Hvordan b r rammebetingelsene legges til rette for mangfold p arbeidsplassen
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Hvordan bør rammebetingelsene legges til rette for mangfold på arbeidsplassen?. MANGFOLD SOM RESSURS OXLO-seminar 24.september 2009 Inger Daae-Qvale Høgskolelektor Høgskolen I Oslo, Avd for lærerutd., Intenasjonale studier. Rammebetingelser ? visjoner, praksis og tilrettelegging.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - unity


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hvordan b r rammebetingelsene legges til rette for mangfold p arbeidsplassen

Hvordan bør rammebetingelsene legges til rette for mangfold på arbeidsplassen?

MANGFOLD SOM RESSURS

OXLO-seminar 24.september 2009

Inger Daae-Qvale

Høgskolelektor

Høgskolen I Oslo, Avd for lærerutd., Intenasjonale studier

OXLO-seminar 24.09.09.


Rammebetingelser visjoner praksis og tilrettelegging
Rammebetingelser ? på arbeidsplassen?visjoner, praksis og tilrettelegging

 • Mangfold som flerkulturell forståelse

 • Myndighetene og mangfold – hvilke føringer

 • Velferdsstaten som arena for mangfold

 • Institusjoners håndtering av mangfold samspill - ledelse og ansatte

 • Profesjonsdiskurser og mangfold

 • Flerkulturelt aktørperspektiv

OXLO-seminar 24.09.09.


Flerkulturell forst else som kompetanse
Flerkulturell forståelse på arbeidsplassen?som kompetanse

Egen og andres virkelighetsforståelse

 • Innsikt og refleksjon

 • Teoretisk og analytisk flerkulturell kunnskap og ferdighet

 • Bevissthet om etnosentrisme og stereotypisering

Daae-Qvale, 17.04.09


Fortolkende perspektiv i kulturelle kontekster
Fortolkende perspektiv i kulturelle kontekster på arbeidsplassen?

Etnosentrisme

 • Sett fra ”mitt” ståsted

 • Fortolke – bedømme med bakgrunn i egne verdier og normer – kan medføre underkjennelse av andres verdier

Kulturrelativisme

 • Sett fra ”andres” ståsted

 • Verdinøytral som utgangspunkt

 • Alle virkeligheter (livsverdner) har logikk og rasjonalitet

Daae-Qvale, 17.04.09


Styrking av flerkulturell kompetanse i offentlig sektor et statlig ansvar
Styrking av flerkulturell kompetanse i offentlig sektor- et statlig ansvar

 • Mangfold gjennom inkludering (St. meld. Nr.49, 2003– 04)

 • MÅL: Brukertilpasning i etnisk likestillingsarbeid

 • Aktøransvar hos offentlig ansatte er løftet frem

Daae-Qvale, 17. sept 2009


Premiss refleksjon
Premiss - refleksjon statlig ansvar

Velferdsstaten som

 • Ideal

 • Kontekst

Daae-Qvale, 17. sept 2009


H ndtering av annerledeshet analysert gjennom forst else av likhet sideologi
Håndtering av statlig ansvarannerledeshet analysert gjennom forståelse av likhetsideologi

 • Norge: Likhet er en spesiell kode i organisering av ulike sosiale og kulturelle prosesser

 • En idé om at folk stort sett er relativt like

 • Likeverd forstått som likhet (equality as sameness)

 • I samhandling  insistere på å behandle hverandre som ”samme slags”

 • Forventning om at alle kan gi hverandre noe alle kan ta imot

 • Forestilt likhet kan underkommunisere kulturelle forskjeller (Gullestad 2001)

Daae-Qvale, 17. sept 2009


Integrering forst tt som
Integrering forstått som ? statlig ansvar

 • Modning

  • forflytning i tid og sted

 • Analytisk begrep

  • variasjoner og valg av livsformer og prosesser

 • Politisk prosjekt

  • målbærer ofte tilpasning av innvandreres livsformer inn i ”det norske som det foretrukne” (Engebrigtsen og Fuglerud under publ)

Daae-Qvale, 17. sept 2009


Helse som et statlig anliggende
Helse som et statlig anliggende statlig ansvar

 • Institusjonalisert ”vestlig medisin”

 • Helsegevinst er definert

 • Hvilke konsekvenser en flerkulturell befolkning?

  • klassifikasjon?

  • kvalitetssikring?

  • tillit  mistillit (risiko)

Daae-Qvale, 17. sept 2009


Velferdsstaten og dens institusjoner det paternalistiske paradoks
Velferdsstaten statlig ansvar(og dens institusjoner)”Det paternalistiske paradoks”

Velferdsstaten flertydig i integrasjon

 • Likestillingsprosjekt - autonomi og valg

 • Kontrollprosjekt –kriterier for tildeling av ressurser

 • Radikalt inkluderende - sterk bearbeiding av annerledeshet

 • Mål: sosial utjevning og styring

 • Konsekvens: mangfold som noe endimensjonalt

  • Normalitet versus avvik

  • Ressurssterke versus ressurssvake

Daae-Qvale, 17. sept 2009


Minoritetsdiskurs i offentlig sf re
Minoritetsdiskurs i offentlig sfære statlig ansvar

 • Minoriteter som tema helst gjennom negative hendelser ?

