slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elseminarium 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elseminarium 2004

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

Elseminarium 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Elseminarium 2004. Arbeta effektivt med det nya regelverket för elsäkerhet. Voltimums nya expertpanel för elsäkerhet och standarder. William Persäter tidigare chef på Elsäkerhetsverket och bland annat mannen bakom Blå Boken, nu föreläsare åt STF Ingenjörsutbildning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Elseminarium 2004


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elseminarium 2004
Elseminarium 2004

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

arbeta effektivt med det nya regelverket f r els kerhet

Arbeta effektivt med det nya regelverket för elsäkerhet

Voltimums nya expertpanel för

elsäkerhet och standarder

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

panelen best r av
William Persätertidigare chef på Elsäkerhetsverket och bland annat mannen bakom Blå Boken,nu föreläsare åt STF Ingenjörsutbildning

Mats Jonssonelsäkerhetsexpert frånSTF Ingenjörsutbildning

Panelen består av:

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

nya generella starkstr msf reskrifter els k fs 2004 1

Nya generella starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 2004:1

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

f reskrifter fr n 1904 till idag
Föreskrifter från 1904 till idag

2004:1 (2004-07-01-)

1999:5(2000-01-01 – )

1994:7(1994-07-18 – 2000-07-01)

ELSÄK 1994:4(1994-05-20 – 1996-05-01)

1 ny och 4 ändrings-föreskrifter

STEV 1988(1988-04-18 – 1994-07-01)

STEV 1985(1985-03-15 – 1990-07-01)

Övergångstid 2 år

SIND 1978:6( – 1987-01-01)

1960 Nr 8( – 1980-01-01)

1939 Ser A( – 1961-07-01)

1904 Nr 10( – 1939-07-01)

1904

2000

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

sk l till f r ndringen
Skäl till förändringen
 • Befrämjar teknikutveckling
 • Minskar handelshinder för varor och tjänster
 • Frigör resurser hos myndigheten
 • Förenklar framtida uppdateringar

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

samspelet f reskrifter standard i det nya regelverket

Samspeletföreskrifter – standardi det nya regelverket

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

slide9

Starkströms-

föreskrifter

Svensk standard

SS 436 40 00

Elinstallations-

reglerna

baserade på

IEC 60364

CENELEC HD 384

 • Särskilda säkerhetskrav
  • ändringar gentemot den europeiska/internationella standarden
  • nationella tillägg

Grundläggande,

allmänna

säkerhetskrav

(överensstämmer med den europeiska /internationella standarden)

Detaljkrav

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

slide10

God elsäkerhetsteknisk praxisger betryggande elsäkerhet

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

slide11

Utförande enligt svensk standard och tillämpliga delar av föreskrifternas särskilda säkerhetskrav anses uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis om inte annat visas

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

slide12

Annat utförande än enligt svensk standard kräver dokumenterad bedömning. Utförandet skall uppfylla tillämpliga delar av föreskrifternas särskilda säkerhetskrav

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

grundl ggande s kerhetskrav
Grundläggande säkerhetskrav

1 §En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att den ger betryggande säkerhet under normala förhållanden, vid ett fel i anläggningen och vid rimligt förutsebar felanvändning.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

skydd mot elchock
Skydd mot elchock

2 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att personer och husdjur skyddas mot fara som kan uppstå vid direkt beröring av spänningsförande delar

3 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att personer och husdjur skyddas mot fara som kan uppstå vid beröring av utsatta delar som blivit spänningsförande genom fel.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

skydd mot termisk och mekanisk verkan
Skydd mot termisk och mekanisk verkan

6 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att den inte medför risk för skada på personer, husdjur eller egendom på grund av höga temperaturer, ljusbågar eller mekaniska påkänningar förorsakade av ström vid normal drift eller av överström.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

skydd mot versp nning
Skydd mot överspänning

7 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att den står emot normalt förekommande spänningar som kan förväntas uppträda i anläggningen.

