l ringsbasert rusbehandling l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Læringsbasert rusbehandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Læringsbasert rusbehandling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Læringsbasert rusbehandling - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

HiAk. Læringsbasert rusbehandling. Sandvika 26/11-2007. HiAk. Rusmisbrukere balanserer på gjerdet. Avholdenhet. Fortsatt bruk. Avhengighet. HiAk. Rusmisbrukere balanserer på gjerdet. Avholdenhet. Avhengighet. Fortsatt bruk. HiAk. 1. Bakgrunn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Læringsbasert rusbehandling' - valentino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

HiAk

Rusmisbrukere balanserer på gjerdet

Avholdenhet

Fortsatt bruk

Avhengighet

slide3

HiAk

Rusmisbrukere balanserer på gjerdet

Avholdenhet

Avhengighet

Fortsatt bruk

1 bakgrunn

HiAk

1. Bakgrunn
 • Bakgrunn i eksperimentelle studier både med dyr og med mennesker
 • Forsterkende virkning og katastrofale konsekvenser
 • Intensivert forskning siste 15 år.
 • Contingency Management (CM) og Community Reinforcement Approach (CRA)
 • Systematiske utprøvinger  resultater, fornyet behandlingsoptimisme på rusfeltet
 • Utbredelse i Norge?
2 bakgrunn i eksperimentelle studier

HiAk

2. Bakgrunn i eksperimentelle studier
 • Kontrollerte studier av dyr og mennesker, i laboratorier og i klinikker: rusmiddelbruk som operant atferd
 • Begrepet ”operant” fra (lat.) operare, å virke, være aktiv, ha effekt, forårsake
 • Operant atferd virker eller opererer - endringer som er av betydning for om atferden gjentas i liknende situasjoner
 • Rusmidler som positive forsterkere
3 spragg 1940

HiAk

3. Spragg (1940)
 • Spragg ga sjimpanser daglige doser morfin inntil fysisk avhengighet var etablert
 • Test i valg-situasjon: svart boks med banan eller hvit boks med morfinsprøyte
 • Aper som var deprivert for morfin valgte systematisk morfin-boksen, mens aper som ikke var morfindepriverte, men matdepriverte i stedet åpnet banan-boksen
4 ulike rusmidler som positive forsterkere

HiAk

4. Ulike rusmidler som positive forsterkere
 • Deneau og medarbeidere (1969) viste forsterkning av atferd hos rhesus-aper uten tidligere etablert avhengighet og toleranse
  • morfin
  • kodein
  • kokain
  • d-amfetamin
  • fenobarbital
  • koffein
5 katastrofale konsekvenser

HiAk

5. Katastrofale konsekvenser
 • Johanson, Balster og Bonese (1976)
  • Rhesusaper som ble gitt nærmest fri tilgang til kokain, d-amfetamin eller d-metamfetamin konsekvent selvadministrerte disse stoffene inntil de døde i løpet av få dager
 • Aigner & Balster (1978)
  • Aper - valg mellom kokain og mat
  • Valgte nesten utelukkende kokain, som resulterte i vekttap og atferdsforstyrrelser
slide9

HiAk

6. Enkelte rusmidler etableres som forsterkere

 • En del rusmidler har ikke en ubetinget forsterkende virkning, men etableres som forsterkere ved kobling til andre ”goder”
 • Dette gjelder de rusmidlene som har størst utbredelse
  • Alkohol
  • Nikotin
  • Cannabis
7 komparative data

HiAk

7. Komparative data
 • Samme stoffene som misbrukes av mennesker blir selv-administrert av dyr i eksperimentelle studier (opiater, sedativer, og CNS-stimulanter)
 • Temporale mønstre for selv-administrering av rusmidler er liknende hos dyr og hos mennesker (Etanol vs. Opioiater)
 • Kontrollerende variabler for dyrs selv-administrering og for rusmisbruk hos mennesker likner. (Stoffdose, anstrengelse, forsterkningsskjema for rusing/avhold)
 • Liknende virkninger (av dose, anstrengelse, forsterkningsskjema) på tvers av mange ulike stoff (opiater, sedativer, stimulanter) – argument for ’rusmisbruk’ som et generelt begrep
slide11

HiAk

Rusmidler

virker som positive forsterkere

Kortsiktig følelse av velvære

8 p virkbar som annen operant atferd

HiAk

8. Påvirkbar som annen operant atferd
 • Forsterkningsskjema
 • Forsterkermengde
 • Umiddelbare negative konsekvenser
 • Forsterkning av alternativ atferd
 • Omkostning

(Johanson & Schuster, 1981; Spealman & Goldberg, 1978).

