zabezpe ov n metrologick ho po dku v organizac ch l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zabezpečování metrologického pořádku v organizacích PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zabezpečování metrologického pořádku v organizacích

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Zabezpečování metrologického pořádku v organizacích - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Zabezpečování metrologického pořádku v organizacích. Pro uchování měřidel ve způsobilém stavu musí být v organizaci vytvořen tzv. konfirmační systém , který zahrnuje směrnice a postupy pro: kalibraci pracovních měřidel ověřování stanovených měřidel plombování navazování měřidel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zabezpečování metrologického pořádku v organizacích' - valtina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zabezpe ov n metrologick ho po dku v organizac ch
Zabezpečování metrologického pořádku v organizacích

Pro uchování měřidel ve způsobilém stavu musí být v organizaci vytvořen tzv. konfirmační systém, který zahrnuje směrnice a postupy pro:

 • kalibraci pracovních měřidel
 • ověřování stanovených měřidel
 • plombování
 • navazování měřidel
 • opravy měřidel
 • označování měřidel apod.
slide2
konfirmační systém je zdokumentovánv Metrologickém řádu
 • návod na vytvoření metrologického konfirmačního systému uvádí norma ČSN EN ISO 10012 Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení.
metrologick d d podnikov metrologie
Metrologický řád (Řád podnikové metrologie)
 • určuje základní zásady metrologického pořádku – vše, co v organizaci souvisí se zajišťováním jednotnosti a správnosti měřidel, zajištěním správného používání měřidel včetně metod měření a vyhodnocování naměřených údajů.
 • závazný pro všechny pracovníky organizace
slide4
Hlavní činnosti nutné pro zabezpečení metrologického pořádku:
 • systematická a dokladová evidence měřidel a měřicích zařízení včetně záznamů o jejich kalibraci a lhůtách jejich platnosti
 • pravidelné revidování stávajícího metrologického vybavení a jeho aktualizace
 • dokumentace měřicích a kalibračních činností – návody a odkazy na normy
 • stanovení odpovědnosti za dodržování metrologického pořádku
slide5
plánování v oblasti metrologie, které stanovuje koncepci zajištění měřicí techniky
 • zajištění návaznosti měřidel (musí být kalibrovány etalonem navázaným na národní etalon)
 • vedení protokolů o kalibraci měřidel
 • označování ověřených měřidel
 • zajišťování správnosti metrologické dokumentace – výkresy, popisy, návody
 • hodnocení způsobilosti měřidel
slide6
manipulace a skladování – způsob uložení měřidel, jejich údržba, transport apod.
 • stanovení podmínek okolního prostředí – pro každé měřidlo musí být určeny faktory prostředí a jejich vliv na přesnost výsledku
 • určování nejistot
 • systematické vzdělávání pracovníků, kteří provádějí měření, rozpis jejich školení, předepsaných zkoušek apod.
slide7
Metrologický řád obsahuje:
 • informativní část – seznam obecně platných metrologických předpisů a norem
 • organizační část – organizační struktura podnikové metrologie, práva a povinnosti útvarů a zaměstnanců, organizační vztahy mezi útvary z hlediska podnikové metrologie
 • technickou část (nejdůležitější) – jednotlivé metrologické činnosti, kategorizace měřidel
slide8
závěrečnou část – ustanovení o případných sankcích, datum schválení, nabytí účinnost apod.
 • přílohy – seznam pracovních měřidel stanovených i nestanovených, etalonů, doby platnosti jejich ověření resp. kalibrace, vzory tiskopisů používaných v podnikové metrologii, seznam schémat návaznosti měřidel a kalibračních postupů používaných v organizaci, pracovní pokyny a instrukce, např. kalibrační a kontrolní postupy, laboratorní řád atd.
loha metrologa v organizaci
Úloha metrologa v organizaci
 • aktualizace metrologického řádu
 • definice schémat návaznosti
 • styk se státní etalonáží

Další pravomoci a povinnosti metrologa:

 • odpovědnost za provádění všech opatření k zajišťování povinností vyplývajících z českých metrologických předpisů
 • řízení a odpovědnost za jednotné řízení a dozor nad metrologickým pořádkem
slide10
účast při metrologických kontrolách (auditů) prováděných v organizaci
 • zpracování návrhu plánu ověření stanovených měřidel a kalibrace etalonů
 • připomínkování navrhovaných technických a organizačních předpisů z hlediska metrologie
 • zajištění evidence a uchovávání etalonů a evidence stanovených měřidel
 • zajištění systému evidence pracovních měřidel
 • poskytování odborné a metodické pomoci všem pracovištím používající měřidla
metrologie v syst mu zen kvality jakosti
Metrologie v systému řízení kvality (jakosti)

ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník, ČNI 2006.

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky, ČNI 2009.

ČSN EN ISO 9004 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování výkonnosti, ČNI 2001.

ČSN EN ISO 10012 Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení. ČNI, 2003.

slide12
Normy shrnují osvědčené zkušenosti z oblasti péče o kvalitu s cílem vytvořit jednotné zásady pro řízení a zabezpečování kvality v organizacích a ve smluvních vztazích dodavatel – odběratel. Obecný charakter těchto norem vyplývá ze skutečnosti, že musí vyhovovat pro nejrůznější druhy organizací. Norma 9000 vymezuje pojmy, 9001 definuje minimální požadavky pro certifikaci systému managementu kvality třetí stranou, 9004 poskytuje návod, jak by měl být systém managementu kvality vybudován.
slide13
Přínosy systému managementu kvality:
 • zvýšení konkurenceschopnosti, důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu firma – zákazník a ve vztahu k třetím zainteresovaným stranám
 • řízení firmy ke kvalitě se stává know-how firmy
 • orientace na dlouhodobé zisky a jejich maximalizaci, s ohledem na ekologii a bezpečnost procesů a především kvalitní produkci
 • rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek.
principy managementu kvality podle iso ady 9000
Principy managementu kvality podle ISO řady 9000
 • Zaměření na zákazníka
 • Vedení
 • Zapojení zaměstnanců
 • Systémový přístup k managementu
 • Neustálé zlepšování
 • Přístup k rozhodování, zakládající se na faktech
 • Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy
 • Procesní přístup
slide15
V normách je kladen důraz na neustálé zlepšování. Základem tohoto je cyklus PDCA.

P – plan – plánuj

D – do – dělej

C – check – kontroluj

A – act – zaveď

struktura normy iso 9001
Struktura normy ISO 9001
 • Předmět normy
 • Normativní odkazy
 • Termíny a definice
 • Systém managementu kvality: požadavky na dokumentaci, příručka kvality, řízení dokumentů
 • Odpovědnost vedení organizace: angažovanost managementu, politika kvality, odpovědnost, pravomoc a komunikace
slide17
Management zdrojů: lidské zdroje (odborná způsobilost, výcvik), infrastruktura, pracovní prostředí
 • Realizace výrobku: komunikace se zákazníkem, návrh a vývoj výrobku, nakupování (od dodavatelů – požadavek na striktní pravidla na výběr a hodnocení dodavatelů, týká se i metrologických služeb), výroba a poskytování služeb
 • Měření (spokojenosti zákazníka), analýza a zlepšování
zav d n syst mu managementu kvality qms
Zavádění systému managementu kvality (QMS)
 • Úvodní přezkoumání stavu QMS
 • Tvorba dokumentace QMS
 • Implementace požadavků QMS
 • Provedení interních auditů kvality QMS
 • Realizace nápravných a preventivních opatření v závislosti na výsledcích interních auditů QMS
 • Provedení kontrolních auditů (kontrola realizace nápravných a preventivních opatření)
 • Konečná kontrola projektu QMS a příprava na certifikační audit
sn iso 17123 optika a optick p stroje ter nn postupy pro zkou en geodetick ch a m ick ch p stroj
ČSN ISO 17123 Optika a optické přístroje – Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů

Část 1: Teorie

Část 2: Nivelační přístroje

Část 3: Teodolity

Část 4: Elektrooptické dálkoměry

Část 5: Elektronické tachymetry

Část 6: Rotační lasery

Část 7: Optické provažovače

slide20
norma přijímá anglickou verzi mezinárodní normy z roku 2002 (v ČR vyšla 2005)
 • uvádí terénní postupy pro určování a vyhodnocování přesnosti geodetických přístrojů a jejich příslušenství při použití pro stavební a zeměměřické práce
 • postupy jsou míněny jako terénní kontrola vhodnosti přístroje pro daný úkol
 • uvedené postupy jsou navrženy tak, že systematické vlivy mohou být z velké části kompenzovány nebo zanedbány.
slide21
Část 1: Teorie

Zabývá se obecně vyjadřováním přesnosti geodetických přístrojů pomocí směrodatných odchylek (odhadů) – vztahy pro výpočet ze skutečných chyb, oprav, z rozdílů (u dvojice měření).

Pokud smlouva s objednavatelem obsahuje povolenou odchylku p, pak by experimentálně určená směrodatná odchylka měla splňovat vztah

slide22
Většina dalších částí normy uvádí postupy pro zjednodušené testy a pro úplné testy. Pouze v případě úplných testů se doporučuje provést statistické testy, které jsou obecně popsány v této části.

V testech se zjišťuje:

 • zda vypočtená výběrová směrodatná odchylka s je rovna nebo menší než základní směrodatná odchylka σ udávaná výrobcem nebo jinak zjištěná

nulová hypotéza:

slide23
alternativní hypotéza:

Testuje se pomocí rozdělení

 • zda dva výběrové soubory patří ke stejnému základnímu souboru

nulová hypotéza:

alternativní hypotéza:

Výběrové směrodatné odchylky s1a s2 se testují pomocí Fischerova rozdělení.