BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA - PowerPoint PPT Presentation

b lg sayar programlama n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

play fullscreen
1 / 237
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
445 Views
Download Presentation
vahe
Download Presentation

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

 2. Java’nın Tarihçesi • İlk geliştirildiğinde OAK ismiyle anıldı • Mucidi James GOSLING • Sun Microsystem, California da geliştirilmektedir. (Silikon vadisi, internet ) • Amaç; küçük, hızlı, güvenilir, taşınabilir program üretmek.

 3. Problem • Ekrana ‘Merhaba Dunya’ yazan programı Java’da kodlayalım

 4. İlk Program //Program hakkında açıklamalar public class IlkProg { } // Metod hakkında açıklamalar public static void main (String[] args) { } System.out.println(“Merhaba Dunya”);

 5. Derleyici ve Yorumlayıcı\Interpreter Editor Derleyici : : 7   Ilkprog.java Ilkprog.class  K Yorumlayıcı Yorumlayıcı  Hello, World!

 6. Java Program Yapısı // Program hakkında açıklamalar public class IlkProg { } Program başlığı Program gövdesi Açıklamalar herhangi bir yerde olabilirler

 7. Java Program Yapısı //Program hakkında açıklamalar public class IlkProg { } // açıklamalar public static void main (String[] args) { } Ana programbaşlığı Ana programgövdesi

 8. Açıklamalar • Programın amacını ve işlem basamaklarını belirtmek için kullanılırlar • Programın çalışmasını etkilemezler • Java açıklamaları iki şekilde kullanılır // bu açıklama satırın sonuna kadar yazılır /* bu açıklama sonlandırma işaretine kadar çalışır */

 9. İlk Programımız // Program hakkında açıklamalar public class IlkProg { } // açıklamalar public static void main (String[] args) { } System.out.println(“Merhaba Dunya”);

 10. Program Nelerden Oluşur • Tanımlayıcılar • Ayrılmış Kelimeler • Önceden Geliştirilmiş Programlar • Özel Karakterler ve Boşluk Karakterleri

 11. Tanımlayıcılar (Identifier) • Tanımlayıcılar bir programcının program içerisinde tanımladığı sözcüklerdir • Bir tanımlayıcı harflerden, rakamlardan, alt çizgi karakterinden ( _ ) ve dolar ( $ )işaretinden oluşur • Tanımlayıcılar rakamla başlayamazlar • Java büyük/küçük harfeduyarlıdır-Toplam, toplamveTOPLAMfarklı tanımlayıcılardır • Geleneksel olarak, programcılar farklı tipteki tanımlayıcılar için farklı harf biçimleri kullanırlar, örneğin; • Program isimleri için ilk harf büyük - Ilkprog • Sabitler için büyük harf - MAXIMUM

 12. Ayrılmış Kelimeler (Reserved Word) abstract assert boolean break byte case catch char class const continue default do double else enum extends false final finally float for goto if implements import instanceof int interface long native new null package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient true try void volatile while Ayrılmış kelimeler tanımlayıcı olarak kullanılamaz

 13. Önceden Geliştirilmiş Programlar • Java dilinde sizin veya başka bir programcının önceden geliştirmiş olduğu programlardan da faydalanılabilir. • Math.abs(-8)// Tam değer alma • int i = Klavye.intOku()// int değer okuma

 14. Veriİşleme

 15. Konu Başlıkları • Veri İşleme • Sayısal Veri • Sayısal Olmayan Veri • Java’da Çıktı İfadesi • Aritmetik İşlemler • Aritmetik İşlem Öncelikleri • Çeşitli Problemlerin Algoritmaları ve Programları

 16. Sayısal Olmayan Sabitler • Karakter sabitler : TEK tırnak içinde yazılır ve tek karakterden oluşurlar. • ‘A’, ‘b’, ‘3’ ... • Karakter katarı (string) : ÇİFT tırnak içinde yazılırlar ve istendiği kadar elemandan oluşabilirler.

 17. Karakter Katarı Sabitler • Aşağıdaki gruplardan elemanların ÇİFT tırnak içine yazılmaları ile elde edilirler. • Harfler : A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z. • Rakamlar : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 • Noktalama işaretleri ve özel karakterler : ! @ # $ % & * () - _ + = : ; . , ? “ ve diğerleri. • Boşluk Karakteri

 18. Sayısal Sabit Çıktı Örnekleri Java İfadeleri : • System.out.print(5); • System.out.print(3.14 ); • System.out.print(-2+5 ); • System.out.print(5+”” + 7 ); • System.out.print(5+” ” + 7 ); Ekran Çıktısı • 53.143575 7 Java İfadeleri : • System.out.println(5); • System.out.println(3.14 ); • System.out.println(-2+5-1 ); • System.out.println(5+7 ); Ekran Çıktısı • 5 • 3.14 • 2 • 12

 19. Karakter Katarı Birleştirme • Karakter katarı birleştirme operatörü (+) dır. • Bu operatör bir katarı diğer bir katarın arkasına eklemekte kullanılır "Fıstık ezmesi " + " vejöle" • Bir katara bir sayısal veriyi eklemek için de kullanılabilir "Fıstık ezmesi " + 12 • Bir programda bir katar iki satıra bölünemez