9 rusmiddelbruk som l rt atferd

HiAk

9. Rusmiddelbruk som lært atferd
 • Rusmiddelbruk etablert ved sine konsekvenser
   • Effekter direkte på individet
   • Effekter på samhandling med omgivelsene
 • Observerbare hendelser som kontrollerer rusbruk kan studeres eksperimentelt
 • Anvendelse av atferdsprinsipper rettet mot selvadministrering av rusmidler og alternativ atferd
10 effektive modifiserende variabler

HiAk

10.Effektive modifiserende variabler
 • Endret grad av tilgjengelighet
 • Påvirkning av stoffets forsterkende effekt gjennom farmakologi
 • Forandrede konsekvenser
 • Forsterkning av alternativ atferd
11 operante prinsipper i behandlingen av rusavhengighet

Atferdssenteret

HiAk

11. Operante prinsipper i behandlingen av rusavhengighet
 • Gir et begrepsapparat (rammeverk) for behandling/rådgivning
 • Direkte læringsbasert rusbehandling (LBR; engelsk: contingency management, CM)
  • Forsterkning av avholdenhet (Abstinence reinforcement)
  • Urinprøver (screening)
  • Forskningsprogram fokusert på forbedring av behandlingsopplegg
12 utvikling av lbr

HiAk

12. Utvikling av LBR
 • Tidlig variant av CM (Boudin, 1972)
 • Individuell behandlingsplan
  • Varierte goder og tjenester
  • Privilegie-nivåer
 • Hvorfor er poeng virksomme som forsterkere?
  • Goder og tjenester
  • Økt samhandling mellom klient og behandlere  etablering av behandlere som sosiale forsterkere
13 community reinforcement approach cra

HiAk

13. Community Reinforcement Approach - CRA
 • Hunt og Azrin (1973):

(1) Redusere eller fjerne forsterkning av å ruse seg

(2) Øke forsterkning av avholdenhet

 • Elementer:
  • Motivasjonsbygging
  • Konkrete og realistiske mål
  • Individuell alanyse av rusatferd
  • Økt positiv forsterkning av avhold
  • Konkrete øvelser
  • Involvering av sentrale personer
14 cra resultater

HiAk

14. CRA - resultater
 • Første behandlingseffekt-studier i forhold til klenter med alkoholproblemer
 • Azrin (1976): CRA-behandling sammenliknet med tradisjonell behandling etter Minnesota-modellens 12-trinnsbehandling
 • Over en seks-måneders oppfølgingsperiode drakk pasientene i CRA-gruppa alkohol på 2 % av dagene, mens pasientene i kontrollgruppa i gjennomsnitt drakk på 55 % av dagene
15 contingency management cm lbr

HiAk

15. “Contingency management” CM/LBR
 • Atferds-kontingenser: A-B-C
 • ”Management”: målrettet og resultatorientert håndtering
16 karakteristika ved l ringsbasert rusbehandling

HiAk

16. Karakteristika ved læringsbasert rusbehandling
 • Konkret avgrenset mål-atferd
 • Tilrettelegging av individuelle, positive konsekvenser av rusfrihet
 • Trening i å takle situasjoner som trigger rusmiddelbruk
 • Utarbeiding og bruk av en spesifikk atferds-avtale
16a konkret avgrenset m l atferd

HiAk

16a. Konkret avgrenset mål-atferd
 • Nødvendig for behandling og monitorering av resultater
 • Reduksjon av selvadministrering
 • Ledsagende problemer
  • Frammøte til behandling (f.eks. Carey & Carey, 1990)
  • Prososiale aktiviteter i behandlingssituasjonen (Petry et al., 1998)
  • Ulike aktiviteter knyttet til behandlingsmål (Iguchi, Belding, Morral & Lamb, 1997)
16b i ndividuelle positive konsekvenser av rusfrihet

