wsparcie dla matek powracaj cych na rynek pracy oferowane przez europejski fundusz spo eczny n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek – najlepsza inwestycja. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan prezentacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny' - urielle-gould


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wsparcie dla matek powracaj cych na rynek pracy oferowane przez europejski fundusz spo eczny
Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek – najlepsza inwestycja

Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

plan prezentacji
Plan prezentacji

1. Rola WUP w Olsztynie we wdrażaniu PO KL w regionie

2. Działanie 6.1 PO KL – IPD, szkolenia, staże

3. Przykłady projektów kierowanych do matek powracających na rynek pracy

4. Działanie 6.2 PO KL – projekty dotacyjne

rola wup we wdra aniu po kl
Rola WUP we wdrażaniu PO KL

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

- Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

dzia anie 6 1 po kl
Działanie 6.1 PO KL

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Celem Działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

poddzia anie 6 1 1 wsparcie os b pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Wsparcie oferowane w ramach projektów:

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;

Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;

Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;

poddzia anie 6 1 1 wsparcie os b pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy c d
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (c.d)‏

Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,

Staże/praktyki zawodowe,

Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

6 1 1 po kl grupy docelowe czyli kto mo e skorzysta ze wsparcia
6.1.1 PO KL - grupy docelowe, czyli kto może skorzystać ze wsparcia

Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:

osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat;

kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);

osoby do 25 roku życia;

6 1 1 po kl grupy docelowe czyli kto mo e skorzysta ze wsparcia c d
6.1.1 PO KL - grupy docelowe, czyli kto może skorzystać ze wsparcia (c.d)‏

osoby niepełnosprawne;

osoby po 45 roku życia;

osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą).

global training centre z warszawy mama wraca do pracy
Global Training Centre z Warszawy – Mama wraca do pracy

Grupę docelową projektu stanowiły kobiety bezrobotne i nieaktywne zawodowo (mamy powracające do pracy po wychowaniu dziecka).

Projekt przewidywał przeprowadzenie: kursów z języka angielskiego, szkoleń komputerowych, kursów zawodowych z dziedziny techniki sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz obsługi kas fiskalnych.

Dodatkowo każda uczestniczka projektu miała możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego, wsparcia psychologiczno – doradczego, a także warsztatów kompetencji kluczowych.

zdz z bia egostoku r wne na rynku pracy aktywizacja zawodowa kobiet
ZDZ z Białegostoku – Równe na rynku pracy – aktywizacja zawodowa kobiet

Projekt był skierowany przede wszystkim do kobiet nieaktywnych zawodowo, po raz pierwszy wchodzących lub powracających na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Przewidywał wsparcie 133 kobiet bezrobotnych oraz 57 kobiet nieaktywnych zawodowo.

Projekt oferował bezpłatne szkolenia podstawowe (każda z uczestniczek mogła brać udział w jednym szkoleniu podstawowym) o następującej tematyce:

Opiekunka dziecięca,

Opiekunka osób starszych,

Opiekunka/asystentka osób starszych i niepełnosprawnych,

Organizacja przyjęć i usług gastronomicznych,

Sekretarka,

Doskonalący we fryzjerstwie,

Pracownik administracyjno – biurowy,

Rachunkowość,

ECDL,

Specjalista ds. kadr i płac.

plac wka kszta cenia zawodowego katarzyna zacharska ca ka kobiety nowy zaw d nowe szanse
Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-CałkaKobiety – nowy zawód-nowe szanse

Projekt był skierowany do 40 kobiet o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo, zarówno zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, które pochodzą z terenów wiejskich, jak i miejskich.

Grupę docelową stanowiły kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci, w szczególności kobiety samotnie wychowujące dzieci.

Projekt z założenia służył wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy bez względu na ich wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. W ramach projektu zrealizowano dwa szkolenia pt. ,,Kucharki” oraz ,,Kelnerki-Barmanki”.

dzia anie 6 2 po kl
Działanie 6.2 PO KL

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

6 2 po kl formy wsparcia
6.2 PO KL – formy wsparcia

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):

doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);

6 2 po kl formy wsparcia c d
6.2 PO KL – formy wsparcia (c.d)‏

wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

6 2 po kl grupy docelowe czyli kto mo e skorzysta ze wsparcia
6.2 PO KL – grupy docelowe, czyli kto może skorzystać ze wsparcia

osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności:

kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);

osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat;

6 2 po kl grupy docelowe czyli kto mo e skorzysta ze wsparcia c d
6.2 PO KL – grupy docelowe, czyli kto może skorzystać ze wsparcia (c.d)‏

osoby do 25 r. ż.;

osoby niepełnosprawne;

osoby powyżej 45 r. ż.;

osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub zwierzęcą.

slide17
Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

poniedziałek godz. 8:00 – 16:00

wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30

Punkt Informacyjny EFS

tel. 89 522 79 55/65

www.up.gov.pl/pokl

Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego