ret m y ntem ve tekn kler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

play fullscreen
1 / 139
Download Presentation

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation

urbano
2796 Views
Download Presentation

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 2. ÖĞRETİMDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER

 3. ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 4. ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Bilimsel bilgi, Problem çözme becerisi Düşüncelerinianlatabilme, Hatırlama, Yargılama, Karar verme, Yaratıcı düşünme Organize görüş, dinleme, not alma Üst düzeybilişselbeceriler Yaparak - yaşayarak Öğrenme Temelli Yaparak - yaşayarak Öğrenme Temelli İşiterek ve Söyleyerek Öğrenme Temelli İşiterek Öğrenme Temelli Öğrenci Merkezli Öğrenci Merkezli Öğretmen – Öğrenci Merkezli Öğretmen Merkezli Gösterip Yaptırma Örnek Olay Soru - Cevap Problem Çözme Tartışma Anlatım Laboratuar Proje Öğretmen Öğrenci Merkezli Öğrenci Merkezli Öğrenci Merkezli Öğrenci Merkezli İşiterek-Söyleyerek Öğrenme Temelli Yaparak - yaşayarak Öğrenme Temelli Yaparak - yaşayarak Öğrenme Temelli Görerek, İşiterek ve Söyleyerek Öğrenme Temelli Demokratik tutum, Dil gelişimi Yorum,becerileri Pratik deneyim, Karar almabecerisi Problem çözme,Etkili dinleme vekarar verme İşlem standartları Örnek Olay Öğretmen belirler, tek çözüm bulunmaya çalışılır, öğretmen tamamen etkin Problem Çözme Öğretmen ve öğrenciler belirler, farklı çözümler üretilmeye çalışılır, öğretmen rehber Proje Öğretmen konuyu verir, öğrenci seçer, sorun çözülüp ürün sunulur,öğretmen rehber Bilişsel Alan Sınıflama Yöntemine Göre Kullanılabilecek Soru Tipleri Anlatım Teknikleri Tartışma Teknikleri Problem Çözmenin Basamakları Proje Yönteminin Aşamaları • Bilişsel Bellek Soruları • Çağrışım ve Hatırlama Düzeyi • Birleştirme Soruları • Düşünceleri birleştirici ve birbirine yakınlaştırıcı • Genişletme Soruları • Tahmin Etme Düzeyi • Değerlendirme Soruları • İçsel Düşünce ve Mevcut Bilgileri Organize Etme • Açık Oturum • Vızıltı • Philips • Buzzy • Fikir Taraması • Çalıştay • Çember • Akvaryum • Büyük Grup • Küçük Grup • Panel • Zıt Panel • Sempozyum • Kollegyum • Münazara • Beyin Fırtınası • Görüş Geliştirme • Forum • Problemi Hissetme / Farkına Varma • Problemi Tanımlama • Problemle İlgili Bilgi Toplama • Hipotezler (Denenceler) Üretme • Veri Toplama • Hipotezleri Test Etme (Çözüm Yollarının Denenmesi) • Problemin Çözülmesi / Sonuca Ulaşma • Amacın Belirlenmesi • Ölçütlerin Belirlenmesi • Planlama • Araştırma ve Eylem • Proje Sunumu İçin Hazırlık • Ürün ve Sunumu • Değerlendirme • Düz Anlatım (Takrir) • Sunu • Konferans • Nutuk • Demeç

 5. 1- ANLATIM (ANLATMA) ANLATMA (ANLATIM) Öğretmenin olay,olgu ve ilkeleri sözel olarak sunduğu,daha çok sunuş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılan bir tetkiktir.Soyut Kavramların aktarılmasında etkilidir..Daha çok dersin başlangıç ve bitiş kısımlarında öğrencilere ortak altyapı oluşturmada kullanılır.Öğrencilerin pasif olduğu,öğretmen merkezli bir yöntemdir.İşiterek öğrenme temellidir. Aynı anda çok sayıda öğrenciye bilgi aktarıldığı için ekonomiktir. Not alma becerisini ve dinleme alışkanlığını kazandırır. Laf saltasını önlemek için planlama iyi yapılmalıdır. Anlaşılması güç konuların tekrarlanmasında kullanılır. Telkin yapmada ve fikir empoze etmede en etkili yöntemdir. Mizahtan yararlanmalı, dikkat tazeleyici önlemler alınmalıdır. Anlatım süresi iyi ayarlanmalı, beden dili ve ses tonu etkili kullanmalıdır.