HiAk

16b. Individuelle, positive konsekvenser av rusfrihet
 • Atferd opererer på omgivelsene og forandres av konsekvensene
 • Positive forsterkere i form av verdikuponger (vouchers)
 • Innveksling i klær, restaurant-besøk, kino-billetter, sportsutstyr, I-pod

+ metadon-doser, penger eller ulike former for lotteri

16c trening i takle situasjoner som trigger rusmiddelbruk

HiAk

16c. Trening i å takle situasjoner som trigger rusmiddelbruk
 • Kartlegging av triggere A-B-C
 • Direkte trening i å identifisere triggere
 • Trening i å takke nei til rusmidler
 • Planlegge alternativ atferd
 • Kontakte venner som ikke misbruker rusmidler
16d utarbeiding og bruk av en spesifikk atferds avtale

HiAk

16d. Utarbeiding og bruk av en spesifikk atferds-avtale
 • ”Behavioral contracting”
  • målatferd
  • registreringsmåter
  • belønningsskjema
  • ulike trinn i behandlingen
 • Avtalen
  • klar og enkel
  • underskrives av pasient og behandler
17 l ringsbasert rusbehandling

HiAk

17. Læringsbasert rusbehandling
 • Ulike varianter av LBR har sterk empirisk støtte
 • Utprøvd med gode resultater i forhold til pasienter som misbruker andre rusmidler, som opiater, kokain, nikotin, cannabis, benzodiazepiner og pasienter med blandingsmisbruk
18 retensjon

HiAk

18. Retensjon

% Retained

Petry et al., 2000

19 lbr med behandlingsresistente kokainavhengige higgins et al 1993

HiAk

19. LBR med behandlingsresistente kokainavhengige (Higgins et al., 1993)
 • Randomisert LBR vs 12-trinnsprogrammet
 • Verdikuponger avhengig av rene urinprøver
 • Eskalerende forsterkningsskjema
20 kontingente vs nonkontingente verdikuponger

HiAk

20. Kontingente vs. nonkontingente verdikuponger
 • Pasienter
  • Mest behandlingsresistente kokain-avhengige
  • Sprøytemisbruk, kokain første fem ukene i et metadon-program
 • Prosedyre
  • Tilfeldig fordelt til LBR eller til ”yoked” kontrollgruppe
  • $1155 for rene tester 3g. pr. uke i en 12-ukers periode.
 • Resultater:
  • 9 av 19 pasienter i LBR-gruppa var rusfrie i 7-12 uker
  • Ingen (av 18) personer i kontrollgruppa var avholdende i mer enn seks uker
 • Konklusjon: er altså at det er helt avgjørende at godene formidles avhengig av rusfrihet

(Silverman, Higgins, et al., 1996)

21 kontingente vs non kontingente verdikuponger

HiAk

21. Kontingente vs. non-kontingente verdikuponger

Silverman, K., Higgins, S. T., et al., 1996

slide30

HiAk

Kontingensene

er avgjørende…….

Forsterkere

Atferd

 • Goder uavhengig av atferd forandrer atferd i liten grad
 • Umiddelbare konsekvenser virker best
23 kliniske erfaringer og nye forskningsperspektiv petry simic 2002

HiAk

23. Kliniske erfaringer og nye forskningsperspektiv (Petry & Simic, 2002)
 • LBR
  • Hyppig monitorering
  • Konkrete forsterkere kontingent på rene tester
 • Til tross for dokumentert virkning: I liten utstrekning inkorporert i standard behandling
  • Hindringer
24 hindringer

HiAk

24. Hindringer
 • Individualisering
  • Forsterkere
  • Progresjon
 • Kostnader
  • Lotteri (Petry & Martin, 2002)
 • Effekter på annen atferd
  • Forsterkning av spesifikke ferdigheter
 • Vedvarende virkninger

(see 5. Silverman 2004, slide 21: Extended intervention period)

