slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Customs Paperless Payment PowerPoint Presentation
Download Presentation
Customs Paperless Payment

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Customs Paperless Payment - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Customs Paperless Payment. วาระการอบรม นิยามของบริการ บริการของธนาคารฯ ผลิตภัณฑ์สนับสนุน FAQ ถาม ตอบ. นิยามของบริการ. Customs Paperless Payment

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Customs Paperless Payment


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Customs Paperless Payment

 • วาระการอบรม
  • นิยามของบริการ
  • บริการของธนาคารฯ
  • ผลิตภัณฑ์สนับสนุน
  • FAQ
  • ถาม ตอบ
slide2
นิยามของบริการ

Customs Paperless Payment

 • เป็นระบบพิธีการศุลกากรของกรมศุลกากรที่ใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานสากล (ebXML) โดยสามารถรับรองการระบุเจ้าของเอกสารลงในเอกสารของผู้นำเข้า (ใบขนสินค้า) และการชำระภาษี ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate of Authority : CA) ในการเข้า/ถอดรหัสข้อมูล
slide3
นิยามของบริการ (ต่อ)

เปรียบเทียบระหว่างระบบเก่าและใหม่

ระบบเดิม (EDI) ระบบใหม่ (Paperless Customs)

เอกสารที่ใช้ประกอบในการนำเข้าสินค้า

*บัญชีราคาสินค้า (Invoice) *ไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ แก่กรมศุลกากร

*ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมสำเนา (สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบได้ทั้งหมด

*ใบตราส่ง (B/L หรือ Air Waybill) และยังสามารถยกเลิกใบขนได้ผ่านระบบ)

*Packing List

*เอกสารประกอบอื่นๆรวมทั้งเอกสารในการขอสิทธิประโยชน์ (BOI & etc.)

กระบวนการนำเข้า

*ยื่นใบขนสินค้าขาเข้า ณ ฝ่ายพิธีการนำเข้ากรมศุลกากร

*ทำการชำระภาษี ณ จุดชำระเงิน (ถ้ามี) โดย Cashier Cheque หรือเงินสด *ชำระอากรผ่านระบบด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคาร

*ยืนใบขนสินค้า ณ จุดตรวจปล่อย

*ไปรับสินค้าที่ท่าที่นำเข้า * ไปรับสินค้าที่ท่าที่นำเข้า

slide4
นิยามของบริการ (ต่อ)

ข้อดีของบริการ

 • ใช้มาตรฐานสากล (International Standard) ทุกองค์กรทั่วโลกใช้มาตรฐานนี้ในการรับส่งข้อมูล เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ระบบ Single Windows ในอนาคต
 • สามารถระบุความเป็นเจ้าของของเอกสารที่แลกเปลี่ยนได้
 • มีความปลอดภัยสูงเพราะมีการเข้า/ถอดรหัสของข้อมูล
 • สามารถชำระภาษี ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคารแบบ online ได้ทันที
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ต้องพิมพ์เอกสาร ไม่ต้องเตรียมที่จัดเก็บเอกสาร ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องเสียค่าซื้อ Cashier Cheque และลดความเสี่ยงในการถือเงินสด
 • สามารถยกเลิกใบขนแบบ online ได้โดยไม่ต้องยื่นเรื่องที่กรมศุลกากร*
slide5

บริการของธนาคารฯ

Phase 3

Partner Banks

Phase 1 & 2

CA

CA

 • ebXML
 • ebMS
 • WSDL
 • ebXML
 • ebMS
 • WSDL

Customers

Importer

Gateway

(NSW)

Customs Banks

CA

Customers

Shipping/

Customs

Broker

 • ebXML
 • ebMS
 • WSDL
 • ebXML
 • ebMS
 • WSDL

Thai Customs

CA

slide6

บริการของธนาคารฯ (ต่อ)

1. การสร้างใบขน (คิดค่าธรรมเนียม เป็น Kbyte/Txn)

Importer/

Freight

Forwarder

Customs

Gateway

(NSW)

Shipping/

Customs

Broker

2. ชำระค่าอากรโดยการตัดบัญชีธนาคารฯ

-Dr. Customer’s A/C

-Cr. Suspense A/C

Partner Banks

Settlement

slide7
บริการของธนาคารฯ (ต่อ)

Importers/Exporters

CAs require

Customs Brokers

/Shipping

CAs Require

Customs

CAs Require

Gateway/NSW

BANKTHAI

CAs Require

Partner Banks

 • Invoice
 • B/L or Airway Bill
 • Packing List
 • BOI
 • Etc.

Create import declaration

Verification

Declaration No.

Request for payment

Verification

Verification

Request for payment confirmation

Payment Confirmation

Debit/Credit

Confirm payment

Debit/Credit

Confirm payment

Payment No.