 6. 1- ANLATIM (ANLATMA) • Sınırlılıkları • Öğrencilerin öğretmenle fikir alışverişi yapma şansı yoktur. • Ezbere teşvik eder. Sadece bilgi düzeyindeki hedef davranışların kazanılmasında etkilidir. • Derli toplu yapılmazsa; öğretmen ortama hakim olmazsa hedeften sapılır, konu dağılır. • İyi anlaşılmayan noktalar açığa çıkarılamaz. • Bireysel farklılıkları dikkate almaz. • Dönüt-düzeltme yapmak için uygun değildir, her zaman yapılamayabilir. • İşiterek öğrenme güçlüğü çekenler için uygun değildir.

 7. Anlatım ve sunuş stratejisi çoğu zaman aynı kavrammış gibi algılanır. Anlatım, bilgilerin sözel sembollerle ifade edildiği bir yöntemdir. Sunuş stratejisi ise anlatımda içine almakla beraber araç-gereç ve kavram haritalarının da kullanılabildiği, farklı teknikleri de içeren bir stratejidir. BUNU DA BİL!

 8. SUNU (BRİFİNG) Farklı konularda bir üst kurula veya yöneticiye kısa, öz ve doğru bilgiler vermek amacıyla kullanılan bir sözel iletişim türüdür. Bilgiler sunulurken eğitim teknolojisi araç-gereçlerinden faydalanılır. KONFERANS Sanatsal, bilimsel-toplumsal, eğitsel konularda uzmanlarca açıklama yapmak amacıyla yapılan bir konuşma türüdür. Konferanslarda bilişsel yön ağır basar. Amaç; dinleyicilere bilgi vermektir. SÖYLEV (NUTUK) Herhangi bir konuda, duygusal yönü baskın ve dinleyicileri coşturmak için yapılan bir konuşma türüdür. Örnek: Atatürk’ün 10.Yıl Nutku DEMEÇ Genelde yetkili makam ya da kişilerin basın yayın organlarına verdikleri kısa açıklamalardır. DÜZ ANLATIM Öğretmenin herhangi bir konuda öğrencilere bilgi aktarmasını içeren geleneksel öğretim tekniğidir.

 9. KPSS 2012 Coğrafya öğretmeni öğrencilerin dikkatini, haritalarda renklerin kullanımıyla ilgili anlattığı bir örnek olayla çektikten sonra kısa bir tartışma yaptırır. Harita bilgisini düz anlatım yöntemini kullanarak anlatır. Anlatımı desteklemek için tahtanın bir kenarına astığı haritayı ve sunum olarak yansıttığı belgeseli eş zamanlı kullanmaya başlar. Öğretmenin bu uygulamada yaptıklarından hangisi yanlıştır? A) Dikkat çekmede örnek olay kullanması B) Düz anlatım sırasında materyal kullanması C) Anlatımı desteklemeye çalışması D) Aynı anda birden fazla materyal kullanması E) Örnek olaydan sonra tartışma yaptırması CEVAP: D

 10. 2- TARTIŞMA • Bir konu ya da problemle ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yönlendirmek, anlaşılması güç olan konuları açıklamak verilen bilgileri pekiştirmek amacı ile kullanılan bir yöntemdir. • Tartışma yöntemi öğrenci merkezli bir sınıf ortamının oluştuğu, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebildiklerini, düşünme, eleştirme, başkalarının görüşlerine saygı duyma(demokratik tutum),iletişim kurma becerilerini geliştiren yöntemdir. • Bu yöntem kullanılması öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir. Çünkü öğrendikleri ni konuşarak uygulamaya dönüştüren öğrenciler daha kalıcı bir öğrenme elde ederler.

 11. 2- TARTIŞMA • Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılabilir. • Öğrenci merkezlidir. • Etkileşim önemlidir. Öğrenci öğretmenden öğretmen öğrenciden etkilenir. • Temel bilgiye sahip olunmalıdır • Anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarmak ve bilgiyi pekiştirmek için kullanılır. • Rahat bir ortam oluşturulması önemlidir. • Tartışmanın bilimsel olmasına dikkat edilmelidir. • Işiterek ve söyleyerek öğrenme temellidir. • Şakalar ve diğer öğretmen müdahaleleri ortamın gerilmesini engeller • Merkezde olan öğrencidir. • Arkadaşlarının görüşlerine saygı duymayı öğretir. (demokratik tutum)

 12. 2- TARTIŞMA Büyük Grup Tartışması:Tüm sınıfın katıldığı ,tüm sınıfın etkin olarak öğrenme sürecine katılmasına olanak sağlayan yöntemdir.Tek başına kullanılabileceği gibi diğer yöntemlerle de kullanılabilir. Küçük Grup Tartışması:Büyük grupların küçük gruplara bölünmesi ile oluşturulur Vızıltı grubu olarak ta adlandırılabilir. Panel:Küçük bir grubun belli bir konuyu izleyicilerin karşısında tartıştıkları bir tekniktir.

