Základy financí - PowerPoint PPT Presentation

z klady financ n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy financí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy financí

play fullscreen
1 / 12
Základy financí
95 Views
Download Presentation
vadin
Download Presentation

Základy financí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základy financí 4. hodina

 2. Reálná a nominální úroková míra • Nominální úroková míra je daná číslem • Reálná úroková míra znamená, o kolik se reálně změní např. hodnota vkladu s přihlédnutím k vlivu inflace. • Reálná úroková míra se vypočte jako rozdíl mezi nominální úrokovou mírou a inflací. Je-li inflace vyšší než nominální úroková míra, reálná úroková míra je záporná. ir = in – π, případně ještě můžeme od in odečíst srážkovou daň. Pak platí ir = in(1-d) – π.

 3. Cíl měnové politiky ČNB ČNB provádí inflační cílování – nastavuje si jako cíl měnové politiky určité rozmezí míry inflace. Poté provádí prognózu inflace do budoucnosti. ČSÚ inflaci měří a ČNB na základě jeho měření vyhodnocuje a upravuje svoji měnovou politiku.

 4. Vliv inflace na cenu statků a služeb • Inflace snižuje reálnou hodnotu zboží a služeb, deflace ji naopak zvyšuje • Desinflace je takový jev, kdy dochází k inflaci, ale její míra se snižuje • Cena zboží v běžném roce se vypočte takto: Kn = Ko * (1+π1)(1+π2)...(1+πn)

 5. Příklady V roce 2007 byla průměrná míra inflace 3 %. Ke konci roku 2008 se očekává míra inflace 6,5 %. • Jakou můžeme očekávat cenu zboží, které v roce 2006 stálo 10 000 Kč? • Jaká bude reálná kupní síla tisícikoruny z roku 2006?

 6. Řešení a)Kn - ? Ko – 10 000 π1 – 3 % π2 – 6,5 % Kn = 10 000 * (1+0,03) * (1+0,065) Kn = 10 969,5 Kč b) 1000/[(1+0,03)*(1+0,065)] = 911,62 Kč

 7. Další příklad Komerční banka nabízí termínovaný vklad. Daň z úroků je 15 %, úroková míra 5 % p.a. a očekávaná inflace 5,1%. Jaká je reálná úroková míra na tento vklad?

 8. A jeho řešení ir = 0,05 * (1 – 0,15) – 0,051 ir = - 0,0085 To znamená, že reálná úroková míra je – 0,85 %.

 9. Příklad Podnik v roce 2002 emitoval obligace v hodnotě 150 000 Kč s 6% kuponem ročně. Obligace jsou splatné koncem roku 2011. Investor se rozhoduje o nákupu začátkem příštího roku. Jaká je pro něj maximální akceptovatelná cena, pokud požaduje míru výnosnosti 7 %?

 10. Řešení Ko = 9 000/(1,07) + 9 000/(1,07)2 + 9 000/(1,07)3 + 9 000/(1,07)4 + 150 000/(1,07)4 Ko = 144 919,18 Kč

 11. Příklady na domácí procvičování • Jakou nominální úrokovou míru poskytuje banka, pokud víme, že reálná úroková míra je 0,45 %, míra inflace 2,3 % a sazba srážkové daně je 15 %? • Jaká byla míra inflace v roce 2007, pokud chléb stál v roce 2006 18,50 Kč, nyní stojí 22 Kč a míra inflace v roce 2008 činí 7 %? • Zjistěte reálnou úrokovou míru za předpokladu, že je 2x nižší než nominální, sazba srážkové daně je 15 % a míra inflace je 4,8 %.

 12. Téma na příští hodinu • Spoření