  • Konsekvens: skygger for positive bilder

   Tre aspekter preger minoritetsdiskursen

   • Ressursorientering

   • Usynliggjøring

   • Problemfokus

OXLO-seminar 24.09.09.


Annerledeshet som utfordring i profesjonsfelt
”Annerledeshet” som utfordring statlig ansvari profesjonsfelt

 • Opplevelse av

  • Usikkerhet

  • Manglende handlingskompetanse

  • Asymmetriske relasjoner – opphør av gjensidighet i forståelse

  • Institusjonelle ”rytmeforstyrrelser” – ”slik gjør vi det ikke her”

 • Posisjonforskyvelse

  • Profesjonsutøverikke pasienten/pårørende, eller kolleger med minoritetsbakgrunn får fokus

  • Profesjonsutøver ”får et problem” ved å skulle ”hanskes med et problem” (pasient/pårørende, kolleger)

Daae-Qvale, 17. sept 2009


Profesjoner
Profesjoner statlig ansvar

 • Ideologi – faglig og etisk fundament (begrep, struktur, lovgivning)

 • Sosialisering – gjennom utdanning (kunnskaps- og praksisferdigheter og maktfelt)

 • Sosial organisering – kontroll over medlemmenes verbale og non-verbale handlinger (tillatelig/utillatelig)

 • Selvforståelse – selvpresentasjon overfor brukergrupper og andre (yrkeshabitus) (Scollon&Scollon 2001)

Daae-Qvale, 17. sept 2009


Profesjonsdiskurser
Profesjonsdiskurser statlig ansvar

 • Grenser rundt sosiale, tekstlige, faglige praksiser

 • Kunnskaps- og maktfelt

 • Stor grad av definisjonsrett

 • Sentrale og perifere aktører

 • Tillatelig < --- >uttillatelig (språk, atferd)

 • Normalitet < --- > avvik

  (Scollon&Scollon, Focault, Bordieu)

Daae-Qvale, 17. sept 2009


M te mellom minoritet og majoritet diskurs om normalitet og avvik

Kulturelt nøytralt statlig ansvar(Vi)

Retorikk som legitimererpassivitet fra ”de norske”?

Nøytralt

Uproblematisk kultur

Normalitet en måte å ordne og kategorisere virkeligheten på

Egen opplevelse av normalitet - krever ingen endring

Annerledeshet(De)

Retorikk som krever endring fra innvandrere?

Ta seg sammen

Gå i seg selv

Øke sin innsats for å bli integrert

Kategoriseres som avvikende

Krav om tilpasning/endring

Møte mellom minoritet og majoritet – diskurs om normalitet og avvik?

Daae-Qvale, 17. sept 2009


Mangfold som ressurs i sykehjemsetaten
Mangfold som ressurs i sykehjemsetaten statlig ansvar

Institusjonen som identifikasjon

Betydning av samsvar mellom:

 • Institusjonens tro (verdier, visjoner, mål)

  • Retorikk

 • Institusjonens handlinger (praksis)

  • Erfarte praksis

   (Douglas 1986, Vike 2003)

Daae-Qvale, 13.04.07


Institusjoner som forestilte og faktiske fellesskap
Institusjoner som forestilte og faktiske fellesskap statlig ansvar

 • Institusjonens virkelige liv

  • Felleskultur (gir slipp på egen autonomi)

  • Subkultur (etablerer autonomisfærer)

 • Dilemma:

  Makt, lojalitet og allianser?

  • Samarbeid og solidaritet

  • Åpen eller lukket institusjonskultur

  • Avvisning (eksklusjon) og mistenksomhet

  • Institusjoners hukommelse og glemsel

   (Douglas 1986, Vike 2003)

Daae-Qvale, 13.04.07


Institusjoners flerkulturelle praksis
Institusjoners flerkulturelle praksis statlig ansvar

TEKST og UNDERTEKST

 • Godkjenning?

 • Anerkjenning?

 • Tillit og mistillit som samspill

 • Glasstak og moralisme?

  • Kulturelle grensekryssere

  • Kulturelle grensevoktere (Båtnes 2006)

Daae-Qvale, 17. sept 2009


Lederansvar og mangfold
Lederansvar og mangfold statlig ansvar

 • Synlige ledere

  • Involverer seg, aktivt deltakende

  • Ansvarliggjøring av alle medlemmer

 • Ledere som visjonære pådrivere ?