 13. 2- TARTIŞMA Zıt Panel:Konuları tekrar etme gözden geçirme amacı ile kullanılan bir tekniktir. Sempozyum:Bir konu ile ilgili iki ya da daha fazla kişinin katıldığı grup tartışma tekniğidir. Sempozyuma katılan konuşmacılar konularına hâkim olmalıdır. Oturumlar şeklinde gerçekleşir. Bildiri ya da tebliğ sunulur. Resmi bir havada gerçekleşir. Bilimsellik son derece önemlidir.

 14. 2- TARTIŞMA Kollegyum:Panele oldukça benzeyen ancak paneldekinin aksine 2 farklı panel grubunun yer aldığı tekniktir. Birinci grup uzmanlardan ikinci grup ise öğrencilerden oluşur. Öğrenci grubu konuyu sunar ve uzman gruba sorularını yöneltir. Münazara:İki farklı düşünceyi savunan grubun diğer öğrenciler karşısında konuyu savunmalarına dayalı olarak uygulanan tekniktir.

 15. 2- TARTIŞMA Beyin Fırtınası: Eleştiri ve yargılama olmaksızın bir konu üzerinde düşüncelerin söylenmesine, yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkarılmasına yarayan bir tekniktir. (Öğretim Teknikleri ünitesinde detaylı olarak verilmiştir.) Görüş Geliştirme Tekniği: Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde kullanılan bir tartışma tekniğidir. (Öğretim Teknikleri ünitesinde detaylı olarak verilmiştir.)

 16. 2- TARTIŞMA Forum: Değişik görüşlere sahip iki ya da daha fazla konuşmacının belli bir konuda geniş bir kitleye uzman bilgisi aktarması ve daha sonrada dinleyicilerden gelecek sorulara cevap vermesidir. Açık Oturum: 3-5 kişilik bir grubun bir başkan yönetiminde belli konularda fikri ve görüşlerini sırayla dinleyicilere aktardıkları tekniktir.

 17. ÖYT 2- TARTIŞMA Vızıltı Grupları: Vızıltı grupları çeşitli şekillerde oluşturulur. Örneğin vızıltı 22’de iki öğrenci bir konu üzerinde ikişer dakika konuşur.Vızıltı 66’da ise,altı öğrenci aynı konu üzerinde altışar dakika tartışır. Vızıltı gruplarında önemli olan belli bir öğrencinin belirli bir süre bir konu üzerinde tartışması ve sonunda varılan kararların açıklanmasıdır. Bu tür grup tartışması 4’le 36 dakika arasında sürebileceği için vızıltı gruplarına “kısa süreli tartışma grupları” da denilmektedir. Philips Grupları: Fikir üretme gruplarıdır. İspat ve proje çalışmaları gerçekleştirirler. Buzzy Grupları: Fikir çürütme gruplarıdır. Philips gruplarının ürettikleri yeni proje ve fikirleri çürütmeye çalışırlar. Fikir Taraması: Kısa süreli tartışma grupları türünden olan fikir taramasında 4-9 kişiden oluşan gruplarda belli bir konu üzerinde 5- 10 dakika konuşulur. Burada önemli olan husus yaratıcı düşünce ve soruna değişik çözümler getirmedir.

 18. ÖYT 2- TARTIŞMA Brifing: Resmi ya da özel kurumlarda yöneticilere yada dinleyicilere kurum ve işletme ile ilgili verdikleri özel bilgi sunumudur. Workshop (Çalıştay yönetimi): Küçük bir grubun belli bir yerde kısa bir sürede toplanarak belli konular üzerinde çalışarak, tartışarak problemlere çözüm ürettikleri veya ortak karar aldıkları bir tekniktir.