En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att den ger betryggande säkerhet för personer, husdjur och egendom vid överledning mellan spänningsförande delar som tillhör strömkretsar med olika spänningar.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

yttre f rh llanden
Yttre förhållanden

8 § En starkströmsanläggnings utförande skall vara anpassat till de yttre förhållanden som råder i dess omgivning.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

identifiering
Identifiering

9 § En starkströmsanläggning skall vara försedd med den märkning och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar entydigt skall kunna identifieras för drift och underhåll.Dokumentationen skall finnas på svenska om inte något annat språk är lämpligare från elsäkerhetssynpunkt.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

sk tsel
Skötsel

10 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att arbete och normala skötselåtgärder kan utföras på ett säkert sätt.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

ikrafttr dande och verg ngsbest mmelser
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
 • Träder i kraft 1 juli 2004
 • Avd A och Avd B i ELSÄK-FS 1999:5 upphör att gälla den 30 juni 2006
 • Undantag: För elektriska ban- eller trådbussanläggningar fortsätter ELSÄK-FS 1999:5 att gälla tills vidare i sin helhet.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

slide21

Elsäkerhetsverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

sek svenska elektriska kommissionen
SEK, Svenska Elektriska Kommissionen
 • Ideell förening
 • Svensk nationalkommitté av de internationella org. IEC och CENELEC
 • Svenskt standardiseringsorgan inom det elektrotekniska området

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

standardiseringen versikt
Standardiseringen - översikt

IEC

Globalt

CENELEC

Europa

SEK

Sverige

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

elinstallationsreglerna f r l gsp nning
Elinstallationsreglerna för lågspänning

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

elinstallationsreglerna f r l gsp nning1
Elinstallationsreglerna för lågspänning
 • Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 – Utförande av elinstallationer för lågspänning, Utgåva 1, 2003.
 • Detaljerade regler för utförande av elinstallationer. Reglerna ger vägledning vid dimensionering, val och installation av elmateriel.
 • Klart för användning sommaren 2004
 • Elinstallationsreglerna är inte avsedda att användas tillsammans med Elsäkerhetsverkets Blå bok (ELSÄK-FS 1999:5), utan skall tillämpas tillsammans med de nya starkströmsföreskrifterna.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

nyheter i elinstallationsreglerna
Nyheter i Elinstallationsreglerna
 • Klassificeringssystem, yttre påverkan
 • Skydd mot överspänningar
 • Kabeldimensionering, Strömvärden
 • Del 8 är borta
 • Nya avsnitt i del 7

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

nyheter i elinstallationsreglerna1
Nyheter i Elinstallationsreglerna
 • Klassificeringssystem, yttre påverkan
 • Skydd mot överspänningar
 • Kabeldimensionering, Strömvärden
 • Del 8 är borta
 • Nya avsnitt i del 7

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

nyheter i elinstallationsreglerna2
Nyheter i Elinstallationsreglerna
 • Klassificeringssystem, yttre påverkan
 • Skydd mot överspänningar
 • Kabeldimensionering, Strömvärden
 • Del 8 är borta
 • Nya avsnitt i del 7

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

nyheter i elinstallationsreglerna3
Nyheter i Elinstallationsreglerna
 • Klassificeringssystem, yttre påverkan
 • Skydd mot överspänningar
 • Kabeldimensionering, Strömvärden
 • Del 8 är borta
 • Nya avsnitt i del 7

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

nyheter i elinstallationsreglerna4
Nyheter i Elinstallationsreglerna
 • Klassificeringssystem, yttre påverkan
 • Skydd mot överspänningar
 • Kabeldimensionering, Strömvärden
 • Del 8 är borta
 • Nya avsnitt i del 7

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

nyheter i elinstallationsreglerna5
Nyheter i Elinstallationsreglerna
 • Klassificeringssystem, yttre påverkan
 • Skydd mot överspänningar
 • Kabeldimensionering, Strömvärden
 • Del 8 är borta
 • Nya avsnitt i del 7

