slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Warszawa, 14/15 listopada 2012 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Warszawa, 14/15 listopada 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

EFS dla oświaty w województwie lubelskim. Agnieszka Pidek-Klepacz Zespół Zarządzania Komponentem Regionalnym PO KL Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Warszawa, 14/15 listopada 2012 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warszawa, 14/15 listopada 2012 r.' - valin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EFS dla oświaty w województwie lubelskim

Agnieszka Pidek-Klepacz

Zespół Zarządzania Komponentem Regionalnym PO KL

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Warszawa, 14/15 listopada 2012 r.

slide2

Finanse, którymi dysponujemy w latach 2007-2013

 • Priorytet IX PO KL - 513 339 031,34 zł w tym:
  • edukacja przedszkolna:
  • 118 653 161,75 zł
  • programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne:
  • 169 773 040,19 zł
  • programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe:
  • 110 587 379,74 zł
  • doskonalenia nauczycieli
  • 34 117 557,11 zł
slide3

Dotychczas wsparciem objęliśmy

 • 267 ośrodków wychowania przedszkolnego i 8 399 dzieci w wieku 3-5 lat
 • 1 184 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych
 • 692 szkół prowadzących kształcenie ogólne, w tym:
  • 253 z obszarów miejskich
  • 439 z obszarów wiejskich
 • 226 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, w tym:
  • 111 szkół współpracowało z przedsiębiorcami
  • 1 603 uczniów ukończyło udział w stażach i praktykach
 • 4 610 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w formach krótkich,w tym:
  • 2 800 z obszarów wiejskich
  • 90 nauczycieli kształcenia zawodowego
slide4

Plany na rok 2013

 • tworzenie lub wsparcie przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego
 • programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne
 • programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 • staże i praktyki obejmujące praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu
 • wsparcienauczycieli kształcenia zawodowego i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym także zatrudnionych u pracodawców w doskonaleniu zawodowym w formach krótkich
 • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych
slide5

Sukcesy

 • działania, które odpowiadają najtrafniej na potrzeby w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w województwie lubelskim:
  • tworzenia i/lub uruchamianie ośrodków wychowania przedszkolnego
  • organizacja doradztwa i opieki psychologiczno – pedagogicznej
  • rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym
  • modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy
slide6

Rezultaty

 • stosunkowo dobre wyniki nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
 • systematyczny wzrost liczby ośrodków wychowania przedszkolnego oraz poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
slide7

Słabe strony

 • brak trwałości projektów po ich zakończeniu oraz brak pomysłu na ich kontynuację
 • niska ranga i negatywne postrzeganie szkolnictwa zawodowego
 • brak nowoczesnej lub przestarzała baza techniczna i dydaktyczna w większości szkół i placówek oświatowych
 • nieefektywny system nauczania praktycznego
 • słaba korelacja pomiędzy wynikami nauczania a doskonaleniem zawodowym nauczycieli
 • niewystarczające wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym w szczególności uczniów zdolnych i uczniów niepełnosprawnych, zarówno w kontekście oferty edukacyjnej, jak i infrastruktury
 • niewystarczająca dostępność sprawnych systemów opieki przedszkolnej i dla dzieci poniżej trzeciego roku życia
slide8

Szanse

 • rozwój współpracy szkół zawodowych i ich organów prowadzących z pracodawcami, instytucjami otoczenia biznesu, klastrami i szkołami wyższymi
 • wzrost efektywności kształcenia oraz wzrost dostępności do doradztwa zawodowego oraz wsparcia pedagogiczno-psychologicznego i logopedycznego na każdym etapie edukacji
 • dostosowanie kształcenia zawodowego, tj. oferty edukacyjnej, jak i niezbędnej bazy dydaktycznej do branż strategicznych dla rozwoju województwa oraz do rynku pracy
 • wykorzystanie dobrych praktyk wypracowanych w ramach okresu programowania 2007-2013
 • wykorzystanie technik ICT w procesie kształcenia umożliwiających uatrakcyjnienie treści i form przekazu
slide9

ul. Czechowska 19, pok. nr 1

20-072 Lublin

tel. (081) 44-16-843

www.efs.lubelskie.pl; efs@lubelskie.pl

bezpłatna Infolinia: 0 800 888 337

Dziękuję za uwagę