 19. ÖYT 2- TARTIŞMA Brifing: Resmi ya da özel kurumlarda yöneticilere yada dinleyicilere kurum ve işletme ile ilgili verdikleri özel bilgi sunumudur. Workshop (Çalıştay yönetimi): Küçük bir grubun belli bir yerde kısa bir sürede toplanarak belli konular üzerinde çalışarak, tartışarak problemlere çözüm ürettikleri veya ortak karar aldıkları bir tekniktir. Argümantasyon becerisini gerektirir.

 20. KPSS ÖYT ARGÜMANTASYON: Bir fikri, bir hipoteziveya bir düşünceyi deliller   ve ispatlar kullanarak savunma ve açıklamaya çalışmadır. Bu   açıklamalarda kullanılan ispat ve deliller ise argümanlardır. Örneğin;   “Çevre kirliliğinde en önemli etmen atık malzemelerdir.”görüşünü WHO   (Dünya Sağlık Örgütü)’nün verilerine dayandırmak argümantasyon becerisi   geliştirecektir. Argümantasyon ise eleştirel düşünce ile yakından   ilişkilidir. BUNU DA BİL!

 21. ÖYT 2- TARTIŞMA Çember: Bir başkan, bir sekreter ve bir süre ayarlayıcısı belirlendikten sonra herkese 1 dakika süre verilerek çember şeklinde oturtulmuş 15 kişinin sırayla söz alması esasına dayanır. Akvaryum: Çember tekniğinin iç içe iki çemberle uygulanmasıdır. İçteki çemberdekiler tartışır, dıştakiler onları izler. Zaman zaman dıştakiler içtekilere soru da sorar. Bu teknik dıştaki öğrencilerle içtekilerin yer değiştirmesine de olanak tanır.

 22. Bir grubun samimi havada derinlemesine bilgi verdikten sonra dinleyicilerin sorunlarını yanıtlaması paneldir. Sadece soru sorulan kısmı sorulacak olursa bu forumdur. Bazı kaynaklara göre ise kollegyum ile zıt panel aynı şeydir. Aslında ortak noktalar çoktur. Her ikisinde de iki grup vardır. Kollegyumda sınıfın önündeki gruplardan biri öğrencilerden diğeri uzmanlardan oluşur, öğrencilerden oluşan grup uzmanlardan oluşan gruba soru sorar. Zıt panelde sınıf ikiye ayrılır.Bir grup soru sorar diğeri yanıt verir. BUNU DA BİL!

 23. ÖYT 3- SORU - CEVAP • Soru – cevap yöntemi; • Öğrencilerin bildiklerini ve bilmediklerini ortaya çıkarmak, • Düşünme ve konuşma alışkanlığı kazandırmak, Karşılıklı etkileşim sürecini başlatmak, • Öğrencilerin derse katılımı sağlamak, • Önemli olan noktayı vurgulamak, • Pekiştireç vermek, • Konuyu tekrar etmek ve • Anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarmak için kullanılır. • Dikkat Edilmesi Gerekenler • Soru öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalı • Herkesin cevabı bulmak için düşünebilmesi sağlanmalı, daha sonra cevaplayacak kişi seçilmeli. • Gönüllü öğrencilere öncelik verilmeli, sorular tüm sınıfa adil bir şekilde yöneltilmeli. • Doğru cevapların verilebilmesi için ipuçları kullanılmalı, doğru cevaplar pekiştirilmelidir. • Sorular açık,net ve anlaşılır olmalı.Bir defada bir soru sorulmalı ve sorular mantıklı bir sıra ile sorulmalıdır.

 24. ÖYT 3- SORU - CEVAP Bilişsel Alan Sınıflama Yöntemine Göre Kullanılabilecek Soru Tipleri Bilişsel Bellek Soruları: En alt düşünce düzeyinde çağrışım ve hatırlama ile sınırlı olan sorulardır. Örnek: Hayvancılığın en yoğun olduğu bölge hangisidir? Birleştirme Soruları: Kişinin düşüncelerini birleştirici ya da birbirine yakınlaştırıcı nitelikte sorular içerir. Örnek: Yunanistan ve Türk kültürlerinin benzer ve farklı olan özelliklerini karşılaştırın. Genişletme Soruları: Tahmin etme etkinliklerini içeren, genelde öğrencileri düşünmeye zorlayarak cevap vermede özgürlük tanıyan soru tipidir. Örnek: Ülkemizin istihdamla ilgili sorunları hangileridir? Değerlendirme Soruları: Kişisel düşüncelerin ortaya konmasını sağlayan öğrencileri içsel düşünce ve mevcut bilgilerini organize etme doğrultusunda zorlayan soru tipidir. Örnek: Küresel ısınmanın zararlı etkilerini sizce nasıl azaltabiliriz?

