1 / 8

adolescencia

expossicio oral

unpocoborde
Download Presentation

adolescencia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Expressió oral . Llengua catalana L’ADOLESCÈNCIA Andrea Rodríguez Lorena Morales Miguel Molina

  2. Com definiríeu l’adolescència? Definiríem adolescència com el període de la vida que segueix la infància i precedeix l'edat adulta, aproximadament dels 14 als 20 anys en el noi i dels 12 als 18 en la noia, tot i que varia segons l'individu. L’ adolescència és un dels canvis més importants a la vida de les persones.

  3. CANVIS EN L’ADOLESCÈNCIA • Canvi de primària a l’ ESO. • T’acostumes al canvi i comences a conèixer a la gent. • Ja saps amb qui anar i amb qui no. • L’últim any, ja tenim totes les coses clares i es té que aprofitar al màxim perquè tot s’acaba.

  4. TIPUS D’AMICS • Els coneguts • Els companys de classe • Els amics que venen i van • Els falsos amics • El millor amic • Els amics de sempre Com nosaltres!

  5. L’AMOR ¿Que creieu vosaltres que és l’amor? El diccionari definiria l’amor com l' inclinació o afecció profunda envers una persona.

  6. Canvis físics. NOIES: • Canvis en la pell • Aparença de vell corporal • Canvi en la forma del cos • Creixement dels pits • La menstruació NOIS: • Surt el vell • Canvia la pell • La veu • La forma del cos • Canvis en les parts íntimes.

  7. L'alcohol. I aquesta nit que farem? Una pregunta habitual en els joves d’avui en dia. Encara que a vegades pot tenir males conseqüències.

  8. LORENAANDREAMIGUEL • Això es lo que pensem sobre una part de la nostra vida. Esperem que us hagi agradat .

More Related