kauno vvg pirmojo kvietimo prioritetas ir priemon s l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kauno VVG pirmojo kvietimo prioritetas ir priemon ės PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kauno VVG pirmojo kvietimo prioritetas ir priemon ės

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Kauno VVG pirmojo kvietimo prioritetas ir priemon ės - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Kauno VVG pirmojo kvietimo prioritetas ir priemon ės. I prioritetas. Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą. Prioriteto tikslas - stiprinti Kauno rajono bendruomenę ir gerinti jos gyvenimo kokybę.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kauno VVG pirmojo kvietimo prioritetas ir priemon ės


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kauno vvg pirmojo kvietimo prioritetas ir priemon s
Kauno VVG pirmojo kvietimo prioritetas ir priemonės
 • I prioritetas. Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą.
 • Prioriteto tikslas - stiprinti Kauno rajono bendruomenę ir gerinti jos gyvenimo kokybę.
 • Prioriteto priemonės:

1. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

Priemonės tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus.

finansavimas
Finansavimas
 • Bendra paramos suma – 8 687 000 Lt,
 • Pirmajam kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama– 3 000 000 Lt lėšų.
 • Maksimalus paramos intensyvumas - iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų,
 • Vietos projekto vertė (neįskaitant PVM) negali būti mažesnė nei 25 000 Lt.
 • Maksimali paramos suma 1 projektui iki 390 000 Lt.
remiamos veiklos
Remiamos veiklos
 • Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas:

a) viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, kultūrinio kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir atnaujinimas, privažiavimų sutvarkymas;

b) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas;

c) vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas;

remiamos veiklos4
Remiamos veiklos
 • Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas;
 • Istorinę, etninės kultūros, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei vietovių pritaikymas ir tvarkyba;
 • Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių paprastasis (einamasis) remontas;
 • Tradicinių amatų puoselėjimas ( kūrimas ir (arba) plėtra; sąlygų tradiciniams amatams pristatyti ir prekiauti amatininkų gaminiais sudarymas.
neriamamos veiklos
Neriamamos veiklos
 • 9.1. investicijos, remiamos iš kitų EB fondų ar bet kurios kitos nacionalinės programos, Bendrijos finansinės priemonės lėšų, žuvininkystės regionų plėtros strategijose numatyti įgyvendinti projektai ar jų dalys (etapai);
 • 9.2. pagal kitas KPP priemones remiamos veiklos sritys, pvz., žemės ūkio vandentvarka, miškų infrastruktūros gerinimas (priėjimo prie miško žemės gerinimas, privačiuose miškuose įrengiant ar rekonstruojant miško kelius su žvyro danga; miško sausinimo sistemų įrengimas ir rekonstrukcija vietovėse, nepriklausančiose „Natura 2000“ tinklui);
vietos projekte numatyta veikla ir investicijos negali b ti susijusios su
Vietos projekte numatyta veikla ir investicijos negali būti susijusios su:
 • alkoholinių gėrimų gamyba;
 • tabako gaminių gamyba;
 • ginklų ir šaudmenų gamyba;
 • azartinių lošimų ir lažybų organizavimu;
 • didmenine prekyba, prekybos tinklų plėtra;
 • finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla;
 • draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla;
 • nekilnojamojo turto operacijomis;
 • teisinės veiklos organizavimu;
 • medžiokle ir su ja susijusiomis paslaugomis.
pagrindiniai dokumentai
Pagrindiniai dokumentai

Lietuvos KPP 2007-2013 m. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra” įgyvendinimo ( Leader metodu) taisyklės

Bendrosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją

Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis ( su juridiniu ir fiziniu asmeniu)

vvg vietos projekt teikimas 1
VVG vietos projektų teikimas (1)

Kvietimą teikti vietos projektų paraiškas skelbia strategijos vykdytojas

Vietos projekto paraiškos vertinimo proceso etapai:

a) administracinės atitikties vertinimas;

b) tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas;

c) pirmumo arba naudos ir kokybės vertinimas

vvg vietos projekt teikimas 2
VVG vietos projektų teikimas (2)

Vietos projektų vykdymo sutarčių sudarymas

Pirkimo procedūrų vykdymas

Vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymų pateikimas, vertinimas ir tvirtinimas