 25. ÖYT Bu yöntemin sözlü sınavlarla hiçbir ilişkisi yoktur . Birinde amaç değerlendirme diğerinde ise düşündürmektir. BUNU DA BİL!

 26. ÖYT 4- ÖRNEK OLAY Örnek olay yöntemi, yaşamda karşılaşılmış ya da karşılaşılması olası sorun niteliğindeki olaylara öğrencilerin katılımı ile çözüm yolları arayarak gerçekleşir. Kullanımı Örnek olay, gerçek yaşamda karşılaşılan bir olay, durum ya da konunun içindeki problemlerin sınıf ortamında tartışarak çözülmesi yoluyla öğrenimin sağlanması ve problem çözme becerisinin kazandırılmasında kullanılır. Öğrencilere bir konuyu ya da beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Böylelikle önceki öğrencilerin transferi de sağlanır.Bu yöntem, daha çok buluş yoluyla öğretmede ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Öğrencilerin ya da öğretmenin belirledikleri, dersin hedeflerine hizmet eden örnek olay, bütün sınıfın katılımı ile incelenebileceği gibi; sınıf, küçük gruplara ayrılarak her gruba farklı ya da aynı örnek olay, çalışma konusu olarak verilebilir.

 27. ÖYT 4- ÖRNEK OLAY • Bütün sınıf ya da küçük gruplar olarak çalışmaya başlamadan önce, olayın herkes tarafından doğru anlaşılması sağlanmalıdır. Olayın nedeni, nasıl olduğu ve sonuçları tartışılmalı, daha sonra alternatif çözüm önerileri üzerinde durulmalıdır. • Sınıf mevcudunun fazla olmadığı durumlarda bütün sınıfın katılımı ile yapılacak örnek olay incelemesinde; • Örnek olay yazılı olarak öğrencilere sunulur. Öğrencilere çoğaltılmış materyal olarak verebileceği gibi,tepegöz ya da data show ile öğrencilerin görmeleri sağlanır. • Öğrencilerin soruları varsa yanıtlanır. • Yönlendirici sorular sorulur. • Alternatif çözümleri üretilir. • Yeni çözüm önerileri dikkate alınarak örnek olayın öğrenciler tarafından yeniden yazılması istenir. • Tek çözüm yolu olan olaylar sınıfa getirilmelidir. Çünkü öğrencilerden alternatif çözümler üretmesi beklenir. Örnek olay öğretmen tarafından sınıfa getirilebileceği gibi, öğrencilerin çevrelerinde yaptıkları gözlemler sonucunda da düzenlenebilir.

 28. ÖYT 4- ÖRNEK OLAY • Özellikleri • Öğrenci merkezlidir. • Öğrenciler, öğrendikleri bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir durumda kullanma ve uygulama şansı bulurlar. • Bir problem çözmeyi öğretir(Bir sorunu çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı öğretir.) • Görerek, işiterek ve söyleyerek öğrenmeye olanak tanır. • Yararları • Öğrencilerin konuyla ilgili olarak bilgileri uygulamada kullanabilme yeterliliği geliştirmelerini sağlar. • Öğrencilerde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerisi gelişir. • Öğrencilerin çevrelerinde süregelen olaylara karşı duyarlılıkları da gelişir. • Öğrencilere öğrendiklerini kullanma ve bir problemi çözmeyi öğretir.

 29. ÖYT 4- ÖRNEK OLAY • Sınırlılıkları • Dersin hedefleri çerçevesi dışına çıkılabilir (Böyle bir durumda öğretmen hedeften sapılması önlemeli ve konunun dışına çıkılmamasına özen göstermelidir). • Öğrenciler temel bilgilere sahip değilse çözüm üretemezler. • Kalabalık gruplarda etkili olarak kullanılamaz.(Kalabalık sınıflarda öğrenciler gruplara ayrılmalıdır). • Öğrenci mevcudunun fazla olduğu durumlarda tüm sınıfın katılımıyla örnek olay yöntemini uygulamak zordur. Böyle bir durumda öğrenciler dört ya da beş kişilik gruplara ayrılarak örnek olay uygulaması yapılır. • Gruplarda Yapılan Örnek Olaylarda İzlenen Aşamalar • Her gruba aynı ya da farklı örnek olay yazılı olarak sunulur. • Grupların çalışmaları sırasında öğrenci soruları yanıtlanır. • Yönlendirici sorular sorulur. • Grup olarak alternatif çözümler üretmeleri istenir. • Her gurubun çözüm yollarının bütün sınıfa sunulması sağlanır. • Büyük grup tartışması yapılır. Tartışma sonunda önerilen çözüm yolları tahtaya yazılır. • Sınıf mevcudunun kalabalık olduğu durumlarda uygulanan örnek olay yönteminde en önemli nokta, her grubun örnek olaya ilişkin alternatif çözüm önerilerinin sınıfa sunulması ve sınıf ortamında tartışılmasıdır.