  – ingen felles forpliktende strategier for institusjonens flerkulturelle liv

 • Konsekvens:

  • Ansatte får trekke i forskjellige retninger (gråsoner)

  • Subkulturer –undergraver og undergraves

  • Desentralisering av institusjonens flerkulturelle dilemmaer

OXLO-seminar 24.09.09.


Monokultur
Monokultur statlig ansvar

 • Når likhet som premiss utfordres:

  • skaper institusjonell uorden

  • skaper motsetningsfylte virkeligheter

 • Mangfold – et virkelighetens paradoks?

  • Teori:Mangfold som en positiv visjon

  • Praksis: Forskjeller er problemfylt, kompliserende

   KONSEKVENS:

 • Marginalisering av ”den andre” (brukergrupper, kolleger)

 • Egenmarginalisering i fagfelt

 • Manglende gjenkjennbarhet åpner ikke for plass i etablerte kategorier (forstyrrer bilder av brukere og utøvere)

Daae-Qvale, 17. sept 2009


Flerkulturelt akt rperspektiv
Flerkulturelt aktørperspektiv statlig ansvar

 • ”Kulturelle spesialister” ?

 • ”Snillisme – solidaritetsstempel”?

 • Femininisering av fagfelt ?

 • Isolasjon med flerkulturelt ansvar ?

 • Fritar institusjonen for flerkulturelt samspill?

OXLO-seminar 24.09.09.


Flerkulturell akt r som grensekrysser hvilke dilemmaer
Flerkulturell aktør som statlig ansvargrensekrysser– hvilke dilemmaer?

 • Fagmiljøer kan forvente at de ansatte opptrer representativt (på vegne av profesjon, fag, eller folket)

 • Det å være i en individuell posisjon kan øke sjansen for motkritikk (Du kan blir beskyldt for å ha en agenda)

 • Det koster å stikke seg frem – i karriereløpet kreves strategier – det er trygt farvann i miljøer som enes

 • En annen ekskluderingsstrategi er privatisering av fagområder – eierskap og premissleverandør for definisjonsrett til faglige arenaer ( Bourdieu 1995)

Daae-Qvale, 17. sept 2009


Om v ge et kritisk blikk mot egen praksis
Om å våge et kritisk blikk statlig ansvarmot egen praksis?

 • Håndtering av lojalitet, kompetansekrav og endringsprosesser:

  • Utfordre diskusjoner om egen praksis og egne roller – ”profesjoner som systemperspektiv”

  • Tåle å stå i usikkerhet – ”endring av roller – hvem blir vi, hva gjør vi?”

  • Håndtere ulike lojalitetsutfordringer – ”makt/kontroll”

  • Utfordre pendling mellom ulike meningssystem

  • Motstand en måte å unngå endring på?

Daae-Qvale, 24. april 2009


Konsekvenser ved ignorere flerkulturelt akt ransvar
Konsekvenser ved å ignorere flerkulturelt aktøransvar statlig ansvar

 • Pasientens/kollegers eksistensielle erfaringer blir ikke kjent

 • Pasientens/kollegers demokratiske deltakelse reduseres/opphøres

 • Fravær av offentlig (åpen) profesjonsdiskurs

Daae-Qvale, 17. sept 2009


Litteratur
Litteratur statlig ansvar

 • Bourdieu, P. (1995): Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oslo, Pax Forlag A/S.

 • Brochmann, G. (2006): Hva er innvandring. Universitetsforlaget

 • Båtnes, P.I. (2006): Å forvalte sin kunnskap i kulturelt utsatte posisjoner – om formidling av frimodighet. I: Greek, Jonsmoen (red): Utfordringer i flerkultrell formidling HiO–rapport nr. 30.

 • Douglas, M. (1986): How Institutions Think. The Frank W. Abrams Lectures. Syracuse University Press.

 • Daae-Qvale, I (2006): Ønske det, ville det, gjøre det med… Om forankring av flerkulturell kompetanse i offentlig sektor. I: Greek, Jonsmoen (red): Utfordringer i flerkultrell formidling HiO–rapport nr. 30.

 • Eriksen, E.O. (2001): Demokratiets sorte hull. Om spenning mellom fag og politikk i velferdsstaten, Oslo,Abstrakt forlag A/S.

 • Foucault, M. (1994): Overvåkning og straff. Oslo, Gyldendal norsk forlag.

 • Gullestad, M. (2001): Likhetens grenser. I: Lien, Lidén, Vike (red.): Likhetens paradokser. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Said, E. W. (1994):Representations of the Intellectual. London: Vintage.

 • Scollon, R. & Scollon, S. (2001): Intercultural Communication. Oxford:Blackwell Publishers Ltd.

 • Stortings melding (nr.49, 2003– 2004): Mangfold gjennom inkludering.

 • Vike, H.(2003): Formelt organiserte verdener. I: Rugkåsa, Trædahl, Thorsen (red.): Nære steder, nye rom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Daae-Qvale, 17. sept 2009