juridiske forutsetninger og argumenter for digitalisering skr blikk p digitaliseringsprogrammet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
urania

Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO - PowerPoint PPT Presentation

134 Views
Download Presentation
Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Juridiske forutsetninger og argumenterfor digitalisering(Skråblikk på Digitaliseringsprogrammet) Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

  2. Hva er digital forvaltning? Noen kjennetegn ved offentlig forvaltning • Omfatter de aller fleste livsområder og av avgjørende betydning for folks velferd • I stor grad knyttet til myndighetsutøvelse og fordeling av knappe ressurser • I meget stor utstrekning gjenstand for lovregulering • Digital kommunikasjon med innbyggerne • Automatisering av forvaltningens gjøremål, herunder automatisering av rettslige beslutninger • Digital forvaltning er ikke en gitt størrelse, verken med hensyn til prosess eller resultat • Rart at omstillingen av en så sentral samfunnsfunksjon ikke er gjenstand for betydelig mer (retts)politisk diskusjon Hva er viktig når forvaltningen digitaliseres? • Redusere arbeidsinnsatsen for forvaltningen og innbyggerne • Gjøre forvaltningen mer forståelig • Bedre parters rettslige stilling • Gjennomføre omstilling uten ofre

  3. Om lovgivning mv i Digitaliseringsprogrammet • I den grad lovgivning er omhandlet er det primært som problem • Opptar seg nesten ikke ved det som rettslig sett er viktigst og vanskeligst: Automatisert myndighetsutøvelse • Opptar seg ikke med hvordan rettsteknologi kan bedre folks rettslige stilling

  4. Lovgivning som ”problem” for digitalisering av forvaltningen • Er loven i veien? • Ja, noen ganger har reguleringer løpt ut på dato og kan ikke lenger forsvares • Tja, noen ganger vil mange mene at loven skal sette ramme for forvaltningen, og vi kan være uenige • Nei, noen ganger vil de aller fleste være enige om at rettslige rammer er nødvendige og legitime • Er lovgivning til nytte? • Ja, for å sikre politisk debatt om forvaltningsreformer • Ja, for å sette rammer • Ja, for å legge til rette for digitalisering • Er jurister til nytte eller i veien for digitaliseringen? • I veien: Kan for lite, er ”bakpå”, ikke alltid så interesserte? • Til nytte: Jurister som kan eForvaltning kan bidra til at lover og forskrifter er ”automatiseringsvennlige” og ikke kommer som en ubehagelig overraskelse

  5. Viktigst og vanskeligst:Automatisert myndighetsutøvelse • Digital forvaltning innebærer at myndighetsutøvelsen i større eller mindre grad blir automatisert • Automatiseringsgraden øker • Innebærer at ”noen” fastsetter hvilke rettsregler som skal gjelde • Formaliserer reglene i IT-systemene for å automatisere • Automatisering reduserer det menneskelige innslaget i saksbehandlingen og vedtaket kan i ytterste fall bli helt uberørt av menneskehender • Mangler erkjennelsen av at utvikling av systemløsninger i digital forvaltning er myndighetsutøvelse • Mangler saksbehandlingsregler og metoder for å sikre at automatisert saksbehandling skal være riktig og gjennomsiktig

  6. Rettsteknologi som kan bedre folks stilling (I) • En ting er utvikle teknologi for å hjelpe folk til å gjøre jobben … • En annen ting er å utvikle teknologi som hjelper folk til å forstå den jobben de gjør • ”Selvbetjeningsløsningene på nett bør være så gode at det er minimalt behov for brukerstøtte og personlig veiledning” • Selvbetjening innebærer ofte behov for å forstå rettsspørsmål • Forklarings- og støttefunksjoner er generelt lavt prioritert • Hva betyr den informasjonen det spørres etter? • Hvilken betydning har den informasjonen det spørres etter? • Behov for standard arkitektur for forklarings- og støttefunksjoner

  7. Rettsteknologi som kan bedre folks stilling (II) • Det kan være god grunn til å kritisere at lover er vanskelige å forstå … • Men det er også god grunn til å bruke teknologi for å skrive mer forståelige lover • Hvorfor brukes ikke IT for å understøtte lovgivningsprosessen? • Best å lage gode lover i utgangspunktet • Nest best å bruke kunnskap fra systemutvikling til å forbedre eksisterende lover • Det er behov for å utvikle verktøy og metoder for å nyskrive og revidere lover – særlig slike lover som skal iverksettes ved hjelp av IKT

  8. Min kritikk i et nøtteskall • Digitaliseringsprogrammet representerer ikke en konstruktiv og offensiv tilnærming til rettslige spørsmål … men det er jo lett å rette på!