Viljelijä gallup: maatalouden kosteikot - PowerPoint PPT Presentation

uta
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viljelijä gallup: maatalouden kosteikot PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viljelijä gallup: maatalouden kosteikot

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Viljelijä gallup: maatalouden kosteikot
132 Views
Download Presentation

Viljelijä gallup: maatalouden kosteikot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Viljelijä gallup: maatalouden kosteikot S

 2. Tutkimuksen toteutus Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

 3. Valtaosalle maanviljelijöistä maatalouskosteikon käsite oli jo ennalta tuttu

 4. Jo perustettuja maatalouskosteikkoja löytyi lähes joka kymmenenneltä vastaajalta

 5. Vain reilu kolmannes vastaajista oli sitä mieltä että viljelijä saa kosteikoista ja niiden perustamisesta riittävästi tietoa

 6. Vastanneista yli kolmasosan mielestä tieto kemiallisten menetelmien vaikutuksista lisää kosteikkojen perustamisen houkuttelevuutta

 7. Neljäsosa kaikista vastaajista olisi valmis ottamaan kemiallisen käsittelyn käyttöön omilla maillaan, jo ennestään kosteikkoja perustaneista lähes 40 %

 8. Yli kaksi viidesosaa vastaajista olisi valmis ottamaan osaa aktiivisten menetelmien käyttöä koskevaan koulutukseen

 9. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä ettei heidän tilaltaan tule liukoisen fosforin päästöjä/valumia

 10. Lisää tietoa liukoisesta fosforista haluaisi jopa 60 % vastaajista, kosteikkoja jo perustaneiden ja niille maillaan sopivia paikkoja tietävien joukossa lisätietoa kaipaa kolme neljästä vastaajasta

 11. Hieman yli neljäsosa vastaajista olisi valmis osallistumaan aktiivisten menetelmien aiheuttamiin kustannuksiin myös omalla rahalla

 12. Aktiivisen menetelmän toteutukseen omalla rahalla vuotuisen summan mediaaniarvo on noin 300 € niiden vastaajien osalta, jotka olivat valmiita laittamaan omaakin rahaa menetelmään

 13. Yli puolet vastaajista olisi valmis käyttämään omaa työaikaa aktiivisen menetelmän toteuttamiseen vaadittaviin käytännön töihin

 14. Niistä jotka olivat valmiita laittamaan omaa työaikaa menetemiin, omaa työaikaa oltaisiin valmiita käyttämään keskimäärin noin kahden työpäivän verran

 15. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta pitäisi aktiivisten menetelmien käyttöä ympäristönäkökulmasta tukikelpoisena investointina

 16. Jopa 78 % vastaajista antoi suostumuksensa jatkossa tapahtuviin maatalouden ympäristöasioita koskeviin yhteydenottoihin

 17. Luonnontilaisten kosteikkojen kuivatus ei saa juurikaan kannatusta vastaajien joukossa, 59 % on sitä mieltä että kuivatus tulisi lopettaa

 18. Yhteenveto kysymysten tuloksista