zapasy w logistyce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAPASY W LOGISTYCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAPASY W LOGISTYCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ZAPASY W LOGISTYCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

ZAPASY W LOGISTYCE. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI opracowanie Dr Wojciech M. BANASIEWICZ. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. TEZA:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZAPASY W LOGISTYCE' - ursa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zapasy w logistyce

ZAPASY W LOGISTYCE

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

opracowanie

Dr Wojciech M. BANASIEWICZ

zarz dzanie zapasami
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

TEZA:

Rozwój koncepcji just-in-time, MRP, MRP II, DRP, wraz z podkre-śleniem potrzeby partnerskiej współpracy z dostawcami, skracania czasu re-alizacji dostaw oraz eliminacji zapasów, bądź obniżenia (optymalizacji) ich poziomu, wywołał zmiany w zarządzaniu zapasami.

Nie zmienia to jednak faktu, że nadal każde przedsiębiorstwo utrzy-muje zapasy (bezpieczeństwa) różnego rodzaju i w związku z tym nie zmalało znaczenie ekonomiki zapasów i metod zarządzania zapasami.

zarz dzanie zapasami definicje
ZARZĄDZANIE ZAPASAMIdefinicje

Zapasy to (w uproszczeniu):

wartość lub ilość surowców, komponentów, dóbr użytkowych, półproduktów i wyrobów gotowych, które są przechowywane lub składowane w celu zużycia w razie zaistnienia takiej potrzeby.

zarz dzanie zapasami definicje1
ZARZĄDZANIE ZAPASAMIdefinicje

Zarządzanie zapasami odnosi się do:

metod umożliwiających utrzymywanie zapasów surowców, części, półproduktów lub wyrobów gotowych w ilości pozwalającej zapewnić maksymalny poziom obsługi klienta przy minimalnych kosztach.

zarz dzanie zapasami definicje2
ZARZĄDZANIE ZAPASAMIdefinicje

Według H.K. Compton’a i D. Jessop’a zapasy to *:

„zbiór wszystkich materiałów, dóbr i usług wykorzystywanych w przedsiębiorstwie niezależnie od tego, czy zostały one zakupione na zewnątrz, dostarczone z innnego oddziału przedsiębiorstwa, czy wyprodukowane na miejscu”.

[*] H.K. Compton, D. Jessop, Dictionary of Purchasing and Supply Management, Pitman, London 1989, s.135

zarz dzanie zapasami klasyfikacja
ZARZĄDZANIE ZAPASAMIklasyfikacja

Np. w przedsiębiorstwie produkcyjnym:

 • Surowce,
 • Komponenty i podzespoły,
 • Wyroby gotowe,
 • Dobra użytkowe

Z punktu widzenia wykorzystania zapasów w całym łańcuchu dostaw można je podzielić na:

 • Zapasy podstawowe (surowce, komponenty i podzespoły oraz półprodukty i wyroby gotowe);
 • Zapasy pomocnicze (wszelkiego rodzaju produkty potrzebne w przedsiębiorstwie);
zarz dzanie zapasami cele
ZARZĄDZANIE ZAPASAMIcele

Do celów zarządzania zapasami należą:

 • Zapewnienie wymaganego poziomu obsługi kli-entów wewnętrznych i zewnętrznych z uwzględ-nieniem jakości i stosunku do całości (odsetka) zrealizowanych zamówień;
 • Monitorowanie bieżącego i przyszłego zapotrze-bowania na wszystkie dobra konieczne dla unik-nięcia nadwyżek oraz wąskich gardeł w produkcji;
 • Minimalizowanie kosztów poprzez zmniejszanie różnorodności zapasów, ustalanie ekonomicz-nych wielkości zamawianych partii i analizowanie kosztów tworzenia i utrzymywania zapasów.
zarz dzanie zapasami cele1
ZARZĄDZANIE ZAPASAMIcele

Do najważniejszych czynników determinujących właściwą wielkość zapasów przedsiębiorstwa należą:

 • Popyt na wyrób gotowy, w którego skład wchodzą zakupione dobra zaopatrzeniowe;
 • Polityka zapasów w przedsiębiorstwie;
 • Stosowane metody produkcji:

- produkcja jednostkowa,

- podukcja seryjna,

- montaż lub obróbka;

 • Rodzaj popytu na daną pozycję zapasów:

- niezależny

- zależny;

 • Poziom obsługi klienta, tj. wymagany stopień dostępności z zapasu (straty w wyniku opóźnień w produkcji, szpitale).

liczba przypadków zaspokojenia popytu na dany produkt

Dostępność =

liczba przypadków zgłoszenia popytu na dany produkt

zarz dzanie zapasami popyt niezale ny i zale ny
ZARZĄDZANIE ZAPASAMIpopyt niezależny i zależny

Popyt może być niezależny i zależny.

 • Popyt niezależny (pierwotny) powstaje poza przed-siębiorstwem tj. na rynku, a więc determinują go warunki rynkowe, a nie decyzje dotyczące produkcji.