Lėšų vietos projektams įgyvendinti išmokėjimas

 Vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų rengimas ir teikimas

galimi parei k jai ir partneriai
Galimi pareiškėjai ir partneriai
 • Paramos gali kreiptis kaimo bendruomenė, savivaldybė, nevyriausybinė organizacija, kitas juridinis asmuo, išskyrus VVG.
 • Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais).
tinkamumo reikalavimai parei k jams 1
Tinkamumo reikalavimai pareiškėjams (1)
 • Pareiškėjas yra veikiantis strategijos vykdytojo teritorijoje ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo;
 • Pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių mokėjimu ir, jei jis yra registruotas draudėju, su socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus ( netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto arba yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);
tinkamumo reikalavimai parei k jams 2
Tinkamumo reikalavimai pareiškėjams (2)
 • Tvarko buhalterinę apskaitą;
 • Pareiškėjas ir partneris nėra sodininkų ar gyvenamųjų namų bendrija;
 • Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) įsipareigoja, jei yra draudimo paslaugų galimybių, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo;
tinkamumo reikalavimai parei k jams 3
Tinkamumo reikalavimai pareiškėjams (3)
 • Įsipareigoja be rašytinio strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo mažiausiai penkerius metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos nedaryti esminio projekte numatytos veiklos pakeitimo;
 • Paraiškoje įsipareigoja atstovauti kaimo vietovės ir kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams ir interesams.
tinkamumo reikalavimai partneriui
Tinkamumo reikalavimai partneriui
 • Yra įvykdęs su mokesčių mokėjimu ir, jei jis yra registruotas draudėju, su socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, ir atskirais atvejais, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai;
partneris fizinis asmuo
Partneris- fizinis asmuo
 • Kai vietos projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – fiziniais asmenimis, partneriu negali būti vienas fizinis asmuo.
 • Šis reikalavimas netaikomas, kai prašoma istorinę, etninės kultūros, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei vietovių pritaikymui ir tvarkybai.
partneri taka paramos sumai 1
Partnerių įtaka paramos sumai (1)

iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, jeigu vietos projektas teikiamas pareiškėjo savarankiškai arba su partneriu (-iais) – juridiniu (-iais) asmeniu (-imis);

iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas teikiamas pareiškėjo kartu su partneriais – fiziniais asmenimis, išskyrus tą atvejį kai numatyta investuoti į kultūros paveldo objektų tvarkybą arba tradicinių sertifikuotų amatų plėtrą;

partneri taka paramos sumai 2
Partnerių įtaka paramos sumai (2)

iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas pareiškėjo teikiamas kartu su partneriais – fiziniais asmenimis ir vietos projekte numatyta investuoti į kultūros paveldo objektų tvarkybą arba tradicinių sertifikuotų amatų plėtrą;

iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas teikiamas kartu su partneriais – fiziniais asmenimis ir vietos projekte numatyta investuoti į tradicinių nesertifikuotų amatų plėtrą.

part neri klasifikacija
Partnerių klasifikacija

Viešasis juridinis asmuo - valstybė ar savivaldybė, jų institucijos arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigtas juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, valstybės įstaiga, savivaldybės įstaiga, viešoji įstaiga, religinė bendruomenė ir t. t.).

Privatusis juridinis asmuo yra toks juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti privačius interesus. Tai gali būti įmonė, UAB ir kt.

Fizinis asmuo

partneris juridinis asmuo
Partneris - juridinis asmuo

Ne mažesnis kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

vietos projekto gyvendinamo su partneriu modelis
Vietos projekto, įgyvendinamo su partneriu, modelis

Nenaudojamo pastato pritaikymas bendruomenės centrui

partneris fizinis asmuo21
Partneris-fizinis asmuo
 • Tik nuosavu piniginiu įnašu. Bendras pareiškėjo ir partnerių – fizinių asmenų – įnašas turi būti ne mažesnis kaip 35 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, išskyrus tuos atvejus kai:

a) investuojama į kultūros paveldo objektų tvarkybą arba tradicinių sertifikuotų amatų plėtrą – ne mažesnis kaip 25 proc. ;

b) investuojama į tradicinių nesertifikuotų amatų plėtrą – ne mažesnis kaip 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

savanori kas darbas
Savanoriškas darbas

Vertė nustatyta atsižvelgiant į išdirbtą laiką ir valandinę atlygio vertę ir kuris atliktas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu .

Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki nemokamų savanoriškų darbų atlikimo pradžios (išskyrus darbus, susijusius su intelektine veikla), vietos projekto vykdytojas privalo raštu informuoti strategijos vykdytoją apie tai, kokie darbai bus atliekami ir kada

Savanoriškas darbas yra susijęs su intelektine veikla- vietos projekto vykdytojas pateikia informaciją strategijos vykdytojui apie darbų, susijusių su intelektine veikla, pobūdį, įvardija, kas šiuos darbus atliks ir koks bus šių darbų produktas.

savanori kas darbas23
Savanoriškas darbas

Strategijos vykdytojas atlieka nemokamų savanoriškų darbų atlikimo vietoje patikrą (netaikoma darbams, susijusiems su intelektine veikla).

Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelę turi išsiųsti arba įteikti strategijos vykdytojui.

Strategijos vykdytojas įvertinti ir priimti sprendimą:

Pripažinti tinkamau

Paparašyti papildomos informacijos

Nepripažinti tinkamu

Informuoti apie sprendimą vietos projekto vykdytoją ir Agentūrą.

vietos projekto tinkamumo reikalavimai 1
Vietos projekto tinkamumo reikalavimai (1)
 • Atitinka Lietuvos KPP 2007–2013 metų priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ tikslus
 • Bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse;

Specialieji tikslai:

 • padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą;
 • sumažinti gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse;
 • išsaugoti kultūrinį paveldą įkuriant ir plėtojant tradicinių amatų centrus.
vietos projekto tinkamumo reikalavimai 2
Vietos projekto tinkamumo reikalavimai (2)

Veiklos tikslai:

 • rekonstruoti (atnaujinti) pastatus;
 • atnaujinti ir išsaugoti istorinę, etninės kultūros, architektūrinę vertę turinčius kaimo paveldo objektus ir kraštovaiždio komponentus;
 • sutvarkyti ar sukurti viešąją infrastruktūrą;
 • puoselėti tradicinių amatų technologijas;
 • sudaryti sąlygas tradiciniams amatams pristatyti ir prekiauti amatininkų gaminiais.
vietos projekto tinkamumo reikalavimai 3
Vietos projekto tinkamumo reikalavimai (3)
 • Nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės;
 • Pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas;
 • Vietos projekto įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovė ar miestas iki 6000 gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus ir išskyrus šiuos atvejus:
 • geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimu ir (arba) atnaujinimu, gali būti įgyvendinamas kaimo vietovėse iki 300 gyventojų;
 • vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimu ir (arba) atnaujinimu, gali būti įgyvendinamas kaimo vietovėse iki 500 gyventojų;
vietos projekto tinkamumo reikalavimai 4
Vietos projekto tinkamumo reikalavimai (4)
 • Įgyvendinimo vieta laikoma svarbia kaimo bendruomenei, viešai prieinama, turinčia traukos ir (ar) plėtros potencialą;
 • Vietos projektas yra viešojo pobūdžio (ne pelno), teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius. Tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo vietovėje veikiantys ir (arba) gyvenantys asmenys (pelno siekiantys vietos projektai neremiami);
 • Vietos projektas atitinka strategiją;
 • Suderintas su Kauno rajono savivaldybės strateginiais dokumentais, planais;
 • Jeigu vietos projektas teikiamas kartu su keliais partneriais, kurių statusas skiriasi, tai vietos projekte turi būti aiškiai nurodytos investicijų dalys;
vietos projekto tinkamumo reikalavimai 5
Vietos projekto tinkamumo reikalavimai (5)
 • Jeigu vietos projektas teikiamas kartu su partneriais – fiziniais asmenimis – ir investuojama į jų nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą, vietos projektui pritaria ne mažiau kaip 50 proc. nuolatinių pilnamečių kaimo gyventojų;
 • Vietos projekte pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės pridėtinę vertę (vietos projekto paraiškoje paaiškinta, kokį naują produktą ar paslaugą sukurs vietos projektas VVG teritorijos mastu arba kaip jis kiekybiškai ir (arba) kokybiškai pakeis esamus produktus arba paslaugas);
vietos projekto tinkamumo reikalavimai 529
Vietos projekto tinkamumo reikalavimai (5)
 • Jeigu vietos projekte numatyti statybos, rekonstravimo darbai arba kapitalinis remontas, turi būti:
 • parengtas statinių techninis projektas
 • gautas statybos leidimas (pateikiamas ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo), išskyrus nesudėtingus (tarp jų laikinus) statinius
 • Statinių projektams, kurių sąmatinė vertė 500 tūkst. Lt ir daugiau, turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė
vietos projekto tinkamumo reikalavimai 6
Vietos projekto tinkamumo reikalavimai (6)
 • Jeigu vietos projekte numatoma naujų statinių statyba, pagrindžiama:
 • Projekto įgyvendinimo vietoje nėra senų rekonstruotinų ir (arba) remontuotinų pastatų, pritaikytinų vietos projekto tikslams pasiekti;
 • Kad nugriaunant seną, įrodoma, kad ši investicija ekonomiškai naudingesnė nei senojo pastato rekonstrukcija ir (arba) remontas;
 • Parengtas vietos projekto veiklos aprašas.
vietos projekto tinkamumo reikalavimai 7
Vietos projekto tinkamumo reikalavimai (7)
 • Nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, pareiškėjo ar vietos projekto partnerio (-ių), jei vietos projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), valdomas teisėtais pagrindais šia tvarka:
 • Nekilnojamasis turtas priklauso pareiškėjui ir (arba) partneriui (-iams) nuosavybės teise
 • Sudaro valdymo teisėtumo pagrindimo sutartį, kuri registruojama Nekilnojamojo turto registre ir kurios galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 5 (penkeri) metai, jei vietos projektus teikia kaimo bendruomenės ir savivaldybės, arba 10 (dešimt) metų, jei vietos projektus teikia juridiniai asmenys (pradedama skaičiuoti nuo planuojamos vietos projekto įgyvendinimo pabaigos
vietos projekto tinkamumo reikalavimai 8
Vietos projekto tinkamumo reikalavimai (8)
 • Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai nuo vietos projekto vykdymo sutarties įsigaliojimo. Vietos projekto įgyvendinimo terminas turi būti ne vėlesnis nei 2015 m. rugsėjo 1 d.;
 • Jeigu investicija - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas ir (arba) neviršija 50 proc. visų vietos projekte numatytų tinkamų finansuoti išlaidų vertės
 • Numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas kitų EB fondų lėšomis;
 • Atliekamos investicijos yra adekvačios objekto, į kurį investuojama, vertei;
 • Amatai turi patekti į Tradicinių amatų klasifikacijoje,
 • Kultūros paveldo objektas turi būti įtrauktas į Kultūros vertybių registrą ir paskelbtas saugomu savivaldybių ar valstybės.
tinkamos i laidos 1
Tinkamos išlaidos (1)
 • Darbų ir paslaugų pirkimo;
 • Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo;
 • Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo;
 • Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas ūkio būdu;
 • Daugiamečių augalų įsigijimo;
 • Kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo;
 • Susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis strategijos įgyvendinimo laikotarpiu;
tinkamos i laidos 2
Tinkamos išlaidos (2)