Goods Clearance & Pickup receipt

slide8
บริการของธนาคารฯ (ต่อ)

ความแตกต่างของบริการระหว่าง BANKTHAI

ความสามารถในการตรวจสถานะของการทำธุรกรรม

slide9
บริการของธนาคารฯ (ต่อ)

สรุปบริการของธนาคารฯ

 • บริการสำหรับ Shipping/Customs Brokers ที่ทำการแทน Importers ทุกอย่างหรือ Importers ที่ทำทุกอย่าง
  • ประโยชน์
   • ลดเวลาในการกรอกและเดินเอกสารทั้งหมด
   • ลดต้นทุนในการดำเนินการ(ค่า Cashier Cheque ค่าน้ำมัน ค่าMessenger และอื่นๆ)
   • ลดความเสี่ยงต่างๆ
  • ความเสี่ยงของบริการนี้
   • สภาพคล่อง
   • การส่งข้อมูลผิดทำให้ต้องขอเงินค่าอากรคืนจากกรมศุลกากร
 • บริการสำหรับ Shipping ที่ Importers ที่ต้องการอนุมัติการชำระภาษีด้วยตัวเอง
  • ประโยชน์
   • ลดเวลาในการกรอกและเดินเอกสารทั้งหมด
   • สภาพคล่อง
   • ลดต้นทุนในการดำเนินการ (ค่า Cashier Cheque ค่าน้ำมัน ค่าMessenger และอื่นๆ)
   • ลดการส่งข้อมูลผิด
   • ลดความเสี่ยงต่างๆ
  • ความเสี่ยงของบริการนี้
   • เวลาในการอนุมัติการชำระภาษี
slide10
บริการของธนาคารฯ (ต่อ)

สรุปบริการของธนาคารฯ (ต่อ)

 • บริการแก่ลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารต่างชาติอื่นๆ
  • ประโยชน์
   • ลูกค้าไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคารฯก็สามารถให้บริการได้
  • ความเสี่ยง
   • ระบบระหว่าธนาคารฯไม่สามารถให้บริการได้
slide11
ผลิตภัณฑ์สนับสนุน

Package*

 • ค่าธรรมเนียมรายปี (Speed Link, Customs Payment และ BT iBANK)2,000 บาท/ปี
 • ค่าธรรมเนียมต่อรายการ
  • เงินเดือน 5 บาท/รายการ
  • ชำระภาษี 10 บาท/รายการ
  • Sweeping ฟรี
 • สินเชื่อ SME และ Corporate
 • อื่นๆ (สินเชื่อบุคคล, ฟรี ATM, etc. : สำหรับพนักงานบริษัท)
 • เงื่อนไข
  • ลูกค้าควรมีรายการนำเข้าที่ต้องชำระภาษีมากกว่า 100 ใบขนขึ้นไป
slide12

FAQ

 • การคืนเงิน – มีสองกรณี กรณีแรกคือระบบมีปัญหา กรณีที่สองคือลูกค้าขอยกเลิกใบขนเอง ซึ่งลูกค้าต้องทำคำร้องถึงธนาคารฯเพื่อทาธนาคารฯจะได้ดำเนินการติต่อกับทางกรมฯเพื่อขอคืนค่าอากร เมื่อทางธนาคารฯได้รับการอนุมัติจากทางกรมฯ ทางธนาคารฯก็จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันเดียวกันและแจ้งให้ทราบ สำหรับกรณีที่สองทางธนาคารฯอาจไม่คืนค่าธรรมเนียม
 • การยกเลิกใบขนบนระบบ*– ลูกค้าสามารถยกเลิกใบขนแบบ Online ได้ในขั้นตอนที่จะ Confirm Payment ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใบขนแต่ละประเภท
 • สามารถส่งใบขนได้อีกรอบหรือไม่ – ประมาณ กลางปี 2551 ในกรณีที่เงินไม่พอลูกค้าสามารถส่งใบขนอีกรอบได้โดยไม่ต้อสร้างใบขนใหม่
 • ให้บริการได้ 24x7 ได้หรือไม่ – ประมาณ ต้นปี 2551
 • ค่าใช้จ่ายถูกกว่าจริงหรือ (ตามเอกสารแนบ)
 • เมื่อไหรกรมจะบังคับใช้ – คาดว่าในต้นปีหน้า
 • เปิดใช้บริการกับธนาคารฯได้อย่างไร – ต้องมีการเปิดบัญชีกับธนาคารฯหรือกับธนาคารที่เชื่อมต่อกับไทยธนาคารฯ ทำการสมัครใช้ BTiBANK ทำการ Load CA
 • การออกใบเสร็จ – สามารถไปออกใบเสร็จได้ที่ทา
 • ความปลอดภัยของระบบ – ระบบมีความปลอดภัยสูงมากในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (ขึ้นอยู่กับ VAN แต่ละเจ้า) รวมทั้งข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนนั้นถูกเข้ารหัสพร้อมแนบ Digital Signature มาด้วยจึงทำให้การที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นไปไม่ได้