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych całkowicie niezależny popyt charakteryzuje jedynie wyroby gotowe (produkty końcowe sprzedawane klientowi). Popyt niezależny można jedynie prognozować. Mimo że waha się on pod wpływem przypadkowych zdarzeń na rynku, jest zwykle ciągły i daje się określić.

 • Popyt zależny (wtórny) - to potrzeby materiałowe przedsiębiorstwa wynikające z konieczności wytworzenia wyrobów gotowych i ich części zamiennych.

Popyt ten można zaplanować, a z powodu „harmonogramowania produkcji” seryjnej jest zwykle nieciągły i nieregularny.

zarz dzanie zapasami koszty zapas w
ZARZĄDZANIE ZAPASAMIkoszty zapasów

W zarządzaniu zapasami bardzo ważne są koszty tworzenia i utrzymywania zapasów, a także koszty wyczerpania zapasów.

Koszty tworzenia zapasów (koszty zamawiania). Wysokość kosztów związanych ze złożeniem zamówienia jest niezależna od jego wielkości. Na koszty te składają się:

 • koszty wstępne

(np. k. przygotowania zgłoszenia zapotrzebowania, wyboru dostawcy, negocjacji itp.);

 • koszty złożenia zamówienia

(np. k. przygotowania zamówienia, materiałów biurowych, wysyłki zamówienia itp.);

 • Koszty ponoszone po złożeniu zamówienia

(np. k. realizacji zamówienia, przyjęcia dostarczanych dóbr na stan, manipulacja materiałami, badań kontrolnych, potwierdzania faktur i realizacji wskazanych na nich należności itp.).

 • W praktyce trudno jest ustalić względnie jednoznaczne stanowisko w kwestii tworzenia zapasów dlatego, że różnią się one w zależności od:
 • złożoności zamówienia i stażu pracy pracowników za nie odpowiedzialnych,
 • - sposobu przygotowania amówienia (ręcznie czy komputerowo)
zarz dzanie zapasami koszty zapas w 2
ZARZĄDZANIE ZAPASAMIkoszty zapasów (2)

Koszty utrzymywania zapasów to całość kosztów ponoszonych wskutek istnienia zapasów w przedsiębiorstwie. Na koszty te składają się:

1) Koszty proporcjonalne do wartości zapasu:

 • Koszty kapitału (finansowania), np. k. odsetek od kapitału zamrożonego w zapasach;
 • Koszty ubezpieczenia,
 • Utrata wartości zapasów w wyniku ich zepsucia się oraz kradzieży (podkradanie).

2) Koszty proporcjonalne w stosunku do fizycznych właściwości zapasów:

 • Koszty składowania, k. przestrzeni magazynowej, opłaty magazynowe, opłaty za energię i ogrzewanie.
 • Koszty pracy związane z czynnościami manipulacyjnymi i kontrolnymi,
 • Koszty biurowe związane z opracowaniem dokumentacji i prowadzeniem ewidencji magazynowej.
zarz dzanie zapasami koszty zapas w 3
ZARZĄDZANIE ZAPASAMIkoszty zapasów (3)

Koszty wyczerpania zapasów – można tylko ustalić koszty pośrednie tj.:

 Straty wynikające ze zmniejszenia wolumenu produkcji;

 K. spowodowane przestojami i zwyżkę kosztów wynikającą z rozłożenia ogólnych kosztów stałych na zmniejszony volumen produkcji;

 K. działań podjętych w celu uzupełnienia zapasów, np. k. zakupu dóbr od podmiotu utrzymującego ich zapas po wyższej cenie,

k. pozyskania materiałów substytucyjnych;

 Utratę reputacji u klientów spowodowaną brakiem zdolności do realizacji dostaw lub opóźnieniem dostawy

Koszty wyczerpania zapasów są często ukryte w kosztach ogólnych.

Są one trudne do oszacowania lub uwzględnienia w modelach zapasów.

zarz dzanie zapasami metoda abc
ZARZĄDZANIE ZAPASAMImetoda ABC

W praktyce logistycznej reguła 80/20 stała się pod-stawą analizy zapasów i na jej bazie stworzono metodykę szeroko stosowanej analizy ABC, która dzieli zapasy pod kątem wartości (zaznaczono także na rysunku). Skoro 20% pozycji asortyment-owych pozostających w zapasie stanowi 80% całko-witej wartości zapasu, to su-geruje odmienne podejście do sterowania zapasem tych 20% pozycji, do procesu wyboru dostawców oraz do obsługi dostaw.

Udział wartości [%]

udział dóbr [ %]

slide14

Model stałej wielkości zamówienia przy znanym (określonym) popycie

Ilość Q

Poziom zapasów

Punkt ponownego składania zamówienia

Czas T

koszty utrzymywania zapas w
Koszty utrzymywania zapasów

Koszty roczne K

Wielkość zamówienia Q