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

inneh ll i elinstallationsreglerna
Innehåll i Elinstallationsreglerna

Del 1 Ändamål och grundläggande principer

Del 2 Definitioner och ordförklaringar

Del 3 Allmänna förutsättningar

Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom

Del 5 Val och montering av elmateriel

Del 7 Särskilda slag av elinstallationer

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

inneh ll i elinstallationsreglerna1
Innehåll i Elinstallationsreglerna

Del 1 Ändamål och grundläggande principer

Del 2 Definitioner och ordförklaringar

Del 3 Allmänna förutsättningar

Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom

Del 5 Val och montering av elmateriel

Del 7 Särskilda slag av elinstallationer

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

del 1 ndam l och grundl ggande principer
Del 1 Ändamål och grundläggande principer

11 Omfattning

12 Normativa hänvisningar

13 Grundläggande principer

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

inneh ll i elinstallationsreglerna2
Innehåll i Elinstallationsreglerna

Del 1 Ändamål och grundläggande principer

Del 2 Definitioner och ordförklaringar

Del 3 Allmänna förutsättningar

Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom

Del 5 Val och montering av elmateriel

Del 7 Särskilda slag av elinstallationer

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

inneh ll i elinstallationsreglerna3
Innehåll i Elinstallationsreglerna

Del 1 Ändamål och grundläggande principer

Del 2 Definitioner och ordförklaringar

Del 3 Allmänna förutsättningar

Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom

Del 5 Val och montering av elmateriel

Del 7 Särskilda slag av elinstallationer

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

del 3 allm nna f ruts ttningar
Del 3 Allmänna förutsättningar

30 Allmänna förutsättningar

31 Användning, uppbyggnad och strömtillförsel

33 Ömsesidig påverkan mellan ingående anläggningsdelar

34 Utförande med hänsyn till underhåll

35 Nödkraft och reservkraft

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

inneh ll i elinstallationsreglerna4
Innehåll i Elinstallationsreglerna

Del 1 Ändamål och grundläggande principer

Del 2 Definitioner och ordförklaringar

Del 3 Allmänna förutsättningar

Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom

Del 5 Val och montering av elmateriel

Del 7 Särskilda slag av elinstallationer

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

del 4 skydd av personer husdjur och egendom
Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom

Kapitel 41 Skydd mot elchock

Kapitel 42 Skydd mot termiska verkningar

Kapitel 43 Skydd mot överström

Kapitel 44 Skydd mot överspänningar

Kapitel 45-48 har utgått och är integrerade i del 4 och 5

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

inneh ll i elinstallationsreglerna5
Innehåll i Elinstallationsreglerna

Del 1 Ändamål och grundläggande principer

Del 2 Definitioner och ordförklaringar

Del 3 Allmänna förutsättningar

Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom

Del 5 Val och montering av elmateriel

Del 7 Särskilda slag av elinstallationer

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

del 5 val och montering av elmateriel
Del 5 Val och montering av elmateriel

Kapitel 51 Allmänt

Kapitel 52 Val och montering av ledningssystem

Kapitel 53 Bryt-, manöver- och skyddsanordningar

Kapitel 54 Jordning, skyddsledare, PEN-ledare och potentialutjämningsledare

Kapitel 55 Annan elmateriel

Kapitel 56 har utgått och lagts in i kap. 55

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

del 6 kontroll f re idrifttagning
Del 6 Kontroll före idrifttagning

Publicerad som en separat standard

SS 436 46 61

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

inneh ll i elinstallationsreglerna6
Innehåll i Elinstallationsreglerna

Del 1 Ändamål och grundläggande principer

Del 2 Definitioner och ordförklaringar

Del 3 Allmänna förutsättningar

Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom

Del 5 Val och montering av elmateriel

Del 7 Särskilda slag av elinstallationer

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

del 7 s rskilda slag av elinstallationer
Del 7 Särskilda slag av elinstallationer