 30. ÖYT KPSS 2012 Öğretmen, bir trafik kazası sonrası yaşanan kavgayla ilgili olarak beş dakikalık video görüntüsünü sınıfla birlikte izler ve öğrencilerin, olayın nedenlerini ve sonuçlarını tartışmalarını isteyerek bu süreçte onlara rehberlik eder. Bu etkinlikte kullanılan yöntem/teknik ve beceri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Benzetim - Karar verme B) Örnek olay - Analiz etme C) Mikroöğretim - Empati D) Forum - İletişim E) Fikir taraması - Problem çözme CEVAP: B

 31. ÖYT 5- GÖSTERİP YAPTIRMA Öğrenciye ne yapılacağının söylenmesinin yetersiz kaldığı,nasıl yapılacağını da gösterilmesi gerektiği durumlarda kullanılır.İşlem sırası anlatılırken kelimeler kullanılır ’kifayetsiz kalıyorsa’ nasıl anlatılacak ‘sözlenmenin yetersiz kalması’ durumunda nasıl işlenecek. Bir işlemin uygulanmasını, bir sürecin işleyişini, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama (açıklayarak gösterme) sonrada öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Kullanımı Bir konuya ilişkin bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. Bir yöntem daha çok uygulama düzeyindeki davranışların ve psikomotor becerilerin kazandırılmasında kullanılır. Öğrenci katılımının zorunlu olduğu durumlarda kullanılır.

 32. ÖYT 5- GÖSTERİP YAPTIRMA Gösterip yaptırma yönteminde kazandırılacak beceriler(bir işlemin uygulanması, bir araç gerecin çalıştırılması)öncelikle öğretmen tarafından gösterip açıklanmasıdır. Bu aşamadan sonra öğrenciye yeterli zaman ve tekrar olanağı verilmelidir. Kullanılacak araç-gereçler ve materyaller önceden öğretmen tarafından hazırlanmalıdır. Öğrencilerin hepsinin gösteriyi görüp izleyebilecekleri bir ortam hazırlanmalıdır. Gösteriler sırayla ve aşamalı olarak gerçekleştirilmeli, bir beceri tam anlaşılmadan diğerine geçilmemelidir. Öğretmen öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretirken öğrencilerin hataları anında düzeltilmelidir.

 33. ÖYT 5- GÖSTERİP YAPTIRMA • Özellikleri • İşlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını gösterme ve açıklama öğretmen • merkezli; alıştırma ve uygulama yapma işlemi öğrenci merkezlidir(Hem öğretmen hem • öğrenci merkezlidir. İlk aşamada [açıklayarak gösterme]öğretmen, ikinci aşamada • [öğrencinin uygulama yapması]öğrenci merkezlidir.). • Daha çok devinişsel (psiko-motor)becerilerin ve uygulama düzeyindeki davranışların kazanılmasında etkilidir. • Yaparak yaşayarak öğrenme temellidir. • Tıp fakültesinde yaraya dikiş atma hedefine ulaşmak isteyen bir öğretim üyesinin sınıfa bir • kadavra getirip bir yarayı kendisi öğrencilerin önünde dikerken öğrencilere nasıl dikiş • atıldığını anlatarak açıklaması ardından da öğrencilerden diğer yaraları dikmelerini • istemesi bu yöntemin uygulanmasına örnektir. • Benzer biçimde bir Beden Eğitimi Dersi öğretmeninin diyaframdan nasıl nefes alınacağını • önce kendisinin göstermesi sonrada öğrencilere teker teker yaptırması gösterip yaptırma • yönteminin uygulanmasına örnektir.

