slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
23 marca 2012 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
23 marca 2012 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

23 marca 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

KONTRAKTY TYPU „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Jakub Troszyński Dyrektor Biura Prawnego. 23 marca 2012 r. Założenia dla wprowadzenia kontraktów „zaprojektuj i zbuduj” ( ZiZ ) w praktyce działania GDDKiA:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '23 marca 2012 r.' - valentine-perkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KONTRAKTY TYPU „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Jakub Troszyński

Dyrektor Biura Prawnego

23 marca 2012 r.

slide2

Założenia dla wprowadzenia kontraktów „zaprojektuj i zbuduj” (ZiZ) w praktyce działania GDDKiA:

 • Kontrakt ZiZ w warunkach zamówień publicznych daje Stronom umowy większą elastyczność, niż system tradycyjny
 • Kontrakt ZiZ sprzyja stosowaniu efektywnych rozwiązań, pozwala przyspieszyć realizację inwestycji i w efekcie obniżyć jej koszty
 • Wprowadzenie Kontraktów ZiZ wymaga stworzenia dobrej dokumentacji technicznej tj. WWiORB
 • Konieczne jest wypracowanie wzorcowego programu funkcjonalno-użytkowego
 • GDDKiA planuje wykorzystać dotychczas przygotowane opracowania projektowe – optymalizacja projektu
 • Natychmiastowe przystąpienie do robót w oparciu o wydaną decyzję ZRiD
slide3

Zmiany w stosunku do dotychczasowych Kontraktów.

 • Przywrócenie punktów b) w następujących klauzulach „kosztowych”: 1.9, 2.1, 4.12, 4.24, 8.9, 10.3, 13.7, 17.4, 19.4
 • - orzeczenia sądowe
 • - problematyka metodologii wyliczania kosztów
 • Wprowadzenie płatności za materiały z odnawialnym limitem takich płatności – klauzula 14.5 „Urządzenia i Materiały”
 • Skrócenie terminów płatności do 30 dni – klauzula 14.7 „Płatność”
 • Wprowadzenie płatności zaliczkowej – 3% wartości kontraktu – klauzula 14.2 „Płatność zaliczkowa”
 • Wprowadzenie waloryzacji z górnym jej limitem – wysokość limitu – klauzula 13.8 „Korekty wynikające ze zmian kosztu”
 • Wprowadzenie limitu kar umownych – klauzula 8.7 „Odszkodowanie umowne za opóźnienie”
slide4

Zmiany w stosunku do dotychczasowych Kontraktów.

Subklauzula2.1:

„Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt na skutek tego, że Zamawiający w takim terminie nie dał mu takiego prawa dostępu lub użytkowania, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

(a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione, oraz

(b) płatności za jakikolwiek taki Koszt plus rozsądny zysk, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej”.

slide5

Zmiany w stosunku do dotychczasowych Kontraktów.

 • Wprowadzenie płatności za materiały z odnawialnym limitem takich płatności - Subklauzula14.5
 • Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są następujące warunki:
 • Wykonawca
 • (i) prowadził zadowalające zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru), które dostępne są do inspekcji,
 • (ii) przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Warunku 14.1 (d), pozwalające na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów
 • oraz:
 • odnośne Urządzenia i Materiały:
 • (i) zostały dostarczone na Plac Budowy i są na nim właściwie przechowywane, są zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i wydają się być zgodne z Kontraktem
 • Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom wynikającej z kalkulacji cen jednostkowych według Warunku 14.1 (d) ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów. Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszym Warunkiem (wliczając należny podatek VAT) w trakcie realizacji Kontraktu nie może w żadnym momencie przekroczyć 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
slide6

Zmiany w stosunku do dotychczasowych Kontraktów.

Wprowadzenie płatności zaliczkowej – propozycja 3% wartości kontraktu – klauzula 14.2.

„Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości określonej w Załączniku do Oferty.”

- zabezpieczenie zaliczki

- rozliczenie zaliczki

slide7

Zmiany w stosunku do dotychczasowych Kontraktów.

Waloryzacja z górnym jej limitem – wysokość limitu – klauzula 13.8 „Korekty wynikające ze zmian kosztu”

„Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztu robocizny, Dóbr i innych nakładów na Roboty, przez dodanie lub potrącenie kwot określonych za pomocą formuł przepisanych niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim pełna rekompensata za jakkolwiek wzrost lub spadek Kosztów, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostów lub spadków kosztów.”

- waloryzacja nastąpi w oparciu o wskaźnik zmiany cen w budownictwie publikowany przez Prezesa GUS.

slide8

Zmiany w stosunku do dotychczasowych Kontraktów.

Wyeliminowanie kar umownych za opóźnienie - jedynie kary za zwłokę – klauzula 8.7

Uszczegółowienie katalogu kar umownych

- kary za brak harmonogramu

- kary za brak PZJ

Wydłużenie okresu gwarancji do 10 lat i sprecyzowanie treści uprawnień gwarancyjnych – wzór dokumentu gwarancji

Aktualizacja Katalogu Potrąceń.

slide9

Podwykonawcy

 • Ochrona Podwykonawców
 • solidarna odpowiedzialność
 • oświadczenia o regulowaniu płatności
 • Wykonywanie Robót potencjałem własnym
 • wprowadzenie odpowiednich regulacji w p.z.p.
 • kary umowne w kontrakcie
slide10

Podwykonawcy

art. 647¹ § 5 k.c.

Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Subklauzula4.4:

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie, bez zgody Zamawiającego.

Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania Robót wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego”.

slide11

Dziękuję za uwagę.

Jakub Troszyński

Dyrektor Biura Prawnego

GDDKiA

jtroszynski@gddkia.gov.pl