 • Bendrosios išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų gali būti skirta veiklos aprašui parengti ir konsultuoti dėl vietos projekto įgyvendinimo;
 • Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo.
netinkamos i laidos
Netinkamos išlaidos
 • Nenumatytos projekte, nesusijusios su projektu ir remiama veikla,
 • Trumpalaikis turtas, kuris nepanaudojamas vietos projekto įgyvendinimo metu.
 • Bendrųjų išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, iš kurių veiklos aprašui parengti ir konsultuoti dėl vietos projekto įgyvendinimo, viršija 5 proc.
 • Gyvūnai, vienmečiai augalai.
 • PVM, kurį vietos projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM ataskaitą
vietos projekto naudos ir kokyb s kriterijai
Vietos projekto naudos ir kokybės kriterijai
 • Po tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo, vietos projektą pripažinus tinkamu finansuoti, atliekamas vietos projekto naudos ir kokybės vertinimas.
 • Vietos projektų nauda ir kokybė vertinama balais. Kiekvienam vertinimo kriterijui yra nustatytas didžiausias balų skaičius. Finansuojami tie projektai, kurie surenka daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 70 procentų maksimalaus galimo balų skaičiaus.
 • Vietos projektų naudą ir kokybę vertina ne mažiau kaip du vietos projektų paraiškų vertintojai. Jei vietos projektų paraiškų vertintojų suteikti balai pagal atskirą vertinimo kriterijų skiriasi daugiau kaip 50 proc. nuo visos kriterijui skiriamos didžiausios balų sumos, strategijos vykdytojas turi paskirti dar vieną vertintoją.
prie parai kos pridedami ie papildomi dokumentai 1
Prie paraiškos pridedami šie papildomi dokumentai (1)
 • Viešojo pobūdžio (ne pelno) projekto veiklos aprašas;
 • Juridinio asmens registravimo pažymėjimas (-ai), arba fizinio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 • Įstatai, steigimo sandoris arba bendrieji nuostatai (netaikoma fiziniams asmenims);
 • VMI pažyma (išduota ne anksčiau kaip prieš 15 darbo dienų iki vietos projekto paraiškos pateikimo strategijos vykdytojui dienos);
 • VSDFV pažyma (išduota ne anksčiau kaip prieš 15 darbo dienų iki vietos projekto paraiškos pateikimo strategijos vykdytojui dienos);
prie parai kos pridedami ie papildomi dokumentai 2
Prie paraiškos pridedami šie papildomi dokumentai (2)
 • Finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius ir ataskaitinius finansinius metus (naujai įregistruoti juridiniai asmenys teikia ūkinės veiklos pradžios balansą);
 • Prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, pagrindžiantys numatytų išlaidų vertę (bent vieną pasirinktą komercinį pasiūlymą).
 • Nekilnojamojo turto, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, nuosavybės arba kitais pagrindais valdomo nekilnojamojo turto teisėtumą įrodantys dokumentai.
 • Valstybinę žemę, į kurią planuojama investuoti, valdo pasitikėjimo teise, ši teisė jam turi būti suteikta ne trumpesniam nei 5 metų laikotarpiui, pradedant skaičiuoti nuo numatomos vietos projekto pabaigos.
prie parai kos pridedami ie papildomi dokumentai 3
Prie paraiškos pridedami šie papildomi dokumentai (3)
 • Dokumentai, įrodantys, kad įranga, į kurią planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, priklauso vietos projekto paraiškos teikėjui nuosavybės teise;
 • Dokumentai, patvirtinantys galimybes apmokėti vietos projekto dalį (pavyzdžiui, banko sąskaitos išrašą, paskolos sutartį, garantinį banko raštą, savivaldybės raštą dėl vietos projekto finansavimo iš dalies, garantinį raštą, kuriame patvirtinama, kad partneris prisidės prie vietos projekto piniginėmis lėšomis kt.)
 • Bendradarbiavimo sutartis
 • LR aplinkos ministerijos Regiono aplinkos apsaugos departamento išduota pažyma (taikoma vietos projektams, susijusiems su statyba ir (arba) infrastruktūros įrengimu, kai planuojamai ūkinei veiklai reikia vykdyti poveikio aplinkai vertinimo procedūras, numatytas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme
prie parai kos pridedami ie papildomi dokumentai 4
Prie paraiškos pridedami šie papildomi dokumentai (4)
 • Numatomų statybos ir (arba) rekonstrukcijos darbų projektiniai dokumentai ;
 • Statinio techninio projekto ekonominės dalies ekspertizės išvada, statybos arba rekonstrukcijos leidimas
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus raštas dėl vietos projekto suderinimo su savivaldybės, kurioje įgyvendinamas vietos projektas, plėtros strategija (taikoma viešiesiems (ne pelno) projektams);
prie parai kos pridedami ie papildomi dokumentai 5
Prie paraiškos pridedami šie papildomi dokumentai (5)
 • Kultūros paveldo leidimas;
 • Statinio projektavimo sąlygų sąvadas, kai sudėtyje yra kultūros paveldo objekto pritaikymo projektiniai pasiūlymai ir statinio techninis projektas bei statybos leidimas,
 • Jei vietos projektas teikiamas kartu su partneriais – fiziniais asmenimis, vietos projekto vykdytojo parengtas raštas, pasirašytas 50 proc. visų nuolatinių pilnamečių kaimo vietovės, kurioje planuojama įgyvendinti vietos projektą, gyventojų;
 • Regiono plėtros tarybos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (taikoma, kai pareiškėjas – savivaldybė);
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštas, kuriame patvirtinama, kad projektas nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas Europos Sanglaudos fondo lėšomis (taikoma projektams, susijusiems su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimu kaimo vietovėse, kuriose gyvena mažiau kaip 500 gyventojų);
nuo problemos iki rezultato
Nuo problemos iki rezultato

