • DNA Kırıkları = Kırmızı/Kırmızı + Yeşil • İleri teknoloji malzeme gerekmekte

 23. DFI, HDS Lin et.al. Fert. Ster. 2008

 24. DFI, HDS Kennedy et. al. RBM Online 2011

 25. Hyalüronik Asit (HA):Fizyolojik Sperm Seçimi • PH-20 proteini Hyalüronidaz dan farklı bir bağlanma bölgesine sahiptir (Gmaachl & Kreil, 93, Gacesa et al., 94) • Sperm – Oosit Bağlanmasının Değerlendirilmesi • Matür Sperm • Normal Morfolojik Sperm (Kruger) • Kromatin Yapısı Normal Sperm • HBA ile IUI veya ICSI seçimi Gmaachl & Kreil, 93, Gacesa et al., 94

 26. Hyaluron Binding Assay - HBA • Olgun Sperm • Anöploidi düşük • Yüksek FertilizasyonOranıO

 27. Hyaluron Binding Assay - HBA

 28. HBA Sonuçlarının Değerlendirilmesi • >65% bound = good quality sperm • Traditional IUI or IVF • <65% bound = “low binders” • 20% of infertile couples • ICSI using PICSI or SpermSlow

 29. Hyalüronik Asit (HA):Fizyolojik Sperm Seçimi Parmegianni L et al. 2009 JARG

 30. Sperm Seçimi: Teknikler • Yıkama • Swim – up • Swim – out • Testiküler spermin hazırlanması • Gradient • IMSI • HA bağlı sperm

 31. Sonuçlar • İnseminasyon türü ne olursa olsun sperm seçimi ART başarısını etkileyen en önemli faktördür • Sperm morfolojisi ve DNA bütünlüğü sağlıklı canlı doğumlarda önemli etkendir • Sperm yıkama teknikleri standardize edilmelidir • IMSI ve HA kullanımı ile fizyolojik ICSI hedeflenmelidir