Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KB - Digisam, E-boken och den egna digitaliseringen Göran Konstenius Kungl. biblioteket PowerPoint Presentation
Download Presentation
KB - Digisam, E-boken och den egna digitaliseringen Göran Konstenius Kungl. biblioteket

KB - Digisam, E-boken och den egna digitaliseringen Göran Konstenius Kungl. biblioteket

104 Views Download Presentation
Download Presentation

KB - Digisam, E-boken och den egna digitaliseringen Göran Konstenius Kungl. biblioteket

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KB - Digisam, E-boken och den egna digitaliseringen Göran Konstenius Kungl. biblioteket 2014-01-22 Göteborg

 2. Föredragets upplägg • ABM-samverkan kring digitalisering av kulturarvet • Bibliotekssamarbeten kring digitalisering • KB och E-boken • KB – digitalisering och digital insamling

 3. Kungl. biblioteket? • KB lyder under två departement - Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet KB:s huvudsakliga uppgifter är att: • Utifrån lagen om pliktexemplar samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryck och audiovisuellt material • Vara ett forskningsbibliotek, främst inom humaniora och samhällsvetenskap • Främja infrastrukturen i det svenska forskarsamhället, samt bidra till utvecklingen av det offentligt finansierade biblioteksväsendet

 4. Allmänt om KB:s digitala plattform • KB bygger en leverantörsoberoende plattform för digitala resurser inklusive e-böcker • KB är en av innehållsleverantörerna till plattformen • KB arbetar nationellt för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvsinformation

 5. Nationell digitaliseringsstrategi (Kulturdepartementet) • Den nationella strategin 2012–2015 är styrande för digitaliseringsarbetet för de statliga kulturinstitutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation • Målet med strategin är att kulturella verksamheter, samlingar och arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. • En viktig utgångspunkt för strategin är att uppfylla de åtaganden som Sverige gjort om det europeiska digitala biblioteket Europeana. • Konkreta digitaliseringsplaner: Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ha en plan för digitalisering och digital tillgänglighet.

 6. Ett nationellt samordningskansliet för digitalisering inrättas 2011 (Digisam) • Digisam ska följa upp och utvärdera arbetet med strategin, KB ingår i Digisams styrgrupp (Högsta cheferna för KB, RA, RAÄ och företrädare för museerna) • Digisam arbetar med den digitala kedjan: Styrning, produktion, bevarande och användbarhet. • Gemensam terminologi, gemensam mall för myndigheternas digitaliseringsplaner • Infrastruktur (Libris, K-samsök, NAD), informationsflöden och aggregering. • Ansvars- och rollfördelning inom det statliga kulturarvsområdet – ex långsiktigt digitalt bevarande.

 7. Önskat resultat 2016? • Alla 24 mynd/inst arbetar i enlighet med fastställda digitaliseringsplaner • En gemensam lösning för långsiktigt digitalt bevarande är definierad och planerad • Det finns nationella digitaliseringsanläggningar/ kompetenscentra med stabil finansiering för olika typer av medier • Stora statliga sektorsövergripande digitaliseringsprojekt rullar på • Nationellt kompetenscenter för upphovsrättsfrågor är etablerat • En ”virtuell handbok” har skapats och används som stöd i digitaliseringsprojekt inom Kulturarvsområdet • Fler institutioner levererar mer data till Europeana • Fler gör mer data fritt tillgängligt i öppna format och system

 8. Sammanfattning - den digitala kulturarvsstrategin inom ABM handlar om… • Att se kulturarvet som ett oavsett A,B eller M om att skapa en sammanhållen öppen och användarvänlig struktur • Att kulturarvet ska kunna brukas av alla, och att digitalisering är vägen dit • Att Europeana utgör en samlad europeisk portal • att maximera samhällsnyttan i det som digitaliseras inom ABM-sektorn

 9. Bibliotekssamarbeten kring digitalisering

 10. KB:s bibliotekssamarbeten – några nedslag • Förhandlar avtal för att ge lärosätena tillgång till elektroniska tidskrifter (Bibsamkonsortiet) • Arbetar för open access – fri tillgång till den vetenskapliga publiceringen (Expertgruppen för Open Access) • Främjar samarbete kring digitala arbetsflöden (Expertgruppen för digitalisering) • Utlyser medel för utvecklingsprojekt kopplat till digitalisering (Libris styrgrupp, Expertgruppen för digitalisering är rådgivande) • Librisutvecklingen sker löpande i nära samarbete med bilioteken (Libris styrgrupp)

 11. KB och E-boken

 12. 2011 - KB får ett utökat uppdrag ”Myndigheten ska vidare verka för utveckling och samordning av digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet”. Förordning (2011:942) Nytt uppdrag inkluderar nya bibliotekstyper (andra än forskningsbiblioteken) med sinsemellan skilda fokus och utvecklingsområden • E-boksfrågan i fokus för folkbiblioteken • Digitalisering, lagring och digital förmedling viktigt för specialbiblioteken • Skolbiblioteken värnar om sin möjlighet till utveckling (digitala resurser till skolbiblioteken en del i detta) KB behöver lära sig mer om E-boken och tillsätter en utredning (utredningar tillsätts parallellt för kartläggning av folkbibliotekens, skol- och specialbibliotekens behov)

 13. Hur ser E-bokslandskapet ut ? • Utredningen ”När kommer boomen” görs 2011. Samfinansierat med Bilioteksföreningen Slutsatser och förslag: Litet utbud, brist på enhetlig teknik och standarder och dåliga affärsmodeller hindrar utvecklingen - det saknas en sammanhållen struktur Ett av förslagen: KB kan tillhandahålla en samlad katalog där E-böcker och äldre digitaliserade böcker kan sökas fram och presenteras på ett ändamålsenligt sätt

 14. Litteraturutredningen 2012 • Förslag Litteraturutredningen: • SKL förhandlar med förlagen för kommunernas räkning • föreslår ”[…] att regeringen förtydligar uppdraget i den del som handlar om Libris och anger att KB via den nationella bibliotekskatalogen Libris ska göra litteratur i elektronisk form tillgänglig för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet.” • KB ställer sig positiva till Litteraturutredningens förslag och tillsätter en förstudie för att konkretisera en nationell infrastruktur för e-böcker. • Förstudien Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek (John Augustsson) föreslår att KB I väntan på ett E-boksuppdrag och i linje med Litteraturutredningens förslag arbetar för att via Libris tillgängliggöra fria e-resurser inkluderat fria e-böcker

 15. Uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker • KB har av Regeringen fått i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker. • KB rekryterar en samordnare för uppdraget. • KB kommer att utföra uppdraget som en integrerad del i pågående utveckling av den nationella biblioteksinfrastrukturen • Den plattform som byggs kommer att vara leverantörsoberoende • Försöksverksamheten med att tillgängliggöra e-böcker kommer att ske i nära samarbete med biblioteken • Mer information kommer så fort samordnaren är på plats.

 16. KB – digitalisering och digital insamling

 17. Några nedslag i KB:s digitala samlingar • E-plikt • Audiovisuella arkivet • Tidningsdigitalisering • Digitalisering av SOU • EOD – E-books on demand • Kulturarw3

 18. Alltså… • KB har omfattande digitala samlingar, digitaliseringsprojekt samt insamling av digitalt material • Upphovsrätten begränsar tillgängligheten • Gränssnitt på plats för visst material och utveckling pågår för bland annat gränssnitt mot dagstidningar