 20. Karakter Katarı Birleştirme • + operatörü aritmetik toplama işlemi için de kullanılabilir • İşlediği bilginin tipine bağlı olarak operatörün fonksiyonu da değişir • Her iki terim de katar ise ya da biri katar diğeri sayı ise katar birleştirme işlemini gerçekleştirir • Her iki terim de sayısal ise bu sayıların toplamını alır • + operatörüsoldan sağa doğru işlenir fakat parantez ile sıralama değiştirilebilir

 21. Java’daVerilerin Çıktı İfadesi Java İfadeleri : • System.out.println(“Bugün hava sıcaklığı “+25+ “ derecedir.”); • System.out.println(“3+5=“+ 8); • System.out.println(“3+5=“+ 3+5 ); • System.out.println(“3+5=“+ (3+5) ); Ekran Çıktısı • Bugün hava sıcaklığı 25 derecedir. • 3+5=8 • 3+5=35 • 3+5=8

 22. Java’da Aritmetik İşlemler Toplama : 3+5 Çıkarma : 56-20 Çarpma : 5*6 Bölme : 32/4

 23. Java’da Çıktı İfadesinde Aritmetik İşlemler Java İfadeleri : • System.out.println(10+34); • System.out.println(“10 ile 34ü toplarsak sonuç:”+ 10+34); • System.out.println(“10 ile 34ü toplarsak sonuç:”+ (10+34)); • System.out.println(“21den 10u çıkarırsak sonuç:”+ (21-10) ); • System.out.println(“4 ile 5i çarparsak sonuç:”+ (4*5)); • System.out.println(“55i 11e bölersek sonuç:”+ (55/11)); Ekran çıktıları : • 44 • 10 ile 34ü toplarsak sonuç:1034 • 10 ile 34ü toplarsak sonuç:44 • 21den 10u çıkarırsak sonuç:11 • 4 ile 5i çarparsak sonuç:20 • 55i 11e bölersek sonuç:5

 24. İlave Aritmetik İşlemler • Div işlemi “/” • Mod işlemi “%”

 25. DIV (/) • Verilen iki tam sayıyı böler. Bölümü alır. • 3 / 15 = 0 • 15 / 3 = 5 • 16 / 3 = 5 • 17 / -3 = -5 • Ekrana yazdırma komutu ile beraber kullanılabilir: System.out.print(“36yı 5e böldüğümüzde bölüm:”+ (36 / 5));

 26. MOD (%) • Verilen iki integer tipli sayıyı böler. Kalanı alır. • 3 %15 = 3 • 15 % 3 = 0 • 16 % 3 = 1 • 17 % (-3) = 2 • 15 % (4 / 2) = 1 • 15.0 % 2.0 =1.0 • Ekrana yazdırma komutu ile beraber kullanılabilir: System.out.print("36yı 5e böldüğümüzde kalan:”+(36 % 5));

 27. İşlemÖnceliği • Parantez içi • Çarpma – Bölme – Mod • Toplama – Çıkarma İşlemler soldan sağa doğru gerçekleştirilir.

 28. İşlemÖnceliği • Aşağıdaki ifadelerde işlem sırası nasıldır? a + b + c + d + e a + b * c - d / e 1 2 3 4 3 1 4 2 a / (b + c) - d % e 2 1 4 3 a / (b * (c + (d - e))) 4 3 2 1

 29. Aritmetik İşlemler  Java Gösterimi • 32 – 4x5x2 (3*3) – (4*5*2) 2 + 3 • 1 +  1 + (2+3) / (4+6/2) 4+ 6/2

 30. + - + + + 3 4 x 10 ( y 5 )( a b c ) 4 9 x - + + 9 ( ) 5 x x y Aritmetik İfadeler (3+4*x)/5 – 10*(y-5)*(a+b+c)/x + 9*(4/x + (9+x)/y)

 31. Örnek StringEkleme.java public static void main (String[] args) { System.out.println ("24 ve 45 birleştirildi: " + 24 + 45); System.out.println ("24 ve 45 toplandi: " + (24 + 45)); System.out.println ("24 + 45”); System.out.println (24 + 45); System.out.println ("24” + “45”); } Ekran Çıktısı 24 ve 45 birleştirildi: 2445 24 ve 45 toplandi: 69 24 + 45 69 2445

 32. Özel Karakterler • Eğer çift tırnak karakteri yazdırmak isteseydik? • Aşağıdaki satırda ikinci çift tırnak derleyicinin kafasını kartıştıracaktı, çünkü bunu katarın sonu olarak algılayacaktı System.out.println (“Sizlere “Merhaba" dedim."); • Bir özel karakterters taksim karakteri (\) ile başlar System.out.println (“Sizlere \“Merhaba\" dedim.");

 33. Özel Karakterler • Bazı Java özel karakterleri: Özel Karakter \b \t \n \r \" \' \\ Anlamı backspace Tab (8 karakter yana gider) Yeni satır carriage return Çift tırnak Tek tırnak Ters taksim

 34. Roses.java Örnek public static void main (String[] args) { System.out.println ("Roses are red,\n\tViolets are blue,\n" + "Sugar is sweet,\n\tBut I have \"commitment issues\",\n\t" + "So I'd rather just be friends\n\tAt this point in our " + "relationship."); } Ekran Çıktısı Roses are red, Violets are blue, Sugar is sweet, But I have "commitment issues", So I'd rather just be friends At this point in our relationship.