25 forbedringspotensial

HiAk

25. Forbedringspotensial

Noen pasienter kommer i kontakt med forsterkningsbetingelsene

 • Oppstartbonus på $50  ingen forbedring
  • Silverman, Wong, et al., 1998
 • Økt forsterkermengde  forbedring
  • Silverman, Wong, Umbricht-Schneiter, Montoya, Schuster, & Preston. (1998).
 • Suksessiv tilnærming (shaping)  forbedring
  • Silverman, Chutuape, Bigelow, & Stitzer. (1999)
 • Forlenget intervensjonsperiode
 • Involvering av naturlig sosialt miljø
26 forhindring av tilbakefall relapse prevention

HiAk

26. Forhindring av tilbakefall (Relapse Prevention)
 • Forlenget intervensjonsperiode (1 år)

Verdikuponger + ta-med-hjem-metadondoser 

  • Høyeste andel avholdenhet (42%) etter 6 måneder
  • Progressiv økning i avholdenhet

Silverman, Robles, Mudric, Bigelow & Stitzer, 2004.

(5. p. 217)

27 fordeler ved den terapeutiske arbeidsplassen

HiAk

27. Fordeler ved den terapeutiske arbeidsplassen
 • Arbeidsplasser har kontroll over kraftige forsterkere
 • Individer holder regelmessig kontakt med arbeidsplassen
 • Arbeidsforhold vil vanligvis vare over en tid
 • Arbeidsplasser er i ferd med å bli mer vanlige og aksepterte bidragsytere til intervensjoner mot misbruk av rusmidler
 • Arbeidsplasser er over alt
28 opplegg ved terapeutiske arbeidsplasser silverman et al 2001

HiAk

28. Opplegg ved terapeutiske arbeidsplasser (Silverman et al., 2001)
 • 40 nybakte mødre eller gravide som fortsatte kokain- eller opiatbruk under trad. behandling
 • Tilgang til arbeidsplassen den dagen kontingent på ren urinprøve
 • To faser: (1) Trening, (2) Vanlig arbeid
 • Sekvensielle kontingenser: (1) Frammøte, (2) Frammøte og avholdenhet (3) Frammøte, avholdenhet og arbeidsinnsats.
29 resultater ved terapeutiske arbeidsplasser silverman et al 2001

HiAk

29. Resultater ved terapeutiske arbeidsplasser (Silverman et al., 2001)
 • 9/ 20 pasienter i TA-gruppa regelmessig på jobb gjennom de første tre årene
 • Færre urene urinprøver enn pasienter i kontrollgruppa
 • 18 til 36 måneder etter oppstart: 30 % i TA-gruppa ikke en eneste positiv urinprøve, kontrollgruppa: 5 %.
 • 8/20 ble ansatt i bedriften etter tre år
 • Første året som ansatt : arbeidsinnsats som i gjennomsnitt ga en timelønn på ca. $10
 • Frammøte og stabilitet i arbeidet - ikke tilfredsstillende, men disse problemene lot seg løse med nye LBR-opplegg som var direkte målrettet i forhold til å øke punktlighet og stabilitet i arbeidsinnsatsen

(Wong, Dillon, Sylvest & Silverman, 2004).

30 mst familien som intervensjonssted
30. MST: Familien som intervensjonssted

Randall, Henggeler, m.fl., i trykk

75 ungdommer, gjennomsnitt 15,4 år

31 norske studier

HiAk

31. Norske studier
 • Behandlingsintegritet
 • Spredning av evidensbasert praksis
34 m l for norsk studie 2 implementering
34. Mål for norsk studie 2:Implementering
 • Hvem vil ha opplæring?
 • Hvem følger opp med praktisk anvendelse av LBR?
 • Igangsetting januar 2008
35 oppsummering l ringsbasert rusbehandling

HiAk

35. Oppsummering: Læringsbasert rusbehandling
 • Konkret avgrenset mål-atferd
 • Tilrettelegging av individuelle, positive konsekvenser av rusfrihet
 • Trening i å takle situasjoner som trigger rusmiddelbruk
 • Utarbeiding og bruk av en spesifikk atferds-avtale