1 / 13

HANDICAPREGLER enligt EGA:s handicapsystem 2001-2003

HANDICAPREGLER enligt EGA:s handicapsystem 2001-2003. HANDICAPREGLER 2001-2003. Denna presentation visar de viktigaste förändringarna i handicapreglerna inför nästa år. HANDICAPREGLER 2001-2003. Syftet med EGA:s handicapsystem

valentino
Download Presentation

HANDICAPREGLER enligt EGA:s handicapsystem 2001-2003

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. HANDICAPREGLER enligt EGA:s handicapsystem 2001-2003

 2. HANDICAPREGLER 2001-2003 • Dennapresentation visar de viktigaste förändringarna i handicapreglerna inför nästa år.

 3. HANDICAPREGLER 2001-2003 • Syftet med EGA:s handicapsystem • att uppnå en rättvis handicapsättning för spelare med officiell handicap • att nå en likformig handicapsättning i Europa

 4. HANDICAPREGLER 2001-2003 • Tre hörnstenar • USGA:s banvärderingssystem (slope) • Nuvarande hcp-system i Sverige • Omräkning till poängbogey för eliminering av katastrofhål

 5. HANDICAPREGLER 2001-2003 Viktiga definitioner EGA exakt handicap: spelarens handicap uttryckt med en decimal EGA spelhandicap: utgör antalet erhållna slag från en viss tee på den bana som spelas och uttrycks i heltal efter avrundning Buffertzon: utgöres av de poängbogeyresultat som ej medför förändring av exakt handicap

 6. HANDICAPREGLER 2001-2003 Viktiga definitioner (forts) Handicapgrundande sällskapsrond: en score omräknad till poängbogey, från en rond över 9 (hcp-grupp 4-5) eller 18 hål, som uppfyller kraven för handicaprond. Spelaren skall tillhöra handicapgrupp 2-5 och för att få räkna den för höjning ha föranmält ronden. Tee: utgör utslagsplatsen på respektive hål. Tee-markeringen skall placeras +/- 10 meter från respektive banas mätpunkt, dock ej närmare än 4 meter från teebyggnationens bakkant

 7. HANDICAPREGLER 2001-2003 • Krav på handicaprond • Spelas på en golfbana vars klubb är ansluten till det nationella förbundet • Spelas på en golfbana som har minst 9 hål och är minst 2 750m (över 18 hål) • Spelas på en golfbana med giltig banvärdering • Spelet skall följa golfregler och godkända lokala regler • Spelas efter slagspelsregler (ex slagtävling, poängbogey, slaggolf) • Scoren skall kontrasigneras av markör

 8. HANDICAPREGLER 2001-2003 • Nyheter i systemet • För handicapgrupp 2-5 skall handicapgrundande sällskapsrond registreras i förväg i handicapkortet för att godkännas för höjning • Scorekort från samtliga handicapkvalificerande sällskapsronder skall sparas inför den årliga revisionen • När gräns till ny handicapgrupp passeras vid sänkning byts koefficient • Tävlingsrond med valfri starttid och medtävlare räknas för alla handicapgrupper • För handicapgrupp 4-5 räknas 9- och 18-hålsronder • Vid lägesförbättring justeras inte poängen. Ronden räknas för alla handicapgrupper

 9. HANDICAPREGLER 2001-2003 • Nyheter i systemet (forts) • Övre gränsen för hcpgrupp 1 är 4,4 • För handicapgrupp 1 sker höjning vid 34 poäng och lägre • Höjning i handicapgrupp 4 sker med 0,1 • Koefficient för sänkning i hcpgrupp 5 är 0,5 • Endast efter beslut i handicapkommittén kan spelare höjas mer än 2,0 över den lägsta exakta handicap som noterats under säsongen • Om färre än 10% av scorerna i en tävling är inom eller bättre än buffertzonen p.g.a. extrema yttre förhållanden annulleras ronden som handicaprond

 10. HANDICAPREGLER 2001-2003 • Nyheter i systemet (forts) • Tävlingsrond ska administreras av golfklubb för att räknas som handicaprond • Minst tre inlämnade scorer krävs för att erhålla officiell hcp varav minst en på hcp 36 eller bättre. Officiell handicap erhålles enligt bästa score. • 90% av spelhandicap vid fyrboll (bästboll) • 60% av den bättre spelarens spelhandicap och 40% av den sämres vid greensome • Spelare som under säsongen redovisat färre än fyra ronder eller brutit mot handicapreglerna kommer att granskas av handicapkommittén.

 11. HANDICAPREGLER 2001-2003 Tillägg, antalet Avdrag per Hcp- Exakt Buffert poäng är lägre poäng 37 kategori hcp zon än buffertzon och högre 1 - 4,4 35 - 36 0,1 0,1 2 4,5 - 11,4 34 - 36 0,1 0,2 3 11,5 - 18,4 33 - 36 0,1 0,3 4 18,5 - 26,4 32 - 36 0,1 0,4 5 26,5 - 36,0 31 - 36 0,2 0,5

 12. HANDICAPREGLER 2001-2003 Tröskeleffekten (när en handicap-sänkning medför byte av handicapgrupp) Beräkningsexempel: Spelare med exakt hcp 19,1 noterar 41 poäng och får ny exakt hcp 17,4 19,1 - (2 x 0,4) = 19,1 - 0,8 = 18,3 18,3 - (3 x 0,3) = 18,3 - 0,9 = 17,4

 13. HANDICAPREGLER 2001-2003 Handicapslag vid olika spelformer Singel Full handicap Foursome 50% av sammanlagd spelhandicap Fyrboll-slag 90% av respektive spelares (bästboll) spelhandicap Greensome 60% av den lägre och 40% av den högre adderas och avrundas

More Related