 34. ÖYT 5- GÖSTERİP YAPTIRMA • Yararları • Yaparak yaşayarak öğrenme temelli olduğu için kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. • Öğrenciler birçok duyu organını kullanma olanağı bulur.Bu nedenle etkili öğrenmeler gerçekleşir.Çünkü öğrenci ne kadar çok duyu organı ile öğrenme-öğretme sürecine katılırsa öğrenmeler o kadar etkili ve kalıcı olur. • Psikomotor (devinişsel)becerilerin ve uygulama düzeyindeki davranışların kazanılmasında en uygun yöntemdir • Sınırlılıkları • Çoğu zaman araç-gereç kullanımı zorunludur. • Maliyetlidir. • Zaman alıcıdır. • Her bir öğrencinin uygulama yapması gerekliliğinden kalabalık gruplarda etkili olarak kullanılamaz.

 35. ÖYT 5- GÖSTERİP YAPTIRMA • Yararları • Yaparak yaşayarak öğrenme temelli olduğu için kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. • Öğrenciler birçok duyu organını kullanma olanağı bulur.Bu nedenle etkili öğrenmeler gerçekleşir.Çünkü öğrenci ne kadar çok duyu organı ile öğrenme-öğretme sürecine katılırsa öğrenmeler o kadar etkili ve kalıcı olur. • Psikomotor (devinişsel)becerilerin ve uygulama düzeyindeki davranışların kazanılmasında en uygun yöntemdir • Sınırlılıkları • Çoğu zaman araç-gereç kullanımı zorunludur. • Maliyetlidir. • Zaman alıcıdır. • Her bir öğrencinin uygulama yapması gerekliliğinden kalabalık gruplarda etkili olarak kullanılamaz.

 36. ÖYT 6- PROBLEM ÇÖZME • Bir problemin öğrenciler tarafından çözümüyle gerçekleşir. Problem çözme bir yandan kuramsal bilgilerin uygulanmasını gerektirirken, diğer yandan öğrencilerde problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlayan öğrenci merkezli bir yöntemdir.(Probleme dayalı öğrenme yaklaşımına dayanır.) • Öğretmen, hemen her konuda öğrencileri problem çözme yaklaşımı ile çalıştırabilir. Okulda, çevrede, ülkede yaşanan herhangi bir soruna bu yaklaşım ile çözümler bulunabilir. Çözümler aranırken problem çözmenin aşamaları izlenir. • Problem çözme aşamaları: • Problemin farkına varma/tanıma • Problemi tanımlama, • Problemin çözüm seçeneklerini belirleme/hipotezler ya da denenceler oluşturma, • Veri toplama, • Verileri değerlendirme /çözümleme, • Genellemelere ve sonuçlara ulaşma.

 37. ÖYT 6- PROBLEM ÇÖZME Kullanımı Problem çözme yöntemi bir problemin çözümünde, genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Araştırma yoluyla ve buluş yoluyla öğretim yaklaşımlarında, bilişsel alanın uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Problem çözme, öğretmen danışmanlığı ile bir problemin çözülmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yaklaşımda öğretmen, öğrencilerin kendi kendilerine öğrenebilecekleri ortamlar yaratır. Problem çözme yönteminde öğretmenin dikkat etmesi gereken önemli noktalar, öğrencinin araştırması, tartışması ve böylece kendi kendine öğrenmesi için zamana ihtiyaç duyması ve öğretmenin öğretmeye çalışmak yerine öğrenciye öğrenmesi için destek vermesi gerektiğidir.

 38. ÖYT 7- PROJE • Kullanımı • Araştırma yoluyla öğretimde ve üst düzey davranışların kazandırılmasında • Bir konunun öğretiminde doğrudan bir uygulama olarak değil ancak bu öğretime destek amacıyla • Bireysel ve grupla öğrenmeye ve okul ile gerçek hayat arasında bağ kurulmasına önem verildiğinde • Disiplinler arası çalışmalarda • Süreç boyunca çalışmalar önemli görüldüğünde • Özellikleri • Sınıf içinde ve dışında yürütülür. • Öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde kendi ilgi ve isteklerine göre konu seçerler. • Öğretmenin rehberliğinde serbest çalışmalar yapılır. • Araştırma, iş birliği içinde çalışma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. • Problem çözme sürecini ve bilimsel yöntemi kullanarak konular üzerinde çalışılır

