1 / 12

Základy financí

Základy financí. 4. hodina. Reálná a nominální úroková míra. Nominální úroková míra je daná číslem Reálná úroková míra znamená, o kolik se reálně změní např. hodnota vkladu s přihlédnutím k vlivu inflace.

vadin
Download Presentation

Základy financí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Základy financí 4. hodina

 2. Reálná a nominální úroková míra • Nominální úroková míra je daná číslem • Reálná úroková míra znamená, o kolik se reálně změní např. hodnota vkladu s přihlédnutím k vlivu inflace. • Reálná úroková míra se vypočte jako rozdíl mezi nominální úrokovou mírou a inflací. Je-li inflace vyšší než nominální úroková míra, reálná úroková míra je záporná. ir = in – π, případně ještě můžeme od in odečíst srážkovou daň. Pak platí ir = in(1-d) – π.

 3. Cíl měnové politiky ČNB ČNB provádí inflační cílování – nastavuje si jako cíl měnové politiky určité rozmezí míry inflace. Poté provádí prognózu inflace do budoucnosti. ČSÚ inflaci měří a ČNB na základě jeho měření vyhodnocuje a upravuje svoji měnovou politiku.

 4. Vliv inflace na cenu statků a služeb • Inflace snižuje reálnou hodnotu zboží a služeb, deflace ji naopak zvyšuje • Desinflace je takový jev, kdy dochází k inflaci, ale její míra se snižuje • Cena zboží v běžném roce se vypočte takto: Kn = Ko * (1+π1)(1+π2)...(1+πn)

 5. Příklady V roce 2007 byla průměrná míra inflace 3 %. Ke konci roku 2008 se očekává míra inflace 6,5 %. • Jakou můžeme očekávat cenu zboží, které v roce 2006 stálo 10 000 Kč? • Jaká bude reálná kupní síla tisícikoruny z roku 2006?

 6. Řešení a)Kn - ? Ko – 10 000 π1 – 3 % π2 – 6,5 % Kn = 10 000 * (1+0,03) * (1+0,065) Kn = 10 969,5 Kč b) 1000/[(1+0,03)*(1+0,065)] = 911,62 Kč

 7. Další příklad Komerční banka nabízí termínovaný vklad. Daň z úroků je 15 %, úroková míra 5 % p.a. a očekávaná inflace 5,1%. Jaká je reálná úroková míra na tento vklad?

 8. A jeho řešení ir = 0,05 * (1 – 0,15) – 0,051 ir = - 0,0085 To znamená, že reálná úroková míra je – 0,85 %.

 9. Příklad Podnik v roce 2002 emitoval obligace v hodnotě 150 000 Kč s 6% kuponem ročně. Obligace jsou splatné koncem roku 2011. Investor se rozhoduje o nákupu začátkem příštího roku. Jaká je pro něj maximální akceptovatelná cena, pokud požaduje míru výnosnosti 7 %?

 10. Řešení Ko = 9 000/(1,07) + 9 000/(1,07)2 + 9 000/(1,07)3 + 9 000/(1,07)4 + 150 000/(1,07)4 Ko = 144 919,18 Kč

 11. Příklady na domácí procvičování • Jakou nominální úrokovou míru poskytuje banka, pokud víme, že reálná úroková míra je 0,45 %, míra inflace 2,3 % a sazba srážkové daně je 15 %? • Jaká byla míra inflace v roce 2007, pokud chléb stál v roce 2006 18,50 Kč, nyní stojí 22 Kč a míra inflace v roce 2008 činí 7 %? • Zjistěte reálnou úrokovou míru za předpokladu, že je 2x nižší než nominální, sazba srážkové daně je 15 % a míra inflace je 4,8 %.

 12. Téma na příští hodinu • Spoření

More Related