Nuo to, kaip apibrėžiama pradinė probleminė sritis, priklauso projekto galutiniai rezultatai.

Pvz., jei įeities tašku bus parinkta problema „Mažas jaunimo užimtumas Varėnos rajone“, tai projekto veikla turėtų būti labai plati, o gauti rezultatai – nekonkretūs ir neapibrėžti.

Tačiau, jei analizė pradedama nuo įeities problemos „Mažas paauglių laisvalaikio užimtumas Lapių seniūnijoje“, rezultatas bus konkretus, lengvai pamatuojamas ir projektas gerai apibrėžtas.

patarimai 1
Patarimai (1)

Ar projekto idėja atitiks žmonių interesus ir ar nesikirs su jau esamų potencialių partnerių tikslais ir siekiais.

Problemų analizę atlikti pasirinkti neformalią aplinką, grupes formuoti pagal socialinę padėti, amžių, nes būdami tarp “savų”, jie jausis drąsesni

Pasirinkti tokią problemą, kad atitiktų bendruomenės ir finansuotojo interesus

Įsigilinti į finansuotojo reikalavimus

Surinkti kuo tikslesnius duomenis, faktus apie esamą situaciją

Atsižvelgti į biudžetą, laiką, NVO pajėgumus, patirtis, narių gebėjimus

patarimai 2
Patarimai (2)
 • Iš pradžių orientuotis į mažesnius projektus
 • Mažiau partnerių - lengviau valdyti partnerystę
 • Atkreipti dėmesį į partnerio vaidmenį ( ar pirkti paslaugą ar įtraukti kaip partnerį)
 • Užsitikrinti savivaldybės, vietos bendruomenės palaikymą
 • Nepainioti tikslų su uždaviniais, o rezultatų su pasiekimais
 • Uždaviniai privalo tiesiogiai sietis ir įtakoti numatytą problemų sprendimą
patarimai 3
Patarimai (3)

47

Apgalvoti projekto veiklų ir rezultatų sekimo, tikrinimo ir kontrolės procedūras, jų informacijos šaltinius

Įvertinti ekonominius, finansinius, politinius, techninius, kultūrinius, socialinius, vadybos ir gamtinius veiksnius

Apžvelgti galimus trikdžius ( darbymetis, atostogos, metų laikas)

Įvertinti projekto tęstinumo galimybes

Atsižvelgti į NVO, tikslinių grupių veiklos sezoniškumą

Planuojant renginius tikslinėms grupėms, gauti vadovo raštišką sutikimą

patarimai 4
Patarimai (4)
 • Saugiau žymėti veiklas mėnesiais, o ne datomis
 • Viso projekto trukmė įvertinama sudėjus kiekvienos projekto veiklos trukmę
 • Iš anksto įvertinti riziką ir palikti laiko ataskaitos rengimui, ypač galutinei
 • Kuo detaliau suplanuoti projekto veiklas su atsakingais žmonėmis, pareigų pasiskirstymu
 • Įvertinti ryšį tarp etapų
 • Ar plano išdėstymas yra realus
 • Panagrinėti savo ir kolegų projektinio darbo patirtį
 • Paskirstyti darbus pagal patirtį
 • Patikrinti ar nepersidengia planuojami ištekliai
patarimai 5
Patarimai (5)
 • Numatyti laiko darbams projektui pasibaigus
 • Palikti laiko rezervą
 • Kiekvieną išlaidą pagrįsti
 • Teisingai suskirstyti išlaidas į kategorijas
 • Vadovautis pasiūlymais ir sąmatomis
 • Nustatyti biudžeto tikrinimo ir savikontrolės procedūras
 • Stebėti darbo laiko grafiko laikymąsi
 • Komunikuoti stebėjimo rezultatus
 • Stebėti ar reikalingi pakeitimai
vvg darbo organizavimo principai
VVG darboorganizavimo principai

Įtraukimas ir įsitraukimas

Lygiavertiškumas ir veiklumas

Prieinamumas ir atvirumas

Partnerystė ir bendradarbiavimas

Viešumas ir skaidrumas

Įsipareigojimas ir atskaitomybė

Atstovavimas ir įgaliojimas

Savarankiškumas ir papildomumas

pagrindiniai s km s faktoriai gyvendinant vietos pl tros strategij
Pagrindiniai sėkmės faktoriai įgyvendinant vietos plėtros strategiją

LEADER programos ir josreikalavimų supratimas;

VVG narių ir naudos gavėjų žinios;

Lygiagretus veiklos koordinavimas, neformalus bendravimas;

Vietos valdžios politinis ir finansinis palaikymas;

Konsultantų pagalba visuose priemonės įgyvendinimo etapuose. Vesti, padėti, o ne daryti “už”.