 39. ÖYT KPSS 2012 Elif Öğretmen, sınıftaki öğrencilerden bir grubun gribe yakalanması üzerine ‘‘Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir.’’ kazanımını gerçekleştirmek için bir çalışma yapmaya karar verir. Öğrencilerinden gribin sebepleri, yayılması, tedavisi ve gripten korunma yolları hakkında araştırma yapmalarını, bulgularına eleştirel düşüncelerini de katarak sınıfta paylaşmalarını ister. Elif Öğretmen’in öğrencilerden yapmasını istediği çalışma aşağıdakilerden hangisidir? A) Fikir taraması B) Örnek olay C) Görüşme D) Proje E) Grup çalışması CEVAP: D

 40. ÖYT 8- LABORATUVAR Kullanımı El becerisi ve yönetme yeteneğini geliştirerek gerekli bilgiyi elde etmek, düşünce gücü ve gözlem becerisini geliştirmek amacıyla kullanılır. Labaratuar yönteminde öğrenciler deney yaparken, bir çok aracın kullanılmasını, bazılarının onarılmasını, kazalara karşı tedbirli olunmasını , malzemenin ekonomik kullanılmasını, tertip, düzen ve temizliğe dikkat edilmesini öğrenirler. Özellikleri Öğrenci merkezlidir. Öğrenci, yaparak ve yaşayarak öğrenir. Bilimsel bilgi ve problem çözme becerisini kazanırlar.

 41. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

 42. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Bireysel Tartışma Grupla Öğretim Aktif Öğrenme Sınıf Dışı Anlatım Görüş Geliştirme Büyük Grup Tartışması Rulman Bireyselleştirilmiş Öğretim Pazaryeri Düz Anlatım Gezi Altı Şapkalı Düşünme Küçük Grup Tartışması Sunu (Brifing) Köşelenme Kesekağıdı Programlı Öğretim Gözlem Bilgisayar Destekli Öğretim Söylev (Nutuk) Altı Ayakkabılı Uygulama Panel Kartopu (Piramit) Mahkeme Görüşme (Mülakat) İnternet Tabanlı Eğitim Altı Değer Madalyası Zıt Panel Konferans Tereyağ Ekmek Otobüs Ödev Sempozyum Tutor Destekli Öğretim Demeç Gösteri (Demonstrasyon) Sandviç Sergi At Nalı Soru - Cevap Kollegyum Şiir Yazma Pueblo Planı Arkası Yarın Münazara Burk Sistemi Dedikodu Öykü Oluşturma Analoji Benzerinden Yararlanma Rol Oynama Dalton Planı Beyin Fırtınası Konuşma Biletleri Sendika Fikir Bağlantısı Kurma Benzetişim (Simülasyon) Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? Forum Beyin Eseri / Ürünü Winnetka Planı Zarardan Kar Çıkarma Mikro Öğretim Açık Oturum Soru Turu Fikir Taraması Morrison Planı Eğitsel Oyun Vızıltı Grupları Güç Alanı Analizi Kavramsal Karikatür Fikir Taraması Sokrat Tartışması Nesi Var ? Kavram Kontrolü İstasyon Kum Saati Çember Mektup / Telgraf Akvaryum (İç Çember) Konuşma Halkası Tombala Burada Herkes Öğretmen Workshop (Çalıştay) Deney Biçimsel Drama Drama Doğal Drama

 43. ANLATIM TEKNİKLERİ

 44. Anlatım teknikleri; (Öğretim Yöntemleri) kapsamında, Anlatım yöntemi içerisinde ele alınmıştır.

 45. TARTIŞMA TEKNİKLERİ

 46. Tartışma teknikleri; Tartışma yöntemi içerisinde ele alınmıştır.

 47. GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

 48. 1- GÖRÜŞ GELİŞTİRME Eleştirel düşünmeyi, başka görüşlere saygıyı, ikna yeteneğini geliştirmeyi, görüşlerini değiştirebilme becerilerini kazandırmayı amaçlar.Öğrenci merkezli olup bir tartışma çeşididir. Kullanımı İki zıt kutup seçilir. Evet ya da hayır cevabını alacak şekilde sorular hazırlanır. İkiden fazla seçenek de sunulabilir. Tıpkı araştırma ölçeklerinde olduğu gibi evet, fikrim yok, hayır ya da tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum seçeneklerinden oluşabilir. Öğrencinin farklı görüşlerini ifade edebileceği konuya ilişkin sorular sorulur. Öğrenci soruya ilişkin seçtiği seçeneği söyler ve neden bu seçimi yaptığını açıklar. Diğer öğrenciler saygıyla dinleyerek katılıp katılmadıklarını ifade ederler ve fikirlerini değiştirebilirler.

 49. 1- GÖRÜŞ GELİŞTİRME