d 18 marca 2011 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Łódź, 18 marca 2011 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Łódź, 18 marca 2011 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
keaton-ross

Łódź, 18 marca 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation

107 Views
Download Presentation
Łódź, 18 marca 2011 r.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Konferencja podsumowująca realizację Projektu Łódź, 18 marca 2011 r.

 2. Działalność W wyniku zmian, jakie zaszły na rynku gazu po wstąpieniu Polski do UE, Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. przekształciła się w operatora gazowego systemu dystrybucyjnego. Obecnie w ramach prowadzonej działalności spółka świadczy usługę transportu paliw gazowych sieciami wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, prowadzi rozbudowę i eksploatację zarządzanego systemu dystrybucyjnego oraz przyłącza do systemu nowych odbiorców. Łódź, 18 marca 2011 r.

 3. Obszar działania Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zarządza ponad 26 tysiącami kilometrów gazociągów oraz przyłączy gazowych. Zasięgiem swojego działania obejmuje ok. 28% powierzchni Polski – obszar województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz częściowo warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Łódź, 18 marca 2011 r.

 4. Misja • Misja MSG sp. z o.o. Umożliwiamy dostęp do gazu ziemnego zgodnie z potrzebami klientów • Przedmiot działania • dystrybucja paliwa gazowego sieciami gazociągów • rozbudowa i modernizację gazociągów • przyłączanie odbiorców • pogotowie gazowe • organizacja alternatywnych metod dystrybucji gazu ziemnego Łódź, 18 marca 2011 r.

 5. Charakterystyka • Odbiorcy gazu – ok. 1,5 mln • Gazociągi i przyłącza – ok. 26 000 km • Wolumen transportowanego gazu – ok. 2 000 mln m3 • Wysokość kapitału zakładowego: 1 255,8 mln zł • Wartość majątku trwałego: 2 242,3 mln zł • Przychody z tytułu dystrybucji gazu: 604 mln zł • Wielkość zatrudnienia – ok. 3 000 pracowników Łódź, 18 marca 2011 r.

 6. Projekty unijne SPO Rozwój Zasobów Ludzkich • 12.01.2006 – 30.06.2008 „Kompleksowy system doradztwa, umiejętności i kwalifikacji dla MSG Sp. z o.o.” PO Kapitał Ludzki • 1.09.2010 – 31.01.2011 „Kompetencje gwarancją bezpieczeństwa dystrybucji gazu ziemnego – rozwój potencjału pracowników MSG sp. z o.o. w celu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania” PO Infrastruktura i Środowisko • 5 dużych projektów gazyfikacji, w tym z wykorzystaniem technologii LNG RPO Województwa Łódzkiego • projekty inwestycyjne o skali regionalnej Łódź, 18 marca 2011 r.

 7. Program pozyskiwania funduszy UE Program pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w MSG sp. z .o.o. • horyzont czasowy – do 2015 r. • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów • koordynacja, nadzór i realizacja projektów z dofinansowaniem UE ze wszystkich obszarów Spółki Łódź, 18 marca 2011 r.

 8. Geneza Projektu • patronat MSG sp. o.o. nad ZSP Nr 3 • kształcenie na kierunku Technik Gazownictwa • informacja i promocja UM – możliwość pozyskania dofinansowania • analiza zatrudnienia – brak profesjonalnej średniej kadry technicznej • spółka zatrudnia ok. 3 000 pracowników (w Łodzi ok. 600) z czego ok. 50% stanowią pracownicy techniczni • Strategia MSG – rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa i pozyskiwanie środków UE Łódź, 18 marca 2011 r.

 9. Prace nad Projektem Październik 2008 – rozpoczęcie prac nad Projektem • część „techniczna” – MSG • część „dydaktyczna” – wsparcie ZSP • zadania i budżet Projektu • rozpoznanie rynku wykonawców • umowa partnerstwa MSG i Urząd Miasta w Łodzi Łódź, 18 marca 2011 r.

 10. Założenia Projektu Cele ogólne: • Dostosowanie oferty edukacyjnej ZSP do potrzeb lokalnego rynku pracy • Zacieśnienie współpracy ZSP z pracodawcą MSG, która służyć będzie podnoszeniu kwalifikacji uczniów jako przyszłych absolwentówi zwiększanie ich zdolności do zatrudnienia • Wyposażenie ZSP w nowoczesne materiały dydaktyczne w obszarze gazownictwa Cele szczegółowe: • Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli • Ukształtowanie umiejętności zawodowych uczniów • Przygotowanie uczniów do pełnienia roli profesjonalnego pracownika • Utworzenie w ZSP specjalistycznej Biblioteki Gazownika i Mechanika Łódź, 18 marca 2011 r.

 11. Założenia Projektu Czas trwania Projektu: 1 czerwca 2009 – 31 marca 2011 Uczestnicy Projektu: • 150 uczniów • 26 nauczycieli Wartość projektu: 1 273 764,00 zł Intensywność dofinansowania: 100% Łódź, 18 marca 2011 r.

 12. Zadania w projekcie • Zarządzanie Projektem • Rekrutacja uczestników • Stworzenie Biblioteki Gazownika i Mechanika • Kursy specjalistyczne • Warsztaty zawodowe • Seminarium naukowe • Wizyty studialne • Udział w targach gazowniczych • Promocja i informacja Łódź, 18 marca 2011 r.

 13. Wartość dodana Projektu • Wskazanie dobrych praktyk do stosowania na lokalnym rynku edukacyjnym w zakresie ukształtowania umiejętności zawodowych uczniów zgodniez wymaganiami pracodawcy na współczesnym rynku pracy • Opracowana w ramach Projektu publikacja będzie służyła uczniomi nauczycielom w kolejnych latach wdrażania planów rozwojowych ZSP Nr 3 i innych szkół zawodowych Łódź, 18 marca 2011 r.

 14. Prace nad Projektem 30 grudnia 2008 – złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu • ocena formalna – styczeń 2009 r. • ocena merytoryczna – marzec 2009 r. marzec - kwiecień 2009 r. – negocjacje z Urzędem Marszałkowskim • weryfikacja składu Zespołu zarządzającego • korekta kilku kwot w budżecie Projektu 15 kwietnia 2009 r. – decyzja Zarządu Województwa (Uchwała Nr 519/09) Łódź, 18 marca 2011 r.

 15. Podpisanie umowy 19 czerwca 2009 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie w Łodzi Łódź, 18 marca 2011 r.

 16. Zarządzanie Projektem Powołanie Biura Projektu w Łodzi oraz Zespołu Zarządzającego: • Arkadiusz Szadkowski – Koordynator Projektu • Emilia Tomalska – Specjalista ds. organizacji i promocji • Michał Szpila / Michalina Wasilewska – Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji • Izabela Lewandowska – Specjalista ds. obsługi finansowej i przygotowania wniosków o płatność Łódź, 18 marca 2011 r.

 17. Doświadczenia • czytać dokumentację konkursową – zmiany! • przeanalizować kryteria oceny projektów (karta oceny): • kryterium horyzontalne – zasada równości szans kobiet i mężczyzn • kryteria strategiczne! • rezultaty oraz produkty Projektu • wyjątkowa skrupulatność na etapie sprawozdawczości Projektu Łódź, 18 marca 2011 r.

 18. Dziękujemy za uwagę! Michał SzpilaGłówny Koordynator Biuro Rozwoju i Inwestycji tel. 600 913 148e-mail. michal.szpila@msgaz.pl