1 / 9

Arvutiõpetus 11A

Arvutiõpetus 11A. Siim Luha siim@21k.ee 2014/2015. Teemad. Programmeerimine (teoreetiline pool) Arvusüsteemid HTML, CSS, JS HTTP PHP MySQL. Hindamine. Kursuse jooksul vähemalt: 1 tunnitöö hinne 1 suulise vastamise hinne 1 iseseisva töö hinne 2 koduse töö hinne

vadin
Download Presentation

Arvutiõpetus 11A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Arvutiõpetus 11A Siim Luha siim@21k.ee 2014/2015

  2. Teemad • Programmeerimine (teoreetiline pool) • Arvusüsteemid • HTML, CSS, JS • HTTP • PHP • MySQL

  3. Hindamine • Kursuse jooksul vähemalt: • 1 tunnitöö hinne • 1 suulise vastamise hinne • 1 iseseisva töö hinne • 2 koduse töö hinne • mitu tunnikontrollihinnet • 2 kontrolltöö hinne

  4. 5+ ≥ 100% 5 ≥ 93% 5- ≥ 90% 4+ ≥ 85% 4 ≥ 80% 4- ≥ 75% 3+ ≥ 70% 3 ≥ 62% 3- ≥ 50% 2 ≥ 25% 1 > 0% x = 0% Hinded

  5. Hindamise põhimõtted • Kõik hinded peavad eKoolis olemas olema • Tegemata töö: x • 10 päeva pärast: x => 1* • <3- hinnete järele vastamine 10 päeva jooksul alates hinde eKoolis teatavaks-tegemisele järgnevast päevast (õpetaja haiguse korral kauem) 2 konsultatsiooni aja jooksul

  6. Järele vastamine • Järele tuleb vastata kontrolltööde ja tunnikontrollide hindeid • Järele ei saa vastata iseseisva töö, tunnitöö ega suulise vastamise hindeid • Hinneteseisu heaolu eest vastutab ja tähtaegadest peab kinni õpilane ise!

  7. Õpiabi • Kes otsustab kursuse hinde 2 saada, saab veeta mõnusaid õdusaid suvepäevi konsultatsioonis  • Konsultatsiooni võib häbenemata tulla ka siis kui tunnis midagi arusaamatuks jäi!

  8. ePost • siim@21k.ee • Koolimeil: http://mail.21k.ee • Teema: [11a2] Perekonnanimi Töönimi • Failid: 11a2_Perekonnanimi_Töönimi.laiend

  9. Materjalid ja ülesanded: http://staff.21k.ee/siim/14-15/11A

More Related