 35. Değişkenler ve Atama

 36. Veri tipi Değişken ismi Değişkenler • Bir değişken bellekte bir yerin ismidir • Değişken bir tanımlayıcıdır • Bir değişken değişkenin ismi ve tutacağı bilginin tipini belirtecek şekilde tanımlanmalıdır int toplam; int adet, temp, sonuc; Birçok değişken tek bir tanımlamada yaratılabilir

 37. Geçerli Değişken İsimleri İçin Kurallar • Değişken ismi harflerden, rakamlardan, alt çizgi karakterinden ( _ ) ve dolar işaretinden ( $ ) oluşabilir • Değişken isimleri rakamla başlayamaz ancak rakamla bitebilir. toplam1 geçerli bir tanımlamadır. 1toplam geçersiz bir tanımlamadır!!!. • Java dilinde değişkenler büyük/küçük harfe duyarlıdır. Toplam, toplam, ve TOPLAMfarklı değişkenlerdir • Geleneksel olarak programcılar farklı tipteki tanımlayıcılar için farklı harf biçimleri kullanırlar, • Program isimleri için cümle başı - Ilkprog • i, j, k

 38. Değişken Başlangıç Değeri • Bir değişkene tanımlama esnasında bir başlangıç değeri verilebilir. int toplam = 0; int taban = 32, max = 149; int toplam, taban, max; toplam = 0; taban = 32; max = 149;

 39. Atama • Atama operatörü bir değişkenin değerini değiştirir • Atama operatörü ‘=‘karakteridir toplam = 55 + 12; • Sağ taraftaki ifade hesaplanır ve sonuç sol taraftaki değişkene atanır • toplam ifadesindeki eski değerin üzerine yazılır • Bir değişkene ancak değişkenin tanımlanmış olan tipi ile tutarlı bir değer atayabilirsiniz

 40. Atama İşlemi • Atama operatörü aritmetik operatörlerine göre daha az önceliklidir. Öncelikle = operatörün sağ tarafındaki ifade hesaplanır cevap = toplam / 4 + max * min; 4 1 3 2 Sonra sonuç sol taraftaki değişkene aktarılır

 41. Sabit Değerli Değişken • Bir sabit değerli değişken, değişken gibi bir tanımlayıcıdır fakat her zaman aynı değeri tutar, içeriği değiştirilemez. • Eğer bir sabit değerli değişkenin tuttuğu değer değiştirilecek olursa derleyici hata verir • Java’ dabir sabit değerli değişken aşağıdaki gibi tanımlanır final int MINYUKSEKLIK = 69;

 42. sabit.java Örnek class sabit { public static void main (String args[]) { final int i = 12; // i=6; // Derleme Hatası System.out.println (i); final int j; j=6; // Gecerli Atama // j=16; // Derleme Hatası System.out.println (j); } }

 43. Veri Tipleri

 44. Temel Veri Java’ da temel dokuz veri tipi vardır • Tamsayı byte, short, int, long • Reel Sayı float, double • Karakter char • Mantıksal (doğru/yanlış) boolean • Katar String

 45. Sayısal Veri Tipleri

 46. Değişken Tanımlama • Kullanım örnekleri; bytesayac; shortay; inthiz; longzaman; floatkomisyon; doubleuzaklik;

 47. Reel Sayı Veri Tipleri • Reel (ondalıklı) sayıların değişken olarak tanımlanmasına ve kullanılmasına olanak sağlamaktadır. • 1.7 ve -45.316 sayıları ondalıklı sayılardır. • Java programlama dilinde iki reel veri tipi vardır. • float - (7 basamaklı kesinlik). • double - (15 basamaklı kesinlik).

 48. Reel Veriler • Ondalıklı sabitler için varsayılan reel veri tipi “double” dır. • 29.75, 1.76, ve 31.51 sabitleri double tipinde değerlerdir.

 49. Reel Veriler • Bir double değer float bir değişkene atanamaz. Çünkü boyutu ve kesinlik basamak sayıları farklıdır. • float sayi; • sayi = 23.5; // Hata! • Böyle bir atamayı yapabilmek için ilgili değerin sonuna ‘f’ veya ‘F’ konur.. • float sayi; • sayi = 23.5F; // Geçerli Komut

 50. Reel Veriler • yazılan veriler “,” veya para işaretleri içeremez. • grossPay = $1,257.00; // Hata! • grossPay = 1257.00; // Doğru • Reel veriler genellikle bilimsel gösterimle ifade edilirler. • 47,281.97 == 4.728197 x 104. • Java programlama dilinde ise E gösterimi kullanılır. • 4.728197X104 == 4.728197E4.