700 Gemensamma fordringar

701 Badrum och duschrum

702 Simbassänger, plaskdammar och fontäner

703 Basturum

704 Bygg- och rivningsplatser

705 Elinstallationer i jordbruk, trädgårdsmästerier och byggnader för husdjur

706 Trånga ledande utrymmen

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

slide47

Del 7 Särskilda slag av elinstallationer

708 Elinstallationer inom uppställningsområden för husvagnar och tält

709 Elinstallationer i småbåtshamnar

711 Mässor, utställningar och stånd

712 Kraftförsörjningssystem med fotoelektriska solceller

714 Utomhusbelysning

715 Belysningsinstallationer för SELV

717 Mobila arbetsplatser

740 Tillfälliga installationer för mekaniska anordningar, nöjesattraktioner och bodar på marknadsplatser, nöjesfält, tivolin och cirkusar

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

slide48

Del 7 Särskilda slag av elinstallationer

750 Torra, icke brandfarliga utrymmen

751 Elinstallationer i fuktiga och i våta utrymmen samt elinstallationer utomhus

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

men del 8 d
Men del 8 då?

801  SS 436 21 01 – Plac. av kopplingsutrustning, driftrum m.m.

802 + 803  SS 436 47 53 – Installation av värmekablar och värmefolier

804  715 i Elinstallationsreglerna

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

men del 8 d1
Men del 8 då?

805  SS-EN 50107 – Installation av urladdningsrör för > 1 000 V

807  SS-EN 50272-2 – Uppställning av batterier – ingår i SEK Hb 431

808  SS-EN 60831-1 – Kraftkondensatorer – Anvisningar för installation och användning

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

men del 8 d2
Men del 8 då?

821  SEN 08 04 01 – Läckströmmar och katodiskt skydd

830  Täcks av SS 436 40 00, bilaga 51 ZB och 512.2.5

850  SEK Hb 427

860  Blå Boken gäller fortsättningsvis för bananläggningar. Dessutom finns

SS-EN 50119, SS-EN 50122-1 och -2

(Järnvägs- och Bananläggningar)

890  SS 436 01 01 – –14, ELSÄK-FS 2004:1

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

elinstallationsregler f r l gsp nning
Elinstallationsregler för lågspänning

Säkerhetsstandarder

SS 436 46 61 Kontroll före idrifttagning

SS 436 21 01 Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning

SS 436 47 53 Installation av golv- och takvärme, värmesystem samt förläggning av värmekabel – 2004-02

SS 437 10 02 Rum för medicinskt bruk – Våren 2004

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

elinstallationsregler f r l gsp nning1
Elinstallationsregler för lågspänning

Övriga standarder samt handböcker

SS 437 01 52 Utrymme för el- och teleutrustning i flerbostadshus – Rev. pågår

SS 437 01 51 Införing av el- och telekablar i byggnader

– Rev. pågår

SS 437 01 46 Uttag och andra anslutningspunkter

- Omfattning och placering

SS 437 01 45 Grundläggande dimensioneringsregler

– Rev. pågår

SS 437 01 40 Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

elinstallationsregler f r l gsp nning2
Elinstallationsregler för lågspänning

Övriga standarder samt handböcker

SEK Handbok 413 Potentialutjämning i byggnader – Ny utgåva

SEK Handbok 414 Dvärgbrytare (automatsäkringar) 230/400V

– Vägledning för val och installation (TK17B)

– Rev. pågår

SEK Handbok 418 Säkerhetsbrytare – Ett sätt att ordna säker frånskiljning (TK17B)

SEK Handbok 419 Dokumentation (TK3) – Kommer ut 2004-12

SEK Handbok 415 Tillfälliga elanläggningar – Planering och utförande (TK17D) – Rev. pågår

SEK Handbok 431 Avbrottsfri el – UPS

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

elinstallationsguiden
Elinstallationsguiden
 • för dig som använder SS 436 40 00
 • underlättar tillämpning
 • en vägledning till:
  • SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna
  • SS 436 46 61 Kontroll före idrifttagning

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

l r dig mer
Lär dig mer

Se STF Ingenjörsutbildnings kurskatalog på Voltimum

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

vi ses p voltimum
Vi ses på Voltimum!

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs